Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:008:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 8, 12. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 8

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 51
12. januára 2008


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2008/C 008/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 315, 22.12.2007

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2008/C 008/02

Vec C-525/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2007 – Španielske kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev, Lenzing AG (Odvolanie — Štátna pomoc — Nevymáhanie dlžného poistného, poplatkov a úrokov z omeškania — Prípustnosť — Kritérium súkromného veriteľa)

2

2008/C 008/03

Vec C-260/05 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. novembra 2007 – Sniace, SA/Komisia Európskych spoločenstiev, Rakúska republika, Lenzing Fibers GmbH (predtým Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG), Spolková krajina Burgenland (Odvolanie — Štátna pomoc — Prípustnosť — Akt, ktorý sa žalobcu osobne týka)

2

2008/C 008/04

Vec C-319/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Žaloba o nesplnenie povinnosti — Články 28 ES a 30 ES — Smernica 2001/83/ES — Cesnakový prípravok vo forme kapsúl — Prípravok legálne uvádzaný na trh ako potravinový doplnok v niektorých členských štátoch — Prípravok zaradený medzi lieky v členskom štáte dovozu — Pojem „liek“ — Prekážka — Odôvodnenie — Verejné zdravie — Proporcionalita)

3

2008/C 008/05

Vec C-330/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hovrätten för Övre Norrland – Švédsko) – Trestné konanie proti Fredrikovi Granbergovi (Spotrebné dane — Minerálne oleje — Atypický spôsob prepravy)

3

2008/C 008/06

Vec C-162/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 15. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo – Španielsko) – International Mail Spain SL/Administración del Estado, Correos (Smernica 97/67/ES — Spoločné pravidlá rozvoja vnútorného trhu poštových služieb — Liberalizácia poštových služieb — Možnosť vyhradiť medzinárodné zásielky poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby „v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zachovania univerzálnych služieb“)

4

2008/C 008/07

Vec C-59/07: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/109/CE — Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom — Neprebratie v stanovenej lehote)

4

2008/C 008/08

Vec C-465/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandse Raad van State (Holandsko) 17. októbra 2007 – M. a N. Elgafaji/Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Vec C-466/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Nemecko) 22. októbra 2007 – Dietmar Klarenberg/Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Vec C-469/07: Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

6

2008/C 008/11

Vec C-477/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Antwerpen (Belgicko) 29. októbra 2007 – N.V. Gerlach & Co/Belgické kráľovstvo

6

2008/C 008/12

Vec C-482/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank 's-Gravenhage (Holandsko) 2. novembra 2007 – AHP Manufacturing BV/Bureau voor Industriële Eigendom, ktorý vystupuje aj pod názvom Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Vec C-483/07 P: Odvolanie podané 5. novembra 2007: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG proti uzneseniu Súdu prvého stupňa (druhej komory) z 28. augusta 2007 vo veci T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG/Komisia Európskych spoločenstiev

7

2008/C 008/14

Vec C-484/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank te 's-Gravenhage, zasadajúci v Roermond (Holandsko) 31. októbra 2007 – Fatma Pehlivan/Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Vec C-487/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúce pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Vec C-488/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Session (Scotland), Edinburgh (Spojené kráľovstvo) 5. novembra 2007 – Royal Bank of Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Vec C-494/07: Žaloba podaná 12. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

10

2008/C 008/18

Vec C-507/07: Žaloba podaná 20. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

10

 

Súd prvého stupňa

2008/C 008/19

Vec T-3/00 a T-337/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2007 – Pitsiorlas/Rada Európskej únie a ECB („Prístup k dokumentom — Dohoda Bazilej/Nyborg — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľné akty — Odôvodnenie — Námietka nezákonnosti — Rozhodnutie 93/731/ES — Rokovací poriadok Európskej centrálnej banky — Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva za protiprávne konanie jeho orgánov — Ujma — Príčinná súvislosť“)

11

2008/C 008/20

Vec T-205/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Ianniello/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie 2001/2002 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody“)

11

2008/C 008/21

Vec T-308/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Ianniello/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2001/2002 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody“)

12

2008/C 008/22

Vec T-103/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – P/Komisia Európskych spoločenstiev („Úradníci — Odmena — Neoprávnená neprítomnosť — Strata nároku na odmenu — Článok 59 služobného poriadku — Lekárske potvrdenie“)

12

2008/C 008/23

Vec T-214/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. novembra 2007 – Vounakis/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie 2003 — Definovanie sledovaných cieľov — Povinnosť odôvodnenia — Nesúlad medzi známkami a komentármi — Zjavne nesprávne posúdenie“)

12

2008/C 008/24

Vec T-434/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. novembra 2007 – Gateway/ÚHVT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ACTIVY Media Gateway — Skoršie slovné a obrazové ochranné známky Spoločenstva a národné ochranné známky Gateway a GATEWAY — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Neexistencia podobnosti označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94“)

13

2008/C 008/25

Vec T-458/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Tegometall International AG/ÚHVT – Wuppermann (TEK) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva TEK — Predmet konania — Rešpektovanie práva na obranu — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b), c) a g) a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94“)

13

2008/C 008/26

Vec T-111/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. novembra 2007 – Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL FIT) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva VITAL FIT — Skoršia národná slovná ochranná známka VITAFIT — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Právo byť vypočutý — Povinnosť odôvodnenia“)

14

2008/C 008/27

Vec T-149/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. novembra 2007 – Castellani/ÚHVT – Markant Handels und Service (CASTELLANI) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva CASTELLANI — Skoršie národné slovné ochranné známky CASTELLUM a CASTELLUCA — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

14

2008/C 008/28

Vec T-418/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. novembra 2007 – Investire Partecipazioni/Komisia („Žaloba o neplatnosť — EFRR — Akt, ktorý nie je možné napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť“)

15

2008/C 008/29

Vec T-102/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. novembra 2007 – Investire Partecipazioni/Komisia („Žaloba o neplatnosť — EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Neexistencia priamej dotknutosti — Neprípustnosť“)

15

2008/C 008/30

Vec T-183/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 9. novembra 2007 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán emisných kvót Poľska na roky 2008 až 2012 — Rozhodnutie Komisie o zamietnutí — Návrh na odklad výkonu — Nedostatok naliehavosti“)

16

2008/C 008/31

Vec T-215/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2007 – Donnici/Parlament („Predbežné opatrenie — Rozhodnutie Európskeho parlamentu — Overenie mandátu poslanca — Neplatnosť mandátu poslanca vyplývajúca z uplatnenia vnútroštátneho volebného práva — Návrh na odklad výkonu rozhodnutia — Prípustnosť — Fumus boni juris — Naliehavosť — Rovnováha záujmov“)

16

2008/C 008/32

Vec T-398/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Španielsko/Komisia

17

2008/C 008/33

Vec T-401/07: Žaloba podaná 2. novembra 2007 – Caixa Geral de Depósitos/Komisia Európskych spoločenstiev

17

2008/C 008/34

Vec T-402/07: Žaloba podaná 6. novembra 2007 – Kaul/ÚHVT – Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Vec T-403/07: Žaloba podaná 8. novembra 2007 – Union Nationale de l'Apiculture Française a i./Komisia

19

2008/C 008/36

Vec T-404/07: Žaloba podaná 8. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

20

2008/C 008/37

Vec T-405/07: Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Vec T-406/07: Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Vec T-407/07: Žaloba podaná 8. novembra 2007 – CMB a Christof/Komisia a EAR

22

2008/C 008/40

Vec T-408/07: Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Crunch Fitness International/ÚHVT – ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Vec T-409/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Cohausz/ÚHVT – Isquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Vec T-410/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO)

23

2008/C 008/43

Vec T-411/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Aer Lingus Group/Komisia

24

2008/C 008/44

Vec T-413/07: Žaloba podaná 14. novembra 2007 – Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Vec T-415/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – RedEnvelope/ÚHVT – Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Vec T-416/07: Žaloba podaná 21. novembra 2007 – RedEnvelope/ÚHVT – Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Vec T-417/07: Žaloba podaná 16. novembra 2007 – Lodato & C./Komisia

26

2008/C 008/48

Vec T-418/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – LIBRO/ÚHVT – Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Vec T-419/07: Žaloba podaná 19. novembra 2007 – Okalux/ÚHVT – Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Vec T-423/07: Žaloba podaná 15. novembra 2007 – Ryanair/Komisia

28

2008/C 008/51

Vec T-424/07: Žaloba podaná 20. novembra 2007 – Pionner Hi-Bred International/ÚHVT (OPTIMUM)

29

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2008/C 008/52

Vec F-67/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Michail/Komisia (Zamestnanecká žaloba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie roku 2003 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

30

2008/C 008/53

Vec F-34/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Michail/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Hodnotenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotiace obdobie 2004 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba na náhradu škody)

30

2008/C 008/54

Vec F-109/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Dittert/Komisia (Zamestnanecká žaloba — Úradníci — Povýšenie — Prioritné body — Neúplný osobný spis — Nezohľadnenie prioritných bodov z elektronického spisu pre povýšenie nazývaného „Sysper 2“ — Technická závada — Výbor pre povýšenie A* — Pridelenie nižšieho počtu bodov ako navrhol nadriadený)

31

2008/C 008/55

Vec F-110/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 22. novembra 2007 – Carpi Badía/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Prioritné body — Neúplný osobný spis — Nezapočítanie prioritných bodov z počítačovej zložky povyšovania tzv. „Sysper 2“ — Technická porucha — Výbor pre povýšenie A* — Udelenie nižšieho počtu bodov ako bolo navrhnuté žalobcovým nadriadeným)

31

2008/C 008/56

Vec F-128/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Menidiatis/Komisia

32

2008/C 008/57

Vec F-129/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Kremlis/Komisia

32

2008/C 008/58

Vec F-130/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Vinci/Európska centrálna banka

32


SK

 

Top