Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:146E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 146, 12. jún 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 146E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
12. júna 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament

 

ZASADANIE 2007 - 2008

 

Schôdza 18. až 21. a 27. júna 2007

 

Pondelok 18. júna 2007

2008/C 146E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Zloženie výborov a delegácií

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Petície

Text zmlúv poskytnutých Radou

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Širokopásmové pripojenie (rozprava)

Definovanie, popis, prezentácia a označovanie liehovín ***I (rozprava)

Hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom (rozprava)

Politika hospodárskej súťaže v roku 2005 (rozprava)

Kožušiny z mačiek a psov ***I (rozprava)

Skleróza multiplex (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

13

 

Utorok 19. júna 2007

2008/C 146E/02

ZÁPISNICA

15

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Situácia v Palestíne (rozprava)

Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society - Výsledky vyšetrovacieho výboru (rozprava)

Regulačný rámec opatrení týkajúcich sa súladu medzi rodinným životom a štúdiom mladých žien v Európskej únii (rozprava)

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Hlasovanie

Ochrana zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Identifikácia ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Súdne príkazy na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Riadiace zariadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Maximálna konštrukčná rýchlosť a nákladné plošiny pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Kolesové poľnohospodárske a lesné traktory (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ochrana pracovníkov pred účinkami azbestu (kodifikované znenie) ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke na projekty mimo Spoločenstva (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ochranná známka Spoločenstva (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Produkcia násadových vajec a jednodňovej hydiny a ich uvádzanie na trh (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Kontrola opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok (kodifikované znenie) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu Svätý Tomáš a Princov ostrov - ES * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Kiribati * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Ochrana imunity a výsad Maria Borghezia (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Definovanie, popis, prezentácia a označovanie liehovín ***I (hlasovanie)

Kožušiny z mačiek a psov ***I (hlasovanie)

Širokopásmové pripojenie (hlasovanie)

Hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom (hlasovanie)

Politika hospodárskej súťaže v roku 2005 (hlasovanie)

Výsledky vyšetrovacieho výboru (hlasovanie)

Regulačný rámec opatrení týkajúcich sa súladu medzi rodinným životom a štúdiom mladých žien v Európskej únii (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie Parlamentu

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Závery stretnutia G8 - Rozvojové ciele milénia - polovica obdobia na ich dosiahnutie (rozprava)

Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT - EÚ (2006) (rozprava)

Vyšetrovacia misia v oblasti Andalúzie, Valencie a Madridu (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (rozprava)

Výnimky z pravidiel vnútorného trhu pri obstarávaní v oblasti rezortu obrany na základe článku 296 Zmluvy o ES (rozprava)

Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti (rozprava)

Pomoc pestovateľom, ktorých zasiahli škody spôsobené mrazom (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

34

PRÍLOHA I

36

PRÍLOHA II

47

PRIJATÉ TEXTY

71

P6_TA(2007)0238
Ochrana zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (kodifikované znenie) (KOM(2006)0657 — C6-0381/2006 — 2006/0220(COD))

71

P6_TA(2007)0239
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (kodifikovaná verzia) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (kodifikované znenie) (KOM(2006)0543 — C6-0315/2006 — 2006/0170(COD))

71

P6_TA(2007)0240
Identifikácia ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o identifikácii ovládačov, oznamovačov a indikátorov pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá (kodifikované znenie) (KOM(2006)0556 — C6-0323/2006 — 2006/0175(COD))

72

P6_TA(2007)0241
Súdne príkazy na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o upravenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (kodifikované znenie) (KOM(2006)0692 — C6-0429/2006 — 2003/0099(COD))

73

P6_TA(2007)0242
Riadiace zariadenia kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadiacich zariadeniach kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2006)0670 — C6-0404/2006 — 2006/0225(COD))

73

P6_TA(2007)0243
Maximálna konštrukčná rýchlosť a nákladné plošiny pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o maximálnej konštrukčnej rýchlosti a nákladných plošinách pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory (kodifikované znenie) (KOM(2006)0667 — C6-0385/2006 — 2006/0219(COD))

74

P6_TA(2007)0244
Kolesové poľnohospodárske a lesné traktory (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých súčastiach a vlastnostiach kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2006)0662 — C6-0380/2006 — 2006/0221(COD))

74

P6_TA(2007)0245
Zorné pole výhľadu a stierače predného skla poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zornom poli výhľadu a stieračoch predného skla poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (kodifikované znenie) (KOM(2006)0651 — C6-0377/2006 — 2006/0216 (COD))

75

P6_TA(2007)0246
Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (KOM(2006)0652 — C6-0378/2006 — 2006/0214(COD))

76

P6_TA(2007)0247
Aproximácia právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (KOM(2006)0812 — C6-0504/2006 — 2006/0264(COD))

76

P6_TA(2007)0248
Ochrana pracovníkov pred účinkami azbestu (kodifikované znenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) (KOM(2006)0664 — C6-0384/2006 — 2006/0222(COD))

77

P6_TA(2007)0249
Záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke na projekty mimo Spoločenstva (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa poskytuje záruka Spoločenstva Európskej investičnej banke voči stratám pri pôžičkách na projekty mimo Spoločenstva (stredná a východná Európa, krajiny Stredozemného mora, Latinská Amerika a Ázia a Juhoafrická republika) (kodifikované znenie) (KOM(2006)0419 — C6-0302/2006 — 2006/0139(CNS))

78

P6_TA(2007)0250
Minimálne normy na ochranu ošípaných (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre ochranu ošípaných (kodifikované znenie) (KOM(2006)0669 — C6-0430/2006 — 2006/0224(CNS))

78

P6_TA(2007)0251
Čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Rady o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka (kodifikované znenie) (KOM(2006)0749 — C6-0002/2007 — 2006/0250(CNS))

79

P6_TA(2007)0252
Ochranná známka Spoločenstva (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Rady o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (KOM(2006)0830 — C6-0050/2007 — 2006/0267(CNS))

79

P6_TA(2007)0253
Produkcia násadových vajec a jednodňovej hydiny a ich uvádzanie na trh (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Rady o produkcii násadových vajec a jednodňovej hydiny a o ich uvádzaní na trh (kodifikované znenie) (KOM(2006)0694 — C6-0436/2006 -2006/0231(CNS))

80

P6_TA(2007)0254
Kontrola opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Rady o kontrole opatrení tvoriacich súčasť systému financovania Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, vykonávaných členskými štátmi (kodifikované znenie) (KOM(2006)0813 — C6-0049/2007 — 2006/0265(CNS))

81

P6_TA(2007)0255
Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok (kodifikované znenie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu smernice Rady o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (kodifikované znenie) (KOM(2006)0605 — C6-0409/2006 — 2006/0192(CNS))

81

P6_TA(2007)0256
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Svätý Tomáš a Princov ostrov *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Demokratickou republikou Svätého Tomáša a Princovho ostrova a Európskym spoločenstvom (KOM(2007)0085 — C6-0098/2007 — 2007/0034(CNS))

82

P6_TA(2007)0257
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu ES - Kiribati *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Rady o uzatvorení Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej (KOM(2007)0180 — C6-0128/2007 — 2007/0062(CNS))

83

P6_TA(2007)0258
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia
Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o žiadosti o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia (2006/2304(IMM))

85

P6_TA(2007)0259
Definovanie, popis, prezentácia a označovanie liehovín ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín (KOM(2005)0125 — C6-0440/2005 — 2005/0028(COD))

85

P6_TC1-COD(2005)0028
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. júna 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín

86

P6_TA(2007)0260
Kožušiny z mačiek a psov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho (KOM(2006)0684 — C6-0428/2006 — 2006/0236(COD))

86

P6_TC1-COD(2006)0236
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. júna 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007, ktorým sa zakazuje uvádzanie kožušiny mačiek a psov a výrobkov obsahujúcich takúto kožušinu na trh, ako aj ich dovoz do Spoločenstva a vývoz z neho

87

P6_TA(2007)0261
Širokopásmové pripojenie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o vytvorení európskej politiky pre širokopásmové pripojenie (2006/2273(INI))

87

P6_TA(2007)0262
Hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Ruskom
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o hospodárskych a obchodných vzťahoch medzi EÚ a Ruskom (2006/2237(INI))

95

P6_TA(2007)0263
Politika hospodárskej súťaže v roku 2005
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o správe o politike hospodárskej súťaže v roku 2005 (2007/2078(INI))

105

P6_TA(2007)0264
Kríza spoločnosti Equitable Life Assurance Society
Odporúčanie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 na základe správy vyšetrovacieho výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society

110

P6_TA(2007)0265
Regulačný rámec opatrení týkajúcich sa súladu medzi rodinným životom a štúdiom mladých žien v Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. júna 2007 o právnom rámci opatrení na zosúladenie rodinného života s obdobím štúdia mladých žien v Európskej únii (2006/2276 (INI))

112

 

Streda 20. júna 2007

2008/C 146E/03

ZÁPISNICA

119

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (rozprava)

Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny - Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * - Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (rozprava)

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Hlasovanie

Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti ***I (hlasovanie)

Program Spoločenstva Fiscalis 2013 ***I (hlasovanie)

Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I (hlasovanie)

Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 * (hlasovanie)

Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 * (hlasovanie)

Galileo (hlasovanie)

Konkrétne problémy pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a vzťah týchto predpisov k lisabonskej stratégii (hlasovanie)

Rozvojové ciele milénia - polovica obdobia na ich dosiahnutie (hlasovanie)

Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT - EÚ (2006) (hlasovanie)

Zlepšenie konzultačného postupu Európskeho parlamentu v oblasti rozširovania eurozóny (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie Parlamentu

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (rozprava)

Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (rozprava)

Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (rozprava)

Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Zloženie výborov a delegácií

Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (pokračovanie rozpravy)

Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi * (rozprava)

Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (rozprava)

Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

132

PRÍLOHA I

134

PRÍLOHA II

145

PRIJATÉ TEXTY

204

P6_TA(2007)0266
Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích krajín *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o zmenenom návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1030/2002, ktorým sa stanovuje jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov (KOM(2006)0110 — C6-0157/2006 — 2003/0218(CNS))

204

P6_TA(2007)0267
Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti (KOM(2006)0636 — C6-0363/2006 — 2006/0206(COD))

208

P6_TC1-COD(2006)0206
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. júna 2007 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2007 o zákaze vývozu a bezpečnom uskladnení kovovej ortuti, rumelkovej rudy, kalomelu, zlúčenín ortuti a určitých výrobkov obsahujúcich ortuť

209

P6_TA(2007)0268
Program Spoločenstva Fiscalis 2013 ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013) (KOM(2006)0202 — C6-0159/2006 — 2006/0076(COD))

215

P6_TC1-COD(2006)0076
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. júna 2007 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2007/ES, ktorým sa ustanovuje program Spoločenstva na zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu (Fiscalis 2013), a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2235/2002/ES

216

P6_TA(2007)0269
Prenosnosť práv na doplnkový dôchodok ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok (KOM(2005)0507 — C6-0331/2005 — 2005/0214(COD))

216

P6_TC1-COD(2005)0214
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. júna 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/.../ES o zlepšení prenosnosti práv na doplnkový dôchodok

217

P6_TA(2007)0270
Prijatie jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Cyprom od 1. januára 2008 (KOM(2007)0256 — C6-0151/2007 — 2007/0090(CNS))

224

P6_TA(2007)0271
Prijatie jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Rady v súlade s článkom 122 ods. 2 zmluvy o prijatí jednotnej meny Maltou od 1. januára 2008 (KOM(2007)0259 — C6-0150/2007 — 2007/0092(CNS))

225

P6_TA(2007)0272
Galileo
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o financovaní európskeho programu satelitnej rádionavigácie (Galileo) v rámci Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 a viacročného finančného rámca na roky 2007 až 2013

226

P6_TA(2007)0273
Transpozícia a vykonávanie právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o konkrétnych problémoch pri transpozícii a vykonávaní právnych predpisov v oblasti verejného obstarávania a ich vzťahu k lisabonskej agende (2006/2084(INI))

227

P6_TA(2007)0274
Rozvojové ciele milénia - polovica obdobia na ich dosiahnutie
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o rozvojových cieľoch milénia - polovica obdobia na ich dosiahnutie (2007/2103(INI))

232

P6_TA(2007)0275
Činnosť Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT - EÚ (2006)
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o činnosti Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT - EÚ v roku 2006 (2007/2021(INI))

247

P6_TA(2007)0276
Rozšírenie eurozóny
Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. júna 2007 o zlepšení spôsobu konzultácie s Parlamentom v postupoch týkajúcich sa rozšírenia eurozóny

251

 

Štvrtok 21. júna 2007

2008/C 146E/04

ZÁPISNICA

253

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Presun rozpočtových prostriedkov

Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania ***I (rozprava)

Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (rozprava)

Oficiálne privítanie

Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (pokračovanie rozpravy)

Hlasovanie

Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania ***I (hlasovanie)

Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi * (hlasovanie)

Regionálna stratégia a viacročný indikatívny program pre Áziu (hlasovanie)

Vyšetrovacia misia v oblasti Andalúzie, Valencie a Madridu (hlasovanie)

Smerom k zmluve o obchode so zbraňami (hlasovanie)

Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti (hlasovanie)

Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (hlasovanie)

Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (hlasovanie)

Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu (hlasovanie)

Dôvera spotrebiteľov v digitálne prostredie (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Kalenár schôdzí

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Kuba

Ľudské práva v Etiópii

Situácia Aung Suu Kyi v Barme/Mjanmarsku

Hlasovanie

Kuba (hlasovanie)

Ľudské práva v Etiópii (hlasovanie)

Mjanmarsko (hlasovanie)

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie výborov a delegácií

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

267

PRÍLOHA I

269

PRÍLOHA II

281

PRIJATÉ TEXTY

316

P6_TA(2007)0277
Program MEDA a finančná podpora Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o programe MEDA a finančnej podpore Palestíne - hodnotenie, vykonávanie a kontrola (2006/2128(INI))

316

P6_TA(2007)0278
Revízne postupy v oblasti verejného obstarávania ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti revíznych postupov v oblasti verejného obstarávania (KOM(2006)0195 — C6-0141/2006 — 2006/0066(COD))

328

P6_TC1-COD(2006)0066
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. júna 2007 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti revíznych postupov v oblasti verejného obstarávania

329

P6_TA(2007)0279
Výmena informácií z registra trestov medzi členskými štátmi *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o návrhu rámcového rozhodnutia Rady o organizácii a obsahu výmen informácií z registra trestov medzi členskými štátmi (KOM(2005)0690 — C6-0052/2006 — 2005/0267(CNS))

329

P6_TA(2007)0280
Regionálny strategický dokument - Ázia
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o návrhu rozhodnutia Komisie, ktorým sa stanovuje regionálny strategický dokument na roky 2007 - 2013 a viacročný orientačný program pre Áziu

337

P6_TA(2007)0281
Vyšetrovacia misia v regiónoch Andalúzia, Valencia a Madrid
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o výsledkoch vyšetrovacej misie v regiónoch Andalúzia, Valencia a Madrid, ktorá sa uskutočnila v mene Výboru pre petície

340

P6_TA(2007)0282
Smerom k zmluve o obchode so zbraňami
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o zmluve o obchode so zbraňami: vytvorenie spoločných medzinárodných noriem pre dovoz, vývoz a transfer konvenčných zbraní

342

P6_TA(2007)0283
Kriminalita mladistvých - úloha žien, rodiny a spoločnosti
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o kriminalite mladistvých, úlohe žien a rodiny a spoločnosti (2007/2011(INI))

344

P6_TA(2007)0284
Stratégia o vonkajšom rozmere priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti: stratégia o vonkajšom rozmere, akčný plán implementácie Haagskeho programu (2006/2111(INI))

353

P6_TA(2007)0285
Napredovanie rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade z 21. júna 2007 o napredovaní rokovaní o rámcovom rozhodnutí o boji proti rasizmu a xenofóbii (2007/2067(INI))

361

P6_TA(2007)0286
Praktická spolupráca, kvalita prijatých rozhodnutí v rámci spoločného európskeho azylového režimu
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o azyle: praktická spolupráca, kvalita rozhodovania v rámci spoločného európskeho azylového systému (2006/2184(INI))

364

P6_TA(2007)0287
Dôvera spotrebiteľov v digitálnom prostredí
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o dôvere spotrebiteľov v digitálnom prostredí (2006/2048(INI))

370

P6_TA(2007)0288
Kuba
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o Kube

377

P6_TA(2007)0289
Ľudské práva v Etiópii
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o situácii v Etiópii

380

P6_TA(2007)0290
Barma
Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o Barme

383

 

Streda 27. júna 2007

2008/C 146E/05

ZÁPISNICA

387

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Roaming vo verejných mobilných telefónnych sieťach ***I (podpis aktu)

Zasadnutie Európskej rady 21. - 22. júna 2007 - Polročná činnosť nemeckého predsedníctva (správa a vyhlásenia, po ktorých nasledovala rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Zasadnutie Európskej rady 21. - 22. júna 2007 - Polročná činnosť nemeckého predsedníctva (pokračovanie rozpravy)

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

389


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

UEN

Skupina Únie za Európu národov

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

ITS

Skupina pre identitu, tradíciu a zvrchovanosť

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top