Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:056:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 56, 10. marec 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 56

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
10. marca 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor

2007/C 056/01

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únieÚ. v. EÚ C 42, 24.2.2007

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2007/C 056/02

Vec C-321/03: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2007 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo] – Dyson Ltd/Registrar of Trade Marks (Ochranné známky — Aproximácia právnych predpisov — Smernica 89/104/EHS — Článok 2 — Pojem označenie, ktoré môže tvoriť ochrannú známku — Priesvitné zberné zhromaždisko alebo priehradka tvoriaca súčasť vonkajšieho povrchu vysávača)

2

2007/C 056/03

Spojené veci C-403/04 P a C-405/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. januára 2007 – Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp./JFE Engineering Corp., predtým NKK Corp., JFE Steel Corp., predtým Kawasaki Steel Corp., Komisia Európskych spoločenstiev, Dozorný orgán EZVO (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s oceľovými bezšvíkovými rúrami — Ochrana domácich trhov — Dôkazné bremeno a vykonávanie dôkazov — Dĺžka konania pred Súdom prvého stupňa)

2

2007/C 056/04

Vec C-407/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. januára 2007 – Dalmine SpA/Komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s oceľovými bezšvíkovými rúrami — Ochrana domácich trhov — Zmluva o zásobovaní — Právo na obranu — Samoobvinenie — Dôkazy anonymného pôvodu — Pokuta — Odôvodnenie — Rovnosť zaobchádzania — Usmernenia pre výpočet pokút — Veľkosť relevantného trhu a dotknutého podniku — Poľahčujúce okolnosti)

3

2007/C 056/05

Vec C-411/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. januára 2007 – Salzgitter Mannesmann GmbH, predtým Mannesmannröhren-Werke GmbH/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartel — Trh s oceľovými bezšvíkovými rúrami — Spravodlivé súdne konanie — Dôkazy anonymného pôvodu — Pokuta — Spolupráca — Rovnosť zaobchádzania)

3

2007/C 056/06

Vec C-48/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Nürnberg-Fürth – Nemecko) – Adam Opel AG/Autec AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochranná známka — Článok 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 a článok 6 ods. 1 písm. b) prvej smernice 89/104/EHS — Právo majiteľa ochrannej známky namietať používanie označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke treťou osobou — Ochranná známka zapísaná pre motorové vozidlá a pre hračky — Reprodukcia ochrannej známky na zmenšených modeloch vozidiel tejto ochrannej známky treťou osobou)

4

2007/C 056/07

Vec C-220/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Lyon – Francúzsko) – Jean Auroux, Marie-Hélène Riamon, Christian Avocat, Laure Deroche, Pascal Mirabel, Vladimir Serdeczny, Paul Perard, Dolorès Ponramon, Elisabeth Roche/Commune de Roanne (Verejné zmluvy — Smernica 93/37/ES — Uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania — Dohoda o stavebnej činnosti uzavretá medzi dvoma verejnými obstarávateľmi — Pojmy „verejné zmluvy na práce“ a „dielo“ — Spôsoby výpočtu hodnoty zmluvy)

4

2007/C 056/08

Vec C-229/05 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. januára 2007 – Osman Ocalan, v mene Kurdistan Worker's Party (PKK), Serif Vanly, v mene Kurdistan National Congress (KNK)/Rada Európskej únie, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Špecifické obmedzujúce opatrenia zamerané proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť)

5

2007/C 056/09

Vec C-278/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division – Spojené kráľovstvo) – Carol Marilyn Robins, John Burnett/Secretary of State for Work and Pensions (Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Smernica 80/987/EHS — Prebratie smernice — Článok 8 — Doplnkové podnikové alebo medzipodnikové dôchodkové systémy — Dávky v starobe — Ochrana nadobudnutých nárokov — Rozsah ochrany — Zodpovednosť členského štátu za nesprávne prebratie smernice — Podmienky)

6

2007/C 056/10

Vec C-313/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie – Poľská republika) – Maciej Brzeziński/Dyrektor Izby Celnej w Warszawie (Vnútroštátne zdaňovanie — Daň z automobilov — Spotrebná daň — Ojazdené vozidlá — Dovoz)

6

2007/C 056/11

Vec C-329/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 25. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dinslaken/Gerold Meindl (Sloboda usadiť sa — Článok 52 Zmluvy ES (zmenený, teraz článok 43 ES) — Samostatne zárobkovo činná osoba — Daň z príjmov — Manželia, ktorí nie sú dlhodobo odlúčení — Odmietnutie spoločného zdanenia — Oddelené bydlisko manželov — Kompenzačné dávky za stratu na zárobku v prospech manžela nerezidenta — Príjmy, ktoré nepodliehajú zdaneniu v členskom štáte bydliska manžela)

7

2007/C 056/12

Vec C-332/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundessozialgericht – Nemecko) – Aldo Celozzi/Innungskrankenkasse Baden-Württemberg (Voľný pohyb pracovníkov — Výpočet výšky denných dávok nemocenského v závislosti od čistého príjmu, určeného daňovou triedou — Zapísanie migrujúceho pracovníka, ktorého manžel/manželka má bydlisko v inom členskom štáte, z úradnej moci do nevýhodnej daňovej triedy — Zmena daňovej triedy len na základe žiadosti migrujúceho pracovníka — Nezohľadnenie dodatočnej zmeny daňovej triedy odôvodnenej rodinnou situáciou tohto pracovníka — Zásada rovnosti zaobchádzania — Porušenie)

8

2007/C 056/13

Vec C-359/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde – Francúzsko) – Estager SA/Receveur principal de la recette des douanes de Brive (Hospodárska a menová politika — Nariadenia (ES) č. 1103/97 a č. 974/98 — Zavedenie eura — Prepočet medzi národnými menovými jednotkami a jednotkou eura — Právna úprava členského štátu upravujúca hodnotu v eurách určitých súm uvedených v národnej mene v právnych predpisoch tohto štátu)

8

2007/C 056/14

Vec C-370/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 25. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret – Dánsko) – trestné konanie proti Uwe Kay Festersen (Sloboda usadiť sa — Voľný pohyb kapitálu — Články 43 ES a 56 ES — Obmedzenia nadobúdania poľnohospodárskych pozemkov — Povinnosť nadobúdateľa zriadiť si svoje trvalé bydlisko na poľnohospodárskom pozemku)

9

2007/C 056/15

Vec C-385/05: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État – Francúzsko) – Confédération générale du travail (CGT), Confédération française démocratique du travail (CFDT), Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)/Premier ministre, Ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement (Sociálna politika — Smernice 98/59/ES a 2002/14/ES — Hromadné prepúšťanie — Informovanie a porady so zamestnancami — Výpočet dolnej hranice počtu zamestnaných zamestnancov — Právomoc členských štátov — Vylúčenie zamestnancov patriacich do určitej vekovej kategórie)

9

2007/C 056/16

Vec C-405/05: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 25. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Znečistenie a škodlivosť — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Neexistencia opatrení určených na zabezpečenie primeraného čistenia komunálnych odpadových vôd vo viacerých aglomeráciách)

10

2007/C 056/17

Vec C-421/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van koophandel te Brussel – Belgicko) – City Motors Groep NV/Citroën Belux NV (Hospodárska súťaž — Dohoda o distribúcii motorových vozidiel — Skupinová výnimka — Nariadenie (ES) č. 1400/2002 — Článok 3 ods. 4 a 6 — Výpoveď dohody dodávateľom — Právo obrátiť sa na nezávislého znalca alebo rozhodcu a predložiť vec vnútroštátnemu súdu — Výslovná výpovedná doložka — Súlad so skupinovou výnimkou — Platnosť dôvodov výpovede — Účinná kontrola)

10

2007/C 056/18

Vec C-104/06: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 18. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Švédske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Daňová právna úprava — Odklad platenia dane z príjmov získaných z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti určenej na bývanie — Články 18 ES, 39 ES a 43 ES — Články 28 a 31 Dohody o Európskom hospodárskom priestore)

11

2007/C 056/19

Vec C-204/06: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 18. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 78/686/EHS — Uznávanie diplomov, osvedčení a iných dokladov — Zubní lekári — Opatrenia na uľahčenie efektívneho uplatňovania práva usadiť sa a slobody poskytovať služby — Neprebratie v stanovenej lehote)

11

2007/C 056/20

Vec C-437/05: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 11. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Českém Krumlově – Česká republika) – Jan Vorel/Nemocnice Český Krumlov (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Sociálna politika — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Smernice 93/104/ES a 2003/88/ES — Pojem „pracovný čas“ — Čas lekára počas pracovnej pohotovosti na pracovisku, v priebehu ktorého nevykonáva prácu — Posúdenie — Vplyv na odmenu dotknutej osoby)

12

2007/C 056/21

Vec C-40/06: Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 9. januára 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München – Nemecko) – Juers Pharma Import-Export GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg (Článok 104 ods. 3 prvý pododsek rokovacieho poriadku — Spoločný colný sadzobník — Kombinovaná nomenklatúra — Colné zaradenie — Kapsuly, ktoré obsahujú hlavne melatonín — Lieky)

12

2007/C 056/22

Vec C-493/06 P: Odvolanie podané 30. novembra 2006: Tesco Stores Ltd proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 13. septembra 2006 vo veci T-191/04, MIP Group Intellectual Property GmbH & Co. KG/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

13

2007/C 056/23

Vec C-498/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social Único de Algeciras (Španielsko) 7. decembra 2006 – Maira María Robledillo Núñez/Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

13

2007/C 056/24

Vec C-506/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 14. decembra 2006 – Sabine Mayr/Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG

14

2007/C 056/25

Vec C-507/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) 13. decembra 2006 – Malina Klöppel/Tiroler Gebietskrankenkasse

14

2007/C 056/26

Vec C-508/06: Žaloba podaná 14. decembra 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Maltská republika

15

2007/C 056/27

Vec C-509/06 P: Odvolanie podané 15. decembra 2006 Akzo Nobel NV proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-330/01, Akzo Nobel NV/Komisia

15

2007/C 056/28

Vec C-510/06 P: Odvolanie podané 15. decembra 2006: Archer Daniels Midland Co. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-329/01, Archer Daniels Midland Company/Komisia

15

2007/C 056/29

Vec C-511/06 P: Odvolanie podané 15. decembra 2006: Archer Daniels Midland Co. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-59/02, Archer Daniels Midland Company/Komisia

16

2007/C 056/30

Vec C-514/06 P: Odvolanie podané 18. decembra 2006: Armacell Enterprise GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z 10. októbra 2006 vo veci T-172/05, Armacell Enterprise GmbH/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

17

2007/C 056/31

Vec C-515/06 P: Odvolanie podané 19. decembra 2006: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited/Komisia Európskych spoločenstiev

18

2007/C 056/32

Vec C-519/06 P: Odvolanie podané 20. decembra 2006: Asociación de exportadores españoles de productos farmacéuticos (Aseprofar) proti rozsudku Súdu prvého stupňa (štvrtá rozšírená komora) z 27. septembra 2006 vo veci T-168/01, GlaxoSmithKline Services Unlimited, predtým Glaxo Wellcome plc/Komisia Európskych spoločenstiev

18

2007/C 056/33

Vec C-520/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords (Spojené kráľovstvo) 20. decembra 2006 – Stringer a iní/Her Majesty's Revenue and Customs

19

2007/C 056/34

Vec C-524/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 28. decembra 2006 – Heinz Huber/Spolková republika Nemecko

19

2007/C 056/35

Vec C-527/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 27. decembra 2006 – R. H. H. Renneberg/Staatssecretaris van Financiën

20

2007/C 056/36

Vec C-532/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Simvoulio tis Epiktrateias (Grécko) 29. decembra 2006 – Emm. G. Lianakis A.E., Sima Anonimi Techniki Etairia Meleton kai Epivlepseon, Nikolaos Vlachopoulos/Obec Alessandropoli, Planitiki A.E., Aikaterini Georgoula, Dim. Vassios, N. Loukatos & Sinergates Anonimi Etairia Meleton, Eratosthenis Meletitiki A.E., A. Pantazis-Pan. Kyriopoulos & Sin/Tes os Filon O.E., Nikolaos Sideris

20

2007/C 056/37

Vec C-533/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Spojené kráľovstvo) 28. decembra 2006 – 02 Holdings Limited & 02 (UK) Limited/Hutchinson 3G UK Limited

20

2007/C 056/38

Vec C-6/07: Žaloba podaná 12. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

21

2007/C 056/39

Vec C-11/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Gent (Belgicko) 18. januára 2007 – Hans Eckelkamp a i./Belgické kráľovstvo

21

2007/C 056/40

Vec C-13/07: Žaloba podaná 18. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rada Európskej únie

22

2007/C 056/41

Vec C-14/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 22. januára 2007 – Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR/Industrie und Handelskammer Berlin, vedľajší účastník konania: Nicholas Grimshaw & Partners Ltd

22

2007/C 056/42

Vec C-18/07: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten I Jönköping 22. januára 2007 – Mattias Jalkhed/Jordbruksverket

23

2007/C 056/43

Vec C-20/07: Žaloba podaná 23. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

23

2007/C 056/44

Vec C-21/07: Žaloba podaná 23. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

23

2007/C 056/45

Vec C-22/07: Žaloba podaná 24. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

24

2007/C 056/46

Vec C-26/07: Žaloba podaná 25. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

24

2007/C 056/47

Vec C-29/07: Žaloba podaná 29. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

25

2007/C 056/48

Vec C-31/07: Žaloba podaná 26. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

25

2007/C 056/49

Vec C-35/07: Žaloba podaná 30. januára 2007 – Komisia Európskych spoločenstiev/Portugalská republika

25

 

Súd prvého stupňa

2007/C 056/50

Vec T-231/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. januára 2007 – Grécko/Komisia („Žaloba o neplatnosť — Spoločné diplomatické zastupiteľstvo v Abuji (Nigéria) — Vymáhanie pohľadávok započítaním — Nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 a č. 2342/2002 — Zásada dobrej viery v medzinárodnom práve verejnom“)

26

2007/C 056/51

Vec T-283/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. januára 2007 – Georgia-Pacific/ÚHVT (Vytlačený motív) („Ochranná známka Spoločenstva — Trojrozmerná ochranná známka — Vytlačený motív — Zamietnutie zápisu — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

26

2007/C 056/52

Vec T-288/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. januára 2007 – Van Neyghem/Výbor regiónov („Úradníci — Menovanie — Zaradenie do platovej triedy a stupňa — Výplatné pásky — Oneskorená sťažnosť — Prípustnosť“)

26

2007/C 056/53

Vec T-472/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. januára 2007 – Tsarnavas/Komisia („Úradníci — Článok 45 služobného poriadku — Povýšenie — Rozsudok, ktorým sa ruší rozhodnutie o nepovýšení žalobcu — Preskúmanie zásluh — Odôvodnenie“)

27

2007/C 056/54

Vec T-53/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. januára 2007 – Calavo Growers/ÚHVT – Calvo Sanz (Calvo) („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky CALVO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva CALAVO — Prípustnosť námietky — Odôvodnenie námietky predloženej v inom jazyku ako jazyku konania — Článok 74 ods. 1 nariadenia (ES) č. 40/94 — Pravidlo 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2868/95“)

27

2007/C 056/55

Vec T-92/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. decembra 2006 – movingpeople.net/ÚHVT – Schäfer (moving people.net) („Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka movingpeople.net — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky MOVING PEOPLE — Čiastočné zamietnutie zápisu — Nadobudnutie skoršej ochrannej známky žalobcom — Zastavenie konania“)

28

2007/C 056/56

Vec T-127/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 9. januára 2007 – Lootus Teine Osaühing/Rada („Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 2269/2004 a nariadenie (ES) č. 2270/2004 — Rybolov — Možnosti rybolovu hlbokomorských druhov pre členské štáty, ktoré pristúpili do Únie v roku 2004 — Priamo a osobne dotknuté osoby — Neprípustnosť“)

28

2007/C 056/57

Vec T-104/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. januára 2007 – SPM/Komisia („Spoločná organizácia trhov — Banány — Režim dovozu banánov pochádzajúcich z krajín AKT na územie Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 219/2006 — Žaloba o neplatnosť — Aktívna legitimácia — Neprípustnosť“)

29

2007/C 056/58

Vec T-368/06: Žaloba podaná 8. decembra 2006 – Rath/ÚHVT – Sanorell Pharma (Immunocell)

29

2007/C 056/59

Vec T-400/06: Žaloba podaná 22. decembra 2006 – ZERO Industry/ÚHVT – zero International Holding (zerorh+)

30

2007/C 056/60

Vec T-1/07: Žaloba podaná 2. januára 2007 – Apache Footwear a Apache II Footwear/Rada

30

2007/C 056/61

Vec T-2/07: Žaloba podaná 2. januára 2007 – Španielsko/Komisia

31

2007/C 056/62

Vec T-3/07: Žaloba podaná 2. januára 2007 – Španielsko/Komisia

31

2007/C 056/63

Vec T-5/07: Žaloba podaná 5. januára 2007 – Belgicko/Komisia

32

2007/C 056/64

Vec T-6/07: Žaloba podaná 2. januára 2007 – Galderma/ÚHVT – Lelas (Nanolat)

34

2007/C 056/65

Vec T-8/07: Žaloba podaná 4. januára 2007 – TORRES/ÚHVT – Gala-Salvador Dalí (TG Torre Galatea)

34

2007/C 056/66

Vec T-9/07: Žaloba podaná 9. januára 2007 – Grupo Promer Mon-Graphic/ÚHVT – PepsiCo (vzory)

35

2007/C 056/67

Vec T-10/07: Žaloba podaná 8. januára 2007 – FVB/ÚHVT – FVD (FVB)

35

2007/C 056/68

Vec T-11/07: Žaloba podaná 12. januára 2007 – Frucona Košice/Komisia

36

2007/C 056/69

vec T-12/07: Žaloba podaná 16. januára 2007 – Polimeri Europa/Komisia

37

2007/C 056/70

Vec T-13/07: Žaloba podaná 12. januára 2007 – Cemex UK Cement/Komisia

37

2007/C 056/71

Vec T-22/07: Žaloba podaná 1. februára 2007 – US Steel Košice/Komisia

38

2007/C 056/72

Vec T-163/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 22. januára 2007 – BA.LA. di Lanciotti Vittorio a i./Komisia

39

2007/C 056/73

Vec T-229/06: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. januára 2007 – Kretschmer/Parlament

39

 

Súd pre verejnú službu Európskej únie

2007/C 056/74

Vec F-42/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. februára 2007 – Rossi Ferreras/Komisia (Úradníci — Hodnotenie — Správa o hodnotení služobného postupu — Hodnotenie za obdobie roku 2003 — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

40

2007/C 056/75

Vec F-43/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 23. januára 2007 – Chassagne/Komisia (Úradníci — Odmena — Ročné cestovné výdavky — Ustanovenia uplatniteľné na úradníkov pochádzajúcich z francúzskeho zámorského departementu — Článok 8 prílohy VII nového služobného poriadku)

40

2007/C 056/76

Vec F-125/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 1. februára 2007 – Tsarnavas/Komisia (Úradníci — Povýšenie — Porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov rôznych služieb — Žaloba o náhradu škody — Prípustnosť — Primeraná lehota — Odmeny advokáta — Konanie pred podaním žaloby — Nemajetková ujma)

41

2007/C 056/77

Vec F-55/06: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 25. januára 2007 – de Albuquerque/Komisia (Úradníci — Preloženie — Článok 7 ods. 1 služobného poriadku — Zjavne nesprávne posúdenie — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zneužitie právomoci — Služobný záujem)

41

2007/C 056/78

Vec F-142/06 R: Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 1. februára 2007 – Bligny/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu — Návrh na predbežné opatrenia — Nedostatok)

41

2007/C 056/79

Vec F-145/06: Žaloba podaná 22. decembra 2006 – Pascual García/Komisia

42

2007/C 056/80

Vec F-146/06: Žaloba podaná 11. decembra 2006 – Speiser/Parlament

42

2007/C 056/81

Vec F-2/07: Žaloba podaná 12. januára 2007 – Matos Martins/Komisia

43

2007/C 056/82

Vec F-3/07: Žaloba podaná 18. januára 2007 – Moschonaki/ENZŽPP

43

2007/C 056/83

Vec F-4/07: Žaloba podaná 19. januára 2007 – Skoulidi/Komisia

44

2007/C 056/84

Vec F-5/07: Žaloba podaná 21. januára 2007 – Nijs/Dvor audítorov

44

2007/C 056/85

Vec F-6/07: Žaloba podaná 26. januára 2007 – Suvikas/Rada

45


SK

 

Top