Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:315:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 315, 22. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 315

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
22. decembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 315/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 297, 8.12.2007

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 315/02

Vec C-507/03: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 13. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Verejné zmluvy — Články 43 ES a 49 ES — Smernica 92/50/EHS — Uzavretie verejnej zmluvy s írskym poskytovateľom poštových služieb An Post bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania — Transparentnosť — Určitý cezhraničný záujem)

2

2007/C 315/03

Vec C-273/04: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. októbra 2007 – Poľská republika/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie Rady 2004/281/ES — Spoločná poľnohospodárska politika — Akt o podmienkach pristúpenia k Európskej únii — Úprava — Porušenie zásady zákazu diskriminácie)

2

2007/C 315/04

Vec C-334/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 79/409/EHS — Príloha I — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Osobitne chránené územia — IBA 2000 — Hodnota — Kvalita údajov — Kritériá — Miera voľnej úvahy — Zjavne nedostatočná klasifikácia — Mokrade)

3

2007/C 315/05

Vec C-19/05: Rozsudok Súdneho dvora (komora) z 18. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Dánske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Vlastné zdroje Spoločenstiev — Clo dlžné na základe právnych predpisov, ktoré nebolo vybrané v nadväznosti na chybu colných orgánov — Finančná zodpovednosť členských štátov)

4

2007/C 315/06

Vec C-20/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Forlì) – Trestné konanie proti Karl Josef Wilhelm Schwibbert (Smernica 98/34/ES — Postup pri informovaní v oblasti technických noriem a predpisov — Povinnosť oznámiť návrhy technických predpisov — Vnútroštátny zákon ukladajúci povinnosť uviesť na predávaných kompaktných diskoch rozlišovacie označenie vnútroštátnej organizácie poverenej výberom autorských odmien — Pojem „technický predpis“)

4

2007/C 315/07

Vec C-62/05 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. októbra 2007 – Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, v likvidácii, Livio Danielis, Domenico D'Alessandro/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Nariadenie (EHS) č. 1430/79 — Odpustenie dovozného cla — Zásielka cigariet určená do Španielska — Podvod spáchaný pri operácii tranzitu Spoločenstva)

5

2007/C 315/08

Vec C-112/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 56 ES — Zákonné ustanovenia týkajúce sa akciovej spoločnosti Volkswagen)

5

2007/C 315/09

Vec C-141/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2007 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie (Rybolov — Nariadenie (ES) č. 27/2005 — Rozdelenie kvót na rybolov medzi členské štáty — Akt o pristúpení Španielskeho kráľovstva — Skončenie prechodného obdobia — Požiadavka relatívnej stability — Zásada zákazu diskriminácie — Nové príležitosti na rybolov — Prípustnosť)

6

2007/C 315/10

Vec C-248/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Ochrana podzemných vôd pred znečistením nebezpečnými látkami — Smernica 80/68/EHS)

6

2007/C 315/11

Vec C-374/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Gintec International Import-Export GmbH/Verband Sozialer Wettbewerb eV (Smernice 2001/83/ES a 92/28/EHS — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje reklamu liekov prostredníctvom vyjadrení tretích osôb alebo zlosovaní — Použitie celkovo pozitívnych výsledkov spotrebiteľského prieskumu, ako aj mesačného zlosovania, v ktorom možno vyhrať jedno balenie výrobku)

7

2007/C 315/12

Vec C-379/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam – Holandsko) – Amurta S.G.P.S./Inspecteur van de Belastingdienst (Články 56 a 58 ES — Voľný pohyb kapitálu — Vnútroštátna daňová legislatíva stanovujúca oslobodenie obchodných podielov od dane z príjmov právnických osôb — Zdanenie dividend — Zrážková daň — Oslobodenie od zrážkovej dane — Uplatnenie na spoločnosti-príjemcov dividend, ktoré majú v členskom štáte priznávajúcom oslobodenie sídlo alebo stálu prevádzkareň a ktorých podiely sú oslobodené od dane z príjmov právnických osôb — Odmietnutie uplatniť oslobodenie od zrážkovej dane na dividendy vyplatené spoločnosti, ktorá v danom členskom štáte nemá sídlo ani stálu prevádzkareň)

8

2007/C 315/13

Vec C-403/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. októbra 2007 – Európsky parlament/Komisia Európskych spoločenstiev (Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie Komisie o schválení projektu týkajúceho sa bezpečnosti hraníc na Filipínach — Rozhodnutie prijaté na základe nariadenia (EHS) č. 443/92 — Vykonávacie právomoci Komisie — Hranice)

8

2007/C 315/14

Vec C-427/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale di Genova – Taliansko) – Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1/Porto Antico di Genova SpA (Štrukturálne fondy — Nariadenie (EHS) č. 4253/88 — Článok 21 ods. 3 druhý pododsek — Zákaz zrážok — Výpočet zdaniteľného príjmu — Zohľadnenie poskytnutých subvencií Spoločenstva)

9

2007/C 315/15

Vec C-440/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Články 31 ods. 1 písm. e) EÚ, 34 EÚ a 47 EÚ — Rámcové rozhodnutie 2005/667/SVV — Potláčanie znečisťovania pochádzajúceho z lodí — Trestné sankcie — Právomoc Spoločenstva — Právny základ — Článok 80 ods. 2 ES)

9

2007/C 315/16

Vec C-457/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Wiesbaden – Nemecko) – Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV/Diageo Deutschland GmbH (Voľný pohyb tovaru — Smernica 75/106/EHS — Aproximácia právnych predpisov členských štátov — Kvapaliny v spotrebiteľskom balení — Plnenie podľa objemu — Článok 5 ods. 3 písm. b) a d) — Baileys Minis — Uvádzanie na trh v spotrebiteľskom balení s objemom 0,071 l)

10

2007/C 315/17

Vec C-464/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt – Belgicko) – Maria Geurts, Dennis Vogten/Administratie van de BTW, registratie en domeinen, Belgische Staat (Články 43 ES a 56 ES — Vnútroštátna daňová právna úprava — Dedičské dane — Rodinná spoločnosť — Oslobodenie od dane — Podmienky — Zamestnanie určitého počtu pracovníkov v jednom regióne jedného členského štátu)

11

2007/C 315/18

Spojené veci C-11/06 a C-12/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Aachen – Nemecko) – Rhiannon Morgan (C-11/06)/Bezirksregierung Köln, Iris Bucher (C-12/06)/Landrat des Kreises Düren (Občianstvo Únie — Články 17 ES a 18 ES — Odmietnutie priznať pomoc na vzdelávanie štátnemu príslušníkovi členského štátu, ktorý vykonáva svoje štúdium v inom členskom štáte — Požiadavka pokračovania medzi štúdiom v inom členskom štáte a skorším štúdiom počas aspoň jedného roka v zariadení nachádzajúcom sa na vnútroštátnom území členského štátu pôvodu)

11

2007/C 315/19

Vec C-97/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španielsko) – Navicon SA/Administración del Estado (Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia od dane — Článok 15 ods. 5 — Pojem „Nájom námorných lodí“ — Zlučiteľnosť vnútroštátneho zákona, ktorý umožňuje oslobodiť od dane len celkový nájom)

12

2007/C 315/20

Vec C-143/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg – Nemecko) – Ludwigs – Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH (Voľný pohyb tovaru — Články 28 ES a 30 ES — Články 11 a 13 dohody EHP — Dovážané lieky, ktoré nie sú povolené v štáte dovozu — Zákaz reklamy — Smernica 2001/83/ES)

12

2007/C 315/21

Vec C-167/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. októbra 2007 – Ermioni Komninou, Grigorios Ntokos, Donatos Pappas, Vassileios Pappas, Aristeidis Pappas, Eleftheria Pappa, Lamprini Pappa, Eirini Pappa, Alexandra Ntokou, Fotios Dimitriou, Zoïs Dimitriou, Petros Bolossis, Despoina Bolossi, Konstantinos Bolossis, Thomas Bolossis/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva — Sťažnosť podľa článku 226 ES — Zaobchádzanie Komisie so sťažovateľmi — Zásady riadnej správy vecí verejných, legitímnej dôvery a právnej istoty — Rozsah — Článok 21 ES — Petičné právo — Pôsobnosť konštatovaní ombudsmana)

13

2007/C 315/22

Vec C-173/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale di Genova – Taliansko) – Agrover srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova (Colný kódex Spoločenstva — Aktívny zošľachťovací styk — Dohoda o pridružení — Predchádzajúci vývoz ryže do tretej krajiny, s ktorou je uzatvorená colná preferenčná dohoda — Článok 216 colného kódexu — Dodatočné vyberanie dovozného cla — Článok 220 ods. 2 písm. b) colného kódexu)

14

2007/C 315/23

Vec C-174/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Ministero delle Finanze/CO.GE.P. srl (Šiesta smernica — DPH — Plnenia oslobodené od dane — Prenájom nehnuteľného majetku — Štátny majetok)

14

2007/C 315/24

Vec C-195/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundeskommunikationssenat – Rakúsko) – Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)/Österreichischer Rundfunk (ORF) (Slobodné poskytovanie služieb — Činnosti televízneho vysielania — Smernice 89/552/EHS a 97/36/ES — Pojmy „teleshopping“ a „televízna reklama“ — Hra o cenu)

15

2007/C 315/25

Vec C-221/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Stadtgemeinde Frohnleiten Gemeindebetriebe Frohnleiten GmbH/Bundesminister für Land- und Forswirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z dlhodobého uloženia odpadov na skládku — Daň splatná prevádzkovateľom skládky a vypočítaná v závislosti od hmotnosti uložených odpadov a stavu skládky — Oslobodenie od dane v prípade uloženia odpadov pochádzajúcich z rakúskych znečistených oblastí — Neexistencia oslobodenia v prípade uloženia odpadov pochádzajúcich zo znečistených oblastí nachádzajúcich sa v iných členských štátoch — Článok 90 ES — Vnútroštátne zdanenia — Diskriminácia)

16

2007/C 315/26

Vec C-238/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. októbra 2007 – Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Trojrozmerná ochranná známka — Tvar plastovej fľaše — Zamietnutie zápisu — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Skoršia národná ochranná známka — Parížsky dohovor — Dohoda TRIPS — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94)

16

2007/C 315/27

Vec C-240/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Konanie začaté na návrh Fortum Project Finance SA (Článok 56 ods. 1 ES — Smernica 69/335/EHS — Článok 12 ods. 1 písm. a) a c) — Výnimka zo zákazu dvojitého zdanenia vkladov — Vklad v podobe akcií spoločnosti usadenej v inom členskom štáte — Výmena akcií — Daň z prevodov majetku)

17

2007/C 315/28

Vec C-251/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz – Rakúsko) – Firma ING. Auer – Die Bausoftware GmbH/Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr (Nepriame dane — Tvorba a zvýšenie základného imania — Premiestnenie sídla spoločnosti — Zrušenie dane z vkladu vyberanej od spoločnosti)

17

2007/C 315/29

Spojené veci C-260/06 a C-261/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Montpellier – Francúzsko) – Trestné konanie proti Daniel Escalier (C-260/06), Jean Bonnarel (C-261/06) (Prípravky na ochranu rastlín — Súbežný dovoz — Konanie o povolení na uvedenie na trh — Prípustnosť — Podmienky — Dodržiavanie zásady proporcionality)

18

2007/C 315/30

Vec C-344/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 25. októbra 2007 – J. C. Blom/Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť — Mlieko — Dodatočný poplatok — Referenčné množstvo — Výrobcovia, ktorí sa zaviazali záväzkom neuvádzania na trh — Výrobcovia SLOM 1983 — Neobnovenie výroby na konci záväzku neuvádzania na trh)

18

2007/C 315/31

Vec C-355/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam – Holandsko) – J. A. van der Steen/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht (Šiesta smernica o DPH — Nezávislá hospodárska činnosť — Spoločnosť s ručením obmedzeným — Výkon činností spoločnosti fyzickou osobou, ktorá je jediným konateľom, jediným spoločníkom a jediným zamestnancom)

19

2007/C 315/32

Vec C-440/06: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Znečisťovanie a poškodzovanie — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Články 3 a 4)

19

2007/C 315/33

Vec C-441/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Štátna pomoc — Povinnosť vymáhania — Povinnosť spolupráce)

20

2007/C 315/34

Vec C-464/06: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – Konanie začaté na návrh Avena Nordic Grain Oy (Poľnohospodárstvo — Systém vývozných náhrad pri vývoze poľnohospodárskych výrobkov — Nariadenie (ES) č. 800/1999 — Článok 5 — Podanie vývozného colného vyhlásenia — Zaslanie faxom)

20

2007/C 315/35

Vec C-3/07: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo („Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/110/ES — Prepravné služby — Opatrenia na účel leteckého odsunu — Neprebratie v stanovenej lehote“)

21

2007/C 315/36

Vec C-40/07: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/42/ES — Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie — Neprebratie v stanovenej lehote)

21

2007/C 315/37

Vec C-60/07: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/33/ES — Technické požiadavky týkajúce sa krvi a zložiek z krvi — Neprebratie v stanovenej lehote)

22

2007/C 315/38

Vec C-75/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/28/ES — Veterinárne liečivá — Neprebratie v stanovenej lehote)

22

2007/C 315/39

Vec C-114/07: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 25. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Zákonník spoločenstva o humánnych liekoch — Smernica 2004/24/ES — Tradičné rastlinné lieky — Neprebratie v stanovenej lehote)

23

2007/C 315/40

Vec C-224/07: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 8. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2004/49/ES — Bezpečnosť železníc Spoločenstva — Neúplné prebratie)

23

2007/C 315/41

Vec C-301/05 P: Uznesenie Súdneho dvora z 11. októbra 2007 – Hans-Peter Wilfer/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Slovné označenie „ROCKBASS“ — Zamietnutie zápisu — Zastavenie konania)

24

2007/C 315/42

Vec C-225/06: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 11. septembra 2007 – Athinaïki Oikogeniaki Artopoiia AVEE/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Ferrero Deutschland GmbH (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Podobnosť medzi dvoma ochrannými známkami — Pravdepodobnosť zámeny — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok „FERRÓ“ — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky FERRERO — Čiastočné zamietnutie zápisu)

24

2007/C 315/43

Vec C-100/07 P: Uznesenie Súdneho dvora zo 4. októbra 2007 – É. R. a i./Rada Európskej únie, Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Mimozmluvná zodpovednosť Spoločenstva — „Bovinná spongiformná encefalopatia“ — Neexistencia vhodných opatrení prijatých Radou a Komisiou na účely vyhnutia sa šírenia choroby — Zjavne nedôvodné odvolanie)

24

2007/C 315/44

Vec C-439/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Brussel (Belgicko) 24. septembra 2007 – Belgické kráľovstvo/KBC – Bank NV

25

2007/C 315/45

Vec C-456/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Najvyšším súdom Slovenskej republiky z 9. októbra 2007 – Karol Mihal/Daňový úrad Košice V

26

2007/C 315/46

Vec C-460/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 11. októbra 2007 – Sandra Puffer/Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz

26

2007/C 315/47

Vec C-467/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Súd prvého stupňa v Livadeia 22. októbra 2007 – Koskovolis Panagiotis a Pappa Aikaterini/Koinotita Kypiakiou – Beozia

27

2007/C 315/48

Vec C-470/07: Žaloba podaná 24. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

29

2007/C 315/49

Vec C-480/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

29

2007/C 315/50

Vec C-490/07: Žaloba podaná 7. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Cyperská republika

30

2007/C 315/51

Vec C-493/07: Žaloba podaná dňa 9. novembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Slovenská republika

30

2007/C 315/52

Vec C-175/06: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 27. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale civile di Genova – Taliansko) – Alessandro Tedesco/Tomasoni Fittings Srl, RWO Marine Equipment Ltd

31

2007/C 315/53

Vec C-426/06: Uznesenie predsedu ôsmej komory Súdneho dvora z 21. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

31

2007/C 315/54

Vec C-530/06: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 22. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

31

2007/C 315/55

Vec C-21/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

31

2007/C 315/56

Vec C-29/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

31

2007/C 315/57

Vec C-53/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 19. júla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

32

2007/C 315/58

Vec C-64/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 8. októbra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

32

2007/C 315/59

Vec C-77/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 2. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

32

2007/C 315/60

Vec C-83/07: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 20. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

32

 

Súd prvého stupňa

2007/C 315/61

Vec T-38/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2007 – Sunplus Technology/ÚHVT – Sun Microsystems (SUN PLUS) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva SUNPLUS — Skoršia národná slovná ochranná známka SUN — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť výrobkov — Podobnosť označení“)

33

2007/C 315/62

Vec T-194/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. novembra 2007 – Bavarian Lager/Komisia („Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa konania o nesplnení povinnosti — Rozhodnutie o odmietnutí prístupu — Ochrana fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov — Nariadenie (ES) č. 45/2001 — Pojem súkromia“)

33

2007/C 315/63

Vec T-234/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. novembra 2007 – Holandsko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Rozhodnutie 2004/01/ES — Nebezpečné látky — Potreba schválenia Komisie na zachovanie oznámených vnútroštátnych ustanovení — Prijatie stanoviska Komisie k rozsahu harmonizácie — Napadnuteľný akt — Neprípustnosť“)

34

2007/C 315/64

Vec T-374/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. novembra 2007 – Nemecko/Komisia („Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Národný alokačný plán emisných kvót Nemecka — Opatrenia o spätnej úprave množstva kvót prideleného zariadeniam — Rozhodnutie Komisie o zamietnutí — Rovnosť zaobchádzania — Povinnosť odôvodnenia“)

34

2007/C 315/65

Vec T-90/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. novembra 2007 – Omega/ÚHVT – Omega Engineering (Ω OMEGA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej a slovnej ochrannej známky Spoločenstva Ω OMEGA — Skoršia národná slovná ochranná známka OMEGA — Relatívny dôvod zamietnutia — Uvedenie národnej ochrannej známky zhodnej s prihlasovanou ochrannou známkou a predchádzajúcej namietanej ochrannej známke prihlasovateľom ochrannej známky Spoločenstva — Pravdepodobnosť zámeny“)

35

2007/C 315/66

Vec T-407/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. novembra 2007 – SAEME/ÚHVT – Racke (REVIAN's) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva REVIAN's — Skoršie ochranné známky evian mimo Spoločenstva — Oneskorené predloženie prekladu potvrdenia o zápise skoršej ochrannej známky — Voľná úvaha zverená článkom 74 ods. 2 nariadenia (ES) č. 40/94“)

35

2007/C 315/67

Vec T-459/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. novembra 2007 – MPDV Mikrolab/ÚHVT (manufacturing score card) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky manufacturing score card — Absolútne dôvody zamietnutia zápisu — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94“)

36

2007/C 315/68

Vec T-28/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. novembra 2007 – RheinfelsQuellen H. Hövelmann/ÚHVT (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94“)

36

2007/C 315/69

Vec T-57/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. novembra 2007 – Marly/ÚHVT – Erdal (Top iX) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Top iX — Staršia medzinárodná slovná ochranná známka TOFIX — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Žiadosť o dôkaz skutočného užívania staršej ochrannej známky predložená prvýkrát pred Súdom prvého stupňa — Neprípustnosť“)

37

2007/C 315/70

Vec T-71/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2007 – Enercon/ÚHVT (Konvertor veternej energie) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Spoločenstva zobrazujúcej vonkajší obal gondoly konvertora veternej energie — Absolútne dôvody zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a ods. 3 nariadenia Rady č. 40/94“)

37

2007/C 315/71

Vec T-101/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. novembra 2007 – Castell del Remei/ÚHVT – Bodegas Roda (Castell del Remei ODA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Castell del Remei ODA — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka RODA a skoršie národné slovné ochranné známky RODA, RODA I, RODA II a BODEGAS RODA — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady č. 40/94“)

38

2007/C 315/72

Vec T-169/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. novembra 2007 – Charlott/ÚHVT – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva Charlott France Entre Luxe et Tradition — Skoršia národná obrazová ochranná známka Charlot — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 43 odseky 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94“)

38

2007/C 315/73

Vec T-310/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2007 – Maďarsko/Komisia („Poľnohospodárstvo — Spoločná organizácia trhov v odvetví obilnín — Preberanie obilnín intervenčnými agentúrami — Sprísnenie kritérií kvality kukurice — Zavedenie nového kritéria objemovej hmotnosti pre kukuricu — Porušenie legitímnej dôvery — Zjavne nesprávne posúdenie“)

39

2007/C 315/74

Vec T-69/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 19. októbra 2007 – Evoropaïki Dynamiki/EFSA („Zastavenie konania — Verejné zmluvy — Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) — Zrušenie verejného obstarávania — Žaloba, ktorá sa stala bezpredmetnou“)

39

2007/C 315/75

Vec T-454/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 17. októbra 2007 – Sumitomo Chemical Agro Europe a Philagro France/Komisia („Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka procymidone — Smernica 91/414/EHS — Žaloba o neplatnosť — Žaloba na nečinnosť — Zastavenie konania — Žaloba o náhradu škody — Neprípustnosť — Zjavne nedôvodná žaloba“)

40

2007/C 315/76

Vec T-238/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 18. októbra 2007 – Ristic a i./Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Smernica 96/23/ES — Nedostatok naliehavosti — Zváženie záujmov“)

40

2007/C 315/77

Vec T-385/07: Žaloba podaná 4. októbra 2007 – FIFA/Komisia

41

2007/C 315/78

Vec T-391/07: Žaloba podaná 15. októbra 2007 – Alber/ÚHVT (Časť rukoväte)

41

2007/C 315/79

Vec T-394/07: Žaloba podaná 25. októbra 2007 – Algodonera del Sur/Rada a Komisia

42

2007/C 315/80

Vec T-396/07: Žaloba podaná 30. októbra 2007 – France Télécom/ÚHVT (UNIQUE)

42

2007/C 315/81

Vec T-399/07: Žaloba podaná 31. októbra 2007 – Basell Polyolefine/Komisia

43

2007/C 315/82

Vec T-400/07: Žaloba podaná 5. novembra 2007 – GretagMacbeth/ÚHVT (Farby vo štvorcoch)

43

2007/C 315/83

Vec T-231/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. novembra 2007 – ITT Manufacturing Enterprises/ÚHVT – ITT Trademark and Trade (I.T.T.)

44

2007/C 315/84

Vec T-287/07: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 15. októbra 2007 – cApStAn/Komisia

44

2007/C 315/85

Vec T-314/07 R: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. októbra 2007 – Simsalagrimm Filmproduktion/Komisia a EACEA

44

2007/C 315/86

Vec T-382/07 R: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 30. októbra 2007 – Francúzsko/Rada

44

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 315/87

Vec F-125/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 8. novembra 2007 – Deffaa/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Reforma služobného poriadku — Zmena — Služobné miesto generálneho riaditeľa — Služobné zaradenie — Článok 7 ods. 1 služobného poriadku — Článok 29 ods. 1 služobného poriadku — Článok 44 druhý pododsek služobného poriadku — Článok 45 ods. 1 služobného poriadku — Platové zaradenie“)

45

2007/C 315/88

Vec F-103/07: Žaloba podaná 5. októbra 2007 – Duta/Súdny dvor

45

2007/C 315/89

Vec F-107/07: Žaloba podaná 8. októbra 2007 – Daskalakis/Komisia

46

2007/C 315/90

Vec F-112/07: Žaloba podaná 16. októbra 2007 – Doumas/Komisia

46

2007/C 315/91

Vec F-114/07: Žaloba podaná 19. októbra 2007 – Wenning/Europol

47

2007/C 315/92

Vec F-115/07: Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Balieu-Steinmetz a Noworyta/Parlament

48

2007/C 315/93

Vec F-117/07: Žaloba podaná 25. októbra 2007 – Kolountzios/Komisia

48

2007/C 315/94

Vec F-118/07: Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Strack/Komisia

49

2007/C 315/95

Vec F-120/07: Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Strack/Komisia

50

2007/C 315/96

Vec F-121/07: Žaloba podaná 22. októbra 2007 – Strack/Komisia

50


SK

 

Top