EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:211:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 211, 19. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 211

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
19. augusta 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

444. plenárne zasadnutie v dňoch 22. a 23. apríla 2008

2008/C 211/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Konkurencieschopné európske regióny vďaka výskumu a inovácii. Príspevok k väčšiemu hospodárskemu rastu a k zvýšeniu počtu a kvality pracovných miest“KOM(2007) 474 v konečnom znení

1

2008/C 211/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane chodcov a iných zraniteľných účastníkov cestnej premávky“KOM(2007) 560 v konečnom znení – 2007/0201 (COD)

9

2008/C 211/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel“KOM(2007) 851 v konečnom znení – 2007/0295 (COD)

12

2008/C 211/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení (statické testovanie)“ (kodifikované znenie) KOM(2008) 25 v konečnom znení – 2008/0008 (COD)

17

2008/C 211/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Potreba spoločnej energetickej politiky“

17

2008/C 211/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou“

„Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/55/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov“

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1228/2003 o podmienkach prístupu do siete pre cezhraničné výmeny elektrickej energie“

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1775/2005 o podmienkach prístupu do prepravných sietí pre zemný plyn“KOM(2007) 528 v konečnom znení – 2007/0195 (COD) — KOM(2007) 529 v konečnom znení – 2007/0196 (COD) — KOM(2007) 530 v konečnom znení – 2007/0197 (COD) — KOM(2007) 531 v konečnom znení – 2007/0198 (COD) — KOM(2007) 532 v konečnom znení – 2007/0199 (COD)

23

2008/C 211/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Integrovaná námorná politika Európskej únie“KOM(2007) 575 v konečnom znení

31

2008/C 211/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1172/98 o štatistických výkazoch o cestnej nákladnej doprave, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie“KOM(2007) 778 v konečnom znení – 2007/0269 (COD)

36

2008/C 211/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Malé, čisté a konkurencieschopné – Program na pomoc malým a stredným podnikom pri dodržiavaní právnych predpisov v oblasti životného prostredia“KOM(2007) 379 v konečnom znení – [SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908]

37

2008/C 211/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o preskúmaní odporúčania 2001/331/ES, ktorým sa ustanovujú minimálne kritériá environmentálnych inšpekcií v členských štátoch“KOM(2007) 707 v konečnom znení

40

2008/C 211/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o potravinách na osobitné nutričné využitie“ (prepracované znenie) KOM(2008) 3 v konečnom znení – 2008/0003 (COD)

44

2008/C 211/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prispôsobenie právnych aktov regulačnému postupu s kontrolou/Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie“KOM(2008) 104 v konečnom znení – 2008/0042 (COD)

45

2008/C 211/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prispôsobenie regulačnému postupu s kontrolou/Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúceho vtáctva, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie“KOM(2008) 105 v konečnom znení – 2008/0038 (COD)

46

2008/C 211/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 999/2001, (ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií) pokiaľ ide o vykonávacie právomoci Komisie“KOM(2008) 53 v konečnom znení – 2008/0030 (COD)

47

2008/C 211/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – K spoločným zásadám flexiistoty: Flexibilitou a istotou k zvýšeniu počtu pracovných miest a zlepšeniu ich kvality“KOM(2007) 359 v konečnom znení

48

2008/C 211/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Boj proti rozdielom v odmeňovaní žien a mužov“KOM(2007) 424 v konečnom znení

54

2008/C 211/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Predchádzanie terorizmu a násilnej radikalizácii“

61

2008/C 211/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o iných sadzbách DPH ako sú štandardné sadzby DPH“KOM(2007) 380 v konečnom znení – SEC(2007) 910

67

2008/C 211/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky“[KOM(2007) 507 v konečnom znení]

72

2008/C 211/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Sloboda združovania v krajinách stredomorskej oblasti“

77

2008/C 211/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Rokovania o nových obchodných dohodách – postoj EHSV“

82

2008/C 211/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie „Komunikovanie o Európe v partnerstve“KOM(2007) 568 a príloha ku KOM(2007) 569

90


SK

 

Top