Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:022:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 22, 26. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 22

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
26. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2008/C 022/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 8, 12.1.2008

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2008/C 022/02

Spojené veci C-463/04 a C-464/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Taliansko) – Federconsumatori, Adiconsum, ADOC, Ercole Pietro Zucca (C-463/04) a Associazione Azionariato Diffuso dell'AEM SpA, Filippo Cuccia, Giacomo Fragapane, Pietro Angelo Puggioni, Annamaria Sanchirico, Sandro Sartorio (C-464/04)/Comune di Milano (Článok 56 ES — Voľný pohyb kapitálu — Obmedzenia — Sprivatizované podniky — Vnútroštátne ustanovenie, podľa ktorého môžu stanovy akciovej spoločnosti štátu alebo verejnoprávnemu subjektu vlastniacemu kapitálový podiel v tejto spoločnosti udeliť právo priamo menovať jedného alebo viacerých členov predstavenstva)

2

2008/C 022/03

Vec C-280/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Nezlučiteľnosť so spoločným trhom — Povinnosť vymáhania — Nevykonanie)

2

2008/C 022/04

Vec C-298/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Münster – Nemecko) – Columbus Container Services BVBA & Co./Finanzamt Bielefeld-Innenstadt (Články 43 ES a 56 ES — Dane z príjmov a majetkové dane — Podmienky zdanenia ziskov podniku nachádzajúceho sa v inom členskom štáte — Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia — Metódy oslobodenia alebo započítania dane)

3

2008/C 022/05

Vec C-393/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nariadenie (EHS) č. 2092/91 — Ekologická výroba poľnohospodárskych výrobkov — Súkromné kontrolné orgány — Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v členskom štáte výkonu činnosti — Odôvodnenia — Účasť na výkone verejnej moci — Článok 55 ES — Ochrana spotrebiteľa)

3

2008/C 022/06

Vec C-404/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nariadenie (EHS) č. 2092/91 — Ekologická výroba poľnohospodárskych výrobkov — Súkromné kontrolné orgány — Požiadavka na pobočku alebo stále pracovisko v členskom štáte výkonu činnosti — Odôvodnenia — Účasť na výkone verejnej moci — Článok 55 ES — Ochrana spotrebiteľa)

4

2008/C 022/07

Vec C-456/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 43 ES — Psychoterapeuti poskytujúci zmluvnú starostlivosť — Systém kvót — Odlišné prechodné ustanovenia — Proporcionalita — Prípustnosť)

4

2008/C 022/08

Vec C-7/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Beatriz Salvador García/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

5

2008/C 022/09

Vec C-8/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Anna Herrero Romeu/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

5

2008/C 022/10

Vec C-9/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Tomás Salazar Brier/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

6

2008/C 022/11

Vec C-10/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 29. novembra 2007 – Rafael de Bustamante Tello/Rada Európskej únie (Odvolanie — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Podmienka stanovená v článku 4 ods. 1 písm. a) druhej zarážke prílohy VII služobného poriadku — Pojem „práca vykonávaná pre iný štát“)

6

2008/C 022/12

Vec C-59/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2007 – Luigi Marcuccio/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Úradník — Zamestnanie v tretích krajinách — Preloženie pracovného miesta a osoby, ktorá ho zastáva — Zásada rešpektovania práva na obhajobu — Dosah — Dôkazné bremeno)

7

2008/C 022/13

Vec C-119/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie smernice 92/50/EHS o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb — Uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania — Zadanie služieb zdravotníckej prepravy v Toskánsku)

7

2008/C 022/14

Vec C-176/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 29. novembra 2007 – Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH, Stadtwerke Tübingen GmbH, Stadtwerke Uelzen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev, E.ON Kernkraft GmbH, RWE Power AG, EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Vattenfall Europe Nuclear Energy GmbH, predtým Hamburgische Electricitäts-WerkeAG (Odvolanie — Pomoc údajne poskytnutá nemeckými úradmi jadrovým elektrárňam — Účelové finančné fondy určené na ukončenie prevádzky elektrární a na likvidáciu rádioaktívneho odpadu — Neprípustnosť žaloby na Súd prvého stupňa — Nástroj verejného poriadku)

8

2008/C 022/15

Vec C-262/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Deutsche Telekom AG/Spolková republika Nemecko (Odvetvie telekomunikácií — Univerzálna služba a práva užívateľov — Pojem „povinnosti“, ktoré sa majú dočasne ponechať v platnosti — Článok 27 ods. 1 smernice 2002/21/ES („rámcová smernica“) a článok 16 ods. 1 písm. a) smernice 2002/22/ES („smernica univerzálnej služby“) — Tvorba cien za poskytovanie hlasových telekomunikačných služieb — Povinnosť získať správne povolenie)

8

2008/C 022/16

Vec C-300/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht – Nemecko) – Ursula Voß/Spolková krajina Berlín (Článok 141 ES — Zásada rovnosti odmeňovania pracovníkov mužského a ženského pohlavia — Úradníci — Odpracovanie nadčasov — Nepriama diskriminácia žien zamestnaných na kratší pracovný čas)

9

2008/C 022/17

Vec C-328/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 22. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil – Španielsko) – Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 4 ods. 2 písm. d) — Ochranné známky „všeobecne známe“ v členskom štáte v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru — Známosť ochrannej známky — Geografický rozsah)

9

2008/C 022/18

Vec C-401/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Šiesta smernica o DPH — Poskytovanie služieb — Vykonávateľ závetu — Miesto poskytovania služieb — Článok 9 ods. 1 a 2 písm. e))

10

2008/C 022/19

Vec C-417/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 – Talianska republika/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Prípustnosť — Štrukturálne fondy — Financovanie iniciatív Spoločenstva — Zmena predbežného rozdelenia — Výkon rozhodnutej veci)

10

2008/C 022/20

Vec C-435/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – C (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Vecná a časová pôsobnosť — Pojem „občianske veci“ — Rozhodnutie týkajúce sa prevzatia a umiestnenia detí mimo rodiny — Opatrenia na ochranu detí patriace do verejného práva)

11

2008/C 022/21

Vec C-451/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien – Rakúsko) – Gabriele Walderdorff/Finanzamt Waldviertel (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 B písm. b) — Oslobodenie — Prenájom nehnuteľností — Prenájom práva rybolovu)

11

2008/C 022/22

Vec C-486/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. decembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen – Belgicko) – BVBA Van Landeghem/Belgicko (Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Položky 8703 a 8704 — Motorové vozidlo typu „pick-up“)

12

2008/C 022/23

Vec C-508/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 96/59/ES — Článok 11 — Správa odpadov — Zneškodnenie polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov — Neoznámenie požadovaných plánov a projektov)

12

2008/C 022/24

Vec C-516/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Ferriere Nord SpA (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Rozhodnutie Komisie — Pokuta — Výkon — Nariadenie (EHS) č. 2988/74 — Premlčanie — Akt spôsobujúci ujmu — Neprípustnosť)

13

2008/C 022/25

Vec C-6/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/74/ES — Ochrana pracovníkov — Platobná neschopnosť zamestnávateľa)

13

2008/C 022/26

Vec C-34/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/ES — Štátni príslušníci tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2008/C 022/27

Vec C-57/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/86/ES — Právo na zlúčenie rodiny — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2008/C 022/28

Vec C-67/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/24/ES — Tradičné rastlinné lieky — Zákonník Spoločenstva — Neprebratie v stanovenej lehote)

15

2008/C 022/29

Vec C-68/07: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Články 3, 6 a 7 — Súdna právomoc — Uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností — Právomoc v rozvodových veciach — Žalovaný, ktorý je štátnym príslušníkom a rezidentom tretej krajiny — Vnútroštátne pravidlá o právomoci stanovené pre for exorbitant)

15

2008/C 022/30

Vec C-106/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/59/ES — Prístavné zberné zariadenia na lodný odpad a zvyšky nákladu — Neschválenie a nevykonávanie plánov zberu a spracovávania odpadu vo všetkých prístavoch)

16

2008/C 022/31

Vec C-112/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/80/ES — Justičná a policajná spolupráca v trestnej oblasti — Odškodňovanie obetí trestných činov — Neprebratie v stanovenej lehote)

16

2008/C 022/32

Vec C-258/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 6. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/18/ES — Postup zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby — Neprebratie v stanovenej lehote)

17

2008/C 022/33

Vec C-263/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 29. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nesprávne prebratie — Smernica 96/61/ES — Článok 9 ods. 4 — Článok 13 ods. 1 — Príloha I — Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia — Pojem „najlepšie dostupné techniky“ a „pravidelné prehodnocovanie podmienok povolenia“)

17

2008/C 022/34

Vec C-457/06 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 4. októbra 2007 – Fínska republika/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Neprípustnosť — Akt bez záväzných právnych účinkov — Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev — Konanie o porušení — Článok 11 nariadenia (ES, Euratom) č. 1150/2000 — Úroky z omeškania — Rokovania o dohode o podmienenej platbe — Zamietajúci list)

18

2008/C 022/35

Vec C-495/06 P: Uznesenie Súdneho dvora z 25. októbra 2007 – Bart Nijs/Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2003 — Hodnotenie služobného postupu — Rozhodnutie o konečnom vypracovaní hodnotenia — Rozhodnutie o povýšení iného úradníka do triedy prekladateľ revízor — Návrh na náhradu škody — Odvolanie z časti zjavne neprípustné a z časti zjavne nedôvodné)

18

2008/C 022/36

Vec C-242/07 P: Uznesenie Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Belgické kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Lehota pre podanie žaloby — Článok 43 ods. 6 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa — Originál žaloby podaný po uplynutí lehoty — Neprípustnosť — Pojem „ospravedlniteľný omyl“ — Pojem „vyššia moc“)

19

2008/C 022/37

Vec C-502/06 P: Odvolanie podané 13. decembra 2006: Carlos Correia de Matos proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-440/05, Carlos Correia de Matos/Európsky parlament

19

2008/C 022/38

Vec C-440/07 P: Odvolanie podané 24. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-351/03, Schneider Electric SA/Komisia

19

2008/C 022/39

Vec C-443/07 P: Odvolanie podané 28. septembra 2007: Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar, Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 11. júla 2007 vo veci T-58/05, Centeno Mediavilla a i./Komisia Európskych spoločenstiev

20

2008/C 022/40

Vec C-471/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Servier Benelux SA, Janssen Cilag SA, Pfizer SA/Belgické kráľovstvo – Vedľajší účastník konania: Sanofi-Aventis Belgium SA

21

2008/C 022/41

Vec C-472/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 24. októbra 2007 – Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA/Belgické kráľovstvo

22

2008/C 022/42

Vec C-473/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Francúzsko) 25. októbra 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et des rivières – TOS, Association OABA/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables – Vedľajší účastník konania: Association France Nature Environnement

22

2008/C 022/43

Vec C-475/07: Žaloba podaná 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

23

2008/C 022/44

Vec C-476/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 29. októbra 2007 – M.C.O. Congres/suxess GmbH

23

2008/C 022/45

Vec C-478/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Handelsgericht Wien (Rakúsko) 25. októbra 2007 – Budějovický Budvar, národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH

24

2008/C 022/46

Vec C-485/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep (Holandsko) 5. novembra 2007 – Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen/H. Akdas a i.

24

2008/C 022/47

Vec C-486/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 5. novembra 2007 – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)/Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. arl

25

2008/C 022/48

Vec C-489/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Lahr (Nemecko) 5. novembra 2007 – Pia Messner/Firma Stefan Krüger

25

2008/C 022/49

Vec C-491/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Strafsachen Wien (Rakúsko) 31. októbra 2007 – Trestné konanie proti Vladimírovi Turanskému

26

2008/C 022/50

Vec C-492/07: Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Poľská republika

26

2008/C 022/51

Vec C-495/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Patent- und Markensenat (Rakúsko) 14. novembra 2007 – Silberquelle GmbH/Maselli – Strickmode GmbH

26

2008/C 022/52

Vec C-497/07 P: Odvolanie podané 16. novembra 2007: Philip Morris Products SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-140/06, Philip Morris Products/ÚHVT

27

2008/C 022/53

Vec C-498/07 P: Odvolanie podané 16. novembra 2007: Aceites del Sur-Coosur, S.A., predtým Aceites del Sur, S.A. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

27

2008/C 022/54

Vec C-499/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 16. novembra 2007 – NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgické kráľovstvo

29

2008/C 022/55

Vec C-502/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľská republika) 16. novembra 2007 – K-1 Sp. z o.o. w Toroniu/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

30

2008/C 022/56

Vec C-504/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 19. novembra 2007 – Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (Antrop) a i./Consejo de Ministros a i.

31

2008/C 022/57

Vec C-508/07: Odvolanie podané 21. novembra 2007: Cain Cellars, Inc. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-304/05, Cain Cellars, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

32

2008/C 022/58

Vec C-510/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

32

2008/C 022/59

Vec C-511/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

33

2008/C 022/60

Vec C-515/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 22. novembra 2007 – Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie/Staatssecretaris van Financiën

33

2008/C 022/61

Vec C-517/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 22. novembra 2007 – Afton Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

34

2008/C 022/62

Vec C-520/07 P: Odvolanie podané 22. novembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-196/02, MTU Friedrichshafen GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev

34

2008/C 022/63

Vec C-523/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 23. novembra 2007 – A

35

2008/C 022/64

Vec C-527/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Spojené kráľovstvo) 28. novembra 2007 – Generics (UK) Ltd, Regina/Licensing Authority (v zastúpení Medicines and Healthcare products Regulatory Agency)

36

2008/C 022/65

Vec C-528/07 P: Odvolanie podané 29. novembra 2007: Association de la presse internationale ASBL (API) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API)/Komisia Európskych spoločenstiev

36

2008/C 022/66

Vec C-532/07 P: Odvolanie podané 29. novembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (veľká komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-36/04, Association de la presse internationale ASBL/Komisia Európskych spoločenstiev

37

2008/C 022/67

Vec C-541/07: Žaloba podaná 30. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

38

2008/C 022/68

Vec C-548/07: Žaloba podaná 10. decembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

38

2008/C 022/69

Vec C-20/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

39

2008/C 022/70

Vec C-145/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

39

2008/C 022/71

Vec C-223/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo

39

 

Súd prvého stupňa

2008/C 022/72

Vec T-307/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Pagliacci/Komisia („Úradníci — Verejné výberové konanie — Nezaradenie na zoznam úspešných uchádzačov — Porušenie oznámenia o vyhlásení výberového konania — Spôsobilosť a požadovaná odborná prax“)

40

2008/C 022/73

Vec T-66/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2007 – Sack/Komisia („Verejná služba — Úradník — Žaloba o neplatnosť — Odmena za funkcie — Funkcia ‚vedúceho útvaru‘ — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia — Jazykový režim“)

40

2008/C 022/74

Vec T-86/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – K & L Ruppert Stiftung/ÚHVT – Lopes de Almeida Cunha a i. (CORPO livre) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky CORPO livre — Národné a medzinárodné slovné ochranné známky LIVRE — Oneskorene predložený dôkaz o používaní skorších ochranných známok“)

40

2008/C 022/75

Spojené veci T-101/05 a T-111/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – BASF a UCB/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely v sektore vitamínových výrobkov — Cholínchlorid (vitamín B 4) — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Pokuty — Odstrašujúci účinok — Opakovanie porušenia — Spolupráca počas správneho konania — Jediné a nepretržité porušenie“)

41

2008/C 022/76

Vec T-112/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Akzo Nobel a i./Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely v sektore vitamínových výrobkov — Cholínchlorid (vitamín B 4) — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore — Pripísateľnosť protiprávneho správania“)

41

2008/C 022/77

Vec T-113/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Angelidis/Parlament („Verejná služba — Úradníci — Obsadenie miesta v platovej triede A2 — Odmietnutie prihlášky — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody“)

42

2008/C 022/78

Vec T-308/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Taliansko/Komisia („Štrukturálne fondy — Spolufinancovanie — Nariadenia (ES) č. 1260/1999 a 448/2004 — Podmienky oprávnenosti záloh vyplatených vnútroštátnymi orgánmi v rámci systému štátnej pomoci alebo v spojitosti s poskytnutím pomoci — Dôkaz o využití fondov konečnými prijímateľmi — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt“)

42

2008/C 022/79

Vec T-10/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2007 – Portela & Companhia/ÚHVT – Torrens Cuadrado a Gilbert Sanz (Bial) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Bial — Skoršia národná ochranná známka BIAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Dôkaz o existencii skoršej ochrannej známky — Koexistencia skorších ochranných známok — Podanie, ktoré mení predmet konania — Dôkazy predložené prvý krát pred Súdom prvého stupňa — Trovy konania, ktoré vznikli v konaní pred námietkovým oddelením“)

43

2008/C 022/80

Spojené veci T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 a T-69/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – Írsko a i./Komisia („Štátna pomoc — Smernica 92/81/EHS — Spotrebná daň z minerálnych olejov — Minerálne oleje používané ako palivo na výrobu oxidu hlinitého — Oslobodenie priznané francúzskymi, írskymi a talianskymi orgánmi — Nová pomoc — Existujúca pomoc — Povinnosť odôvodnenia — Vzatie do úvahy ex offo“)

43

2008/C 022/81

Vec T-117/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2007 – DeTeMedien/ÚHVT (suchen.de) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva suchen.de — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Názov domény — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94“)

44

2008/C 022/82

Vec T-134/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Xentral/ÚHVT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PAGESJAUNES.COM — Skoršia národná obrazová ochranná známka LES PAGES JAUNES — Názov domény ‚pagesjaunes.com‘ — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

44

2008/C 022/83

Vec T-242/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007 – Cabrera Sánchez/ÚHVT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva ‚el charcutero artesano‘ — Skoršia národná obrazová ochranná známka El Charcutero — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

45

2008/C 022/84

Vec T-326/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 4. decembra 2007 – Cheminova a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Smernica 91/414/EHS — Návrh na odklad výkonu — Prípustnosť — Neexistencia naliehavosti“)

45

2008/C 022/85

Vec T-414/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Euro-Information/ÚHVT (Zobrazenie ruky držiacej kartu s tromi trojuholníkmi)

45

2008/C 022/86

Vec T-421/07: Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Deutsche Post/Komisia

46

2008/C 022/87

Vec T-425/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (100)

46

2008/C 022/88

Vec T-426/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT (300)

47

2008/C 022/89

Vec T-427/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Mirto Corporación Empresarial/ÚHVT – Maglificio Barbara (Mirtillino)

47

2008/C 022/90

Vec T-428/07: Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Komisia

48

2008/C 022/91

Vec T-430/07: Žaloba podaná 23. novembra 2007 – Bodegas Montebello/ÚHVT – Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

48

2008/C 022/92

Vec T-432/07: Žaloba podaná 29. novembra 2007 – Francúzsko/Komisia

49

2008/C 022/93

Vec T-433/07: Žaloba podaná 22. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

49

2008/C 022/94

Vec T-436/07 P: Odvolanie podané 30. novembra 2007: Nikos Giannopoulos proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 20. septembra 2007 vo veci F-111/06, Giannopoulos/Rada

50

2008/C 022/95

Vec T-440/07: Žaloba podaná 5. decembra 2007 – Huta Buczek/Komisia

50

2008/C 022/96

Vec T-271/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. decembra 2007 – Microsoft/Komisia

51

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2008/C 022/97

Vec F-65/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Wandschneider/Komisia (Verejná služba — Zamestnanci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2003 — Žaloba o neplatnosť — Odôvodnenie — Zjavne nesprávne posúdenie)

52

2008/C 022/98

Vec F-95/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – N/Komisia (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Prijímanie do zamestnania — Pracovné miesto vedúceho administratívy — Tretie krajiny — Nepriaznivé stanovisko lekárskej služby)

52

2008/C 022/99

Vec F-130/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Soares/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Obnovenie služobného postupu — Neexistencia hodnotiacej správy — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Návrhy v zmysle článku 90 ods. 1 služobného poriadku — Prípustnosť žaloby — Nová a podstatná skutočnosť)

53

2008/C 022/00

Vec F-28/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Wandschneider/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie za rok 2004 — Žaloba o neplatnosť — Odôvodnenie — Zjavne nesprávne posúdenie)

53

2008/C 022/01

Vec F-42/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Sundholm/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie rok 2004 — Ciele a kritériá hodnotenia — Náhrada škody)

53

2008/C 022/02

Vec F-73/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Van Neyghem/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Verejné výberové konanie — Hodnotenie písomnej skúšky — Lehota na podanie sťažnosti — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia)

54

2008/C 022/03

Vec F-108/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Basili/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie za rok 2004 — Žaloba o neplatnosť — Zástupcovia zamestnancov — Stanovisko skupiny vytvorenej ad hoc)

54

2008/C 022/04

Vec F-27/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 13. decembra 2007 – Sundholm/Komisia (Verejná služba — Zamestnanci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2001/2002 — Neprítomnosť zo zdravotných dôvodov — Vykonanie rozsudku Súdu prvého stupňa — Článok 233 ES)

54

2008/C 022/05

Vec F-40/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 6. decembra 2007 – Marcuccio/Komisia (Verejná služba — Zamestnanci — Žiadosť o informáciu o osobných veciach zaslaných z miesta výkonu práce do miesta trvalého bydliska — Zastavenie konania — Zjavne nedôvodná žaloba o náhradu škody)

55

2008/C 022/06

Vec F-23/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. októbra 2007 – M/Európska agentúra pre lieky (EMEA) (Verejná služba — Úradníci — Neplatnosť — Posudková komisia — Zamietnutie zvolania — Zjavná neprípustnosť)

55

2008/C 022/07

Vec F-99/07: Žaloba podaná 28. septembra 2007 – Bernard/Europol

55

2008/C 022/08

Vec F-108/07: Žaloba podaná 15. októbra 2007 – Nijs/Dvor audítorov

56

2008/C 022/09

Vec F-124/07: Žaloba podaná 23. októbra 2007 – Behmer/Parlament

56

2008/C 022/10

Vec F-126/07: Žaloba podaná 30. októbra 2007 – Van Beers/Komisia

57

2008/C 022/11

Vec F-127/07: Žaloba podaná 30. októbra 2007 – Coto Moreno/Komisia

57

2008/C 022/12

Vec F-3/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 5. decembra 2007 – Moschonaki/Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (FEACVT)

58

2008/C 022/13

Vec F-71/07: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 28. novembra 2007 – Karatzoglou/Európska agentúra pre obnovu (EAO)

58


SK

 

Top