Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:165:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 165, 15. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 165

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
15. júla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2006/C 165/1

Vec C-197/03: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 69/335/EHS — Články 10 a 12 — Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania — Zásady práva Spoločenstva v oblasti vymáhania plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu)

1

2006/C 165/2

Vec C-290/03: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal House of Lords – Spojené kráľovstvo) – Diane Barker (FC)/London Borough of Bromley (Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie — Projekt „Crystal Palace“ — Projekty spadajúce pod prílohu II smernice 85/337 — Viacetapové povolenie)

1

2006/C 165/3

Vec C-397/03 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. mája 2006 – Archer Daniels Midland Co., Archer Daniels Midland Ingedients Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Kartely — Trh so syntetickým lyzínom — Pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania pokút — Zákaz retroaktivity — Zásada ne bis in idem — Rovnosť zaobchádzania — Obrat, ktorý možno zohľadniť)

2

2006/C 165/4

Vec C-459/03: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 30. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dohovor Organizácie spojených národov o morskom práve — Časť XII — Ochrana a zachovanie morského prostredia — Úprava riešenia sporov v tomto dohovore — Arbitrážne konanie začaté podľa tejto úpravy Írskom proti Spojenému kráľovstvu — Spor týkajúci sa zariadenia MOX v Sellafielde (Spojené kráľovstvo) — Írske more — Články 292 ES a 193 AE — Záväzok neriešiť spor týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania Zmluvy iným spôsobom, ako stanovuje Zmluva — Zmiešaná dohoda — Právomoc Spoločenstva — Články 10 ES a 192 AE — Povinnosť spolupráce)

2

2006/C 165/5

Vec C-508/03: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Prípustnosť — Predmet sporu — Právomoc vnútroštátnych súdov — Nedostatok predmetu žaloby — Právna istota a legitímna dôvera zhotoviteľov — Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie — Projekt „White City“ — Projekt „Crystal Palace“ — Projekty spadajúce pod prílohu II smernice 85/337 — Povinnosť posúdiť projekty, ktoré pravdepodobne majú významné vplyvy na životné prostredie — Dôkazné bremeno — Prebratie smernice 85/337 do vnútroštátneho práva — Viacetapové povolenie)

3

2006/C 165/6

Vec C-98/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 85/337/EHS — Posudzovanie vplyvov určitých projektov na životné prostredie — Neexistencia žiadosti o povolenie a posúdenia predchádzajúcich uskutočneniu projektu — Neprípustnosť žaloby)

3

2006/C 165/7

Vec C-169/04: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunal, London – Spojené kráľovstvo) – Abbey National plc (with the Inscape Investment Fund as joined party)/Commissioners of Customs & Excise (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 B písm. d) bod 6 — Správa zvláštnych investičných fondov — Oslobodenie — Pojem,správa' — Činnosti depozitára — Delegovanie činností administratívnej správy)

4

2006/C 165/8

Vec C-221/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 18. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 92/43/EHS — Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín — Ochrana druhov — Lov prostredníctvom slučiek s brzdnou zarážkou v súkromných poľovníckych oblastiach — Kastília a León)

4

2006/C 165/9

Vec C-340/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Taliansko) – Carbotermo SpA, Consorzio Alisei/Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (Smernica 93/36/EHS — Verejné zmluvy na dodanie tovaru — Uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania — Uzavretie zmluvy s podnikom, v ktorom má verejný obstarávateľ majetkovú účasť)

5

2006/C 165/10

Vec C-343/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof – Rakúsko) – Land Oberösterreich/ČEZ, a. s. (Bruselský dohovor — Článok 16 bod 1 písm. a) — Výlučná právomoc v konaniach, ktorých predmetom sú vecné práva k nehnuteľnosti — Žaloba, ktorá smeruje k zabráneniu obťažovania škodlivinami alebo rizika tohto obťažovania vo vzťahu k pozemkom spôsobeného činnosťou jadrovej elektrárne umiestnenej na území štátu susediaceho so štátom, v ktorom sa nachádzajú tieto pozemky — Neuplatnenie)

5

2006/C 165/11

Vec C-372/04: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 16. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – Yvonne Watts, The Queen/Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health (Sociálne zabezpečenie — Vnútroštátny zdravotnícky systém financovaný štátom — Liečebné náklady vzniknuté v inom členskom štáte — Články 48 ES až 50 ES a článok 152 ods. 5 ES — Článok 22 nariadenia (EHS) č. 1408/71)

6

2006/C 165/12

Vec C-384/04: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – Commissioners of Customs & Excise, Attorney General/Federation of Technological Industries a i. (Šiesta smernica o DPH — Článok 21 ods. 3 a článok 22 ods. 8 — Vnútroštátne opatrenia s cieľom boja proti podvodom — Spoločná a nerozdielna zodpovednosť za zaplatenie DPH — Zriadenie záruky na DPH, ktorú dlhuje iný subjekt)

7

2006/C 165/13

Vec C-416/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 11. mája 2006 – The Sunrider Corp./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Článok 8 ods. 1 písm. b), článok 15 ods. 3 a článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 — Pravdepodobnosť zámeny — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VITAFRUIT — Námietka majiteľa národnej slovnej ochrannej známky VITAFRUT — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Dôkaz o súhlase majiteľa s používaním skoršej ochrannej známky — Podobnosť výrobkov)

8

2006/C 165/14

Vec C-431/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Massachusetts Institute of Technology (Patentové právo — Liečivá — Nariadenie (EHS) č. 1768/92 — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá — Pojem „zmes účinných zložiek“)

8

2006/C 165/15

Vec C-509/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad des Nederlanden – Holandsko) – Magpar VI BV/Staatssekretaris van Financiën (Nepriame dane z tvorby a zvyšovania základného imania — Smernica 69/335/EHS — Článok 7 ods. 1 písm. b) a b) bis — Daň z vkladu — Oslobodenie — Podmienky — Zachovanie vo vlastníctve obchodných podielov počas piatich rokov od ich nadobudnutia)

9

2006/C 165/16

Vec C-11/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 11. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechsthof te Amsterdam – Holandsko) – Friesland Coberco Dairy Foods BV, vystupujúci pod názvom „Friesland Supply Point Ede“/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen (Colný kódex Spoločenstva — Režim prepracovania pod colným dohľadom — Zamietnutie žiadosti o povolenie na prepracovanie pod colným dohľadom vnútroštátnymi colnými orgánmi — Záväznosť záverov výboru pre colný kódex — Absencia — Právomoc Súdneho dvora rozhodnúť o platnosti týchto záverov podľa článku 234 ES — Absencia — Výklad článku 133 písm. e) colného kódexu — Výklad článku 502 ods. 3 a článku 504 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 2454/93 — Komplexné posúdenie všetkých skutočností žiadosti o povolenie)

10

2006/C 165/17

Vec C-122/05: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2003/87/ES — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov — Neprebratie v stanovenej lehote)

10

2006/C 165/18

Vec C-286/05: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg – Nemecko) – Reinhold Haug/Land Baden-Württemberg (Ochrana finančných záujmov Európskych spoločenstiev — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Vrátenie pomoci Spoločenstva — Retroaktívne uplatnenie miernejších administratívnych sankcií)

11

2006/C 165/19

Vec C-354/05: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 18. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti štátom — Smernica 2003/55/ES — Vnútorný trh so zemným plynom)

11

2006/C 165/20

Vec C-215/05 P: Odvolanie podané 21. marca 2005: Théodoros Papoulakos proti uzneseniu prvej komory Súdu prvého stupňa z 26. novembra 2001 vo veci T-248/01, Théodoros Papoulakos/Talianska republika a Komisia Európskych spoločenstiev

12

2006/C 165/21

Vec C-180/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgerichts Wien (Rakúsko) 7. apríla 2006 – Renate Ilsinger/Martin Dreschers (správca konkurznej podstaty Schlank & Schick GmbH)

12

2006/C 165/22

Vec C-188/06 P: Odvolanie podané 12. apríla 2006: Schneider Electric SA proti uzneseniu štvrtej komory Súdu prvého stupňa z 31. januára 2006 vo veci T-48/03, Schneider Electric SA/Komisia Európskych spoločenstiev

13

2006/C 165/23

Vec C-189/06 P: Odvolanie podané 13. apríla 2006: TEA-CEGOS, SA a Services techniques globaux (STG) SA proti rozsudku druhej komory Súdu prvého stupňa zo 14. februára 2006 v spojených veciach T-376/05 a T-383/05, TEA-CEGOS, SA, STG SA a GHK Consulting Ltd/Komisia Európskych spoločenstiev

13

2006/C 165/24

Vec C-191/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli – 4. apríla 2006 – trestné konanie proti Aniello Gallo a Gianluca Damonte

14

2006/C 165/25

Vec C-193/06 P: Odvolanie podané 24. apríla 2006: Société des produits Nestlé SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 22. februára 2006 vo veci T-74/04, Société des produits Nestlé SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), vedľajší účastník konania: Quick restaurants SA

14

2006/C 165/26

Vec C-197/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal 3. mája 2006 Rechtbank van Koophandel (stakingsrechter) te Hasselt (Belgicko) – Confederatie van immobiliën-beroepen van België a Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars/Willem Van Leuken

15

2006/C 165/27

Vec C-198/06: Žaloba podaná 2. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

15

2006/C 165/28

Vec C-200/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de première instance de Bruxelles 4. mája 2006 – Raffinerie tirlementoise SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

16

2006/C 165/29

Vec C-201/06: Žaloba podaná 4. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

16

2006/C 165/30

Vec C-205/06: Žaloba podaná 5. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

17

2006/C 165/31

Vec C-210/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Ítélőtábla 5. mája 2006 – Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt.

17

2006/C 165/32

Vec C-211/06 P: Odvolanie podané 9. mája 2006: Herta Adam proti rozsudku prvej komory Súdu prvého stupňa z 22. februára 2006 vo veci T-342/04, Herta Adam/Komisia Európskych spoločenstiev

18

2006/C 165/33

Vec C-216/06: Žaloba podaná 11. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

19

2006/C 165/34

Vec C-218/06: Žaloba podaná 12. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

19

2006/C 165/35

Vec C-219/06: Žaloba podaná 12. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

19

2006/C 165/36

Vec C-222/06: Žaloba podaná 16. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

20

2006/C 165/37

Vec C-223/06: Žaloba podaná 16. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

20

2006/C 165/38

Vec C-224/06: Žaloba podaná 16. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

21

2006/C 165/39

Vec C-226/06: Žaloba podaná 17. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Francúzska republika

21

2006/C 165/40

Vec C-227/06: Žaloba podaná 17. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo

21

2006/C 165/41

Vec C-235/06: Žaloba podaná 24. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika

22

2006/C 165/42

Vec C-236/06: Žaloba podaná 24. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo

22

2006/C 165/43

Vec C-237/06 P: Odvolanie podané 28. mája 2006: Guido Strack proti uzneseniu prvej komory Súdu prvého stupňa z 22. marca 2006 vo veci T-4/05, Guido Strack/Komisia Európskych spoločenstiev

23

2006/C 165/44

Vec C-21/05: Uznesenie predsedu šiestej komory Súdneho dvora z 15. februára 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

23

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2006/C 165/45

Vec T-279/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. mája 2006 – Galileo International Technology a i./Komisia („Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť Komisie — Projekt Spoločenstva globálneho systému satelitnej rádiovej navigácie (Galileo) — Ujma, ktorej sa dovolávajú majitelia ochranných známok a obchodných mien obsahujúcich pojem ‚Galileo’ — Zodpovednosť Spoločenstva pri nedostatku nezákonného správania jeho orgánov“)

24

2006/C 165/46

Vec T-93/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. mája 2006 – Kallianos/Komisia („Úradníci — Zrážky z odmeny — Výživné v rámci rozvodového konania — Vykonanie rozsudku vnútroštátneho súdu“)

24

2006/C 165/47

Vec T-95/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. mája 2006 – Lavagnoli/Komisia („Úradníci — Hodnotiaca správa — Dodržanie pravidiel postupu hodnotenia — Výkon činnosti zástupcu zamestnancov a činnosti v odboroch — Povinnosť odôvodnenia — Žaloba o neplatnosť“)

25

2006/C 165/48

Vec T-331/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. mája 2006 – R/Komisia („Úradníci — Menovanie — Zaradenie do platovej triedy — Článok 31 ods. 2 Služobného poriadku“)

25

2006/C 165/49

Vec T-395/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. mája 2006 – Air One/Komisia („Štátna pomoc — Letecká preprava — Sťažnosť — Neprijatie stanoviska Komisiou — Žaloba na nečinnosť — Lehota — Prípustnosť“)

25

2006/C 165/50

Vec T-73/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. mája 2006 – Martin Magone/Komisia („Úradníci — Hodnotenie služobného postupu — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Zneužitie právomoci — Psychické obťažovanie“)

26

2006/C 165/51

Vec T-134/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 2. mája 2006 – Belgicko/Komisia („Európsky sociálny fond — Vyberanie pohľadávok Spoločenstva formou zápočtu — Premlčanie — Úroky z omeškania — Žaloba o neplatnosť — Námietka neprípustnosti — Napadnuteľný akt — Neprípustnosť“)

26

2006/C 165/52

Vec T-398/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 5. mája 2006 – Tesoka/ENZŽPP („Postúpenie Súdu pre verejnú službu“)

26

2006/C 165/53

Vec T-42/06 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 12. mája 2006 – Gollnisch/Parlament („Predbežné opatrenie — Právny akt Parlamentu — Ochrana imunity člena Parlamentu — Návrh na odklad výkonu — Prípustnosť“)

27

2006/C 165/54

Vec T-130/06: Žaloba podaná 3. mája 2006 – Drax Power a iní/Komisia

27

2006/C 165/55

Vec T-131/06: Žaloba podaná 4. mája 2006 – Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles/ÚHVT – Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)

28

2006/C 165/56

Vec T-132/06: Žaloba podaná 12. mája 2006 – Gorostiaga Atxalandabaso/Parlament

28

2006/C 165/57

Vec T-134/06: Žaloba podaná 11. mája 2006 – Xentral/ÚHVT – Pages Jaunes (slovná ochranná známka PAGESJAUNES.COM)

29

2006/C 165/58

Vec T-135/06: Žaloba podaná 5. mája 2006 – Al-Faqih/Rada

29

2006/C 165/59

Vec T-136/06: Žaloba podaná 5. mája 2006 – Sanabel Relief Agency/Rada

30

2006/C 165/60

Vec T-137/06: Žaloba podaná 5. mája 2006 – Abdrabbah/Rada

30

2006/C 165/61

Vec T-138/06: Žaloba podaná 5. mája 2006 – Nasuf/Rada

30

2006/C 165/62

Vec T-139/06: Žaloba podaná 12. mája 2006 – Francúzsko/Komisia

31

2006/C 165/63

Vec T-140/06: Žaloba podaná 8. mája 2006 – Philip Morris Products/ÚHVT (tvar balíčka cigariet)

32

2006/C 165/64

Vec T-145/06: Žaloba podaná 18. mája 2006 – Omya/Komisia

32

 

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

2006/C 165/65

Vec F-3/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 15. mája 2006 – Schmit/Komisia (Úradníci — Povýšenie — Hodnotenie — Lehota na podanie sťažnosti — Záujem podať žalobu — Neprípustnosť)

33

2006/C 165/66

Vec F-13/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 18. mája 2006 — Corvoisier a i./ECB (Zamestnanci Európskej centrálnej banky — Oznámenie o výberovom konaní na voľné pracovné miesto — Akt spôsobujúci ujmu — Konanie pred podaním žaloby — Neprípustnosť)

33

2006/C 165/67

Vec F-91/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 31. mája 2006 – Frankin a i./Komisia (Dôchodok — Prevod dôchodkových práv nadobudnutých v Belgicku — Zamietnutie žiadosti žalobcov o pomoc)

34

2006/C 165/68

Vec F-38/06 R: Uznesenie predsedu Súdu pre verejnú službu z 31. mája 2006 – Bianchi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na odklad výkonu a nariadenie predbežných opatrení)

34

2006/C 165/69

Vec F-59/06: Žaloba podaná 8. mája 2006 – Kerstens/Komisia

34

2006/C 165/70

Vec F-60/06: Žaloba podaná 12. mája 2006 – Stump a Camba Constenla/Súdny dvor

35

2006/C 165/71

Vec F-61/06: Žaloba podaná 12. mája 2006 – Sapara/Eurojust

35

2006/C 165/72

Vec F-62/06: Žaloba podaná 23. mája 2006 – Guarnieri/Komisia

35

2006/C 165/73

Vec F-64/06: Žaloba podaná 22. mája 2006 – Bergström/Komisia

36

2006/C 165/74

Vec F-65/06: Žaloba podaná 22. mája 2006 – Pereira Sequeira/Komisia

36

2006/C 165/75

Vec F-81/05: Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 13. júna 2006 – Maccanti/CESE

37


 

III   Oznámenia

2006/C 165/76

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006

38


SK

 

Top