Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:044:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 44, 16. február 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 44

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
16. februára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

439. plenárne zasadnutie v dňoch 24. a 25. októbra 2007

2008/C 044/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Európsky výskumný priestor: nové perspektívy“KOM(2007) 161 v konečnom znení

1

2008/C 044/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zakladá spoločný podnik iniciatívy pre inovačné lieky“KOM(2007) 241 v konečnom znení – 2007/0089 (CNS)

11

2008/C 044/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o vytvorení ‚spoločného podniku ARTEMIS‘, ktorým sa realizuje spoločná technologická iniciatíva pre vstavané počítačové systémy“KOM(2007) 243 v konečnom znení – 2007/0088 (CNS)

15

2008/C 044/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Čistá obloha“KOM(2007) 315 v konečnom znení – 2007/0118 CNS

19

2008/C 044/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Návrh nariadenia Rady o vytvorení „Spoločného podniku ENIAC“KOM (2007) 356 v konečnom znení – 2007/0122 (CNS)

22

2008/C 044/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane spotrebiteľov, pokiaľ ide o určité aspekty časovo vymedzeného užívania nehnuteľností a dlhodobých dovolenkových produktov, ďalší predaj a výmenu“KOM(2007) 303 v konečnom znení – 2007/0113 (COD)

27

2008/C 044/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúci sa váh s neautomatickou činnosťou“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 446 v konečnom znení – 2007/0164 (COD)

33

2008/C 044/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o svetle na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 451 v konečnom znení – 2007/0162 (COD)

33

2008/C 044/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o potlačovaní elektromagnetického rušenia spôsobovaného poľnohospodárskymi alebo lesnými traktormi (elektromagnetická kompatibilita)“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 462 v konečnom znení – 2007/0166 (COD)

34

2008/C 044/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Správa o pokroku v oblasti biopalív – Správa o pokroku dosiahnutom v používaní biopalív a ostatných obnoviteľných palív v členských štátoch Európskej únie“KOM(2006) 845 v konečnom znení

34

2008/C 044/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Výsledky preskúmania stratégie Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z osobných automobilov a ľahkých komerčných vozidiel“KOM(2007) 19 v konečnom znení

44

2008/C 044/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/54/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie určitých ustanovení v Estónsku“KOM(2007) 411 v konečnom znení – 2007/0141 (COD)

49

2008/C 044/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o výbere a povolení systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS)“KOM(2007) 480 v konečnom znení – 2007/0174 (COD)

50

2008/C 044/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prispôsobenie podľa regulačného postupu s kontrolou Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 95/50/ES, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu“KOM(2007) 509 v konečnom znení – 2007/0184 (COD)

52

2008/C 044/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/70/ES, pokiaľ ide o špecifikáciu benzínu, nafty a plynového oleja a zavedenie mechanizmu na monitorovanie a zníženie emisií skleníkových plynov z využívania palív v cestnej doprave, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 1999/32/ES, pokiaľ ide o špecifikáciu paliva využívaného v plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy, a ktorou sa zrušuje smernica 93/12/EHS“KOM(2007) 18 v konečnom znení – 2007/0019 (COD)

53

2008/C 044/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Vývoj kompenzačného príspevku pre znevýhodnené oblasti po roku 2010“

56

2008/C 044/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kontrola stavu a budúcnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013“

60

2008/C 044/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Klimatické zmeny a Lisabonská stratégia“

69

2008/C 044/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Úvery a sociálne vylúčenie v prosperujúcej spoločnosti“

74

2008/C 044/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podnikateľské zmýšľanie a lisabonská agenda“

84

2008/C 044/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Imigračná politika Spoločenstva a politika spolupráce s krajinami pôvodu na podporu rozvoja“

91

2008/C 044/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“KOM(2007) 46 v konečnom znení – 2007/0020 (COD)

103

2008/C 044/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva“KOM(2007) 159 v konečnom znení – 2007/0054 (COD)

106

2008/C 044/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zlé zaobchádzanie so starými ľuďmi“

109

2008/C 044/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/96/ES, pokiaľ ide o úpravu osobitného daňového režimu pre plynový olej, ktorý sa používa ako motorové palivo na komerčné účely a koordináciu zdaňovania bezolovnatého benzínu a plynového oleja používaných ako motorové palivo“KOM(2007) 52 v konečnom znení – 2007/0023 (CNS)

115

2008/C 044/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o určité dočasné opatrenia týkajúce sa sadzieb dane z pridanej hodnoty“KOM(2007) 381 v konečnom znení – SEC(2007) 910

120

2008/C 044/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Chorvátsko na ceste k vstupu“

121


SK

 

Top