EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:175:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 175, 27. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 175

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
27. júla 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

III   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

436. plenárne zadnutie v dňoch 30. a 31. mája 2007

2007/C 175/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/84/EHS o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje“KOM(2006) 486 v konečnom znení

1

2007/C 175/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o štatistickom programe Spoločenstva na roky 2008-2012“KOM(2006) 687, konečné znenie – 2006/0229 (COD)

8

2007/C 175/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenie Európskeho parlamentu a Rady týkajúce sa štvrťročnej štatistiky o voľných pracovných miestach v Spoločenstve“KOM(2007) 76 v konečnom znení

11

2007/C 175/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii“KOM(2007) 95 v konečnom znení – 2007/0038 (COD)

13

2007/C 175/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Služby na vnútornom trhu – požiadavky trhu práce a potreby ochrany spotrebiteľa“

14

2007/C 175/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Normy kvality pre obsah, postupy a metódy sociálnych analýz dosahu z pohľadu sociálnych partnerov a iných zástupcov občianskej spoločnosti“

21

2007/C 175/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 1997/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku“KOM(2006) 514 v konečnom znení

28

2007/C 175/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/855/EHS o zlúčení a splynutí akciových spoločností a smernica Rady 82/891/EHS o rozdelení akciových spoločností so zreteľom na požiadavku týkajúcu sa správy nezávislého znalca v súvislosti so zlúčením alebo rozdelením“KOM(2007) 91 v konečnom znení – 2007/0035 (COD)

33

2007/C 175/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín“KOM(2007) 90, konečné znenie – 2007/0037 (COD)

37

2007/C 175/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o montáži osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch“KOM(2007) 192, v konečnom znení – 2007/0066 (COD)

40

2007/C 175/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií“KOM(2006) 745, konečné znenie – 2006/0246 (COD)

40

2007/C 175/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh“KOM (2006) 388, v konečnom znení – 2006/0136 COD

44

2007/C 175/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES s cieľom začleniť činnosti leteckej dopravy do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci Spoločenstva“KOM(2006) 818 v konečnom znení – 2006/0304 (COD)

47

2007/C 175/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Nariadenie Rady, ktorým sa stanovujú osobitné pravidlá pre sektor ovocia a zeleniny a menia a dopĺňajú niektoré nariadenia“KOM(2007) 17, konečné znenie – 2007/0012 (CNS)

53

2007/C 175/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu“KOM(2007) 93, konečné znenie – 2007/0036 (COD)

57

2007/C 175/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Výzvy a príležitosti pre EÚ v kontexte globalizácie“

57

2007/C 175/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zelená kniha – Modernizácia pracovného práva s cieľom splniť výzvy 21. storočia“KOM(2006) 708 v konečnom znení

65

2007/C 175/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie“KOM(2006) 479, konečné znenie – 2006/0163 (COD)

74

2007/C 175/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Stratégia EÚ na podporu členských štátov pri znižovaní rozsahu škôd súvisiacich s požívaním alkoholu“KOM(2006) 625, konečné znenie

78

2007/C 175/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (prepracovaný)“KOM(2006) 396 v konečnom znení – 2006/0130 (COD)

85

2007/C 175/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európska politika bezpečnosti na cestách a vodiči z povolania – bezpečné a zabezpečené parkoviská“

88

2007/C 175/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Budúca právna úprava prístupnosti elektronických technológií“

91


SK

 

Top