EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:285E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 285, 22. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 285E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
22. novembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 – 2006

 

Streda 30. novembra 2005

2006/C 285E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vyhlásenia predsedu

Zloženie výborov a delegácií

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Presun rozpočtových prostriedkov

Predložené dokumenty

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Program schôdze

Príprava konferencie ministrov WTO (rozprava)

Ľudské práva v Kambodži, Laose a vo Vietname (rozprava)

Olympijské prímerie – Rozvoj a šport (rozprava)

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Opatrenia proti moru hydiny (vtáčej chrípke) * – Výdavky na veterinárnom úseku * (rozprava)

Opatrenia proti moru hydiny (vtáčej chrípke) * – Výdavky na veterinárnom úseku * (pokračovanie rozpravy)

Patenty na farmaceutické výrobky určené na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva ***I (rozprava)

Schválenie Európskej komisie (rozprava)

Trestnoprávne opatrenia v prípade porušenia práva Spoločenstva (rozprava)

Uplatňovanie európskych pravidiel hospodárskej súťaže na námornú dopravu (rozprava)

Európske predpisy a trhy v oblasti elektronickej komunikácie v roku 2004 (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

12

 

Štvrtok 1. decembra 2005

2006/C 285E/2

ZÁPISNICA

14

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Zmena spoločného systému DPH, pokiaľ ide o dĺžku doby uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby * – Spôsoby vrátenia DPH osobám podliehajúcim dani, ktoré majú sídlo v inom členskom štáte * – DPH na služby náročné na ľudskú prácu (rozprava)

Vývoj na Slovensku s ohľadom na situáciu v policajnom zbore (rozprava)

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Hlasovanie

Nástroj financovania rozvojovej spolupráce a hospodárskej spolupráce ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dodatkový protokol k Dohode medzi ES a Juhoafrickou republikou o obchode, rozvoji a spolupráci po rozšírení *** (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Úloha euroregiónov pri rozvoji regionálnej politiky (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity pána Andrzeja Pęczaka (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity pána Giovanniho Claudia Favu (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Rozpočtová disciplína a rozpočtový postup (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Patenty na farmaceutické výrobky určené na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva ***I (hlasovanie)

Opatrenia proti moru hydiny (vtáčej chrípke) * (hlasovanie)

Výdavky na veterinárnom úseku * (hlasovanie)

Euro (právny rámec pre rozšírenie eurozóny) * (hlasovanie)

Zmena spoločného systému DPH, pokiaľ ide o dĺžku doby uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby * (hlasovanie)

Spôsoby vrátenia DPH osobám podliehajúcim dani, ktoré majú sídlo v inom členskom štáte * (hlasovanie)

Európske regulačné agentúry (hlasovanie)

Príprava konferencie ministrov WTO (hlasovanie)

Ľudské práva v Kambodži, Laose a vo Vietname (hlasovanie)

Olympijské prímerie (hlasovanie)

Rozvoj a šport (hlasovanie)

Schválenie Európskej komisie (hlasovanie)

Uplatňovanie európskych pravidiel hospodárskej súťaže na námornú dopravu

Európske predpisy a trhy v oblasti elektronickej komunikácie v roku 2004 (hlasovanie)

DPH na služby náročné na ľudskú prácu (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Zloženie výborov

Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Zloženie Parlamentu

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

25

PRÍLOHA I

27

PRÍLOHA II

37

PRIJATÉ TEXTY

71

P6_TA(2005)0447
Dodatkový protokol k Dohode medzi ES a Juhoafrickou republikou o obchode, rozvoji a spolupráci po rozšírení ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2005)0372 — C6-0350/2005 — 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448
Euroregióny
Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe euroregiónov pri rozvoji regionálnej politiky (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449
Ochrana imunity a výsad Andrzeja Pęczaka
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad Andrzeja Pęczaka, bývalého poslanca Európskeho parlamentu (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450
Ochrana imunity a výsad Giovanniho Claudia Favu
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad Giovanniho Claudia Favu (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005 (pozmeňujúci a doplňujúci návrh)
Návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005 – oddiel IV – Súdny dvor – zriadenie Súdu pre verejnú službu, zmenený a doplnený Radou (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2005
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2005 na rozpočtový rok 2005, oddiel IV – Súdny dvor – zriadenie Súdu pre verejnú službu, v znení zmien a doplnení Rady (C6-0404/2005 — 2005/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453
Rozpočtová disciplína a rozpočtový postup
Uznesenie Európskeho parlamentu o Medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454
Udeľovanie povinných licencií patentov na výrobu farmaceutických výrobkov ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní povinných licencií patentov týkajúcich sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti zdravotníctva (KOM(2004)0737 — C6-0168/2004 — 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 1. decembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o udeľovaní nútených licencií na patenty týkajúce sa výroby farmaceutických výrobkov určených na vývoz do krajín s problémami v oblasti verejného zdravia

79

P6_TA(2005)0455
Mor hydiny (vtáčia chrípka) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady o opatreniach Spoločenstva na kontrolu moru hydiny (KOM(2005)0171 — C6-0195/2005 — 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456
Veterinárne výdavky *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS o výdavkoch na veterinárnom úseku (KOM(2005)0171 — C6-0196/2005 — 2005/0063(CNS))

115

P6_TA(2005)0457
Euro (právny rámec pre rozšírenie eurozóny) *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98 o zavedení eura (KOM(2005)0357 — C6-0374/2005 — 2005/0145(CNS))

118

P6_TA(2005)0458
Spoločný systém DPH *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dĺžku uplatňovania najnižšej úrovne bežnej sadzby (KOM(2005)0136 — C6-0113/2005 — 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459
Vrátenie DPH *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady, ktorou sa ustanovujú podrobné predpisy o vrátení dane z pridanej hodnoty, ktoré sa ustanovuje v smernici 77/388/EHS, osobám podliehajúcim dani, ktoré nemajú sídlo na území krajiny, ale v inom členskom štáte (KOM(2004)0728 — C6-0251/2005 — 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460
Európske regulačné agentúry
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu Komisie na uzavretie medziinštitucionálnej dohody o vytvorení rámca pre európske regulačné agentúry

123

P6_TA(2005)0461
Príprava konferencie WTO
Uznesenie Európskeho parlamentu o prípravách na šiestu ministerskú konferenciu Svetovej obchodnej organizácie v Hongkongu

126

P6_TA(2005)0462
Ľudské práva v Kambodži, Laose a vo Vietname
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Kambodži, Laose a vo Vietname

129

P6_TA(2005)0463
Olympijské prímerie
Uznesenie Európskeho parlamentu o olympijskom prímerí počas Zimných olympijských hier v Turíne v roku 2006

133

P6_TA(2005)0464
Rozvoj a šport
Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji a športe

135

P6_TA(2005)0465
Schválenie Komisie
Uznesenie Európskeho parlamentu o usmerneniach pre schválenie Komisie (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466
Uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže na námornú dopravu
Uznesenie Európskeho parlamentu o uplatňovaní pravidiel hospodárskej súťaže ES na námornú dopravu (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467
Elektronická komunikácia
Uznesenie Európskeho parlamentu o európskych predpisoch a trhoch v oblasti elektronickej komunikácie v roku 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468
DPH pri službách náročných na ľudskú prácu
Uznesenie Európskeho parlamentu o ukončení účinnosti smernice 1999/85/ES, týkajúcej sa zníženej sadzby DPH pri službách náročných na ľudskú prácu

149


SK

 

Top