EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:092:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 92, 12. apríl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 92

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
12. apríla 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2008/C 092/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 79, 29.3.2008

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2008/C 092/02

Vec C-412/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Verejné obstarávanie prác, dodania tovaru a služieb — Smernice 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/37/EHS a 93/38/EHS — Transparentnosť — Rovnosť zaobchádzania — Verejné zmluvy, ktoré nespadajú do pôsobnosti týchto smerníc z dôvodu hodnoty ich plnení)

2

2008/C 092/03

Vec C-132/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (EHS) č. 2081/92 — Ochrana zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín — Syr „Parmigiano Reggiano“ — Používanie označenia „parmesan“ — Povinnosť členského štátu sankcionovať ex offo zneužívanie chráneného označenia pôvodu)

3

2008/C 092/04

Vec C-426/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Tele2 Telecommunication GmbH/Telekom-Control-Kommission (Elektronické komunikácie — Siete a služby — Spoločný regulačný rámec — Články 4 a 16 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica) — Žaloba — Správny postup analýzy trhu)

3

2008/C 092/05

Vec C-201/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Prípravky na ochranu rastlín — Súbežný dovoz — Konanie o vydanie povolenia na uvedenie na trh — Podmienky — Spoločný pôvod súbežne dovážaného prípravku na ochranu rastlín a referenčného prípravku)

4

2008/C 092/06

Vec C-271/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Netto Supermarkt GmbH & Co. OHG/Finanzamt Malchin (Šiesta smernica o DPH — Článok 15 bod 2 — Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru zo Spoločenstva — Nesplnené podmienky oslobodenia — Dôkaz o vývoze sfalšovaný kupujúcim — Dodávateľ konajúci so starostlivosťou riadneho obchodníka)

4

2008/C 092/07

Vec C-296/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Taliansko) – Telecom Italia SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni (Telekomunikačné služby — Smernica 97/13/ES — Články 6, 11, 22 a 25 — Poplatky a úhrady uplatniteľné na všeobecné oprávnenia a individuálne licencie — Povinnosť uložená bývalému držiteľovi výlučného práva — Dočasné zachovanie)

5

2008/C 092/08

Vec C-348/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Marie-Claude Girardot (Odvolanie — Dočasný zamestnanec — Žaloba o náhradu škody — Strata príležitosti obsadiť pracovné miesto — Skutočná a určitá škoda — Určenie rozsahu náhrady škody)

5

2008/C 092/09

Vec C-425/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Ministero dell'Economia e delle Finanze/Part Service Srl, spoločnosť v likvidácii (Šiesta smernica o DPH — Článok 11 A ods. 1 písm. a) a článok 13 B písm. a) a d) — Leasing — Umelé rozdelenie plnenia na viacero prvkov — Účinky — Zníženie zdaniteľného základu — Oslobodenia — Zneužitie — Podmienky)

6

2008/C 092/10

Vec C-498/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social Único de Algeciras – Španielsko) – Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Sociálna politika — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Smernica 80/987/EHS zmenená a doplnená smernicou 2002/74/ES — Článok 3 prvý odsek a článok 10 písm. a) — Náhrada škody za neplatné prepustenie dohodnutá v konaní o mimosúdnom zmieri — Vyplatenie zabezpečené záručnou inštitúciou — Vyplatenie podmienené vydaním súdneho rozhodnutia — Zásady rovnosti a zákazu diskriminácie)

6

2008/C 092/11

Vec C-506/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG (Sociálna politika — Smernica 92/85/EHS — Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok — Pojem „tehotná pracovníčka“ — Zákaz prepustenia tehotných pracovníčok počas obdobia od začiatku tehotenstva až do konca materskej dovolenky — Prepustená pracovníčka, ktorej vajíčka boli v čase oznámenia o prepustení už in vitro oplodnené, avšak ešte neboli prenesené do jej maternice — Smernica 76/207/EHS — Rovnosť zaobchádzania s pracovníkmi mužského a ženského pohlavia — Pracovníčka, ktorá sa podrobila oplodneniu in vitro — Zákaz prepustenia — Rozsah)

7

2008/C 092/12

Vec C-507/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. februára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck – Rakúsko) – Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse (Právo na rakúsky príspevok na starostlivosť o dieťa — Nezohľadnené obdobia poberania rodinných dávok v inom členskom štáte — Nariadenie (EHS) č. 1408/71)

8

2008/C 092/13

Vec C-211/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 21. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nesprávne prebratie — Smernica 84/5/EHS — Článok 1 ods. 4 — Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Podmienky vylúčenia náhrady škody pasažierov nepoisteného vozidla)

8

2008/C 092/14

Vec C-273/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2005/51/ES — Verejné zákazky — Postupy verejného obstarávania)

9

2008/C 092/15

Vec C-328/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/48/ES — Rešpektovanie práv duševného vlastníctva — Neprebratie v stanovenej lehote)

9

2008/C 092/16

Spojené veci C-128/07 až C-131/07: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) zo 16. januára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria provinciale di Latina – Taliansko) – Angelo Molinari (C-128/07), Giovanni Galeota (C-129/07), Salvatore Barbagallo (C-130/07), Michele Ciampi (C-131/07)/Agenzia delle Entrate – Ufficio di Latina (Smernica 76/207/EHS — Rovnosť zaobchádzania medzi mužmi a ženami — Odchodné — Daňová výhoda poskytnutá pracovníkom pri dosiahnutí rozdielneho veku podľa pohlavia)

10

2008/C 092/17

Vec C-229/07: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. januára 2008 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Paris – Francúzsko) – Diana Mayeur/Ministère de la santé et des solidarités (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Článok 23 smernice 2004/38/ES Európskeho parlamentu a Rady — Sloboda usadiť sa — Vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov — Situácia štátneho príslušníka tretej krajiny, vlastníka diplomu v oblasti medicíny vydaného týmto tretím štátom a uznaného členským štátom, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti na úseku medicíny v inom členskom štáte, kde má platné povolenie na pobyt spolu so svojím manželom, štátnym príslušníkom Spoločenstva)

10

2008/C 092/18

Vec C-7/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 9. januára 2008 – Har Vaessen Douane Service BV a Staatssecretaris van Financiën

11

2008/C 092/19

Vec C-8/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Holandsko) 9. januára 2008 – 1. T-Mobile Netherlands; 2. KPN Mobile; 3. Raad van bestuur van de Netherlandse Mededigingsautoriteit; 4. Orange Nederland N.V.; vedľajší účastník konania: Vodafone Libertel B.V.

11

2008/C 092/20

Vec C-13/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. januára 2008 – Erich Stamm, Anneliese Hauser a Regierungspräsidium Freiburg

12

2008/C 092/21

Vec C-14/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 5 de San Javier (Španielsko) 14. januára 2008 – Roda Golf & Beach Resort, S.L.

12

2008/C 092/22

Vec C-16/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā apgabaltiesa 15. januára 2008 – SIA Schenker/Valsts Ieņēmumu Dienests

13

2008/C 092/23

Vec C-26/08: Žaloba podaná 24. januára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

13

2008/C 092/24

Vec C-27/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 25. januára 2008 – BIOS Naturprodukte GmbH/Saarland

13

2008/C 092/25

Vec C-32/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Španielsko) 28. januára 2008 – Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (FEIA)/Cul de Sac Espacio Creativo, S.L., a Acierta Product & Position, S.A.

14

2008/C 092/26

Vec C-33/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 28. januára 2008 – Agrana Zucker GmbH/Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

14

2008/C 092/27

Vec C-34/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Padova (Taliansko) 28. januára 2008 – Azienda Agricola Disarò Antonio/Cooperativa Milka 2000 Soc. coop. arl

15

2008/C 092/28

Vec C-35/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg (Nemecko) 31. januára 2008 – Grundstücksgemeinschaft Busley/Cibrian/Finanzamt Stuttgart-Körperschaften

15

2008/C 092/29

Vec C-36/08: Žaloba podaná 31. januára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

16

2008/C 092/30

Vec C-37/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London (Spojené kráľovstvo) 31. januára 2008 – RCI Europe/Commissioners of HM Revenue and Customs

16

2008/C 092/31

Vec C-40/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia no 4 de Bilbao (Španielsko) 5. februára 2008 – Asturcom Telecomunicaciones S.L./Cristina Rodríguez Nogueira

17

2008/C 092/32

Vec C-41/08: Žaloba podaná 5. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

17

2008/C 092/33

Vec C-42/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 7. februára 2008 – M. Ilhan/Staatssecretaris van Financiën

18

2008/C 092/34

Vec C-48/08: Žaloba podaná 11. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

18

2008/C 092/35

Vec C-55/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugalsko) 13. februára 2008 – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa/Liga Portuguesa de Futebol Profissional (CA/LPFP), Baw International Ltd a Betandwin.Com Interactive Entertainment

19

2008/C 092/36

Vec C-56/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Halduskohus (Estónsko) 13. februára 2008 – Pärlitigu OÜ/Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

19

2008/C 092/37

Vec C-59/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation (Francúzsko) 15. februára 2008 – Copad SA/1. Christian Dior couture SA; 2. Vincent Gladel, ako súdom ustanovený správca Société industrielle de lingerie; 3. Société industrielle de lingerie

20

2008/C 092/38

Vec C-61/08: Žaloba podaná 18. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

20

2008/C 092/39

Vec C-63/08: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette (Luxemburské veľkovojvodstvo) 18. februára 2008 – Virginie Pontin/T-Comalux S.A.

21

2008/C 092/40

Vec C-68/08: Žaloba podaná 19. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Estónska republika

21

2008/C 092/41

Vec C-71/08: Žaloba podaná 20. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

22

2008/C 092/42

Vec C-72/08: Žaloba podaná 20. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

22

2008/C 092/43

Vec C-76/08: Žaloba podaná 25. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

23

2008/C 092/44

Vec C-82/08: Žaloba podaná 25. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

23

2008/C 092/45

Vec C-87/08: Žaloba podaná 26. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

23

2008/C 092/46

Vec C-423/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 11. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

24

2008/C 092/47

Vec C-8/07: Uznesenie predsedu piatej komory Súdneho dvora z 13. februára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

24

2008/C 092/48

Vec C-22/07: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 30. januára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

24

2008/C 092/49

Vec C-28/07 P: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. decembra 2007 – Ter Lembeek International NV/Komisia Európskych spoločenstiev

24

2008/C 092/50

Vec C-267/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Slovinská republika

25

2008/C 092/51

Vec C-399/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 28. januára 2008 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

25

 

Súd prvého stupňa

2008/C 092/52

Vec T-325/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2008 – Citigroup/ÚHVT – Link Interchange Network (WORLDLINK) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva WORDLINK — Skoršia národná obrazová ochranná známka LiNK — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Obmedzenie služieb uvedených v prihláške ochrannej známky — Zhodnosť služieb — Podobnosť označení — Články 73 a 74 nariadenia (ES) č. 40/94“)

26

2008/C 092/53

Vec T-215/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 – American Clothing Associates/ÚHVT (Vyobrazenie javorového listu) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva vyobrazujúcej javorový list — Absolútny dôvod zamietnutia — Ochranná známka pre služby — Článok 7 ods. 1 písm. h) nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 6 ter Parížskeho dohovoru — Dôvody uvádzané pred inštanciami ÚHVT a pred Súdom prvého stupňa“)

26

2008/C 092/54

Vec T-414/06 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2008 – Combescot/Komisia („Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Neprípustnosť žaloby pred Súdom pre verejnú službu — Lehota na podanie žaloby“)

27

2008/C 092/55

Vec T-298/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. januára 2008 – Efkon/Parlament a Rada („Žaloba o neplatnosť — Smernica 2004/52/ES — Interoperabilita elektronických cestných mýtnych systémov — Nedostatok osobnej dotknutosti — Neprípustnosť“)

27

2008/C 092/56

Vec T-151/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 31. januára 2008 – Aluminium Silicon Mill Products/Komisia („Dumping — Vrátenie antidumpingových ciel — Zrušenie nariadenia zavádzajúceho konečné antidumpingové clo — Zastavenie konania — Rozhodnutie o výške trov konania“)

28

2008/C 092/57

Vec T-327/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 18. februára 2008 – Altana Pharma/ÚHVT – Avensa (PNEUMO UPDATE) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konania — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PNEUMO UPDATE — Národná skoršia slovná ochranná známka Pneumo — Čiastočne zjavne neprípustná žaloba a čiastočne žaloba bez zjavného právneho základu“)

28

2008/C 092/58

Vec T-410/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 18. februára 2008 – Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO) („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Ochranná známka Spoločenstva — Výmaz ochrannej známky — Žiadosť o restitutio in integrum — Návrh na prerušenie výmazu ochrannej známky — Neprípustnosť“)

28

2008/C 092/59

Vec T-444/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 19. februára 2008 – CPEM/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Predloženie návrhu — Neprípustnosť — Združenie — Majetková ujma — Neexistencia naliehavosti“)

29

2008/C 092/60

Vec T-1/08 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 13. februára 2008 – Buczek Automotive/Komisia („Predbežné opatrenie — Návrh na odklad výkonu — Článok 105 ods. 2 rokovacieho poriadku“)

29

2008/C 092/61

Vec T-22/08: Žaloba podaná 14. januára 2008 – Quest Diagnosics/ÚHVT – ALK-Abelló (DIAQUEST)

29

2008/C 092/62

Vec T-26/08: Žaloba podaná 21. januára 2008 – Laboratórios Wellcome de Portugal/ÚHVT – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/63

Vec T-27/08: Žaloba podaná 21. januára 2008 – Wellcome Foundation/ÚHVT – Serono Genetics Institute (FAMOXIN)

30

2008/C 092/64

Vec T-28/08: Žaloba podaná 14. januára 2008 – Mars/ÚHVT – Ludwig Schokolade (trojrozmerná ochranná známka v tvare čokoládovej tyčinky)

31

2008/C 092/65

Vec T-31/08: Žaloba podaná 23. januára 2008 – Quantum/ÚHVT – Quantum Corporation (Quantum CORPORATION)

31

2008/C 092/66

Vec T-32/08: Žaloba podaná 18. januára 2008 – Evropaïki Dynamiki/Komisia

32

2008/C 092/67

Vec T-35/08: Žaloba podaná 24. januára 2008 – Codorniu Napa/ÚHVT – Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY)

33

2008/C 092/68

Vec T-37/08: Žaloba podaná 23. januára 2008 – Walton/Komisia

33

2008/C 092/69

Vec T-39/08: Žaloba podaná 22. januára 2008 – Evropaїki Dynamiki/Komisia

34

2008/C 092/70

Vec T-41/08: Žaloba podaná 1. februára 2008 – Vakakis/Komisia

34

2008/C 092/71

Vec T-42/08: Žaloba podaná 24. januára 2008 – Shetland Islands Council/Komisia

35

2008/C 092/72

Vec T-43/08: Žaloba podaná 24. januára 2008 – Shetland Islands Council/Komisia

36

2008/C 092/73

Vec T-45/08: Žaloba podaná 29. januára 2008 – Transportes Evaristo Molina/Komisia

36

2008/C 092/74

Vec T-48/08: Žaloba podaná 28. januára 2008 – Fusco/ÚHVT – Fusco International (FUSCOLLECTION)

37

2008/C 092/75

Vec T-51/08 P: Odvolanie podané 5. februára 2008: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. novembra 2007 vo veci F-109/06, Dittert/Komisia

37

2008/C 092/76

Vec T-52/08 P: Odvolanie podané 5. februára 2008: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 22. novembra 2007 vo veci F-110/06, Carpi Badía/Komisia

38

2008/C 092/77

Vec T-58/08 P: Odvolanie podané 8. februára 2008: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 27. novembra 2007 vo veci F-122/06, Roodhuijzen/Komisia

38

2008/C 092/78

Vec T-59/08: Žaloba podaná 7. februára 2008 – Nute Partecipazioni a La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)

39

2008/C 092/79

Vec T-62/08: Žaloba podaná 6. februára 2008 – ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni/Komisia

40

2008/C 092/80

Vec T-63/08: Žaloba podaná 6. februára 2008 – Cementir Italia/Komisia

40

2008/C 092/81

Vec T-64/08: Žaloba podaná 6. februára 2008 – Nuova Terni Industrie Chimiche/Komisia

41

2008/C 092/82

Vec T-65/08: Žaloba podaná 13. februára 2008 – Španielsko/Komisia

41

2008/C 092/83

Vec T-69/08: Žaloba podaná 12. februára 2008 – Poľsko/Komisia

42

2008/C 092/84

Vec T-71/08: Žaloba podaná 13. februára 2008 – Promat/ÚHVT – Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL SA)

42

2008/C 092/85

Vec T-74/08: Žaloba podaná 6. februára 2008 – Now Pharma/Komisia

43

2008/C 092/86

Vec T-94/08: Žaloba podaná 22. februára 2008 – Centre de coordination Carrefour/Komisia

43

2008/C 092/87

Vec T-95/08: Žaloba podaná 22. februára 2008 – Taliansko/Komisia

44

2008/C 092/88

Vec T-103/08: Žaloba podaná 20. februára 2008 – Polimeri Europa a Eni/Komisia

45

2008/C 092/89

Vec T-430/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 1. februára 2008 – Nomura Principal Investment a Nomura International/Komisia

45

2008/C 092/90

Vec T-233/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 1. februára 2008 – Nomura Principal Investment a Nomura International/Komisia

46

2008/C 092/91

Vec T-153/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 28. februára 2008 – EAEPC/Komisia

46

2008/C 092/92

Vec T-313/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. februára 2008 – Otsuka Chemical/EFSA

46

2008/C 092/93

Vec T-78/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. februára 2008 – IXI Mobile/ÚHVT – Klein (IXI)

46

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2008/C 092/94

Vec F-4/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 21. februára 2008 – Skoulidi/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Výmena úradníkov medzi Komisiou a členskými štátmi — Poskytnutie úradníka Spoločenstiev štátnej správe Helénskej republiky — Zamietnutie — Žaloba o náhradu škody — Nemajetková ujma — Konanie pred podaním žaloby — Prípustnosť — Vecné podmienky pre vznik mimozmluvnej zodpovednosti Spoločenstva)

47

2008/C 092/95

Vec F-31/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu z 21. februára 2008 – Putterie-De-Beukelaer/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Postup pri hodnotení — Atestačný postup — Hodnotenie predpokladov — Porušenie pôsobnosti zákona — Vzatie do úvahy ex offo)

47

2008/C 092/96

Vec F-85/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 25. februára 2008 – Anselmo/Rada (Verejná služba — Úradníci — Prijímanie do zamestnania — Vymenovanie — Zaradenie do platovej triedy — Úspešní uchádzači interného výberového konania — Nová skutočnosť — Neexistencia — Zjavná neprípustnosť)

48

2008/C 092/97

Vec F-133/07: Žaloba podaná 9. novembra 2007 – Hecq/Komisia

48

2008/C 092/98

Vec F-138/07: Žaloba podaná 6. decembra 2007 – Van Arum/Parlament

48

2008/C 092/99

Vec F-139/07: Žaloba podaná 10. decembra 2007 – Van Arum/Parlament

49

2008/C 092/00

Vec F-141/07: Žaloba podaná 20. decembra 2007 – Maniscalco/Komisia

49

2008/C 092/01

Vec F-143/07: Žaloba podaná 21. decembra 2007 – Yannoussis/Komisia

49

2008/C 092/02

Vec F-144/07: Žaloba podaná 24. decembra 2007 – Efstathopoulos/Parlament

50

2008/C 092/03

Vec F-4/08: Žaloba podaná 5. januára 2008 – Hambura/Parlament

50

2008/C 092/04

Vec F-11/08: Žaloba podaná 25. januára 2008 – Jörg Mölling/Europol

51

2008/C 092/05

Vec F-15/08: Žaloba podaná 8. februára 2008 – Wiame/Komisia

51

2008/C 092/06

Vec F-18/08: Žaloba podaná 18. februára 2008 – Ritto/Komisia

51

2008/C 092/07

Vec F-20/08: Žaloba podaná 19. februára 2008 – Aparicio a i./Komisia

52


SK

 

Top