Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:010:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 10, 15. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 10

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
15. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

UZNESENIA

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor
438. plenárne zasadnutie v dňoch 26. a 27. septembra 2007

2008/C 010/01

Uznesenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Prírodné katastrofy“

1


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

438. plenárne zasadnutie v dňoch 26. a 27. septembra 2007

2008/C 010/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha o zlepšení účinnosti výkonu rozsudkov v Európskej únii: zablokovanie bankových účtov“KOM(2006) 618 v konečnom znení

2

2008/C 010/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zjednodušenia regulačného rámca v strojárstve“

8

2008/C 010/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Konkurenčný regulačný rámec pre automobilový priemysel pre 21. storočie – Postoj Komisie k záverečnej správe skupiny na vysokej úrovni CARS 21 – Príspevok k stratégii rastu a zamestnanosti EÚ“KOM(2007) 22 v konečnom znení

15

2008/C 010/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, chrániacich pri prevrátení“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 310 v konečnom znení – 2007/0107 COD

21

2008/C 010/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spojovacom zariadení a spätnom chode pre kolesové poľnohospodárske alebo lesné traktory“ (kodifikované znenie) KOM(2007) 319 v konečnom znení – 2007/0117 COD

21

2008/C 010/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o povinných štítkoch a nápisoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá a ich umiestnení a spôsobe ich pripevnenia“KOM(2007) 344 v konečnom znení – 2007/0119 (COD)

22

2008/C 010/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie: Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu“KOM(2006) 545 v konečnom znení

22

2008/C 010/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o letiskových poplatkoch“KOM(2006) 820, konečné znenie – 2007/0013 (COD)

35

2008/C 010/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Trvalo udržateľná výroba energie z fosílnych palív: s cieľom dosiahnuť po roku 2020 takmer nulové emisie z uhlia“KOM(2006) 843 v konečnom znení

39

2008/C 010/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh služieb autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie)“KOM(2007) 264, konečné znenie – 2007/0097 (COD)

44

2008/C 010/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva“KOM(2007) 51 v konečnom znení – 2007/0022 (COD)

47

2008/C 010/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva v súvislosti so stanovením limitov rezíduí farmakologicky účinných látok v potravinách živočíšneho pôvodu a ruší nariadenie (EHS) č. 2377/90“KOM (2007) 194 v konečnom znení – 2007/0064 (COD)

51

2008/C 010/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o vytvorení systému Spoločenstva na zber, riadenie a používanie údajov v oblasti rybolovu a na podporu odborného poradenstva súvisiaceho so spoločnou politikou rybolovu“KOM(2007) 196 v konečnom znení – 2007/0070 (CNS)

53

2008/C 010/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/22/ES o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka“KOM(2007) 292 v konečnom znení – 2007/0102 (COD)

57

2008/C 010/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách“KOM(2007) 368 v konečnom znení – 2007/0128 (COD)

58

2008/C 010/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Integrácia svetového obchodu a outsourcing. Čeliť novým výzvam“

59

2008/C 010/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Práva pacientov“

67

2008/C 010/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Podpora trvalo udržateľnej produktivity na európskych pracoviskách“

72

2008/C 010/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Harmonizácia ukazovateľov zdravotného postihnutia ako nástroj monitorovania európskych politík“

80

2008/C 010/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Cesta k účinnejšiemu využívaniu daňových stimulov v prospech VaV“KOM(2006) 728 v konečnom znení

83

2008/C 010/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Hospodárstvo EÚ: hodnotenie výsledkov za rok 2006 – Posilnenie eurozóny: kľúčové priority politiky“KOM(2006) 714 v konečnom znení – SEC(2006) 1490

88

2008/C 010/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Hospodárske a sociálne dôsledky vývoja finančných trhov“

96

2008/C 010/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Hospodárska politika, ktorá podporuje európsku priemyselnú stratégiu“

106

2008/C 010/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na témy:

„Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Koordinácia daňových systémov členských štátov na vnútornom trhu“

„Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Daňové zaobchádzanie so stratami v cezhraničných prípadoch“

„Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Zdanenie pri odchode a potreba koordinácie daňovej politiky členských štátov“KOM(2006) 823 v konečnom znení — KOM(2006) 824 v konečnom znení – SEK(2006) 1690 a — KOM(2006) 825 v konečnom znení

113


SK

 

Top