Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:219E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 219, 28. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 219E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
28. augusta 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 24. až 27. septembra 2007

 

Pondelok 24. septembra 2007

2008/C 219E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenia predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Korigendum (článok 204a rokovacieho poriadku)

Predložené dokumenty

Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Prepadnuté písomné vyhlásenia

Text zmlúv poskytnutých Radou

Petície

Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Presun rozpočtových prostriedkov

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Plán pre obnoviteľnú energiu v Európe (rozprava)

Rozvoj železníc Spoločenstva ***III - Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov ***III - Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***III (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

20

 

Utorok 25. septembra 2007

2008/C 219E/02

ZÁPISNICA

21

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

Reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu * - Spoločná organizácia trhov v sektore cukru * (rozprava)

Nebezpečné hračky vyrobené v Číne (rozprava)

Hlasovanie

Dohoda ES - Panama o určitých aspektoch leteckých služieb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Kirgizsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda ES - Jordánsko o určitých aspektoch leteckých služieb * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Izraelom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Účasť Bulharska a Rumunska na dohode o spolupráci a colnej únii medzi EHS a San Marínom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vnútroštátna pomoc poskytnutá Fínskom na osivo a osivo obilnín * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spotrebná daň z rumu * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zadná registračná tabuľka dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ochranné konštrukcie kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Štatistika vzdelávania a celoživotného vzdelávania ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Rozvoj železníc Spoločenstva ***III (hlasovanie)

Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov ***III (hlasovanie)

Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***III (hlasovanie)

Reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu * (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhov v sektore cukru * (hlasovanie)

Plán pre obnoviteľnú energiu v Európe (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vykonanie rozhodnutia Rady, ktoré sa týka moratória o treste smrti (rozprava)

Vyjednávanie o medziregionálnej asociačnej dohode s Mercosurom a novom strategickom bilaterálnom partnerstve s Brazíliou (rozprava)

Zelená kniha o mestskej doprave (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Európsky technologický inštitút ***I (rozprava)

K spoločnej európskej zahraničnej politike v oblasti energie (rozprava)

Vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008 (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

35

PRÍLOHA I

37

PRÍLOHA II

44

PRIJATÉ TEXTY

62

P6_TA(2007)0387
Dohoda ES - Panama o určitých aspektoch leteckých služieb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Panamskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0151 — C6-0198/2007 — 2007/0057(CNS))

62

P6_TA(2007)0388
Dohoda ES - Kirgizsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Kirgizskou republikou o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0189 — C6-0173/2007 — 2007/0065(CNS))

62

P6_TA(2007)0389
Dohoda ES - Jordánsko o určitých aspektoch leteckých služieb *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o určitých aspektoch leteckých služieb (KOM(2007)0219 — C6-0201/2007 — 2007/0074(CNS))

63

P6_TA(2007)0390
Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Izraelom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady, ktoré sa týka uzatvorenia Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Izraelským štátom (KOM(2007)0276 — C6-0237/2007 — 2007/0096(CNS))

63

P6_TA(2007)0391
Účasť Bulharska a Rumunska na dohode o spolupráci a colnej únii medzi EHS a San Marínom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení, v mene Európskeho spoločenstva a jeho členských štátov, protokolu k Dohode o spolupráci a colnej únii medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou vzhľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii (KOM(2007)0309 — C6-0250/2007 — 2007/0105(CNS))

64

P6_TA(2007)0392
Vnútroštátna pomoc poskytnutá Fínskom na osivo a osivo obilnín *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1947/2005, pokiaľ ide o vnútroštátnu pomoc poskytnutú Fínskom na osivo a osivo obilnín (KOM(2007)0323 — C6-0245/2007 — 2007/0109(CNS))

64

P6_TA(2007)0393
Spotrebná daň z rumu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu spotrebnej dane z „tradičného“ rumu vyrobeného v jeho zámorských departementoch a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 2002/166/ES z 18. februára 2002 (KOM(2007)0318 — C6-0249/2007 — 2007/0131(CNS))

65

P6_TA(2007)0394
Držadlá pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o držadlách pre spolucestujúcich na dvojkolesových motorových vozidlách (kodifikované znenie) (KOM(2006)0265 — C6-0419/2006 — 2003/0058(COD))

65

P6_TA(2007)0395
Stojany pre dvojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o stojanoch pre dvojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) (KOM(2006)0262 — C6-0418/2006 — 2003/0059(COD))

66

P6_TA(2007)0396
Zadná registračná tabuľka dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o mieste na inštalovanie zadnej registračnej tabuľky dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (kodifikované znenie) (KOM(2006)0478 — C6-0291/2006 — 2006/0161(COD))

66

P6_TA(2007)0397
Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže na železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu (kodifikované znenie) (KOM(2006)0722 — C6-0433/2006 — 2006/0241(COD))

67

P6_TA(2007)0398
Spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady vzťahujúcej sa na spätné zrkadlá pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (KOM(2007)0236 — C6-0126/2007 — 2007/0081(COD))

67

P6_TA(2007)0399
Ochranné konštrukcie kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániace pri prevrátení (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení (kodifikované znenie) (KOM(2007)0310 — C6-0163/2007 — 2007/0107(COD))

68

P6_TA(2007)0400
Štatistika vzdelávania a celoživotného vzdelávania ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa tvorby a rozvoja štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania (KOM(2005)0625 — C6-0422/2005 — 2005/0248(COD))

68

P6_TC1-COD(2005)0248
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. septembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 týkajúceho sa tvorby a rozvoja štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania

69

P6_TA(2007)0401
Rozvoj železníc Spoločenstva ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry a vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3635/2007 — C6-0212/2007 — 2004/0047(COD))

69

P6_TA(2007)0402
Certifikácia rušňovodičov rušňov a vlakov ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o certifikácii rušňovodičov rušňov a vlakov v železničnom systéme v Spoločenstve, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3636/2007 — C6-0213/2007 — 2004/0048(COD))

70

P6_TA(2007)0403
Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej doprave, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3637/2007 — C6-0214/2007 — 2004/0049(COD))

70

P6_TA(2007)0404
Reštrukturalizácia cukrovarníckeho priemyslu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve (KOM(2007)0227 — C6-0176/2007 — 2007/0085(CNS))

71

P6_TA(2007)0405
Organizácia trhov v sektore cukru *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2006 o spoločnej organizácii trhov v sektore cukru (KOM(2007)0227 — C6-0177/2007 — 2007/0086(CNS))

79

P6_TA(2007)0406
Plán pre obnoviteľnú energiu v Európe
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. septembra 2007 o pláne pre obnoviteľnú energiu v Európe (2007/2090(INI))

82

P6_TA(2007)0407
Primáty vo vedeckých pokusoch
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o využívaní primátov na vedecké pokusy

90

P6_TA(2007)0408
Európske číslo tiesňového volania 112
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o európskom čísle tiesňového volania 112

92

 

Streda 26. septembra 2007

2008/C 219E/03

ZÁPISNICA

94

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Prisťahovalectvo - Legálne prisťahovalectvo - Priority politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín (rozprava)

Oficiálne privítanie

Potreba prijať opatrenia na ochranu ohrozenej historickej pamiatky rímsko-katolíckej katedrály svätého Jozefa (Sfântul Iosif) v Bukurešti (Rumunsko) (písomné vyhlásenie)

Overenie právomocí nových členov Európskeho parlamentu

Hlasovanie

Európsky technologický inštitút ***I (hlasovanie)

Volebné právo a právo byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi * (hlasovanie)

Vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008 * (hlasovanie)

Nebezpečné hračky vyrobené v Číne (hlasovanie)

K spoločnej európskej zahraničnej politike v oblasti energie (hlasovanie)

Legálne prisťahovalectvo (hlasovanie)

Priority politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Tajné väznice a nezákonná preprava zadržaných osôb, ktoré sa týkajú členských štátov Rady Európy (správy Fava a Marty) (rozprava)

Operácia PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky (rozprava)

Situácia v Barme (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Zloženie Parlamentu

Povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb (rozprava)

Elektronické knižnice (rozprava)

Účinnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (rozprava)

Európska stratégia práv dieťaťa: proti dyskriminácii detí a vylúčeniu osôb s problémami dys (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

104

PRÍLOHA I

106

PRÍLOHA II

116

PRIJATÉ TEXTY

174

P6_TA(2007)0409
Európsky technologický inštitút ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakladá Európsky technologický inštitút (KOM(2006)0604 — C6-0355/2006 — 2006/0197(COD))

174

P6_TC1-COD(2006)0197
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. septembra 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa zakladá Európsky inovačný a technologický inštitút

175

P6_TA(2007)0410
Volebné právo a právo byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/109/ES zo 6. decembra 1993, ktorou sa stanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva a práva byť volený do Európskeho parlamentu pre občanov EÚ s bydliskom v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi (KOM(2006)0791 — C6-0066/2007 — 2006/0277(CNS))

193

P6_TA(2007)0411
Vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o návrhu nariadenia Rady odchyľujúceho sa od nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o vyňatie pôdy z produkcie stanovené na rok 2008 (KOM(2007)0523 — C6-0302/2007 — 2007/0194(CNS))

201

P6_TA(2007)0412
Nebezpečné hračky vyrobené v Číne
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o bezpečnosti výrobkov a najmä hračiek

202

P6_TA(2007)0413
K spoločnej európskej zahraničnej politike v oblasti energie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o smerovaní k spoločnej európskej zahraničnej politike v oblasti energie (2007/2000(INI))

206

P6_TA(2007)0414
Akčný plán pre legálnu migráciu
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o akčnom pláne pre legálnu migráciu (2006/2251(INI))

215

P6_TA(2007)0415
Boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín
Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. septembra 2007 o prioritách politiky boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu štátnych príslušníkov tretích krajín (2006/2250(INI))

223

 

Štvrtok 27. septembra 2007

2008/C 219E/04

ZÁPISNICA

234

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (rozprava)

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (2007) (rozprava)

Oficiálne privítanie

Potreba komplexnej stratégie na kontrolu rakoviny (písomné vyhlásenie)

Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity

Program schôdze

Hlasovanie

Elektronické knižnice (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Účinnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vykonanie rozhodnutia Rady, ktoré sa týka moratória na trest smrti (hlasovanie)

Operácia PESD na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky (hlasovanie)

Situácia v Barme (hlasovanie)

Povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb (hlasovanie)

Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (hlasovanie)

Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (2007) (hlasovanie)

Zloženie výborov a delegácií

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

248

PRÍLOHA I

250

PRÍLOHA II

258

PRIJATÉ TEXTY

296

P6_TA(2007)0416
Elektronické knižnice
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o i2010: európskej digitálnej knižnici (2006/2040(INI))

296

P6_TA(2007)0417
Účinnosť a rovnosť v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o účinnosti a rovnosti v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy (2007/2113(INI))

300

P6_TA(2007)0418
Moratórium na trest smrti
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o všeobecnom moratóriu na trest smrti

306

P6_TA(2007)0419
Operácia EBOP na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o operácii EBOP na východe Čadu a severe Stredoafrickej republiky

308

P6_TA(2007)0420
Situácia v Barme
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o situácii v Barme

311

P6_TA(2007)0421
Povinnosti poskytovateľov cezhraničných služieb
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o povinnostiach poskytovateľov cezhraničných služieb (2006/2049(INI))

312

P6_TA(2007)0422
Zavedenie zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o uplatňovaní smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (2007/2094(INI))

317

P6_TA(2007)0423
Rovnosť žien a mužov v Európskej únii (2007)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 27. septembra 2007 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii - 2007 (2007/2065(INI))

324

KORIGENDUM
Korigendum k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 25. apríla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva

331


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top