Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:287E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 287, 24. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 287E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
24. novembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Európsky parlament

 

Pondelok, 16. januára 2006

2006/C 287E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

1

Pokračovanie prerušeného zasadania

1

In memoriam

1

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

1

Zloženie výborov a delegácií

1

Predložené dokumenty

2

Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

5

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

5

Text zmlúv poskytnutých Radou

5

Petície

6

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

6

Zriadenie vyšetrovacieho a dočasného výboru

7

Program práce

7

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

8

Homofóbia v Európe (rozprava)

8

Občianstvo Európskej únie (4. správa) (rozprava)

9

Boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi (rozprava)

9

Ministerská konferencia WTO v Hongkongu (rozprava)

10

Klimatické zmeny (rozprava)

10

Program rokovania na nasledujúci deň

10

Skončenie rokovania

10

PREZENČNÁ LISTINA

11

 

Utorok, 17. januára 2006

2006/C 287E/2

ZÁPISNICA

13

PRIEBEH ROKOVANIA

13

Otvorenie rokovania

13

Predložené dokumenty

13

Hlasovanie o žiadosti o naliehavý postup

14

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

15

Prístup na trh s prístavnými službami ***I (rozprava)

15

Vonkajšia politika Spoločenstva v oblasti letectva – Vzťahy s Ruskom a Čínou v oblasti leteckej dopravy (rozprava)

16

Hlasovanie

17

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 533/2004 (Chorvátsko) * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

17

Protokol k rámcovej dohode o obchode a spolupráci s Kórejskou republikou po rozšírení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

17

Zaradenie Maldív do zoznamu krajín, na ktoré sa po tsunami v Indickom oceáne v decembri 2004 vzťahuje príslušné rozhodnutie Rady * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

17

Štatistika dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách ***I (hlasovanie)

17

Občianstvo Európskej únie (4. správa) (hlasovanie)

18

Boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi (hlasovanie)

18

Vonkajšia politika Spoločenstva v oblasti letectva (hlasovanie)

18

Vzťahy s Ruskom a Čínou v oblasti leteckej dopravy (hlasovanie)

18

Vysvetlenia hlasovania

19

Opravy výsledkov hlasovania

19

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

19

Bezpečnosť dodávok energetických zdrojov a najmä plynu (rozprava)

19

Spoločná organizácia trhu s cukrom * – Režimy podpory pre poľnohospodárov (cukor) * – Reštrukturalizácia cukrovarníckeho odvetvia * (rozprava)

20

Hodina otázok (pre Komisiu)

20

Spoločná organizácia trhu s cukrom * – Režimy podpory pre poľnohospodárov (cukor) * – Reštrukturalizácia cukrovarníckeho odvetvia * (pokračovanie rozpravy)

22

Uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva ***II (rozprava)

22

Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu ***III (rozprava)

22

Voda určená na kúpanie ***III (rozprava)

23

Environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja (rozprava)

23

Program rokovania na nasledujúci deň

23

Skončenie rokovania

23

PREZENČNÁ LISTINA

24

PRÍLOHA I

26

PRÍLOHA II

33

PRIJATÉ TEXTY

64

P6_TA(2006)0001
Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 533/2004 (Chorvátsko) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady (ES), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 533/2004 (KOM(2005)0563 – C6-0406/2005 – 2005/0226(CNS))

64

P6_TA(2006)0002
Protokol k rámcovej dohode o obchode a spolupráci s Kórejskou republikou po rozšírení *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o podpísaní protokolu k Rámcovej dohode o obchode a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (10966/2005 – KOM(2005)0281 – C6-0303/2005 – 2005/0121(CNS))

64

P6_TA(2006)0003
Zaradenie Maldív do zoznamu zahrnutých krajín po tsunami v Indickom oceáne v decembri 2004 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/24/ES s cieľom zaradiť Maldivy do zoznamu zahrnutých krajín, po prívale tsunami z Indického oceánu v decembri 2004 (KOM(2005)0460 – C6-0319/2005 – 2005/0195(CNS))

65

P6_TA(2006)0004
Štatistika dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (KOM(2005)0366 – C6-0249/2005 – 2005/0150(COD))

66

P6_TC1-COD(2005)0150
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. januára 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. …/2006 o štatistike dopravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách

66

PRÍLOHA A

70

PRÍLOHA B

71

PRÍLOHA C

72

PRÍLOHA D

72

PRÍLOHA E

73

PRÍLOHA F

74

PRÍLOHA G

75

P6_TA(2006)0005
Boj proti obchodovaniu so ženami a deťmi
Uznesenie Európskeho parlamentu o stratégiách na zabránenie obchodovania so ženami a deťmi vystavenými nebezpečenstvu sexuálneho vykorisťovania (2004/2216(INI))

75

P6_TA(2006)0006
Vonkajšia politika Spoločenstva v oblasti letectva
Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji programu vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti letectva (2005/2084(INI))

84

P6_TA(2006)0007
Vzťahy s Ruskom a Čínou v oblasti leteckej dopravy
Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch s Ruskou federáciou a Čínou v oblasti leteckej dopravy (2005/2085(INI))

87

P6_TA(2006)0008
Chov medveďov na získavanie žlče v Číne
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o rastúcom znepokojení medzinárodnej verejnosti v súvislosti s chovom medveďov na získavanie žlče v Číne

89

P6_TA(2006)0009
Detské linky pomoci v Európe
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o detských linkách pomoci v Európe

91

 

Streda, 18. januára 2006

2006/C 287E/3

ZÁPISNICA

93

PRIEBEH ROKOVANIA

93

Otvorenie rokovania

93

Predstavenie programu rakúskeho predsedníctva (rozprava)

93

Zloženie Parlamentu

94

Hlasovanie

94

Finančný výhľad (hlasovanie)

94

Zriadenie vyšetrovacieho výboru vo veci úpadku spoločnosti Equitable Life Assurance Society (hlasovanie)

94

Zriadenie dočasného výboru vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonnej väzby väzňov (hlasovanie)

94

Obmedzujúce opatrenia proti osobám podozrivým z účasti na atentáte na Rafiqa Haririho * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

95

Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu ***III (hlasovanie)

95

Voda určená na kúpanie ***III (hlasovanie)

95

Uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva ***II (hlasovanie)

95

Prístup na trh s prístavnými službami ***I (hlasovanie)

96

Afganistan (hlasovanie)

96

Homofóbia v Európe (hlasovanie)

97

Klimatické zmeny (hlasovanie)

97

Environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja (hlasovanie)

97

Vysvetlenia hlasovania

98

Opravy výsledkov hlasovania

98

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

98

Štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii (rozprava)

98

Oficiálne privítanie

99

Situácia v Čečensku po voľbách a občianska spoločnosť v Rusku (rozprava)

99

Hodina otázok (pre Radu)

100

Európska politika susedských vzťahov (rozprava)

101

Vykonávanie Európskej charty pre malé podniky (rozprava)

101

Pravidlá správania sa európskych poslancov (zmena a doplnenie rokovacieho poriadku) (rozprava)

102

Program rokovania na nasledujúci deň

102

Skončenie rokovania

102

PREZENČNÁ LISTINA

103

PRÍLOHA 1

105

PRÍLOHA II

116

PRIJATÉ TEXTY

156

P6_TA(2006)0010
Finančný výhľad
Uznesenie Európskeho parlamentu o pozícii Európskej rady k finančnému výhľadu a obnoveniu Medziinštitucionálnej dohody na obdobie 2007 – 2013

156

P6_TA(2006)0011
Vyšetrovací výbor vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o zriadení vyšetrovacieho výboru vo veci krízy spoločnosti Equitable Life Assurance Society

158

P6_TA(2006)0012
Dočasný výbor pre mimoriadne umiestňovanie
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o zriadení dočasného výboru vo veci údajného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov

159

P6_TA(2006)0013
Obmedzujúce opatrenia proti osobám podozrivým z účasti na atentáte na Rafiqa Haririho *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ukladajú osobitné obmedzujúce opatrenia proti určitým osobám podozrivým z účasti na atentáte bývalého libanonského premiéra Rafiqa Haririho (KOM(2005)0614 – 15098/2005 – C6-0434/2005 – 2005/0234(CNS))

161

P6_TA(2006)0014
Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005 – 2003/0107(COD))

163

P6_TA(2006)0015
Voda určená na kúpanie ***III
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady o riadení kvality vody určenej na kúpanie, a ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS, ktorý bol schválený Zmierovacím výborom (PE-CONS 3659/2005 – C6-0373/2005 – 2002/0254(COD))

164

P6_TA(2006)0016
Uplatňovanie ustanovení Aarhuského dohovoru na inštitúcie a orgány Spoločenstva ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (6273/2/2005 – C6-0297/2005 – 2003/0242(COD))

165

P6_TC2-COD(2003)0242
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 18. januára 2006 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva

165

P6_TA(2006)0017
Afganistan
Uznesenie Európskeho parlamentu o Afganistane

176

P6_TA(2006)0018
Homofóbia v Európe
Uznesenie Európskeho parlamentu o homofóbii v Európe

179

P6_TA(2006)0019
Klimatické zmeny
Uznesenie Európskeho parlamentu o klimatických zmenách

182

P6_TA(2006)0020
Environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja
Uznesenie Európskeho parlamentu o environmentálnych aspektoch trvalo udržateľného rozvoja (2005/2051(INI))

185

 

Štvrtok, 19. januára 2006

2006/C 287E/4

ZÁPISNICA

194

PRIEBEH ROKOVANIA

194

Otvorenie rokovania

194

Predložené dokumenty

194

Situácia na Strednom Východe (rozprava)

196

Zriadenie vyšetrovacieho výboru vo veci úpadku spoločnosti Equitable Life Assurance Society – Zriadenie dočasného výboru vo veci predpokladaného využívania európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonnej väzby väzňov (lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov)

196

Rodová rovnosť v Európskej únii (rozprava)

197

Postihnutie a rozvoj (rozprava)

197

Oznámenie spoločnej pozície Rady

197

Hlasovanie

198

Úpadok spoločnosti Equitable Life Assurance Society (Menovanie členov vyšetrovacieho výboru)

198

Údajné využívanie európskych krajín prostredníctvom CIA na účely prepravy a nezákonného zadržiavania väzňov (Menovanie členov dočasného výboru)

198

Pravidlá správania sa európskych poslancov (zmena a doplnenie rokovacieho poriadku) (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

198

Vykonávanie Európskej charty pre malé podniky (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

199

Spoločná organizácia trhu s cukrom * (hlasovanie)

199

Režimy podpory pre poľnohospodárov (cukor) * (hlasovanie)

199

Reštrukturalizácia cukrovarníckeho odvetvia * (hlasovanie)

199

Situácia v Čečensku po voľbách a občianska spoločnosť v Rusku (hlasovanie)

200

Štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii (hlasovanie)

200

Európska politika susedských vzťahov (hlasovanie)

201

Rodová rovnosť v Európskej únii (hlasovanie)

201

Vysvetlenia hlasovania

201

Opravy výsledkov hlasovania

202

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

202

Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

202

Zloženie Parlamentu

202

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

202

Zloženie výborov a delegácií

203

Postihnutie a rozvoj (pokračovanie rozpravy)

203

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

203

Peru: Extradícia a súdne konanie s bývalým prezidentom Albertom Fujimorim

203

Egypt: násilie voči sudánskym utečencom

204

Kambodža: politická represia

204

Hlasovanie

204

Peru: Extradícia a súdne konanie s bývalým prezidentom Albertom Fujimorim (hlasovanie)

204

Egypt: násilie voči sudánskym utečencom (hlasovanie)

205

Kambodža: Politická represia (hlasovanie)

205

Postihnutie a rozvoj (hlasovanie)

206

Vysvetlenia hlasovania

206

Opravy výsledkov hlasovania

206

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

206

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

209

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

209

Termín nasledujúcej schôdze

210

Prerušenie zasadania

210

PREZENČNÁ LISTINA

211

PRÍLOHA I
MENOVANIE ČLENOV VYŠETROVACIEHO VÝBORU VO VECI ÚPADKU SPOLOČNOSTI „EQUITABLE LIFE ASSURANCE SOCIETY“ A DOČASNÉHO VÝBORU VO VECI ÚDAJNÉHO VYUŽÍVANIA EURÓPSKYCH KRAJÍN PROSTREDNÍCTVOM CIA NA ÚČELY PREPRAVY A NEZÁKONNÉHO ZADRŽIAVANIA VÄZŇOV

213

PRÍLOHA II

215

PRÍLOHA III

230

PRIJATÉ TEXTY

254

P6_TA(2006)0021
Pravidlá správania európskych poslancov (zmena a doplnenie rokovacieho poriadku)
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o zmene a doplnení Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, týkajúce sa pravidiel správania európskych poslancov (2005/2075(REG))

254

P6_TA(2006)0022
Vykonávanie Európskej charty pre malé podniky
Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní Európskej charty pre malé podniky (2005/2123(INI))

258

P6_TA(2006)0023
Spoločná organizácia trhu s cukrom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s cukrom (KOM(2005)0263 – C6-0243/2005 – 2005/0118(CNS))

267

P6_TA(2006)0024
Režimy podpory pre poľnohospodárov (cukor) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, ktoré ustanovuje spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (KOM(2005)0263 – C6-0244/2005 – 2005/0119(CNS))

286

P6_TA(2006)0025
Reštrukturalizácia cukrovarníckeho odvetvia *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje dočasný program reštrukturalizácie cukrovarníckeho odvetvia v Európskom spoločenstve a mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1258/1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky (KOM(2005)0263 – C6-0245/2005 – 2005/0120(CNS))

294

P6_TA(2006)0026
Situácia v Čečensku po voľbách a občianska spoločnosť v Rusku
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Čečensku po voľbách a o občianskej spoločnosti v Rusku

302

P6_TA(2006)0027
Štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu o období reflexie: štruktúra, témy a rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii (2005/2146(INI))

306

P6_TA(2006)0028
Európska politika susedských vzťahov
Uznesenie Európskeho parlamentu o európskej politike susedských vzťahov (2004/2166(INI))

312

P6_TA(2006)0029
Rodová rovnosť v Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti lisabonskej stratégie s ohľadom na rodovú rovnosť (2004/2219(INI))

323

P6_TA(2006)0030
Peru
Uznesenie Európskeho parlamentu o Peru

330

P6_TA(2006)0031
Egypt: násilie proti sudánskym utečencom
Uznesenie Európskeho parlamentu o Egypte: násilie proti sudánskym utečencom

331

P6_TA(2006)0032
Kambodža
Uznesenie Európskeho parlamentu o politickej represii v Kambodži

334

P6_TA(2006)0033
Zdravotné postihnutie a rozvoj
Uznesenie Európskeho parlamentu o zdravotnom postihnutí a rozvoji

336


 

2006/C 287E/5

s15


SK

 

Top