EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:318:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 318, 23. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 318

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
23. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Návrhy právnych aktov

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

429. plenárne zasadnutie v dňoch 13. a 14. septembra 2006

2006/C 318/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Trvalo udržateľný rozvoj ako hnacia sila priemyselných zmien“

1

2006/C 318/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Regionálna a miestna politika pre zvládnutie priemyselných zmien: úloha sociálnych partnerov a príspevok rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu“

12

2006/C 318/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Príspevok celoživotného vzdelávania podporovaného informačnými technológiami k európskej konkurencieschopnosti, priemyselným zmenám a rozvoju spoločenského kapitálu“

20

2006/C 318/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Služby a európsky výrobný priemysel: Interakcie a dôsledky pre zamestnanosť, konkurencieschopnosť a produktivitu“

26

2006/C 318/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii“KOM(2006) 91, konečné znenie – 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní hlasovacích práv akcionárov spoločností, ktoré majú svoje sídlo v členskom štáte a ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/109/ES“KOM(2005) 685, konečné znenie – 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá poskytovania základných informácií o parite kúpnej sily, jej výpočtu a zverejňovania“KOM(2006) 135, konečné znenie – 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o colnom a obchodnom prostredí bez dokumentov v papierovej forme“KOM(2005) 609, konečné znenie – 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Uplatňovanie Lisabonského programu Spoločenstva: Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2000/12/ES a 2002/65/ES“KOM(2005) 603, konečné znenie – 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I)“KOM(2005) 650, konečné znenie – 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o homologizácii motorových vozidiel so zreteľom na emisie a o prístupe k informáciám o opravách vozidiel, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 72/306/EHS a smernica …/…/ES“KOM(2005) 683, konečné znenie – 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Sociálny cestovný ruch v Európe“

67

2006/C 318/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnej podnikovej štatistike“KOM(2006) 66, konečné znenie – 2006/0020 (COD)

78

2006/C 318/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní“KOM(2006) 93, konečné znenie 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o Tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách KOM(2005) 718, konečné znenie – (SEC(2006) 16)

86

2006/C 318/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Perspektívy poľnohospodárstva v osobitne znevýhodnených prírodných oblastiach (horské oblasti, ostrovy a najvzdialenejšie oblasti)“

93

2006/C 318/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Riešenie problematiky klimatických zmien – úloha občianskej spoločnosti“

102

2006/C 318/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Odstraňovanie uhynutých zvierat a využívanie živočíšnych vedľajších produktov“

109

2006/C 318/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovujú zvláštne opatrenia na podporu chovu húseníc priadky morušovej“ (kodifikované znenie) KOM(2006) 4, konečné znenie 2006/0003 (CNS)

114

2006/C 318/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS v súvislosti s obmedzeniami pri uvádzaní určitých meracích prístrojov s obsahom ortuti na trh“KOM(2006) 69, konečné znenie – 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o zlepšení hospodárskej situácie v odvetví rybolovu“KOM(2006) 103, konečné znenie

117

2006/C 318/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Rady o glukóze a laktóze (kodifikované znenie)“KOM(2006) 116, konečné znenie – 2006/0038 (CNS)

122

2006/C 318/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Bieloruská občianska spoločnosť“

123

2006/C 318/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Imigrácia a integrácia: spolupráca medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti“

128

2006/C 318/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Európske zamestnanecké rady: nová úloha pri podpore európskej integrácie“

137

2006/C 318/26

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému: „Účasť občianskej spoločnosti v boji proti organizovanému zločinu a terorizmu“

147

2006/C 318/27

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Kvalita pracovného života, produktivita a zamestnanosť v kontexte globalizácie a demografických zmien“

157

2006/C 318/28

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Spôsoby ako zviditeľniť a zefektívniť európske občianstvo“

163

2006/C 318/29

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Plán uplatňovania rovnosti žien a mužov“ 2006 – 2010 KOM(2006) 92, konečné znenie

173

2006/C 318/30

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Celoeurópske dopravné koridory 2004 – 2006“

180

2006/C 318/31

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zásobovanie EÚ energiou: stratégia optimálnej štruktúry zdrojov energie (energetický mix)“

185

2006/C 318/32

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému — „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o plnení povinností vlajkových štátov“ — KOM(2005) 586, konečné znenie – 2005/0236 (COD), — „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov“ — KOM(2005) 587, konečné znenie – 2005/237 (COD), — „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o štátnom prístavnom dozore“ — KOM(2005) 588, konečné znenie – 2005/0238 (COD), — „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu“ — KOM(2005) 589, konečné znenie – 2005/0239 (COD), — „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1999/35/ES a 2002/59/ES“ — KOM(2005) 590, konečné znenie – 2005/240 (COD), — „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zodpovednosti osobných dopravcov v lodnej preprave po mori a vnútrozemských vodných cestách v prípade nehôd“ — KOM(2005) 592, konečné znenie – 2005/0241 (COD), — „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o občianskoprávnej zodpovednosti a finančných zárukách vlastníkov lodí“ — KOM(2005) 593, konečné znenie – 2005/0242 (COD)

195

2006/C 318/33

Stanovisko odbornej sekcie pre dopravu, energetiku, infraštruktúru a informačnú spoločnosť na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica rady 89/552/EHS o koordinácii určitých ustanovení zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení v členských štátoch týkajúcich sa vykonávania činností televízneho vysielania“KOM(2005) 646, konečné znenie – 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/34

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Program GALILEO – úspešné zriadenie Európskeho úradu pre dohľad“

210

2006/C 318/35

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie o podpore vnútrozemskej lodnej dopravy ‚NAIADES’ – Integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu“KOM(2006) 6, konečné znenie

218

2006/C 318/36

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – preklenutie širokopásmových rozdielov“KOM(2006) 129, konečné znenie

222

2006/C 318/37

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 417/2002 o urýchlenom zavedení konštrukčných požiadaviek na dvojitý alebo ekvivalentný trup pre ropné tankery s jednoduchým trupom, a ruší sa nariadenie Rady (ES) č. 2978/94“KOM(2006) 111, konečné znenie – 2006/0046 (COD)

229


SK

 

Top