Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 120, 16. máj 2008

 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 120

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
16. mája 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

440. plenárne zasadnutie v dňoch 12. a 13. decembra 2007

2008/C 120/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh“

a na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom rámci pre uvádzanie výrobkov na trh“

a na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú postupy týkajúce sa uplatňovania niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 3052/95/ES“KOM(2007) 37 v konečnom znení – 2007/0029 (COD) — KOM(2007) 53 v konečnom znení – 2007/0030 (COD) — KOM(2007) 36 v konečnom znení – 2007/0028 (COD)

1

2008/C 120/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 80/181/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa meracích jednotiek“KOM(2007) 510 v konečnom znení – 2007/0187 (COD)

14

2008/C 120/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 588 v konečnom znení – 2007/0205 (COD)

15

2008/C 120/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík“KOM(2007) 140 v konečnom znení – SEK(2007) 388

15

2008/C 120/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Cezhraničné pracovné sily v poľnohospodárstve“

19

2008/C 120/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zamestnanosť v poľnohospodárstve“

25

2008/C 120/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úloha národných rád pre trvalo udržateľný rozvoj“

29

2008/C 120/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o lepšej demontáži lodí“KOM(2007) 269 v konečnom znení

33

2008/C 120/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Prispôsobenie sa zmene klímy v Európe – možnosti na uskutočnenie opatrení na úrovni EÚ“KOM(2007) 354 v konečnom znení

38

2008/C 120/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s vínom a zmene a doplnení niektorých nariadení“KOM(2007) 372 v konečnom znení – 2007/0138 (CNS)

42

2008/C 120/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Perspektívy poľnohospodárstva v osobitne znevýhodnených prírodných oblastiach (horské oblasti, ostrovy a najvzdialenejšie oblasti)“

47

2008/C 120/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia“KOM(2007) 572 v konečnom znení 2007/0202 (COD)

49

2008/C 120/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému

„Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smernice 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006“ a

„Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004 s cieľom prispôsobiť ho nariadeniu (ES) … o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS a nariadenie (ES) č. 1907/2006“KOM(2007) 611 v konečnom znení – 2007/0212 (COD) — KOM(2007) 613 v konečnom znení – 2007/0213 (COD)

50

2008/C 120/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vplyv územného princípu daňového práva na priemyselné zmeny“

51

2008/C 120/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vplyv európskych právnych predpisov v oblasti životného prostredia na priemyselné zmeny“

57

2008/C 120/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Podporovať solidaritu medzi generáciami“KOM(2007) 244 v konečnom znení

66

2008/C 120/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej kohézii“KOM(2007) 273 v konečnom znení

73

2008/C 120/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Migrácia a rozvoj: príležitosti a výzvy“

82

2008/C 120/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vzťahy medzi EÚ a Moldavskom: úloha organizovanej občianskej spoločnosti“

89

2008/C 120/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Implementácia Lisabonskej stratégie: súčasný stav a vyhliadky do budúcnosti“

96

2008/C 120/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady o štruktúre a sadzbách spotrebných daní, ktorým podliehajú tabakové výrobky (kodifikované znenie)“KOM(2007) 587 v konečnom znení

100


SK

 

Top