EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:280E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 280, 18. november 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 280E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
18. novembra 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Pondelok 14. novembra 2005

2006/C 280E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vyhlásenie predsedníctva

Predložené dokumenty

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov a delegácií

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Text zmlúv poskytnutých Radou

Petície

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Sociálny rozmer globalizácie (rozprava)

Prechod na digitálne vysielanie (rozprava)

Tajné väzenské centrá v Európe (rozprava)

Dovozný režim pre banány (rozprava)

Smernica o inštitúciách dôchodkového zabezpečenia (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

11

 

Utorok 15. novembra 2005

2006/C 280E/2

ZÁPISNICA

13

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Presun rozpočtových prostriedkov

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Nordická dimenzia (predloženie návrhu uznesenia)

Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov – 2004 (rozprava)

Legislatívny plán na rok 2006 (rozprava)

Oznámenie predsedu

Hlasovanie

Rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s osivami * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s chmeľom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Spoločná organizácia trhu s vínom * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Zmena dohody o založení EBOR s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku * (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Víza na olympijské a/alebo paralympijské hry v zime v roku 2006 v Turíne ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Úhor európsky (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Sociálny rozmer globalizácie (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie Parlamentu

Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH)) ***I – Zmena a doplnenie smernice 67/548/EHS týkajúcej sa nebezpečných látok (REACH) ***I (rozprava)

Európske regulačné agentúry (rozprava)

Hodina otázok (pre Komisiu)

2005, Balík Rozšírenie II (rozprava)

Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I (rozprava)

Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku * – Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

27

PRÍLOHA I

29

PRÍLOHA II

34

PRIJATÉ TEXTY

41

P6_TA(2005)0417
Program na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania IKT ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES s ohľadom na predĺženie programu na rok 2006 a jeho rozšírenie o rozširovanie správnej praxe a monitorovania zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) (KOM(2005)0347 — C6-0247/2005 — 2005/0144(COD))

41

PRÍLOHA I
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. .../2005/ES z..., ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2256/2003/ES na účely predĺženia programu na rozširovanie správnej praxe a monitorovanie zavádzania informačných a komunikačných technológií (IKT) na rok 2006

41

PRÍLOHA II

45

P6_TA(2005)0418
Paneurópske pozemné verejné rádiové selektívne návestenie ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa zrušuje smernica 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve (KOM(2005)0361 — C6-0248/2005 — 2005/0147(COD))

45

PRÍLOHA
SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2005/.../ES z..., ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/544/EHS o frekvenčných pásmach určených pre koordinované zavedenie paneurópskeho pozemného verejného rádiového selektívneho návestenia v Spoločenstve

46

P6_TA(2005)0419
Spoločná organizácia trhu s osivami *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s osivami (KOM(2005)0384 — C6-0285/2005 — 2005/0164(CNS))

47

P6_TA(2005)0420
Spoločná organizácia trhu s chmeľom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o spoločnej organizácii trhu s chmeľom (KOM(2005)0386 — C6-0287/2005 — 2005/0162(CNS))

48

P6_TA(2005)0421
Spoločná organizácia trhu s vínom *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (KOM(2005)0395 — C6-0286/2005 — 2005/0160(CNS))

48

P6_TA(2005)0422
Zmena a doplnenie Zmluvy o založení EBRD s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o zmene a doplnení Zmluvy o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) s cieľom umožniť banke financovať operácie v Mongolsku (KOM(2005)0342 — C6-0280/2005 — 2005/0139(CNS))

49

P6_TA(2005)0423
Víza na zimné olympijské a/alebo paralympijské hry 2006 v Turíne ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne (KOM(2005)0412 — C6-0275/2005 — 2005/0169(COD))

50

PRÍLOHA
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. .../2005 z o opatreniach na zjednodušenie postupov pri podávaní žiadostí o víza a udeľovaní víz pre členov olympijskej rodiny, ktorí sa zúčastnia na zimných olympijských a/alebo paralympijských hrách 2006 v Turíne

50

P6_TA(2005)0424
Sociálne zabezpečenie pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci ES ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71 (KOM(2004)0830 — C6-0002/2005 — 2004/0284(COD))

56

P6_TC1-COD(2004)0284
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci Spoločenstva, a nariadenie Rady (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1408/71

57

PRÍLOHA

58

P6_TA(2005)0425
Úhor riečny
Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora riečneho (2005/2032(INI))

63

P6_TA(2005)0426
Prípadné porušenie Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom
Uznesenie Európskeho parlamentu o prípadnom porušení Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev členským štátom (2005/2187(INI))

64

P6_TA(2005)0427
Sociálny rozmer globalizácie
Uznesenie Európskeho parlamentu o sociálnom rozmere globalizácie (2005/2061(INI))

65

 

Streda 16. novembra 2005

2006/C 280E/3

ZÁPISNICA

71

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Situácia v Iraku po referende o ústave (rozprava)

Klimatické zmeny – Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami (rozprava)

Hlasovanie

Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I (hlasovanie)

Jadrová elektráreň Bohunice V1 na Slovensku * (hlasovanie)

Nordický rozmer (hlasovanie)

Prechod na digitálne vysielanie (hlasovanie)

Využívanie finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (hlasovanie)

Víťazstvo v boji s globálnymi klimatickými zmenami (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zloženie politických skupín

Neformálne stretnutie Európskej rady (rozprava)

Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Vyhlásenie predsedníctva

Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí ***I (rozprava)

Vývoz zbraní – Nešírenie zbraní hromadného ničenia – Verejné obstarávanie obranných zariadení (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

80

PRÍLOHA I

82

PRÍLOHA II

89

PRIJATÉ TEXTY

98

P6_TA(2005)0428
Informovanie cestujúcich o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho dopravcu a o oznamovaní bezpečnostných informácií členskými štátmi (KOM(2005)0048 — C6-0046/2005 — 2005/0008(COD))

98

P6_TC1-COD(2005)0008
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, a ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES

98

PRÍLOHA
SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE POSÚDENIE ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV NA ÚROVNI SPOLOČENSTVA

107

P6_TA(2005)0429
Bohunice V1 *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa uplatňovania Protokolu 9, ktorý je súčasťou prílohy Aktu o pristúpení Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska k Európskej únii, o jadrovej elektrárni Bohunice V1 na Slovensku (KOM(2004)0624 — C6-0205/2004 — 2004/0221(CNS))

108

P6_TA(2005)0430
Severná dimenzia
Uznesenie Európskeho parlamentu o budúcnosti Severnej dimenzie

113

P6_TA(2005)0431
Prechod na digitálne vysielanie
Uznesenie Európskeho parlamentu o urýchlení prechodu z analógového na digitálne vysielanie

115

P6_TA(2005)0432
Odstavenie jadrových elektrární
Uznesenie Európskeho parlamentu o využívaní finančných zdrojov určených na odstavenie jadrových elektrární (2005/2027(INI))

117

P6_TA(2005)0433
Víťazstvo v zápase s globálnymi klimatickými zmenami
Uznesenie Európskeho parlamentu o víťazstve v zápase s globálnymi klimatickými zmenami (2005/2049(INI))

120

 

Štvrtok 17. novembra 2005

2006/C 280E/4

ZÁPISNICA

128

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Predložené dokumenty

Ochrana parlamentnej imunity

Hlasovanie

Európska chemická agentúra, perzistentné organické znečisťujúce látky (REACH) ***I (hlasovanie)

REACH ***I (hlasovanie)

Normy humánneho lovu určitých druhov zveri do pascí ***I (hlasovanie)

Vývoz zbraní (hlasovanie)

Mobilizácia Fondu solidarity: víchrica v severnej Európe (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005 (článok 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nešírenie zbraní hromadného ničenia (hlasovanie)

Verejné obstarávanie obranných zariadení (hlasovanie)

Nedávne vyhlásenia pána Mahmuda Ahmadinedžada, prezidenta Iránu (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Oznámenie predsedu

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Rozvojová stratégia pre Afriku (rozprava)

Rozvojová politika Európskej únie Európsky konsenzus (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (rozprava)

Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larrañagu) (rozprava)

Barma/Mjanmarsko (rozprava)

Hlasovanie

Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre (hlasovanie)

Filipíny (odsúdenie na smrť európskeho občana Francisca Larraňagu) (hlasovanie)

Barma/Mjanmarsko (hlasovanie)

Rozvojová stratégia pre Afriku (hlasovanie)

Rozvojová politika Európskej únie Európsky konsenzus (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Časový rozvrh prijímania rozpočtu

Program rokovania na nasledujúcu schôdzu

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Zloženie výborov a delegácií

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (článok 116 rokovacieho poriadku)

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

143

PRÍLOHA I

145

PRÍLOHA II

172

PRIJATÉ TEXTY

302

P6_TA(2005)0434
REACH a Európska chemická agentúra ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej chemickej agentúry a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a nariadenia (ES) č. .../... [o perzistentných organických znečisťujúcich látkach] (KOM(2003) 0644 — C5-0530/2003 — 2003/0256(COD))

302

P6_TC1-COD(2003)0256
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2006 o systéme registrácie, hodnotenia, schvaľovania a obmedzovania chemických látok (REACH), o založení Európskej agentúry pre chemické látky a o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES

303

PRÍLOHA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O POSUDZOVANÍ LÁTOK A PRÍPRAVE SPRÁV O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

388

PRÍLOHA IA
POKYNY NA ZOSTAVENIE KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

398

PRÍLOHA IB
POSÚDENIE CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI PRÍPRAVKOV

408

PRÍLOHA IC
KRITÉRIÁ PRE POSTUPNE ZAVÁDZANÉ LÁTKY REGISTROVANÉ PRE MNOŽSTVÁ OD 1 DO 10 TON ROČNE NA VÝROBCU ALEBO DOVOZCU, O KTORÝCH SA MUSIA POSKYTNÚŤ VŠETKY INFORMÁCIE UVEDENÉ V PRÍLOHE V

409

PRÍLOHA II
VÝNIMKY Z REGISTRAČNEJ POVINNOSTI PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 1 PÍSM. A)

410

PRÍLOHA III
VÝNIMKY Z REGISTRAČNEJ POVINNOSTI PODĽA ČLÁNKU 4 ODS. 1 PÍSM. B)

415

PRÍLOHA IV

416

PRÍLOHA V
ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 1 TONA ALEBO VYŠŠÍCH

420

PRÍLOHA VI
DOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 10 TON ALEBO VYŠŠÍCH

424

PRÍLOHA VII
DOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 100 TON ALEBO VYŠŠÍCH

428

PRÍLOHA VIII
DOPLŇUJÚCE ŠTANDARDNÉ INFORMAČNÉ POŽIADAVKY PRE LÁTKY VYRÁBANÉ ALEBO DOVÁŽANÉ V MNOŽSTVÁCH 1000 TON ALEBO VYŠŠÍCH

432

PRÍLOHA IX
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PRISPÔSOBENIA ŠTANDARDNÉHO SKÚŠOBNÉHO REŽIMU USTANOVENÉHO V PRÍLOHÁCH V AŽ VIII

435

PRÍLOHA X

438

PRÍLOHA XI
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA PRE NÁSLEDNÝCH POUŽÍVATEĽOV O POSUDZOVANÍ LÁTOK A PRÍPRAVE SPRÁV O CHEMICKEJ BEZPEČNOSTI

438

PRÍLOHA XII AŽ XVI

439

PRÍLOHA XVII
PERZISTENTNÉ ORGANICKÉ ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY (POPS)

439

P6_TA(2005)0435
Obmedzenia týkajúce sa určitých chemických látok (REACH) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmene a doplnení smernice Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok (KOM(2003)0644 — C5-0531/2003 — 2003/0257(COD))

440

P6_TC1-COD(2003)0257
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. novembra 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/.../ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 67/548/EHS s cieľom prispôsobiť smernicu nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... o registrácii, hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemických látok

440

P6_TA(2005)0436
Vývoz zbraní
Uznesenie Európskeho parlamentu o šiestej výročnej správe Rady podľa platného ustanovenia 8 Kódexu správania štátov Európskej únie pri vývoze zbraní (2005/2013(INI))

443

P6_TA(2005)0437
Mobilizácia Fondu solidarity
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie v súlade s bodom 3 medziinštitucionálnej dohody zo 7. novembra 2002 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o financovaní Fondu solidarity Európskej únie, ktorou sa dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 6. mája 1999 o rozpočtovej disciplíne a zlepšení rozpočtového postupu (KOM(2005)0401 — C6-0277/2005 — 2005/2171(ACI))

450

PRÍLOHA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

451

P6_TA(2005)0438
Návrh opravného rozpočtu č. 7/2005
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 7/2005 na rozpočtový rok 2005 (víchrica v severnej Európe) (13489/2005 — C6-0358/2005 — 2005/2172(BUD))

452

P6_TA(2005)0439
Zbrane hromadného ničenia
Uznesenie Európskeho parlamentu o nešírení zbraní hromadného ničenia: úloha Európskeho parlamentu (2005/2139(INI))

453

P6_TA(2005)0440
Verejné obstarávanie obranných zariadení
Uznesenie Európskeho parlamentu o Zelenej knihe o verejnom obstarávaní obranných zariadení (2005/2030(INI))

463

P6_TA(2005)0441
Nedávne vyhlásenia pána Mahmúda Ahmadínedžáda, prezidenta Iránu
Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

468

P6_TA(2005)0442
Prístup k humanitárnej pomoci v Kašmíre
Uznesenie Európskeho parlamentu o Kašmíre

469

P6_TA(2005)0443
Filipíny (rozsudok smrti nad Franciscom Larrañagom, občanom EÚ)
Uznesenie Európskeho parlamentu o Filipínach

472

P6_TA(2005)0444
Barma
Uznesenie Európskeho parlamentu o Barme

473

P6_TA(2005)0445
Rozvojová stratégia pre Afriku
Uznesenie Európskeho parlamentu o rozvojovej stratégii pre Afriku (2005/2142(INI))

475

P6_TA(2005)0446
Rozvojová politika Európskej únie „Európsky konsenzus“
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu spoločného vyhlásenia Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o rozvojovej politike Európskej únie „Európsky konsenzus“ (2004/2261(INI))

484


SK

 

Top