Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:313E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 313, 20. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 313E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
20. decembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2006 - 2007

 

Schôdza 23. až 26. októbra 2006

 

Pondelok 23. októbra 2006

2006/C 313E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Oficiálne privítanie

Zloženie výborov

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom po vražde novinárky Anny Politkovskej (predložené návrhy uznesení)

Predložené dokumenty

Petície

Presun rozpočtových prostriedkov

Text zmlúv poskytnutých Radou

Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Zavedenie, prevádzka a používanie SIS II (nariadenie) ***I - Zavedenie, prevádzka a používanie SIS II (rozhodnutie) * - Prístup útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel do SIS II ***I (rozprava)

Úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii (rozprava)

Vymáhanie finančných prostriedkov Spoločenstva (rozprava)

Vykonávacie opatrenia (2. stupeň) smerníc Transparentnosť a Prospekt (rozprava)

Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE +) ***II - Financovanie siete Natura 2000 (rozprava)

Mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany * (rozprava)

Konanie o európskom platobnom rozkaze ***II (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

17

 

Utorok 24. októbra 2006

2006/C 313E/02

ZÁPISNICA

19

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

Spomienka na maďarské povstanie v roku 1956

Rakovina prsníka (rozprava)

Program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) ***II (rozprava)

Program Kultúra (2007 - 2013) ***II (rozprava)

Hlasovanie

OSN: homologizácia vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Pristúpenie Bulharska a Rumunska: prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmeny a doplnenia stanov spoločného podniku Galileo * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nórsko a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o zbavenie Bogdana Golika poslaneckej imunity (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Opravný rozpočet 3/2006 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2006 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Strategické partnerstvo medzi EÚ a Juhoafrickou republikou (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE +) ***II (hlasovanie)

Program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) ***II (hlasovanie)

Program Kultúra (2007 - 2013) ***II (hlasovanie)

Mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany * (hlasovanie)

Vykonávacie opatrenia (2. stupeň) smernice Transparentnosť (hlasovanie)

Vykonávacie opatrenia (2. stupeň) smernice Prospekt (hlasovanie)

Úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii (hlasovanie)

Vymáhanie finančných prostriedkov Spoločenstva (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Oficiálne privítanie

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III) - Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (rozprava)

Zloženie Parlamentu

Hodina otázok (pre Komisiu)

Program Mládež v akcii na obdobie 2007 - 2013 ***II (rozprava)

Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania ***II (rozprava)

Program Európa pre občanov (2007 - 2013) ***II (rozprava)

Obmedzenie uvádzania na trh a používania perfluóroktánsulfonátov ***I (rozprava)

Antidumpingové, antidotačné a ochranné aktivity tretích krajín voči Spoločenstvu (2004) (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

33

PRÍLOHA I

35

PRÍLOHA II

42

PRIJATÉ TEXTY

62

P6_TA(2006)0421
OSN: homologizácia vozidiel kategórie M2 alebo M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Spoločenstva k predpisu Európskej hospodárskej komisie OSN č. 107 o jednotných ustanoveniach pre homologizáciu vozidiel kategórie M2 a M3 z hľadiska ich celkovej konštrukcie (7884/1/2006 — C6-0198/2006 — 2005/0250(AVC))

62

P6_TA(2006)0422
Pristúpenie Bulharska a Rumunska: prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa v súvislosti s pristúpením Bulharska a Rumunska zavádzajú osobitné dočasné opatrenia na prijímanie úradníkov Európskych spoločenstiev (KOM(2006)0271 — C6-0221/2006 — 2006/0091(CNS))

62

P6_TA(2006)0423
Zmeny a doplnenia stanov spoločného podniku Galileo *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú stanovy spoločného podniku Galileo uvedené v prílohe k nariadeniu Rady (ES) č. 876/2002 (KOM(2006)0351 — C6-0252/2006 — 2006/0115(CNS))

63

P6_TA(2006)0424
Nórsko a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a Nórskom o úprave výšky finančného príspevku Nórska stanoveného v dohode medzi Európskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom o účasti Nórska na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDZ) (KOM(2006)0115 — C6-0140/2006 — 2006/0037(CNS))

64

P6_TA(2006)0425
Žiadosť o zbavenie imunity Bogdana Golika
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity Bogdana Golika (2006/2218(IMM))

64

P6_TA(2006)0426
Žiadosť o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad Maria Borghezia (2006/2151(IMM))

65

P6_TA(2006)0427
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2006 (Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy)
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2006 na rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia, oddiel VIII časť B - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0336/2006 — 2006/2119(BUD))

66

P6_TA(2006)0428
Návrh opravného rozpočtu č. 3/2006
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 3/2006 na rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia, oddiel VIII časť B - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (C6-0336/2006 — 2006/2119(BUD))

68

P6_TA(2006)0429
Návrh opravného rozpočtu č. 5/2006
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5/2006 na rozpočtový rok 2006, oddiel III - Komisia (13561/2006 — C6-0333/2006 — 2006/2202(BUD))

69

P6_TA(2006)0430
Strategické partnerstvo EÚ - Južná Afrika
Uznesenie Európskeho parlamentu o strategickom partnerstve medzi EÚ a Juhoafrickou republikou (2006/2234(INI))

70

P6_TA(2006)0431
Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE +) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +) (6284/1/2006 — C6-0226/2006 — 2004/0218(COD))

75

P6_TC2-COD(2004)0218
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. októbra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE +)

75

PRÍLOHA
OPATRENIA OPRÁVNENÉ NA FINANCOVANIE

86

P6_TA(2006)0432
Program na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora (MEDIA 2007) (6233/2/2006 — C6-0271/2006 — 2004/0151(COD))

87

P6_TA(2006)0433
Program Kultúra (2007 - 2013) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 - 2013) (6235/3/2006 — C6-0269/2006 — 2004/0150(COD))

88

P6_TC2-COD(2004)0150
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 24. októbra 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa ustanovuje program Kultúra (2007 - 2013)

88

PRÍLOHA

96

P6_TA(2006)0434
Mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa ustanovuje mechanizmus Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany (rekodifikácia) (KOM(2006)0029 — C6-0076/2006 — 2006/0009(CNS))

100

P6_TA(2006)0435
Vykonávacie opatrenia (úroveň 2) smernice „Transparentnosť“
Uznesenie Európskeho parlamentu o súbore vykonávacích opatrení smernice o transparentnosti

114

P6_TA(2006)0436
Vykonávacie opatrenia (úroveň 2) smernice „Prospekt“
Uznesenie Európskeho parlamentu o účtovných štandardoch používaných emitentmi z tretích krajín a ich rovnocennosti s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo (IFRS), ako je uvedené v návrhu vykonávacích opatrení smernice o prospekte a smernice o transparentnosti (návrh nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 809/2004, pokiaľ ide o účtovné štandardy, v súlade s ktorými sa vypracovávajú historické informácie obsiahnuté v prospekte, a návrh rozhodnutia Komisie o využívaní informácií spracovaných podľa medzinárodne uznávaných účtovných štandardov emitentmi cenných papierov z tretích krajín)

116

P6_TA(2006)0437
Prisťahovalectvo žien: úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu o prisťahovalectve žien: úloha a miesto prisťahovalkýň v Európskej únii (2006/2010(INI))

118

P6_TA(2006)0438
Vymáhanie finančných prostriedkov Spoločenstva
Uznesenie Európskeho parlamentu o vymáhaní finančných prostriedkov Spoločenstva (2005/2163(INI))

125

 

Streda 25. októbra 2006

2006/C 313E/03

ZÁPISNICA

132

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Zloženie politických skupín

Mierový proces v Španielsku (rozprava)

Výsledky neformálneho samitu hláv štátov a predsedov vlád (Lahti, 20. október 2006) (rozprava)

Slávnostná schôdza - Maďarsko

Hlasovanie

Mierový proces v Španielsku (hlasovanie)

Konanie o európskom platobnom rozkaze ***II (hlasovanie)

Program Mládež v akcii na obdobie 2007 - 2013 ***II (hlasovanie)

Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania ***II (hlasovanie)

Program Európa pre občanov (2007 - 2013) ***II (hlasovanie)

Obmedzenie uvádzania na trh a používania perfluóroktánsulfonátov ***I (hlasovanie)

Zavedenie, prevádzka a používanie SIS II (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Prístup útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel do SIS II ***I (hlasovanie)

Zavedenie, prevádzka a používanie SIS II (rozhodnutie) * (hlasovanie)

Vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom po vražde novinárky Anny Politkovskej (hlasovanie)

Rakovina prsníka (hlasovanie)

Antidumpingové, antidotačné a ochranné aktivity tretích krajín voči Spoločenstvu (2004) (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Oficiálne privítanie

Moldavsko (Podnestersko), Gruzínsko (Južné Osetsko) (rozprava)

Vývoz toxického odpadu do Afriky - Trestnoprávna ochrana životného prostredia (rozprava)

Európsko-stredomorská dohoda o pridružení EÚ - Sýria (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi (rozprava)

Vnútrozemská vodná doprava (rozprava)

Verejno-súkromné partnerstvá (rozprava)

Vysielanie pracovníkov (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

145

PRÍLOHA I

147

PRÍLOHA II

152

PRIJATÉ TEXTY

165

P6_TA(2006)0439
Mierový proces v Španielsku
Uznesenie Európskeho parlamentu o mierovom procese v Španielsku

165

P6_TA(2006)0440
Konanie o európskom platobnom rozkaze ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze (7535/3/2006 — C6-0227/2006 — 2004/0055(COD))

165

P6_TC2-COD(2004)0055
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 25. októbra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa zavádza konanie o európskom platobnom rozkaze

166

PRÍLOHA I

180

PRÍLOHY II AŽ VII

186

P6_TA(2006)0441
Program „Mládež v akcii“ na obdobie 2007 - 2013 ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program „Mládež v akcii“ na obdobie 2007 - 2013 (6236/3/2006 — C6-0273/2006 — 2004/0152(COD))

186

P6_TA(2006)0442
Akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania (6237/3/2006 — C6-0274/2006 — 2004/0153(COD))

187

P6_TA(2006)0443
Program Európa pre občanov (2007 - 2013) ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013 ustanovuje program „Európa pre občanov“ na podporu aktívneho európskeho občianstva (9575/1/2006 — C6-0316/2006 — 2005/0041(COD))

187

P6_TC2-COD(2005)0041
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 25. októbra 2006 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. .../2006/ES, ktorým sa na obdobie rokov 2007 - 2013 ustanovuje program Európa pre občanov na podporu aktívneho európskeho občianstva

188

PRÍLOHA

196

P6_TA(2006)0444
Obmedzenie uvádzania na trh a používania perfluóroktánsulfonátov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá sa vzťahuje na obmedzenia uvádzania na trh a používania perfluóroktánsulfonátov (zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS) (KOM(2005)0618 — C6-0418/2005 — 2005/0244(COD))

199

P6_TC1-COD(2005)0244
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/.../ES, ktorou sa po 30. krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (perfluóroktánsulfonátov)

200

PRÍLOHA

203

P6_TA(2006)0445
Zavedenie, prevádzka a používanie SIS II (nariadenie) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (KOM(2005)0236 — C6-0174/2005 — 2005/0106 (COD))

204

P6_TC1-COD(2005)0106
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

204

P6_TA(2006)0446
Prístup útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel do SIS II ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o registrácii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (KOM(2005)0237 — C6-0175/2005 — 2005/0104(COD))

229

P6_TC1-COD(2005)0104
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. októbra 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

230

P6_TA(2006)0447
Zavedenie, prevádzka a používanie SIS II (rozhodnutie) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zavedení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (KOM(2005)0230 — C6-0301/2005 — 2005/0103(CNS))

233

P6_TC1-CNS(2005)0103
Návrh rozhodnutia Rady o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II)

234

PRÍLOHA

268

P6_TA(2006)0448
Vražda ruskej novinárky Anny Politkovskej
Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ a Ruskom po zavraždení ruskej novinárky Anny Politkovskej

271

P6_TA(2006)0449
Rakovina prsníka
Uznesenie Európskeho parlamentu o rakovine prsníka v rozšírenej Európskej únii

273

P6_TA(2006)0450
Antidumpingové, antisubvenčné a ochranné aktivity tretích krajín voči Spoločenstvu (2004)
Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe Komisie pre Európsky parlament o antidumpingových, antisubvenčných a ochranných opatreniach tretích krajín voči Spoločenstvu (2004) (2006/2136(INI))

276

 

Štvrtok 26. októbra 2006

2006/C 313E/04

ZÁPISNICA

280

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (rozprava)

Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom EPFRV * - Dobrovoľná modulácia priamych platieb v rámci SPP * (rozprava)

Oficiálne privítanie

Hlasovanie

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie - Rozpočtový rok 2007 (hlasovanie)

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III) (hlasovanie)

Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII) (hlasovanie)

Rybárske flotily z najvzdialenejších regiónov * (postup bez správy) (hlasovanie)

Spomienka na maďarské povstanie v roku 1956 (hlasovanie)

Moldavsko (Podnestersko) (hlasovanie)

Gruzínsko (Južné Osetsko) (hlasovanie)

Vývoz toxického odpadu do Afriky (hlasovanie)

Trestnoprávna ochrana životného prostredia (hlasovanie)

Európsko-stredomorská dohoda o pridružení EÚ - Sýria (hlasovanie)

Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi (hlasovanie)

Vnútrozemská vodná doprava (hlasovanie)

Verejno-súkromné partnerstvá (hlasovanie)

Vysielanie pracovníkov (hlasovanie)

Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005 (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Zloženie výborov a delegácií

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Tibet

Proces Ríos Montt

Uzbekistan

Hlasovanie

Tibet (hlasovanie)

Proces Ríos Montt (hlasovanie)

Uzbekistan (hlasovanie)

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

294

PRÍLOHA I

296

PRÍLOHA II

328

PRIJATÉ TEXTY

410

P6_TA(2006)0451
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiel III)
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel III - Komisia (C6-0299/2006 — 2006/2018(BUD)) a opravný list č. 1/2007 (SEK(2006) 0762) k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007

410

P6_TA(2006)0452
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2007 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII)
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2007, oddiel I - Európsky parlament, oddiel II - Rada, oddiel IV - Súdny dvor, oddiel V - Dvor audítorov, oddiel VI - Európsky hospodársky a sociálny výbor, oddiel VII - Výbor regiónov, oddiel VIII (A) - Európsky ombudsman, oddiel VIII (B) - Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, (C6-0300/2006 — 2006/2018B(BUD))

415

P6_TA(2006)0453
Riadenie rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 639/2004 o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva (KOM(2006)0433 — C6-0295/2006 — 2006/0148(CNS))

425

P6_TA(2006)0454
Spomienka na maďarské povstanie z roku 1956
Uznesenie Európskeho parlamentu o 50. výročí maďarskej revolúcie z roku 1956 a jej historickom význame pre Európu

426

P6_TA(2006)0455
Podnestersko
Uznesenie Európskeho parlamentu o Moldavsku (Podnestersku)

427

P6_TA(2006)0456
Južné Osetsko
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Južnom Osetsku

429

P6_TA(2006)0457
Vývoz toxického odpadu do Afriky
Uznesenie Európskeho parlamentu o vývoze toxického odpadu do Afriky

432

P6_TA(2006)0458
Trestnoprávna ochrana životného prostredia
Uznesenie Európskeho parlamentu o následných opatreniach k stanovisku Európskeho parlamentu v oblasti ochrany životného prostredia: boj proti zločinu, trestným činom a sankcie

434

P6_TA(2006)0459
Euro-stredomorská dohoda o pridružení EÚ - Sýria
Uznesenie Európskeho parlamentu obsahujúce odporúčanie Európskeho parlamentu pre Radu týkajúce sa uzatvorenia Euro-stredomorskej dohody o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sýrskou arabskou republikou na strane druhej (2006/2150(INI))

436

P6_TA(2006)0460
Konferencia o klimatických zmenách v Nairobi
Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégii Európskej únie na konferenciu o klimatických zmenách v Nairobi (COP 12 a COP/MOP 2)

439

P6_TA(2006)0461
Vnútrozemská vodná doprava
Uznesenie Európskeho parlamentu o podpore vnútrozemskej vodnej dopravy: NAIADES, integrovaný európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu (2006/2085(INI))

443

P6_TA(2006)0462
Verejno-súkromné partnerstvá
Uznesenie Európskeho parlamentu o verejno-súkromných partnerstvách a právnych predpisoch Spoločenstva o verejnom obstarávaní a koncesiách (2006/2043(INI))

447

P6_TA(2006)0463
Vysielanie pracovníkov
Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov (2006/2038(INI))

452

P6_TA(2006)0464
Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2005
Uznesenie Európskeho parlamentu o výročnej správe Európskej centrálnej banky za rok 2005 (2006/2206(INI))

458

P6_TA(2006)0465
Tibet
Uznesenie Európskeho parlamentu o Tibete

463

P6_TA(2006)0466
Súdny proces s Ríosom Monttom
Uznesenie Európskeho parlamentu o súdnom procese s Riosom Montttom

465

P6_TA(2006)0467
Uzbekistan
Uznesenie Európskeho parlamentu o Uzbekistane

466


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo a rozvoj vidieka

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Únie za Európu národov

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top