Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:290E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 290, 29. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 290E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
29. novembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Schôdza 13. až 16. februára 2006

 

Pondelok 13. februára 2006

2006/C 290E/01

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Petície

Text zmlúv poskytnutých Radou

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Minimálne pravidlá ochrany kureniec chovaných na produkciu mäsa * (rozprava)

Reforma štátnej pomoci 2005 - 2009 (rozprava)

Účinky globalizácie na vnútorný trh (rozprava)

SOLVIT (rozprava)

Zabavenie vozidiel gréckymi úradmi (rozprava)

Vystavenie pracovníkov umelému optickému žiareniu ***III (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

11

 

Utorok 14. februára 2006

2006/C 290E/02

ZÁPISNICA

13

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Ustanovenie o ľudských právach a demokracii v dohodách EÚ (rozprava)

Malý pohraničný styk na vonkajších pozemných hraniciach ***I (rozprava)

Vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie (rozprava)

Hlasovanie

Protektorované pneumatiky *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Homologizácia mechanických spojovacích súčastí súprav vozidiel *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu so sušeným krmivom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zrušenie dvoch nariadení v oblasti menovej politiky * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Malý pohraničný styk na vonkajších pozemných hraniciach ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmluva o partnerstve ES - Šalamúnove ostrovy o rybolove * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zabavenie vozidiel gréckymi úradmi (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vystavenie pracovníkov umelému optickému žiareniu ***III (hlasovanie)

Minimálne pravidlá ochrany kureniec chovaných na produkciu mäsa * (hlasovanie)

Reforma štátnej pomoci 2005 - 2009 (hlasovanie)

Účinky globalizácie na vnútorný trh (hlasovanie)

Ustanovenie o ľudských právach a demokracii v dohodách EÚ (hlasovanie)

Spoločná politika rybného hospodárstva (shetlandská oblasť obmedzeného rybolovu a oblasť obmedzeného lovu platesy) (hlasovanie)

Vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Služby na vnútornom trhu ***I (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Služby na vnútornom trhu ***I (pokračovanie rozpravy)

Nový mechanizmus financovania rozvoja v rámci cieľov milénia (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

25

PRÍLOHA I

27

PRÍLOHA II

36

PRIJATÉ TEXTY

70

P6_TA(2006)0045
Protektorované pneumatiky ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú rozhodnutia 2001/507/ES a 2001/509/ES s cieľom zaviesť ako povinné predpisy Európskej hospodárskej komisie OSN č. 109 a č. 108 o protektorovaných pneumatikách (KOM(2004)0774 — 9916/2005 — C6-0315/2005 — 2004/0271(AVC))

70

P6_TA(2006)0046
Homologizácia mechanických spojovacích súčastí súprav vozidiel ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Spoločenstva k predpisu Európskej hospodárskej komisie OSN č. 55 o jednotných ustanoveniach pre homologizáciu mechanických spojovacích súčastí súprav vozidiel (KOM(2005)0019 — 11233/2005 — C6-0317/2005 — 2005/0002(AVC))

71

P6_TA(2006)0047
Spoločná organizácia trhu so sušeným krmivom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1786/2003 o spoločnej organizácii trhu so sušeným krmivom (KOM(2005)0572 — C6-0410/2005 — 2005/0225(CNS))

71

P6_TA(2006)0048
Zrušenie dvoch nariadení v oblasti menovej politiky *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3181/78 a nariadenie Rady (EHS) č. 1736/79 v oblasti menovej politiky (KOM(2005)0611 — C6-0010/2006 — 2005/0233(CNS))

72

P6_TA(2006)0049
Malý pohraničný styk na vonkajších pozemných hraniciach ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov, a ktorým sa mení a dopĺňa Schengenská dohoda a Spoločné konzulárne pokyny (KOM(2005)0056 — C6-0049/2005 — 2005/0006(COD))

73

P6_TC1-COD(2005)0006
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. februára 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa stanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa mení a dopĺňa Schengenský dohovor

73

P6_TA(2006)0050
Zmluva o partnerstve ES - Šalamúnove ostrovy o rybolove *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uzavretia Zmluvy o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom a Šalamúnovými ostrovmi o rybolove v oblasti Šalamúnovych ostrovov (KOM(2005)0404 — C6-0320/2005 — 2005/0168(CNS))

82

P6_TA(2006)0051
Zabavenie vozidiel gréckymi úradmi
Uznesenie Európskeho parlamentu o zabavení vozidiel gréckymi úradmi (2005/2005(INI))

83

P6_TA(2006)0052
Vystavenie pracovníkov umelému optickému žiareniu ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS), ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3668/3/2005 — C6-0001/2006 — 1992/0449B(COD))

85

P6_TA(2006)0053
Minimálne pravidlá ochrany kureniec chovaných na produkciu mäsa *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kureniec chovaných na produkciu mäsa (KOM(2005)0221 — C6-0190/2005 — 2005/0099(CNS))

86

P6_TA(2006)0054
Reforma štátnej pomoci 2005 - 2009
Uznesenie Európskeho parlamentu o reforme štátnej pomoci na roky 2005 - 2009 (2005/2165(INI))

97

P6_TA(2006)0055
Účinky globalizácie na vnútorný trh
Uznesenie Európskeho parlamentu o účinkoch globalizácie na vnútorný trh (2004/2225 (INI))

104

P6_TA(2006)0056
Ustanovenie o ľudských právach a demokracii v dohodách EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu o ustanoveniach o ľudských právach a demokracii v dohodách Európskej únie (2005/2057(INI))

107

P6_TA(2006)0057
Spoločná politika rybného hospodárstva (shetlandská oblasť obmedzeného rybolovu a oblasť obmedzeného lovu platesy)
Uznesenie Európskeho parlamentu o preskúmaní určitých obmedzení prístupu v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (shetlandská oblasť obmedzeného rybolovu a oblasť obmedzeného lovu platesy) (2005/2190(INI))

113

P6_TA(2006)0058
Vykurovanie a chladenie z obnoviteľných zdrojov energie
Uznesenie Európskeho parlamentu s odporúčaniami pre Komisiu týkajúcimi sa vykurovania a chladenia z obnoviteľných zdrojov energie (2005/2122(INI))

115

PRÍLOHA
PODROBNÉ ODPORÚČANIA TÝKAJÚCE SA OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

116

 

Streda 15. februára 2006

2006/C 290E/03

ZÁPISNICA

120

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Sloboda slova a rešpektovanie náboženstva (rozprava)

Konfrontácia Iránu s medzinárodným spoločenstvom (rozprava)

Hlasovanie

Preukaz spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky ***II (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Konfrontácia Iránu s medzinárodným spoločenstvom (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Slávnostná schôdza - Rakúsko

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Perspektívy pre Bosnu a Hercegovinu (rozprava)

Situácia v Bielorusku s ohľadom na prezidentské voľby 19. marca (rozprava)

Boj proti rasizmu vo futbale (písomné vyhlásenie)

Hodina otázok (pre Komisiu)

Rizikový a krízový manažment v poľnohospodárskom sektore (rozprava)

Stratégia lesného hospodárstva EÚ (rozprava)

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 - 2013) * (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

128

PRÍLOHA I

130

PRÍLOHA II

132

PRIJATÉ TEXTY

145

P6_TA(2006)0059
Preukaz spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o preukaze spôsobilosti Spoločenstva pre riadiaceho letovej prevádzky (10724/2/2005 — C6-0399/2005 — 2004/0146(COD))

145

P6_TA(2006)0060
Konfrontácia Iránu s medzinárodným spoločenstvom
Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte medzi Iránom a medzinárodným spoločenstvom

145

 

Štvrtok 16. februára 2006

2006/C 290E/04

ZÁPISNICA

149

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Program schôdze

Predložené dokumenty

Presun rozpočtových prostriedkov

Písomné vyhlásenia (článok 116 rokovacieho poriadku)

Hlasovanie

Služby na vnútornom trhu ***I (hlasovanie)

Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka (2007 - 2013) * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nový mechanizmus financovania rozvoja v rámci cieľov milénia (hlasovanie)

Sloboda slova a rešpektovanie náboženstva (hlasovanie)

Perspektívy pre Bosnu a Hercegovinu (hlasovanie)

Situácia v Bielorusku s ohľadom na prezidentské voľby 19. marca 2006 (hlasovanie)

Rizikový a krízový manažment v poľnohospodárskom sektore (hlasovanie)

Stratégia lesného hospodárstva EÚ (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Štatistiky o štruktúre a činnosti zahraničných afiliácií ***I (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Strategická revízia Medzinárodného menového fondu (rozprava)

Zloženie výborov a delegácií

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Kultúrne dedičstvo v Azerbajdžane

Situácia na Srí Lanke

Guantanamo

Hlasovanie

Kultúrne dedičstvo v Azerbajdžane (hlasovanie)

Guantanamo (hlasovanie)

Opravy hlasovania

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

163

PRÍLOHA I

165

PRÍLOHA II

184

PRIJATÉ TEXTY

343

P6_TA(2006)0061
Služby na vnútornom trhu ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu (KOM(2004)0002 — C5-0069/2004 — 2004/0001(COD))

343

P6_TC1-COD(2004)0001
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. februára 2006 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/.../ES o službách na vnútornom trhu

343

P6_TA(2006)0062
Strategické usmernenia v oblasti rozvoja vidieka *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o strategických usmerneniach Spoločenstva v oblasti rozvoja vidieka (Programové obdobie 2007 - 2013) (KOM(2005)0304 — C6-0349/2005 — 2005/0129(CNS))

379

P6_TA(2006)0063
Financovanie rozvoja
Uznesenie Európskeho parlamentu o nových nástrojoch na financovanie rozvoja v rámci Rozvojových cieľov milénia

396

P6_TA(2006)0064
Sloboda prejavu a rešpektovanie náboženstva
Uznesenie Európskeho parlamentu o slobode prejavu a rešpektovaní náboženstva

399

P6_TA(2006)0065
Perspektívy pre Bosnu a Hercegovinu
Uznesenie Európskeho parlamentu o perspektívach pre Bosnu a Hercegovinu

401

P6_TA(2006)0066
Bielorusko
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Bielorusku pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 19. marca 2006

404

P6_TA(2006)0067
Riadenie rizika a krízové riadenie v poľnohospodárstve
Uznesenie Európskeho parlamentu o riadení rizika a krízovom riadení v poľnohospodárstve (2005/2053(INI))

407

P6_TA(2006)0068
Stratégia lesného hospodárstva EÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní stratégie lesného hospodárstva Európskej únie (2005/2054(INI))

413

P6_TA(2006)0069
Kultúrne dedičstvo v Azerbajdžane
Uznesenie Európskeho parlamentu o Azerbajdžane

421

P6_TA(2006)0070
Guantanamo
Uznesenie Európskeho parlamentu o Guantaname

423


Vysvetlivky k použitým symbolom

*

Konzultačný postup

**I

Postup spolupráce: prvé čítanie

**II

Postup spolupráce: druhé čítanie

***

Postup so súhlasom

***I

Spolurozhodovací postup: prvé čítanie

***II

Spolurozhodovací postup: druhé čítanie

***III

Spolurozhodovací postup: tretie čítanie

(Voľba postupu závisí od právneho základu, ktorý navrhla Komisia)

Informácia o hlasovaní

Ak nie je určené inak, spravodajcovia pred hlasovaním písomne oznámia predsedníctvu svoj postoj k pozmeňujúcim/doplňujúcim návrhom.

Skratky parlamentných výborov

AFET

Výbor pre zahraničné veci

DEVE

Výbor pre rozvoj

INTA

Výbor pre medzinárodný obchod

BUDG

Výbor pre rozpočet

CONT

Výbor pre rozpočtovú kontrolu

ECON

Výbor pre hospodárske a menové veci

EMPL

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

ENVI

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

ITRE

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

IMCO

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

TRAN

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

REGI

Výbor pre regionálny rozvoj

AGRI

Výbor pre poľnoshospodárstvo

PECH

Výbor pre rybné hospodárstvo

CULT

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

JURI

Výbor pre právne veci

LIBE

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

AFCO

Výbor pre ústavné veci

FEMM

Výbor pre práva žien a rovnosť pohlaví

PETI

Výbor pre petície

Skratky politických skupín

PPE-DE

Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov

PSE

Socialistická skupina v Európskom parlamente

ALDE

Aliancia demokratov a liberálov pre Európu

Verts/ALE

Skupina zelených/Európska slobodná aliancia

GUE/NGL

Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica

IND/DEM

Skupina nezávislosti a demokracie

UEN

Skupina Únie za Európu národov

NI

nezávislí poslanci

SK

 

Top