Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:269:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 269, 10. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 269

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
10. novembra 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 269/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 247, 20.10.2007

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 269/02

Voľby predsedov komôr zasadajúcich v zložení troch sudcov

2

2007/C 269/03

Pridelenie sudcov do komôr zasadajúcich v zložení troch sudcov

2

2007/C 269/04

Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení Súdneho dvora

2

2007/C 269/05

Vymenovanie prvého generálneho advokáta

3

2007/C 269/06

Zloženie sľubu nových sudcov Súdu prvého stupňa

3

2007/C 269/07

Vec C-227/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007 – Maria-Luise Lindorfer/Rada Európskej únie (Odvolanie — Úradníci — Prevod práv na dôchodok — Pracovná činnosť vykonávaná pred nástupom do služby Spoločenstiev — Výpočet odpracovaných rokov — Článok 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku — Všeobecné vykonávacie ustanovenia — Zásada zákazu diskriminácie — Zásada rovnosti zaobchádzania)

3

2007/C 269/08

Vec C-260/04: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Sloboda usadiť sa a slobodné poskytovanie služieb — Koncesie na služby vo verejnom záujme — Obnovenie 329 koncesií na usporadúvanie a zber dostihových stávok bez vyhlásenia výberového konania — Povinnosť zverejnenia a transparentnosti)

4

2007/C 269/09

Vec C-16/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords – Spojené kráľovstvo) – The Queen, Veli Tum, Mehmet Dari/Secretary of State for the Home Department (Dohoda o pridružení medzi EHS a Tureckom — Článok 41 ods. 1 dodatkového protokolu — Klauzula „standstill“ — Rozsah — Právne predpisy členského štátu, ktorý po nadobudnutí platnosti dodatkového protokolu zaviedol nové obmedzenia, pokiaľ ide o prijatie tureckých štátnych príslušníkov na jeho územie na účely výkonu slobody usadiť sa)

4

2007/C 269/10

Vec C-76/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln – Nemecko) – Herbert Schwarz, Marga Gootjes-Schwarz/Finanzamt Bergisch Gladbach (Článok 8a Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 18 ES) — Európske občianstvo — Článok 59 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 49ES) — Slobodné poskytovanie služieb — Právna úprava v oblasti dane z príjmov — Školné — Právo na zníženie základu dane obmedzené na školné zaplatené vnútroštátnym súkromným zariadeniam)

5

2007/C 269/11

Vec C-287/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Centrale Raad van Beroep – Holandsko) – D. P. W. Hendrix/Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Články 12 ES, 17 ES, 18 ES a 39 ES — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 4 ods. 2a a článok 10a, ako aj príloha IIa — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Článok 7 ods. 1 — Osobitná nepríspevková sociálna dávka — Holandská dávka pre zdravotne postihnutých mladých ľudí — Neexportovateľnosť)

5

2007/C 269/12

Vec C-297/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo (Povinná identifikácia a technická kontrola predchádzajúca registrácii vozidiel v členskom štáte — Články 28 ES a 30 ES — Smernice 96/96/ES a 1999/37/ES — Uznanie osvedčení o registrácii a technických kontrolách vydaných a vykonaných v iných členských štátoch)

6

2007/C 269/13

Vec C-304/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín — Smernica 79/409/EHS — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Odhad dosahov úpravy lyžiarskych zjazdoviek na životné prostredie)

7

2007/C 269/14

Vec C-307/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social de San Sebastián – Španielsko) – Yolanda Del Cerro Alonso/Osakidetza-Servicio Vasco de Salud (Smernica 1999/70/ES — Doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú — Zásada nediskriminácie — Pojem „pracovné podmienky“ — Príplatky za odpracované roky — Zahrnutie — Objektívne dôvody odôvodňujúce rozdielne zaobchádzanie — Neexistencia)

7

2007/C 269/15

Vec C-318/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 18 ES, 39 ES, 43 ES a 49 ES — Právna úprava v oblasti dane z príjmov — Školné — Právo na zníženie základu dane obmedzené na školné zaplatené vnútroštátnym súkromným zariadeniam)

8

2007/C 269/16

Vec C-388/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Ochrana prirodzených biotopov — Voľne žijúce živočíchy a rastliny — Osobitne chránené územie „Valloni e steppe pedegarganiche“)

8

2007/C 269/17

Vec C-431/05: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça – Portugalsko) – Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos L.da/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme L.da (Dohoda o založení Svetovej obchodnej organizácie — Článok 33 dohody TRIPS — Patenty — Minimálna ochranná doba — Legislatíva členského štátu stanovujúca kratšiu dobu — Článok 234 ES — Právomoc Súdneho dvora — Priamy účinok)

9

2007/C 269/18

Spojené veci C-439/05 P a C-454/05 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2007 – Spolková krajina Horné Rakúsko, Rakúska republika/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Smernica 2001/18/ES — Rozhodnutie 2003/653/ES — Zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia — Článok 95 ods. 5 ES — Vnútroštátne ustanovenia odchyľujúce sa od zosúlaďovacieho opatrenia odôvodnené novými vedeckými poznatkami a špecifickým problémom členského štátu — Zásada kontradiktórnosti)

9

2007/C 269/19

Vec C-443/05 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 13. septembra 2007 – Common Market Fertilizers SA/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Antidumpingové clá — Článok 239 colného kódexu — Žiadosť o odpustenie dovozného cla — Článok 907 prvý odsek nariadenia (EHS) č. 2454/93 — Výklad — Zákonnosť — Rozhodnutie Komisie — Stretnutie skupiny expertov v rámci Výboru pre colný kódex — Funkčne odlišná entita Výboru pre colný kódex — Články 2 a 5 ods. 2 rozhodnutia Rady 1999/468/ES — Článok 4 Rokovacieho poriadku Výboru pre colný kódex — Podmienky použitia článku 239 Colného kódexu — Neexistencia hrubej nedbanlivosti)

10

2007/C 269/20

Vec C-458/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Mohamed Jouini, Okay Gönen, Hasan Bajric, Gerald Huber, Manfred Ortner, Sükran Karacatepe, Franz Mühlberger, Nakil Bakii, Hannes Kranzler, Jürgen Mörth, Anton Schneeberger, Dietmar Susteric, Sascha Wörnhör, Aynur Savci, Elena Peter, Egon Schmöger, Mehmet Yaman, Dejan Preradovic, Andreas Mitter, Wolfgang Sorger, Franz Schachenhofer, Herbert Weiss, Harald Kaineder, Ognen Stajkovski, Jovica Vidovic/Princess Personal Service GmbH (PPS) (Sociálna politika — Smernica 2001/23/ES — Zachovanie práv zamestnancov — Prevod podniku — Pojem „prevod“ — Podnik pre dočasné zamestnávanie)

10

2007/C 269/21

Vec C-17/06: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 11. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Nancy – Francúzsko) – Céline SARL/Céline SA (Ochranné známky — Článok 5 ods. 1 písm. a) a článok 6 ods. 1 písm. a) prvej smernice 89/104/EHS — Právo majiteľa zapísanej ochrannej známky namietať proti používaniu označenia zhodného s ochrannou známkou tretími osobami — Používanie označenia ako názvu spoločnosti, obchodného mena alebo značky — Právo tretích osôb používať svoje meno)

11

2007/C 269/22

Vec C-74/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 90 ES — Daň z evidencie dovezených ojazdených motorových vozidiel — Určenie zdaniteľnej hodnoty — Amortizácia motorových vozidiel založená výlučne na veku — Zverejnenie kritérií výpočtu — Možnosť napadnúť uplatnenie paušálneho spôsobu výpočtu)

11

2007/C 269/23

Vec C-84/06: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Holandské kráľovstvo/Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, Weleda Nederland NV, Wala Nederland NV (Zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch — Články 28 ES a 30 ES — Povolenie na uvedenie na trh a registrácia — Antropozofické lieky)

12

2007/C 269/24

Vec C-116/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 20. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tampereen käräjäoikeus – Fínsko) – Sari Kiiski/Tampereen kaupunki (Rovnosť zaobchádzania s mužmi a ženami — Ochrana tehotných pracovníčok — Článok 2 smernice 76/207/EHS — Nárok na materskú dovolenku — Článok 8 a článok 11 smernice 92/85/EHS — Účinky na právo zmeniť dobu „dovolenky na výchovu“)

12

2007/C 269/25

Vec C-177/06: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Štátna pomoc — Schéma štátnej pomoci — Nezlučiteľnosť so spoločným trhom — Rozhodnutie Komisie — Výkon — Zrušenie štátnej pomoci — Zastavenie štátnej pomoci, ktorá ešte nebola poskytnutá — Vymáhanie už poskytnutej štátnej pomoci — Nesplnenie povinnosti — Prostriedky na obranu — Nezákonnosť rozhodnutia — Absolútna nemožnosť výkonu)

13

2007/C 269/26

Vec C-193/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 20. septembra 2007 – Société des Produits Nestlé SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Quick restaurants SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „QUICKY“ — Námietka majiteľa skorších národných ochranných známok QUICKIES — Pravdepodobnosť zámeny — Celkové posúdenie)

14

2007/C 269/27

Vec C-234/06 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. septembra 2007 – Il Ponte Finanziaria SpA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), F.M.G. Textiles Srl, predtým Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Zápis ochrannej známky BAINBRIDGE — Námietka majiteľa skorších národných ochranných známok obsahujúcich spoločný prvok „Bridge“ — Zamietnutie námietky — Príbuzné ochranné známky — Dôkaz o používaní — Pojem „obranné ochranné známky“)

14

2007/C 269/28

Vec C-371/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 20. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Benetton Group SpA/G-Star International BV (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 3 ods. 1 písm. e) tretia zarážka a ods. 3 — Označenie — Tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu — Používanie — Reklamné kampane — Atraktívnosť tvaru nadobudnutá pred podaním prihlášky ochrannej známky v dôsledku jeho všeobecnej známosti ako rozlišujúceho označenia)

15

2007/C 269/29

Vec C-381/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 13. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/14/ES — Informovanie a porady so zamestnancami — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

15

2007/C 269/30

Vec C-400/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. septembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – Codirex Expeditie BV/Staatssecretaris van Financiën (Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Podpoložka 0202 30 50 — Kusy mrazeného vykosteného mäsa z predných štvrtín hovädzích zvierat)

16

2007/C 269/31

Vec C-315/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Klagenfurt (Rakúsko) 9. júla 2007 – A-Punkt Schmuckhandels GmbH/Claudia Schmidt

16

2007/C 269/32

Vec C-316/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Gießen (Nemecko) 9. júla 2007 – Markus Stoß/Wetteraukreis

16

2007/C 269/33

Vec C-330/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Rakúsko) 16. júla 2007 – Jobra Vermögensverwaltungs-Gesellschaft mbH/Finanzamt Amstetten Melk Scheibbs

17

2007/C 269/34

Vec C-332/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 17. júla 2007 – Josef Holzinger/Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur

17

2007/C 269/35

Vec C-337/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemecko) 20. júla 2007 – Ibrahim Altun/Stadt Böblingen

18

2007/C 269/36

Vec C-339/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 20. júla 2007 – Advokát Christopher Seagon ako správca konkurznej podstaty Frick Teppichboden Supermärkte GmbH/Deko Marty Belgium N.V.

18

2007/C 269/37

Vec C-350/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sächsisches Landessozialgericht (Nemecko) 30. júla 2007 – Kattner Stahlbau GmbH/Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft

19

2007/C 269/38

Vec C-358/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemecko) 2. augusta 2007 – Kulpa Automatenservice Asperg GmbH/Spolková krajina Bádensko-Württembersko

19

2007/C 269/39

Vec C-359/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemecko) 2. augusta 2007 – SOBO Sport & Entertainment GmbH/Spolková krajina Bádensko-Württembersko

19

2007/C 269/40

Vec C-360/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart (Nemecko) 2. augusta 2007 – Andreas Kunert/Spolková krajina Bádensko-Württembersko

20

2007/C 269/41

Vec C-361/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil de prud'hommes de Beauvais (Francúzsko) 2. augusta 2007 – Olivier Polier/Najar EURL

20

2007/C 269/42

Vec C-362/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Francúzsko) 2. augusta 2007 – Kip Europe SA, Kip UK Ltd, Caretrex Logistiek BV, Utax GmbH/Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/43

Vec C-363/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal d'instance du VIIème arrondissement de Paris (Francúzsko) 2. augusta 2007 – Hewlett Packard International SARL/Administration des douanes – Direction générale des douanes et droits indirects

21

2007/C 269/44

Vec C-369/07: Žaloba podaná 3. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

22

2007/C 269/45

Vec C-375/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden 3. augusta 2007 – Staatssecretaris van Financiën/Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV

23

2007/C 269/46

Vec C-376/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 3. augusta 2007 – Staatssecretaris van Financiën/Kamino International Logistics BV

23

2007/C 269/47

Vec C-378/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Rethymnis (Grécko) 8. augusta 2007 – Kyriaki Angelidaki a i./Nomarchiaki Aftodioikisi Rethymnis

24

2007/C 269/48

Vec C-379/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Súd prvého stupňa v Retimne (Grécko) 8. augusta 2007 – Charikleia Giannoudi/Dimos Geropotamou

25

2007/C 269/49

Vec C-380/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Monomeles Protodikeio Rethymnis (Súd prvého stupňa v Rethymne) 8. augusta 2007 – Georgios Karabousanos di Theodoros a Sofoklis Michopoulos di Ioannis/Dimos Geropotamou

27

2007/C 269/50

Vec C-381/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Francúzsko) 8. augusta 2007 – Association nationale pour la protection des eaux et riviéres – TOS/Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

29

2007/C 269/51

Vec C-385/07 P: Odvolanie podané 13. augusta 2007: Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 24. mája 2007 vo veci T-151/01, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev, ktorú v konaní podporuje Vfw AG, Landbell AG für Rückhol-Systeme a Belland Vision GmbH

29

2007/C 269/52

Vec C-391/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 20. augusta 2007 – Glencore Grain Rotterdam BV/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

30

2007/C 269/53

Vec C-396/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 27. augusta 2007 – Mirja Juuri/Fazer Amica Oy

30

2007/C 269/54

Vec C-397/07: Žaloba podaná 27. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

31

2007/C 269/55

Vec C-400/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Taliansko) 29. augusta 2007 – SALF SpA/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

32

2007/C 269/56

Vec C-401/07: Žaloba podaná 29. augusta 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo

33

2007/C 269/57

Vec C-405/07 P: Odvolanie podané 3. septembra 2007: Holandské kráľovstvo proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 27. júna 2007 vo veci T-182/06, Holandské kráľovstvo/Komisia Európskych spoločenstiev

33

2007/C 269/58

Vec C-406/07: Žaloba podaná 4. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

34

2007/C 269/59

Vec C-414/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie 10. septembra 2007 – Magoora sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

35

2007/C 269/60

Vec C-421/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 13. septembra 2007 – Anklagemyndigheden/Frede Damgaard

35

2007/C 269/61

Vec C-425/07 P: Odvolanie podané 14. septembra 2007: AEPI A.E. Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 12. júla 2007 vo veci T-229/05, AEPI A.E./Komisia Európskych spoločenstiev

36

2007/C 269/62

Vec C-427/07: Žaloba podaná 14. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

36

2007/C 269/63

Vec C-431/07 P: Odvolanie podané 18. septembra 2007: Bouygues SA a Bouygues Télécom SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) zo 4. júla 2007 vo veci T-475/04, Bouygues a Bouygues Télécom/Komisia

37

2007/C 269/64

Vec C-433/07: Žaloba podaná 18. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

38

2007/C 269/65

Vec C-434/07: Žaloba podaná 18. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

38

2007/C 269/66

Vec C-435/07: Žaloba podaná 18. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

39

2007/C 269/67

Vec C-436/07 P: Odvolanie podané 14. septembra 2007: Komisia Európskych spoločenstiev proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 12. júla 2007 vo veci T-312/05, Komisia Európskych spoločenstiev/Efrosyni Alexiadou

39

 

Súd prvého stupňa

2007/C 269/68

Zvolenie predsedu Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev

40

2007/C 269/69

Voľba predsedov komôr

40

2007/C 269/70

Pridelenie sudcov do komôr

40

2007/C 269/71

Zloženie veľkej komory

41

2007/C 269/72

Plénum

41

2007/C 269/73

Odvolacia komora

42

2007/C 269/74

Kritériá prideľovania vecí do komôr

42

2007/C 269/75

Určenie sudcu nahrádzajúceho predsedu Súdu prvého stupňa na rozhodovanie o predbežných opatreniach

42

2007/C 269/76

Spojené veci T-8/95 a T-9/95: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2007 – Pelle a Konrad/Rada a Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Mlieko — Dodatočný poplatok — Referenčné množstvo — Nariadenie (EHS) č. 2187/93 — Náhrada škody výrobcom — Prerušenie premlčania“)

42

2007/C 269/77

Spojené veci T-125/03 a T-253/09: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. septembra 2007 – Akzo Nobel Chemicals a Akcros Chemicals/Komisia („Hospodárska súťaž — Administratívne konanie — Právomoc šetrenia Komisie — Dokument zaistený v priebehu overovania — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Prípustnosť“)

43

2007/C 269/78

Vec T-375/07: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. septembra 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia na podporu používania izolačných materiálov z obnoviteľných surovín — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom — Postup predbežného preskúmania — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Pojem príslušná strana v zmysle článku 88 ods. 2 ES — Povinnosť Komisie začať kontradiktórne konanie“)

44

2007/C 269/79

Vec T-418/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2007 – La Mer Technology/ÚHVT – Laboratoires Goëmar (LA MER) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva LA MER — Skoršia národná slovná ochranná známka LABORATOIRE DE LA MER — Relatívny dôvod zamietnutia — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 43ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 40/94 — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94“)

44

2007/C 269/80

Vec T-201/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. septembra 2007 – Microsoft/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Operačný systém klientských PC — Serverové operačné systémy s podporou pracovných skupín — Záznamové mulitmediálne prehrávače — Rozhodnutie konštatujúce porušenie článku 82 ES — Odmietnutie podniku s dominantným postavením poskytnúť informácie o interoperabilite a povoliť jeho používanie — Podmienenie prístupu podnikom s dominantným postavením k jeho operačnému systému klientských PC nadobudnutím multimediálneho prehrávača — Opravné opatrenia — Určenie nezávislého splnomocnenca — Pokuta — Určenie sumy — Proporcionalita“)

45

2007/C 269/81

Vec T-240/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. septembra 2007 – Francúzsko/Komisia („Európske spoločenstvo pre atómovú energiu — Investície — Oznámenie investičných projektov Komisii — Spôsoby výkonu — Nariadenie (Euratom) č. 1352/2003 — Nedostatok právomoci — Články 41 AE až 44 AE — Zásada právnej istoty“)

46

2007/C 269/82

Vec T-461/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. septembra 2007 – Imagination Technologies/ÚHVT (PURE DIGITAL) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PURE DIGITAL — Absolútne dôvody zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 40/94 — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94“)

46

2007/C 269/83

Vec T-136/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. septembra 2007 – EARL Salvat père & fils a i./Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia na konverziu viníc — Rozhodnutie, ktoré vyhlasuje pomoc za čiastočne zlučiteľnú a čiastočne nezlučiteľnú so spoločným trhom — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Povinnosť odôvodnenia — Posúdenie s ohľadom na článok 87 ods. 1 ES“)

47

2007/C 269/84

Vec T-254/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. septembra 2007 – Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Komisia („Štátna pomoc — Opatrenia na podporu používania izolačných materiálov vyrobených z obnoviteľných surovín — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za zlučiteľnú so spoločným trhom — Postup predbežného preskúmania — Žaloba o neplatnosť — Profesijné združenie — Pojem príslušná strana v zmysle článku 88 ods. 2 ES — Dôvody týkajúce sa dôvodnosti rozhodnutia — Neprípustnosť“)

47

2007/C 269/85

Vec T-295/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. septembra 2007 – Document Security Systems/ECB („Menová Únia — Emisia eurobankoviek — Údajné používanie patentovaného vynálezu určeného na ochranu pred falšovaním — Žaloba pre porušenie práv z európskeho patentu — Nedostatok právomoci Súdu prvého stupňa — Neprípustnosť — Žaloba o náhradu škody“)

48

2007/C 269/86

Vec T-49/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2007 – González Sánchez/ÚHVT – Bankinter (ENCUENTA) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Článok 63 ods. 4 nariadenia (ES) č. 40/94 — Nedostatok aktívnej legitimácie — Neprípustnosť“)

48

2007/C 269/87

Vec T-305/07: Žaloba podaná 9. augusta 2007 – Offshore Legends/ÚHVT – Acteon [OFFSHORE LEGENDS (čiernobiele vyobrazenie)]

48

2007/C 269/88

Vec T-306/07: Žaloba podaná 9. augusta 2007 – Offshore Legends/ÚHVT – Acteon [OFFSHORE LEGENDS (vyobrazenie v modrej, čiernej a zelenej farbe)]

49

2007/C 269/89

Vec T-308/07: Žaloba podaná 16. augusta 2007 – Tegebauer/Parlament

49

2007/C 269/90

Vec T-317/07: Žaloba podaná 27. augusta 2007 – Komisia/B2Test

50

2007/C 269/91

Vec T-321/07: Žaloba podaná 28. augusta 2007 – Lufthansa AirPlus Servicekarten/ÚHVT – Applus Servicios Tecnológicos (A+)

50

2007/C 269/92

Vec T-322/07: Žaloba podaná 27. augusta 2007 – Kenitex Química/ÚHVT – Chemicals International (Kenitex TINTAS A qualidade da cor)

51

2007/C 269/93

Vec T-323/07: Žaloba podaná 30. augusta 2007 – El Morabit/Rada Európskej únie

52

2007/C 269/94

Vec T-325/07: Žaloba podaná 3. septembra 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe/ÚHVT (SURFCARD)

52

2007/C 269/95

Vec T-330/07: Žaloba podaná 30. augusta 2007 – Kuiburi Fruit Canning/Rada

53

2007/C 269/96

Vec T-332/07: Žaloba podaná 4. septembra 2007 – Nemecko/Komisia

53

2007/C 269/97

Vec T-333/07: Žaloba podaná 7. septembra 2007 – Entrance Services/Parlament

54

2007/C 269/98

Vec T-334/07: Žaloba podaná 31. augusta 2007 – Denka International/Komisia

55

2007/C 269/99

Vec T-335/07: Žaloba podaná 4. septembra 2007 – Mergel a i./ÚHVT (Patentconsult)

55

2007/C 269/00

Vec T-336/07: Žaloba podaná 10. septembra 2007 – Telefónica a Telefónica de España/Komisia

55

2007/C 269/01

Vec T-337/07: Žaloba podaná 6. septembra 2007 – Brilliant Hotelsoftware/ÚHVT (BRILLIANT)

56

2007/C 269/02

Vec T-338/07 P: Odvolanie podané 4. septembra 2007: Irène Bianchi proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 28. júna 2007 vo veci F-38/06, Bianchi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

57

2007/C 269/03

Vec T-339/07: Žaloba podaná 11. septembra 2007 – Juwel Aquarium/ÚHVT – Potschak – Bavaria Aquaristik (Panorama)

57

2007/C 269/04

Vec T-340/07: Žaloba podaná 4. septembra 2007 – Evropaïki Dynamiki/Komisia

57

2007/C 269/05

Vec T-341/07: Žaloba podaná 10. septembra 2007 – Sison/Rada

58

2007/C 269/06

Vec T-342/07: Žaloba podaná 10. septembra 2007 – Ryanair/Komisia

59

2007/C 269/07

Vec T-343/07: Žaloba podaná 12. septembra 2007 – allsafe Jungfalk/ÚHVT (ALLSAFE)

59

2007/C 269/08

Vec T-344/07: Žaloba podaná 10. septembra 2007 – O2 (Germany)/ÚHVT (Homezone)

60

2007/C 269/09

Vec T-345/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – La Banque Postale/Komisia

60

2007/C 269/10

Vec T-346/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – Duro Sweden/ÚHVT (EASYCOVER)

61

2007/C 269/11

Vec T-348/07: Žaloba podaná 12. septembra 2007 – Al-Aqsa/Rada

61

2007/C 269/12

Vec T-349/07: Žaloba podaná 7. septembra 2007 – FMC Chemical a i./Komisia

62

2007/C 269/13

Vec T-352/07: Žaloba podaná 14. septembra 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rednap

62

2007/C 269/14

Vec T-353/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – Esber/ÚHVT – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS)

63

2007/C 269/15

Vec T-354/07: Žaloba podaná 18. septembra 2007 – Pfizer/ÚHVT – Isdin (FOTOPROTECTOR ISDIN)

63

2007/C 269/16

Vec T-355/07: Žaloba podaná 18. septembra 2007 – Pfizer/ÚHVT – Isdin (ISDIN Pediatrícs)

64

2007/C 269/17

Vec T-356/07: Žaloba podaná 19. septembra 2007 – Pfizer/ÚHVT – Isdin (ISDIN 14-8.000)

64

2007/C 269/18

Vec T-357/07: Žaloba podaná 19. septembra 2007 – Focus Magazin Verlag/ÚHVT – Editorial Planeta (FOCUS Radio)

65

2007/C 269/19

Vec T-362/07: Žaloba podaná 14. septembra 2007 – El Fatmi/Rada

65

2007/C 269/20

Vec T-363/07: Žaloba podaná 14. septembra 2007 – Ahmed Hamdi/Rada

66

2007/C 269/21

Vec T-369/07: Žaloba podaná 26. septembra 2007 – Lotyšská republika/Komisia Európskych spoločenstiev

66

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 269/22

Vec F-32/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 4. októbra 2007 – De la Cruz/Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Verejná služba — Zmluvní zamestnanci — Reforma služobného poriadku zamestnancov — Bývalí pomocní zamestnanci — Určenie zaradenia a platu pri prijímaní do zamestnania — Ekvivalencia pracovného miesta — Porada s výborom zamestnancov)

68

2007/C 269/23

Vec F-43/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 19. septembra 2007 – Tuomo Talvela/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Posúdenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotené obdobie 2004 — Právo na obranu — Povinnosť odôvodnenia hodnotenia — Správne vyšetrovanie)

68

2007/C 269/24

Vec F-10/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 18. septembra 2007 – Botos/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Zdravotné poistenie — Hradenie liečebných nákladov — Ťažká choroba — Riadiaci výbor — Lekársky posudok)

69

2007/C 269/25

Vec F-146/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 10. septembra 2007 – Speiser/Európsky parlament (Verejná služba — Dočasný zamestnanec — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Oneskorená sťažnosť — Zjavná neprípustnosť)

69

2007/C 269/26

Vec F-12/07 AJ: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 11. septembra 2007 – O'Connor/Komisia (Právna pomoc)

69

2007/C 269/27

Vec F-65/07: Žaloba podaná 29. júna 2007 – Aayhan a i./Parlament

70

2007/C 269/28

Vec F-71/07: Žaloba podaná 16. júla 2007 – Karatzoglou/EAR

70

2007/C 269/29

Vec F-85/07: Žaloba podaná 22. augusta 2007 – Anselmo a i./Rada

71

2007/C 269/30

Vec F-89/07: Žaloba podaná 6. septembra 2007 – Kuchta/ECB

71

2007/C 269/31

Vec F-90/07: Žaloba podaná 17. septembra 2007 – Traore/Komisia

72

2007/C 269/32

Vec F-91/07: Žaloba podaná 13. septembra 2007 – Torijano Montero/Rada

72

2007/C 269/33

Vec F-100/07: Žaloba podaná 1. októbra 2007 – Tsirimiagos/Výbor regiónov

73

2007/C 269/34

Vec F-101/07: Žaloba podaná 3. októbra 2007 – Cova/Komisia

73


SK

 

Top