Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:162:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 162, 25. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 162

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
25. júna 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

442. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. februára 2008

2008/C 162/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Definovanie úlohy a režimu hromadných žalôb v oblasti práva Spoločenstva na ochranu spotrebiteľa“

1

2008/C 162/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru: Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013. Posilniť postavenie spotrebiteľov, zlepšiť ich spokojnosť, účinne ich chrániť“KOM(2007) 99 v konečnom znení

20

2008/C 162/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Európska vesmírna politika“KOM(2007) 212 v konečnom znení

24

2008/C 162/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar vrátane analýzy prípadu zavedenia priameho ručenia výrobcu“KOM(2007) 210 v konečnom znení

31

2008/C 162/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Správa Komisie – Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2006“KOM(2007) 358 v konečnom znení

35

2008/C 162/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní komponentov zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 840 v konečnom znení – 2007/0284 (COD)

40

2008/C 162/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o názvoch textílií“ (prepracované znenie) KOM(2007) 870 v konečnom znení – 2008/0005 (COD)

40

2008/C 162/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 873 v konečnom znení – 2007/0299 (COD)

41

2008/C 162/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o farbách, ktoré sa môžu pridávať do liekov“ (prepracované znenie) KOM (2008) 1 v konečnom znení – 2008/0001 (COD)

41

2008/C 162/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nezávislé hodnotenie služieb všeobecného záujmu“

42

2008/C 162/11

Stanovisko odbornej sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť na tému „Podpora rozsiahleho prístupu širokej verejnosti k európskej digitálnej knižnici“

46

2008/C 162/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kombinácia energetických zdrojov v doprave“

52

2008/C 162/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Energetická účinnosť budov – prínos konečných užívateľov“ (prieskumné stanovisko)

62

2008/C 162/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Možné kladné a záporné účinky zvýšených ekologických a energetických požiadaviek na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“

72

2008/C 162/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 460/2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií, pokiaľ ide o jej trvanie“KOM(2007) 861 v konečnom znení – 2007/0291 (COD)

79

2008/C 162/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nástroje správy založené na právach rybolovu“

79

2008/C 162/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, pokiaľ ide o režim podpory pre bavlnu“KOM(2007) 701 v konečnom znení – 2007/0242 (CNS)

83

2008/C 162/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov (prepracované znenie)“KOM (2007) 736 v konečnom znení – 2007/0259 (COD)

85

2008/C 162/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej environmentálnej agentúry a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 667 v konečnom znení – 2007/0235 (COD)

86

2008/C 162/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/… o všeobecných pravidlách pre definíciu, opis a ponuku aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (prepracované znenie)“KOM(2007) 848 v konečnom znení – 2007/0287 (COD)

86

2008/C 162/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd“ (prepracované znenie) KOM(2007) 858 v konečnom znení – 2007/0292 (COD)

87

2008/C 162/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Perspektívy európskeho výskumu v odvetví uhlia a ocele“

88

2008/C 162/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 85/368/EHS o porovnateľnosti kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva“KOM(2007) 680 v konečnom znení – 2007/0234 (COD)

90

2008/C 162/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (podľa článku 128 Zmluvy o ES)“KOM(2007) 803 v konečnom znení/2 (časť V) – 2007/0300 (CNS)

92

2008/C 162/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Finančná integrácia: európske burzové trhy“

96


SK

 

Top