Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:155:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 155, 07. júl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 155

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
7. júla 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 155/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 140, 23.6.2007

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 155/02

Vec C-45/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 24. mája 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal College van Beroep voor het bedrijsleven – Holandsko) – Maatschap Schonewille-Prins/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Poľnohospodárske štruktúry — Schémy poskytovania pomoci v Spoločenstve — Odvetvie hovädzieho a teľacieho mäsa — Identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka — Porážková prémia — Vylúčenie a zníženie)

2

2007/C 155/03

Vec C-157/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 24. mája 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – Winfried L. Holböck/Finanzamt Salzburg-Land (Voľný pohyb kapitálu — Sloboda usadiť sa — Daň z príjmov — Rozdeľovanie dividend — Kapitálové výnosy pochádzajúce z tretej krajiny)

3

2007/C 155/04

Vec C-361/05: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nakladanie s odpadmi — Smernice 75/442/EHS a 1999/31/ES — Nezákonné a nekontrolované skládky — Skládky Níjar, Hoyo de Miguel a Cueva del Mojón)

3

2007/C 155/05

Vec C-394/05: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/53/ES — Vozidlá po dobe životnosti — Článok 3 ods. 5, článok 5 ods. 1, článok 7 ods. 2, ako aj článok 8 ods. 3 a 4 — Nesprávne prebratie smernice)

4

2007/C 155/06

Vec C-43/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 85/384/EHS — Vzájomné uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách — Nevyhnutnosť vykonať skúšku na účely zápisu do komory architektov)

4

2007/C 155/07

Vec C-359/06: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/45/ES — Sociálna politika — Ochrana zamestnancov — Používanie pracovných prostriedkov pracovníkmi pri práci — Minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia)

5

2007/C 155/08

Vec C-364/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/15/ES — Organizácia pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave — Neprebratie v stanovenej lehote)

5

2007/C 155/09

Vec C-375/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/105/ES — Ochrana pracovníkov — Kontrola nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok — Neprebratie v stanovenej lehote)

6

2007/C 155/10

Vec C-376/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/42/ES — Posudzovanie účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie — Neprebratie v stanovenej lehote)

6

2007/C 155/11

Vec C-492/04: Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. mája 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Baden-Württemberg – Nemecko) – Lasertec Gesellschaft für Stanzformen mbH/Finanzamt Emmendingen (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Voľný pohyb kapitálu — Sloboda usadiť sa — Dane — Daň z príjmov právnických osôb — Zmluva o pôžičke medzi spoločnosťami — Spoločnosť dlžník rezident — Spoločnosť veriteľ akcionár usadený v tretej krajine — Pojem „významný podiel“ — Vyplatenie úrokov z úveru — Kvalifikácia — Skryté rozdelenie zisku)

7

2007/C 155/12

Vec C-312/05 P: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. marca 2007 – TeleTech Holdings, Inc./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), Teletech International SA (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Nariadenie (ES) č. 40/94 — Slovná ochranná známka Spoločenstva — Návrh na vyhlásenie neplatnosti — Skoršia národná slovná ochranná známka)

7

2007/C 155/13

Vec C-155/07: Žaloba podaná 20. marca 2007 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

8

2007/C 155/14

Vec C-166/07: Žaloba podaná 26. marca 2007 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

8

2007/C 155/15

Vec C-169/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 30. marca 2007 – Hartlauer Handelsgesellschaft mbH/Wiener Landesregierung (viedenská krajinská vláda) a Oberösterreichische Landesregierung (hornorakúska krajinská vláda)

8

2007/C 155/16

Vec C-173/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Nemecko) 2. apríla 2007 – Emirates Airlines Direktion für Deutschland/Diether Schenkel

9

2007/C 155/17

Vec C-185/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords (Spojené kráľovstvo) 2. apríla 2007 – RAS Riunione Adriatica Di Sicurta SpA a i./West Tankers Inc

9

2007/C 155/18

Vec C-196/07: Žaloba podaná 11. apríla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

10

2007/C 155/19

Vec C-203/07 P: Odvolanie podané 16. apríla 2007: Helénska republika proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (prvá komora) zo 17. januára 2007 vo veci T-231/04, Helénska republika/Komisia Európskych spoločenstiev

10

2007/C 155/20

Vec C-208/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bayerisches Landessozialgericht (Nemecko) 20. apríla 2007 – Petra von Chamier-Glisczinki/Deutsche Angestellten-Krankenkasse

11

2007/C 155/21

Vec C-211/07: Žaloba podaná 20. apríla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

11

2007/C 155/22

Vec C-212/07 P: Odvolanie podané 23. apríla 2007: Indorata-Serviços e Gestão, Lda proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 15. februára 2007 vo veci T-204/04, Indorata-Serviços e Gestão, Lda/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

12

2007/C 155/23

Vec C-215/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 24. apríla 2007 – Verlag Schawe GmbH/Sächsisches Druck- und Verlagshaus AG

12

2007/C 155/24

Vec C-217/07: Žaloba podaná 25. apríla 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo

13

2007/C 155/25

Vec C-219/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad van State 27. apríla 2007 – VZW de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers a VZW Andibel/Belgické kráľovstvo

13

2007/C 155/26

Vec C-222/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 3. mája 2007 – UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)/Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE a Administración del Estado

14

2007/C 155/27

Vec C-224/07: Žaloba podaná 4. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

14

2007/C 155/28

Vec C-226/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) 7. mája 2007 – Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

15

2007/C 155/29

Vec C-229/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Paris (Francúzsko) 9. mája 2007 – Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

15

2007/C 155/30

Vec C-230/07: Žaloba podaná 8. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Holandské kráľovstvo

16

2007/C 155/31

Vec C-234/07: Žaloba podaná 10. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

16

2007/C 155/32

Vec C-244/07: Žaloba podaná 22. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

16

2007/C 155/33

Vec C-245/07: Žaloba podaná 22. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko

17

2007/C 155/34

Vec C-250/07: Žaloba podaná 24. mája 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

17

 

Súd prvého stupňa

2007/C 155/35

Pokračovanie činnosti Súdu prvého stupňa medzi 1. septembrom 2007 a 17. septembrom 2007

19

2007/C 155/36

Vec T-151/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. mája 2007 – Duales System Deutschland/Komisia („Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Systém zberu a zhodnotenia obalov uvedených na trh v Nemecku a označených logom Der Grüne Punkt — Rozhodnutie konštatujúce zneužívanie dominantného postavenia — Prekážka vstupu — Poplatok podľa ‚zmluvy o užívaní loga’“)

19

2007/C 155/37

Vec T-289/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. mája 2007 – Duales System Deutschland/Komisia („Hospodárska súťaž — Kartely — Systém zberu a zhodnotenia obalov uvedených na trh v Nemecku a označených logom Der Grüne Punkt — Rozhodnutie o udelení výnimky — Povinnosti uložené Komisiou na zabezpečenie hospodárskej súťaže — Výlučnosť schválená prevádzkovateľom systému pre využívané podniky vykonávajúce zber — Obmedzenie hospodárskej súťaže — Nevyhnutnosť zabezpečenia prístupu konkurentov k zariadeniam na zber používaným prevádzkovateľom systému — Záväzky prijaté prevádzkovateľom systému“)

19

2007/C 155/38

Vec T-324/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007 – F/Komisia („Verejná služba — Úradníci — Príspevok na expatriáciu — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody — Článok 4 ods. 1 písm. a) prílohy VII Služobného poriadku — Pojem medzinárodnej organizácie — Zvyčajné bydlisko a hlavné zamestnanie — Spätné zamietnutie príspevku na expatriáciu — Vrátenie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu“)

20

2007/C 155/39

Vec T-491/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007 – Merant/ÚHVT – Focus Magazin Verlag (FOCUS) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva FOCUS — Skoršia obrazová národná ochranná známka MICRO FOCUS — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

20

2007/C 155/40

Vec T-500/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. mája 2007 – Komisia/IIC („Arbitrážna doložka — Právomoc Súdu prvého stupňa — Vrátenie zálohy vyplatenej Spoločenstvom na projekty financované v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí — Zánik — Nahraditeľnosť údajne vynaložených nákladov“)

21

2007/C 155/41

Vec T-137/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007 – La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o výmaze — Slovná ochranná známka Spoločenstva NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC — Skoršie národné obrazové a slovné ochranné známky la PERLA a LA PERLA PARFUMS — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94“)

21

2007/C 155/42

Vec T-158/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2007 – Trek Bicycle/ÚHVT – Audi (ALLTREK) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ALLTREK — Skoršia národná slovná ochranná známka TREK — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistujúca podobnosť výrobkov — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

22

2007/C 155/43

Vec T-198/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. mája 2007 – Mebrom/Komisia („Mimozmluvná zodpovednosť — Dovoz metylbromidu do Európskej únie — Oneskorené zavedenie internetovej stránky umožňujúcej žiadať a udeľovať licencie a kvóty na dovoz — Články 6 a 7 nariadenia (ES) č. 2037/2000 — Škoda vyplývajúca z ušlého zisku — Existencia ujmy“)

22

2007/C 155/44

Vec T-216/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. mája 2007 – Mebrom/Komisia („Ochrana ozónovej vrstvy — Dovoz metylbromidu do Európskej únie — Zamietnutie pridelenia kvóty na dovoz metylbromidu na kritické použitie na rok 2005 — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Vykonanie článkov 3, 4, 6 a 7 nariadenia (ES) č. 2037/2000 — Legitímna dôvera — Právna istota“)

22

2007/C 155/45

Spojené veci T-241/05, T-262/05 až T-264/05, T-346/05, T-347/05, T-29/06 až T-31/06: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. mája 2007 – Procter & Gamble/ÚHVT (Štvorhranné biele tablety s farebným kvetinovým vzorom) („Ochranná známka Spoločenstva — Prihlášky trojrozmerných ochranných známok Spoločenstva — Štvorhranné biele tablety s farebným kvetinovým vzorom — Absolútny dôvod zamietnutia — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti“)

23

2007/C 155/46

Vec T-342/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. mája 2007 – Henkel/ÚHVT – SERCA (COR) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva COR — Skoršia národná obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok ‚dor’ v gotickom písme — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

23

2007/C 155/47

Vec T-223/06 P: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. mája 2007 – Parlament/Eistrup („Odvolanie — Žaloba podpísaná advokátom pomocou pečiatky — Neprípustnosť žaloby“)

24

2007/C 155/48

Vec T-18/07 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 21. mája 2007 – Kronberger/Parlament („Predbežné opatrenie — Akt týkajúci sa volieb poslancov Európskeho parlamentu — Návrh predbežných opatrení — Neprípustnosť“)

24

2007/C 155/49

Vec T-118/07: Žaloba podaná 16. apríla 2007 – P. P. TV/ÚHVT – Rentrak (PPT)

24

2007/C 155/50

Vec T-131/07: Žaloba podaná 24. apríla 2007 – Mohr & Sohn/Komisia

25

2007/C 155/51

Vec T-137/07: Žaloba podaná 2. mája 2007 – Portela – Comércio de artigos ortopédicos e hospitalares/Komisia

25

2007/C 155/52

Vec T-138/07: Žaloba podaná 4. mája 2007 – Schindler Holding a i./Komisia

27

2007/C 155/53

Vec T-139/07: Žaloba podaná 2. mája 2007 – Pioneer Hi-Bred International/Komisia

28

2007/C 155/54

Vec T-140/07: Žaloba podaná 26. apríla 2007 – Chi Mei Optoelectronics Europe a Chi Mei Optoelectronics UK/Komisia

28

2007/C 155/55

Vec T-144/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssensKrupp Liften Ascenseurs/Komisia Európskych spoločenstiev

29

2007/C 155/56

Vec T-145/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – OTIS a i./Komisia

30

2007/C 155/57

Vec T-146/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – United Technologies/Komisia

30

2007/C 155/58

Vec T-147/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssenKrupp Aufzüge a ThyssenKrupp Fahrtreppen/Komisia

31

2007/C 155/59

Vec T-148/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg/Komisia

32

2007/C 155/60

Vec T-149/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssenKrupp Elevator/Komisia

33

2007/C 155/61

Vec T-150/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – ThyssenKrupp/Komisia

33

2007/C 155/62

Vec T-151/07: Žaloba podaná 8. mája 2007 – KONE a i./Komisia

34

2007/C 155/63

Vec T-152/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – Lange Uhren/ÚHVT (obrazová ochranná známka vyobrazujúca hodinky)

35

2007/C 155/64

Vec T-154/07: Žaloba podaná 8. mája 2007 – ThyssenKrupp Liften/Komisia Európskych spoločenstiev

35

2007/C 155/65

Vec T-158/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – COFAC/Komisia

36

2007/C 155/66

Vec T-159/07: Žaloba podaná 7. mája 2007 – COFAC/Komisia

36

2007/C 155/67

Vec T-161/07: Žaloba podaná 9. mája 2007 – Group Lottuss/ÚHVT – Ugly (COYOTE UGLY)

37

2007/C 155/68

Vec T-162/07: Žaloba podaná 8. mája 2007 – Pigasos Alieftiki Naftiki Etairia/Rada a Komisia

37

2007/C 155/69

Vec T-164/07 P: Odvolanie podané 14. mája 2007: Sundholm proti rozsudku Súdu pre verejnú službu z 1. marca 2007 vo veci F-30/05, Sundholm/Komisia

38

2007/C 155/70

Vec T-165/07: Žaloba podaná 8. mája 2007 – Red Bull/ÚHVT – Grupo Osborne (TORO)

39

2007/C 155/71

Vec T-166/07: Žaloba podaná 8. mája 2007 – Talianska republika/Komisia

39

2007/C 155/72

Vec T-169/07: Žaloba podaná 16. mája 2007 – Longevity Health Products/ÚHVT – Celltech Pharma (Cellutrim)

40

2007/C 155/73

Vec T-174/07: Žaloba podaná 21. mája 2007 – Volkswagen/ÚHVT (TDI)

40

2007/C 155/74

Vec T-180/07: Žaloba podaná 24. mája 2007 – Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid/ÚHVT (MADRIDEXPORTA)

41

2007/C 155/75

Vec T-183/07: Žaloba podaná 28. mája 2007 – Poľsko/Komisia

41

2007/C 155/76

Vec T-438/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 11. mája 2007 – Daishowa Seiki/ÚHVT – Tengelmann Warenhandelsgesellschaft (BIG PLUS)

42

2007/C 155/77

Vec T-148/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. mája 2007 – Marie Claire/ÚHVT – Marie Claire Album (MARIE CLAIRE)

42

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 155/78

Vec F-97/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2007 – López Teruel/ÚHVT (Úradníci — Invalidita — Zamietnutie žiadosti o zvolanie posudkovej komisie)

43

2007/C 155/79

Vec F-99/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 22. mája 2007 – López Teruel/ÚHVT (Úradníci — Nemocenská dovolenka — Neoprávnená neprítomnosť — Konanie posudkovej komisie — Lehota na ustanovenie nezávislého lekára)

43

2007/C 155/80

Vec F-2/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 2. mája 2007 – Marcuccio/Komisia (Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Poistenie pre prípad choroby z povolania a úrazu — Pracovný úraz — Skončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku)

44

2007/C 155/81

Spojené veci F-27/06 a F-75/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 24. mája – Lofaro/Komisia (Úradníci — Dočasný zamestnanec — Predĺženie skúšobnej doby — Prepustenie na konci skúšobnej doby — Akty spôsobujúce ujmu — Lehota na podanie sťažnosti — Neprípustnosť)

44

2007/C 155/82

Vec F-43/07: Žaloba podaná 9. mája 2007 – Korjus/Súdny dvor

44

2007/C 155/83

Vec F-44/07: Žaloba podaná 14. mája 2007 – Barbin/Parlament

45

2007/C 155/84

Vec F-92/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 25. mája 2007 – Antas/Rada

45


SK

 

Top