EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:175E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 175, 10. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 175E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
10. júla 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 9. až 12. júla 2007

 

Pondelok 9. júla 2007

2008/C 175E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Vyhlásenie predsedníctva

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predložené dokumenty

Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Text zmlúv poskytnutých Radou

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Petície

Kalendár schôdzí na rok 2008

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I - Potravinárske prídavné látky ***I - Potravinárske enzýmy ***I - Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (rozprava)

Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***II - Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (rozprava)

Riadenie rizík z MON 863 (rozprava)

Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (rozprava)

Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (rozprava)

Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (rozprava)

Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (rozprava)

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) ***III (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

22

 

Utorok 10. júla 2007

2008/C 175E/02

ZÁPISNICA

24

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Presun rozpočtových prostriedkov

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (rozprava)

Finančné služby (2005 - 2010) - Biela kniha (rozprava)

Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (rozprava)

Hlasovanie

Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Žiadosť o konzultáciu s Výborom regiónov: Príspevok dobrovoľnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti (článok 118 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom po rozšírení z 1. januára 2007 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohovor OSN o Kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Kontrola rybolovnej činnosti v Antarktíde * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 29. mája 2000 * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ */***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku) (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201) (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Výdavky na preklady (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) ***III (hlasovanie)

Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2007 - 2013) ***II (hlasovanie)

Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II (hlasovanie)

Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I (hlasovanie)

Potravinárske prídavné látky ***I (hlasovanie)

Potravinárske enzýmy ***I (hlasovanie)

Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I (hlasovanie)

Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje * (záverečné hlasovanie)

Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry * (hlasovanie)

Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (hlasovanie)

Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku (hlasovanie)

Zvolanie medzivládnej konferencie (lehota na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (pokračovanie rozpravy)

Vysielanie pracovníkov (rozprava)

Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Zloženie výborov a delegácií

Vykonávanie prvého železničného balíka (rozprava)

Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I (rozprava)

Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (rozprava)

Dvojstranné obchodné vzťahy EÚ - Čína (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

46

PRÍLOHA I

48

PRÍLOHA II

62

PRIJATÉ TEXTY

99

P6_TA(2007)0291
Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi ES a Alžírskom po rozšírení z 1. mája 2004 ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Alžírskou demokratickou ľudovou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (8937/2007 — KOM(2006)0765 — C6-0153/2007 — 2006/0254(AVC))

99

P6_TA(2007)0292
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Moldavskom po rozšírení z 1. januára 2007 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0009 — C6-0103/2007 — 2007/0003(CNS))

100

P6_TA(2007)0293
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Ukrajinou *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0007 — C6-0102/2007 — 2007/0004(CNS))

100

P6_TA(2007)0294
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Arménskom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0113 — C6-0161/2007 — 2007/0041(CNS))

101

P6_TA(2007)0295
Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Azerbajdžanom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Azerbajdžanskou republikou na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0114 — C6-0160/2007 — 2007/0040(CNS))

102

P6_TA(2007)0296
Protokol k dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a Gruzínskom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Rady a Komisie o uzatvorení protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na druhej strane na účely zohľadnenia pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii (KOM(2007)0098 — C6-0162/2007 — 2007/0046(CNS))

102

P6_TA(2007)0297
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. júla 1995 o využívaní informačných technológií na colné účely, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0211 — C6-0168/2007 — 2007/0079(CNS))

103

P6_TA(2007)0298
Priame poistenie s výnimkou životného poistenia (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0924 — C6-0009/2007 — 2006/0289(COD))

104

P6_TC1-COD(2006)0289
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

104

P6_TA(2007)0299
Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 85/611/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) s ohľadom na vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0926 — C6-0010/2007 — 2006/0293(COD))

105

P6_TA(2007)0300
Zaistenie (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/68/ES o zaistení, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0905 — C6-0017/2007 — 2006/0280(COD))

105

P6_TA(2007)0301
Nová štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (KOM(2006)0655 — C6-0376/2006 — 2006/0218(COD))

106

P6_TC1-COD(2006)0218
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa zavádza štatistická klasifikácia výrobkov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93

106

P6_TA(2007)0302
Výberové zisťovanie pracovných síl v Spoločenstve ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve (KOM(2006)0565 — C6-0326/2006 — 2006/0180(COD))

107

P6_TC1-COD(2006)0180
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 577/98 o organizácii výberového zisťovania pracovných síl v Spoločenstve

107

P6_TA(2007)0303
Označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie) (KOM(2006)0576 — C6-0329/2006 — 2006/0187(COD))

108

P6_TC1-COD(2006)0187
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o programe Spoločenstva na označovanie energetickej účinnosti kancelárskych zariadení (prepracované znenie)

108

P6_TA(2007)0304
Dohovor OSN o kódexe rokovania pri líniových konferenciách (zrušenie nariadenia Rady (EHS) č. 954/79) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 954/79 týkajúce sa ratifikácie alebo prístupu členských štátov k Dohovoru OSN o kódexe rokovania líniových konferencií (KOM(2006)0869 — C6-0059/2007 — 2006/0308(COD))

109

P6_TA(2007)0305
Kontrola rybolovnej činnosti na Antarktíde *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 601/2004 z 22. marca 2004, ktorým sa ustanovujú určité kontrolné opatrenia pri rybárskych činnostiach v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o ochrane živých antarktických morských zdrojov, a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 3943/90, (ES) č. 66/98 a (ES) č. 1721/1999 (KOM(2006)0867 — C6-0054/2007 — 2007/0001(CNS))

109

P6_TA(2007)0306
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k Dohovoru o Europole z 26. júla 1995 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k Dohovoru z 26. júla 1995 o založení Európskeho policajného úradu (dohovor o Europole), vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0215 — C6-0169/2007 — 2007/0076(CNS))

114

P6_TA(2007)0307
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, prijatého Radou podľa článku 34 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0213 — C6-0158/2007 — 2007/0080(CNS))

115

P6_TA(2007)0308
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru zo 17. júna 1998 o zákaze riadenia motorového vozidla, vypracovaného na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0214 — C6-0155/2007 — 2007/0075(CNS))

115

P6_TA(2007)0309
Pristúpenie Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov EÚ *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o odporúčaní k rozhodnutiu Rady o pristúpení Bulharska a Rumunska k dohovoru z 26. mája 1997 o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného na základe článku K.3 ods. 2 písm. c) Zmluvy o Európskej únii (KOM(2007)0218 — C6-0156/2007 — 2007/0072(CNS))

116

P6_TA(2007)0310
Korigendá (nový článok 204a rokovacieho poriadku)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o vložení nového článku 204a o korigendách do rokovacieho poriadku (2005/2041(REG))

117

P6_TA(2007)0311
Použitie a výklad rokovacieho poriadku (zmena a doplnenie článku 201)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o zmene a doplnení článku 201 rokovacieho poriadku o použití a výklade rokovacieho poriadku (2006/2192(REG))

118

P6_TA(2007)0312
Konzultácia o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o žiadosti o konzultáciu o imunite a výsadách Alessandry Mussoliniovej (2006/2301(IMM))

118

P6_TA(2007)0313
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Ashleyho Motea (2007/2122(IMM))

119

P6_TA(2007)0314
Návrh opravného rozpočtu č. 4/2007
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 4/2007 na rozpočtový rok 2007, oddiel III - Komisia (10966/2007 — C6-0195/2007 — 2007/2072(BUD))

120

P6_TA(2007)0315
Výdavky na preklady (Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 9/2006)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o osobitnej správe Európskeho dvora audítorov č. 9/2006 o výdavkoch na preklady Komisie, Európskeho parlamentu a Rady (2007/2077(INI))

121

P6_TA(2007)0316
Minimalizácia administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o minimalizácii administratívnych nákladov uložených právnymi predpismi (2005/2140(INI))

124

P6_TA(2007)0317
Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“), ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3619/2007 — C6-0142/2007 — 2003/0168(COD))

130

P6_TA(2007)0318
Akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013) (16369/2/2006 — C6-0100/2007 — 2005/0042A(COD))

131

P6_TC2-COD(2005)0042A
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2007/ES, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 - 2013)

132

P6_TA(2007)0319
Meracie prístroje obsahujúce ortuť ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami uvádzania na trh určitých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť (5665/1/2007 — C6-0114/2007 — 2006/0018(COD))

133

P6_TA(2007)0320
Spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm (KOM(2006)0423 — C6-0258/2006 — 2006/0143(COD))

134

P6_TC1-COD(2006)0143
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008, ktorým sa určuje spoločný postup schvaľovania potravinárskych prísad, enzýmov a aróm

134

P6_TA(2007)0321
Potravinárske prídavné látky ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych prídavných látkach (KOM(2006)0428 — C6-0260/2006 — 2006/0145(COD))

142

P6_TC1-COD(2006)0145
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007na účely prijatia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o potravinárskych prídavných látkach

143

PRÍLOHA I
FUNKČNÉ SKUPINY POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH V POTRAVINÁCH A POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK POUŽÍVANÝCH V POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTKACH A V POTRAVINÁRSKYCH ENZÝMOCH

159

PRÍLOHA II
ZOZNAM POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK SCHVÁLENÝCH V SPOLOČENSTVE NA POUŽÍVANIE V POTRAVINÁCH, AKO AJ PODMIENKY ICH POUŽÍVANIA

161

PRÍLOHA III
ZOZNAM POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK SCHVÁLENÝCH V SPOLOČENSTVE NA POUŽÍVANIE V POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTKACH, POTRAVINÁRSKYCH ENZÝMOCH A POTRAVINÁRSKYCH AROMATICKÝCH LÁTKACH, AKO AJ PODMIENKY ICH POUŽÍVANIA

161

PRÍLOHA IV
TRADIČNÉ POTRAVINY, PRI KTORÝCH NIEKTORÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY MÔŽU NAĎALEJ UPLATŇOVAŤ ZÁKAZ POUŽÍVANIA URČITÝCH KATEGÓRIÍ POTRAVINÁRSKYCH PRÍDAVNÝCH LÁTOK

161

P6_TA(2007)0322
Potravinárske enzýmy ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o potravinárskych enzýmoch a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica 83/417/EHS, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES (KOM(2006)0425 — C6-0257/2006 — 2006/0144 (COD))

162

P6_TC1-COD(2006)0144
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2008 o potravinárskych enzýmoch, a ktorým sa menia a dopĺňajú smernica 83/417/EHS, nariadenie (ES) č. 258/97, nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999, smernica 2000/13/ES a smernica Rady 2001/112/ES

162

P6_TA(2007)0323
Arómy a určité potravinové prísady s aromatickými vlastnosťami ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES (KOM(2006)0427 — C6-0259/2006 — 2006/0147(COD))

175

P6_TC1-COD(2006)0147
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o arómach a určitých potravinových prísadách s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a na potravinách, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89, nariadenie Rady (EHS) č. 1601/91, nariadenie (ES) č. 2232/96 a smernica 2000/13/ES

176

PRÍLOHA I
ZOZNAM SPOLOČENSTVA OBSAHUJÚCI ARÓMY A VÝCHODISKOVÉ MATERIÁLY SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE V POTRAVINÁCH A NA POTRAVINÁCH

191

PRÍLOHA II
ZOZNAM TRADIČNÝCH PROCESOV ÚPRAVY POTRAVÍN, KTORÝM JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ PRÍRODNÉ AROMATICKÉ LÁTKY A PRÍRODNÉ AROMATICKÉ PRÍPRAVKY

191

PRÍLOHA III
PRÍTOMNOSŤ URČITÝCH LÁTOK

191

PRÍLOHA IV
ZOZNAM VÝCHODISKOVÝCH MATERIÁLOV, NA POUŽITIE KTORÝCH SA VO VÝROBE ARÓM A POTRAVINOVÝCH PRÍSAD S AROMATICKÝMI VLASTNOSŤAMI UPLATŇUJÚ OBMEDZENIA

192

PRÍLOHA V
PODMIENKY VÝROBY TEPELNÝCH REAKČNÝCH (PROCESNÝCH) ARÓM A MAXIMÁLNE HLADINY PRE URČITÉ LÁTKY V TEPELNÝCH REAKČNÝCH (PROCESNÝCH) ARÓMACH

193

P6_TA(2007)0324
Aproximácia sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (KOM(2006)0486 — C6-0319/2006 — 2006/0165 (CNS))

193

P6_TA(2007)0325
Identifikácia, označenie a ochrana európskej kritickej infraštruktúry *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o návrhu smernice Rady o identifikácii a označení európskej kritickej infraštruktúry a zhodnotení potreby zlepšiť jej ochranu (KOM(2006)0787 — C6-0053/2007 — 2006/0276(CNS))

194

P6_TA(2007)0326
Vyhliadky vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o vyhliadkach vnútorného trhu s plynom a elektrickou energiou (2007/2089(INI))

206

P6_TA(2007)0327
Priemyselný rybolov a výroba rybej múčky a rybieho tuku
Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2007 o priemyselnom rybolove a výrobe rybej múčky a rybieho tuku (2004/2262(INI))

214

 

Streda 11. júla 2007

2008/C 175E/03

ZÁPISNICA

218

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Text zmlúv poskytnutých Radou

Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (predložené návrhy uznesení)

Predstavenie programu portugalského predsedníctva (rozprava)

Zvolanie medzivládnej konferencie * (rozprava)

Vyhlásenie predsedníctva (Líbya)

Hlasovanie

Kalendár na rok 2008 (hlasovanie)

Zvolanie medzivládnej konferencie (hlasovanie)

Zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Osobitný program Civilná justícia (2007 - 2013) ***II (hlasovanie)

Opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Vozidlá po dobe životnosti (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Odpad z elektrických a elektronických zariadení (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I (hlasovanie)

Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I (hlasovanie)

Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I (hlasovanie)

Finančné služby (2005 - 2010) - Biela kniha (hlasovanie)

Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (hlasovanie)

Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Eurozóna (2007) - Európska centrálna banka (2006) (rozprava)

Program schôdze

Eurozóna (2007) - Európska centrálna banka (2006) (pokračovanie rozpravy)

Palestína (rozprava)

Situácia v Pakistane (rozprava)

Budúca dohoda o Kosove (rozprava)

Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006 (rozprava)

Dohoda TRIPS a prístup k liekom (rozprava)

Zloženie výborov a delegácií

Hodina otázok (pre Radu)

Demokratická kontrola v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (rozprava)

Živelné pohromy (rozprava)

Štatistický program Spoločenstva na roky 2008 až 2012 ***I - Včasný prenos a overovanie štatistických údajov poskytovaných členskými štátmi (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

233

PRÍLOHA I

235

PRÍLOHA II

251

PRIJATÉ TEXTY

347

P6_TA(2007)0328
Zvolanie medzivládnej konferencie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o zvolaní medzivládnej konferencie: stanovisko Európskeho parlamentu (článok 48 Zmluvy o EÚ) (11222/2007 — C6-0206/2007 — 2007/0808(CNS))

347

P6_TA(2007)0329
Zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/855/EHS o zlúčení a splynutí akciových spoločností a smernica Rady 82/891/EHS o rozdelení akciových spoločností so zreteľom na požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca v súvislosti so zlúčením, splynutím alebo rozdelením (KOM(2007)0091 — C6-0082/2007 — 2007/0035(COD))

350

P6_TC1-COD(2007)0035
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/855/EHS a 82/891/EHS pokiaľ ide o požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca v súvislosti so zlúčením, splynutím alebo rozdelením akciových spoločností

350

P6_TA(2007)0330
Osobitný program „Civilná justícia“ (2007 - 2013) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013, ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“, ustanovuje osobitný program „Civilná justícia“ (8699/2/2007 — C6-0179/2007 — 2005/0040 (COD))

350

P6_TC2-COD(2005)0040
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2007/ES, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013, ako súčasť všeobecného programu „Základné práva a spravodlivosť“, ustanovuje osobitný program „Civilná justícia“

351

P6_TA(2007)0331
Opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0921 — C6-0032/2007 — 2006/0297(COD))

351

P6_TC1-COD(2006)0297
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

352

P6_TA(2007)0332
Vozidlá po dobe životnosti (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0922 — C6-0006/2007 — 2006/0287(COD))

352

P6_TC1-COD(2006)0287
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

352

P6_TA(2007)0333
Odpad z elektrických a elektronických zariadení (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0914 — C6-0019/2007 — 2006/0302(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0302
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

353

P6_TA(2007)0334
Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach (vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (KOM(2006)0915 — C6-0021/2007 — 2006/0303(COD))

353

P6_TC1-COD(2006)0303
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pokiaľ ide o výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

354

P6_TA(2007)0335
Požiadavky na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a o zmene a doplnení smernice Rady 92/42/EHS a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (KOM(2006)0907 — C6-0034/2007 — 2006/0291(COD))

354

P6_TC1-COD(2006)0291
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2005/32/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu a smernica Rady 92/42/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

355

P6_TA(2007)0336
Úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES, týkajúca sa úplného dokončenia vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (KOM(2006)0594 — C6-0354/2006 — 2006/0196(COD))

355

P6_TC1-COD(2006)0196
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva

355

P6_TA(2007)0337
Spoločné pravidlá prevádzky leteckých dopravných služieb (prepracované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie) (KOM(2006)0396 — C6-0248/2006 — 2006/0130(COD))

371

P6_TC1-COD(2006)0130
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 11. júla 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracované znenie)

371

PRÍLOHA I
INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ V SÚVISLOSTI S ČLÁNKAMI 5 A 8

387

PRÍLOHA II
TABUĽKA ZHODY

388

P6_TA(2007)0338
Finančné služby (2005 - 2010) - Biela kniha
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 - 2010) - Biela kniha (2006/2270(INI))

392

P6_TA(2007)0339
Modernizácia pracovného práva
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o modernizácii pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia (2007/2023(INI))

401

P6_TA(2007)0340
Vysielanie pracovníkov
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. júla 2007 o oznámení Komisie pod názvom „Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb: zvyšovanie jeho prínosu a potenciálu pri súčasnej záruke ochrany pracovníkov“

411

 

Štvrtok 12. júla 2007

2008/C 175E/04

ZÁPISNICA

413

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Rokovací mandát pre rozšírenú dohodu medzi ES a Ukrajinou (rozprava)

Časový rozvrh prijímania rozpočtu

Kohézna politika v najchudobnejších regiónoch EÚ (rozprava)

Hlasovanie

Štatistický program Spoločenstva na roky 2008 až 2012 ***I (hlasovanie)

Darfúr (hlasovanie)

Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria (hlasovanie)

Vykonávanie prvého železničného balíka (hlasovanie)

Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (hlasovanie)

Opatrenia na boj proti kardiovaskulárnym chorobám (hlasovanie)

Dohoda o prenose údajov podľa mena cestujúceho s USA (hlasovanie)

Eurozóna (2007) (hlasovanie)

Európska centrálna banka (2006) (hlasovanie)

Palestína (hlasovanie)

Situácia v Pakistane (hlasovanie)

Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006 (hlasovanie)

Dohoda TRIPS a prístup k liekom (hlasovanie)

Demokratická kontrola v rámci nástroja rozvojovej spolupráce (hlasovanie)

Rokovací mandát pre rozšírenú dohodu medzi ES a Ukrajinou (hlasovanie)

Kohézna politika v najchudobnejších regiónoch EÚ (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Humanitárna situácia irackých utečencov

Porušovanie ľudských práv v Transnistrii (Moldavsko)

Ľudské práva vo Vietname

Zloženie výborov a delegácií

Hlasovanie

Humanitárna situácia irackých utečencov (hlasovanie)

Porušovanie ľudských práv v Transnistrii (Moldavsko) (hlasovanie)

Ľudské práva vo Vietname (hlasovanie)

Schválenie pozícií prijatých Parlamentom v prvom čítaní Radou (článok 66 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Presun rozpočtových prostriedkov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

428

PRÍLOHA I

430

PRÍLOHA II

450

PRIJATÉ TEXTY

525

P6_TA(2007)0341
Štatistický program Spoločenstva na roky 2008 až 2012 ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2008 až 2012 (KOM(2006)0687 — C6-0427/2006 — 2006/0229(COD))

525

P6_TC1-COD(2006)0229
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 12. júla 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2007/ES o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2008 až 2012

525

P6_TA(2007)0342
Darfúr
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o situácii v Darfúre

526

P6_TA(2007)0343
Budúcnosť námornej politiky EÚ: Európska vízia pre oceány a moria
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o budúcnosti námornej politiky Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria (2006/2299(INI))

531

P6_TA(2007)0344
Prvý železničný balík
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o vykonávaní prvého železničného balíka (2006/2213(INI))

551

P6_TA(2007)0345
Európa v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o Európe v pohybe - trvalo udržateľná mobilita pre náš kontinent (2006/2227(INI))

556

P6_TA(2007)0346
Srdcovo-cievne ochorenia
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o opatreniach na boj proti srdcovo-cievnym ochoreniam

561

P6_TA(2007)0347
Dohoda o PNR so Spojenými štátmi americkými
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o dohode so Spojenými štátmi americkými o spracovaní a postupovaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR)

564

P6_TA(2007)0348
Eurozóna (2007)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o výročnej správe o eurozóne za rok 2007 (2007/2143(INI))

569

P6_TA(2007)0349
Európska centrálna banka (2006)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2006 (2007/2142(INI))

574

P6_TA(2007)0350
Blízky východ
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o situácii na Blízkom východe

579

P6_TA(2007)0351
Pakistan
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o Pakistane

583

P6_TA(2007)0352
Pokrok Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o správe o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2006 (2006/2289(INI))

586

P6_TA(2007)0353
Dohoda TRIPS a prístup k liekom
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o dohode TRIPS a prístupe k liekom

591

P6_TA(2007)0354
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o demokratickej kontrole vykonávania nástroja financovania rozvojovej spolupráce

595

P6_TA(2007)0355
Rokovací mandát pre novú rozšírenú dohodu medzi ES a Ukrajinou
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 12. júla 2007 o rokovacom mandáte pre novú rozšírenú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (2007/2015(INI))

597

P6_TA(2007)0356
Kohézna politika v najchudobnejších regiónoch EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o úlohe a účinnosti kohéznej politiky pri znižovaní rozdielov v najchudobnejších regiónoch Európskej únie (2006/2176(INI))

603

P6_TA(2007)0357
Humanitárna situácia utečencov z Iraku
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o humanitárnej situácii utečencov z Iraku

609

P6_TA(2007)0358
Moldavská republika
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o porušovaní ľudských práv v Podnestersku (Moldavská republika)

613

P6_TA(2007)0359
Vietnam
Uznesenie Európskeho parlamentu z 12. júla 2007 o ľudských právach vo Vietname

615


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top