EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:157E:TOC

Úradný vestník Európskej únie, CE 157, 06. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 157E

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
6. júla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   (Oznámenie)

 

EURÓPSKY PARLAMENT

 

ZASADANIE 2005 - 2006

 

Pondelok 4. júla 2005

2006/C 157E/1

ZÁPISNICA

1

PRIEBEH ROKOVANIA

Pokračovanie prerušeného zasadania

Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

In memoriam

Vyhlásenie predsedníctva

Zloženie Parlamentu

Zloženie výborov

Výklad rokovacieho poriadku

Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe

Predložené dokumenty

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Kroky podniknuté na základe stanovísk a uznesení Parlamentu

Program práce

Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (rozprava)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho (rozprava)

Európska centrálna banka (2004) - Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ (rozprava)

Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek ***II (rozprava)

Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (rozprava)

Tematické stratégie o znečisťovaní ovzdušia (rozprava)

Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

12

PRÍLOHA II

13

 

Utorok 5. júla 2005

2006/C 157E/2

ZÁPISNICA

14

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Predložené dokumenty

Písomné vyhlásenia (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia)

Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II (rozprava)

Hlasovanie

Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou po rozšírení * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Žiadosť o zbavenie imunity p. Motea (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nebezpečné látky a prípravky (ftaláty) a bezpečnosť hračiek ***II (hlasovanie)

Bezpečnosť dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Bossiho (hlasovanie)

Žiadosť o ochranu imunity a výsad p. Marchianiho (hlasovanie)

Európska centrálna banka (2004) (hlasovanie)

Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ (hlasovanie)

Akčný plán Európskej únie pre ekologické technológie (hlasovanie)

Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Oficiálne privítanie

Slávnostná schôdza - Taliansko

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond *** - Kohézny fond *** - Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I - Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I - Európsky sociálny fond ***I - Európsky fond rybného hospodárstva * (rozprava)

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov

Úloha žien v Turecku (rozprava)

Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce ***I (rozprava)

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) ***I (rozprava)

Zoznamy nežiadúcich osôb v leteckej doprave/záznam údajov o cestujúcich (rozprava)

Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku (rozprava)

Pravidlá pôvodu v preferenčných obchodných dohodách (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

27

PRÍLOHA I

29

PRÍLOHA II

34

PRIJATÉ TEXTY

53

P6_TA(2005)0261
Kontrola cystotvorného háďatka zemiakového *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Rady o kontrole cystotvorného háďatka zemiakového (KOM(2005)0151 — C6-0116/2005 — 2005/0058(CNS))

53

P6_TA(2005)0262
Protokol k dohode o námornej doprave s Čínou po rozšírení *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o námornej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Čínskou ľudovou republikou na druhej strane, s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Maďarskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (KOM(2004)0864 — C6-0180/2005 — 2004/0290(CNS))

53

P6_TA(2005)0263
Dohoda o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva Európskym spoločenstvom (KOM(2004)0531 — C6-0048/2005 — 2004/0181(CNS))

54

P6_TA(2005)0264
Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho (2004/2203(IMM))

55

P6_TA(2005)0265
Žiadosť o zbavenie imunity pána Ashleyho Motea
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o zbavenie imunity pána Ashleyho Motea (2005/2037(IMM))

56

P6_TA(2005)0266
Ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii Rady na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa po dvadsiaty druhý krát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (5467/1/2005 — C6-0092/2005 — 1999/0238(COD))

57

P6_TC2-COD(1999)0238
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 5. júla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES, ktorou sa po dvadsiaty druhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa)

58

PRÍLOHA

61

P6_TA(2005)0267
Zaistenie bezpečnosti dodávky elektrickej energie a investícií do infraštruktúry ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávky elektrickej energie a investícií do infraštruktúry (KOM(2003)0740 — C5-0643/2003 — 2003/0301(COD))

61

P6_TC1-COD(2003)0301
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 5. júla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o opatreniach na zabezpečenie dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry

62

P6_TA(2005)0268
Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Umberta Bossiho

69

69

70

71

P6_TA(2005)0269
Žiadosť o ochranu imunity a výsad pána Jeana-Charlesa Marchianiho
Rozhodnutie Európskeho parlamentu o žiadosti o ochranu imunity a výsad pána Jeana-Charlesa Marchianiho (2005/2105(IMM))

72

P6_TA(2005)0270
Informačná a komunikačná stratégia týkajúca sa eura a HMÚ
Uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní informačnej a komunikačnej stratégie týkajúcej sa eura a Hospodárskej a menovej únie (2005/2078(INI))

73

P6_TA(2005)0271
Akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu
Uznesenie Európskeho parlamentu o technológiách stimulujúcich udržateľný rozvoj: Akčný plán environmentálnych technológií pre Európsku úniu (2004/2131(INI))

77

P6_TA(2005)0272
Zneužívanie detí a detská práca v rozvojových krajinách
Uznesenie Európskeho parlamentu o zneužívaní detí v rozvojových krajinách, a najmä o detskej práci (2005/2004(INI))

84

 

Streda 6. júla 2005

2006/C 157E/3

ZÁPISNICA

92

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Európska únia a Irak - rámec pre angažovanosť (rozprava)

Afrika a výzvy globalizácie - Celosvetová akcia proti chudobe: urobiť chudobu vecou minulosti (rozprava)

Hlasovanie

Ochrana cestujúcich v prípade zrážky *** (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach (hlasovanie)

Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II (hlasovanie)

Zriadenie Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok ***I (hlasovanie)

Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond (hlasovanie)

Kohézny fond (hlasovanie)

Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I (hlasovanie)

Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I (hlasovanie)

Európsky sociálny fond ***I (hlasovanie)

Európsky fond rybného hospodárstva * (hlasovanie)

Rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce ***I (hlasovanie)

Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky (Rím II) ***I (hlasovanie)

Protokol EHK OSN o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok * (hlasovanie)

Zmierovacie konanie (rozpočet 2006) (hlasovanie)

Úloha žien v Turecku (hlasovanie)

Európska únia a Irak - rámec pre angažovanosť (hlasovanie)

Celosvetová akcia proti chudobe: urobiť chudobu vecou minulosti (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Budúcnosť Balkánu desať rokov po Srebrenici (rozprava)

Vzťahy medzi Európskou úniou, Čínou a Taiwanom, ako aj bezpečnosť na Ďalekom východe (rozprava)

Svet bez mín (rozprava)

Hodina otázok (pre Radu)

Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Dohoda o pridružení EÚ - Švajčiarsko: 1. Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (rozprava)

Dôsledky poskytovania pôžičiek Európskeho spoločenstva v rozvojových krajinách (rozprava)

Vykonávanie Akčného plánu Spoločenstva FLEGT (vymožiteľnosť lesného práva, správa a obchod) (rozprava)

Klíring a zúčtovanie v Európskej únii (rozprava)

Pokrok dosiahnutý pred pristúpením Bulharska a Rumunska na účely nasledujúcej správy o pokroku (rozprava)

Program rokovania na nasledujúci deň

Skončenie rokovania

PREZENČNÁ LISTINA

110

PRÍLOHA 1

112

PRÍLOHA II

136

PRIJATÉ TEXTY

263

P6_TA(2005)0273
OSN: Schválenie motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade zrážky ***
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskeho spoločenstva k nariadeniam Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov č. 94 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade čelnej zrážky a č. 95 o ustanoveniach týkajúcich sa schválenia motorových vozidiel z hľadiska ochrany cestujúcich v prípade bočnej zrážky (KOM(2004)0672 — 7590/2005 — C6-0209/2005 — 2004/0243(AVC))

263

P6_TA(2005)0274
Nebezpečné látky v elektrických a elektronických zariadeniach
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (KOM(2005)0241)

263

P6_TA(2005)0275
Patentovateľnosť vynálezov realizovaných počítačom ***II
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačom (11979/1/2004 — C6-0058/2005 — 2002/0047(COD))

265

P6_TA(2005)0276
Európsky register únikov a prenosov znečisťujúcich látok ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (KOM(2004)0634 — C6-0130/2004 — 2004/0231(COD))

266

P6_TC1-COD(2004)0231
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2005 na účely prijatia nariadenia (ES) č. .../2005 o zriadení Európskeho registra únikov a prenosov znečisťujúcich látok, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

266

PRÍLOHA I

275

PRÍLOHA II

279

PRÍLOHA III

283

P6_TA(2005)0277
Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond ***
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde pre regionálny rozvoj, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (KOM(2004)0492 — 2004/0163(AVC))

284

P6_TA(2005)0278
Kohézny fond
Uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (KOM(2004)0494 — 2004/0166(AVC))

289

P6_TA(2005)0279
Európsky fond pre regionálny rozvoj ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre regionálny rozvoj (KOM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD))

292

P6_TC1-COD(2004)0167
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o Európskom fonde pre regionálny rozvoj

293

P6_TA(2005)0280
Zriadenie európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení európskeho zoskupenia cezhraničnej spolupráce (EZCS) (KOM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD))

308

P6_TC1-COD(2004)0168
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o ustanovení Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

308

P6_TA(2005)0281
Európsky sociálny fond ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde (KOM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD))

313

P6_TC1-COD(2004)0165
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o Európskom sociálnom fonde

313

P6_TA(2005)0282
Európsky fond rybného hospodárstva *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o Európskom fonde rybného hospodárstva (KOM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS))

324

P6_TA(2005)0283
Rovnaké príležitosti mužov a žien v otázkach zamestnania a práce ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o uplatňovaní zásady rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v otázkach zamestnania a práce (KOM(2004)0279 — C6-0037/2004 — 2004/0084(COD))

350

P6_TC1-COD(2004)0084
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2005 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/.../ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania (prepracovaná)

350

PRÍLOHA I

366

PRÍLOHA II
KORELAČNÁ TABUĽKA

367

P6_TA(2005)0284
Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“) (KOM(2003)0427 — C5-0338/2003 — 2003/0168(COD))

370

P6_TC1-COD(2003)0168
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 6. júla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky („Rím II“)

371

P6_TA(2005)0285
Protokol EHK OSN o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu EHK OSN o registroch únikov a prenosov znečisťujúcich látok v mene Európskeho spoločenstva (KOM(2004)0635 — C6-0062/2005 — 2004/0232(CNS))

382

P6_TA(2005)0286
Zmierovacie konanie (rozpočet 2006)
Uznesenie Európskeho parlamentu o mandáte na zmierovacie konanie týkajúce sa rozpočtu na rok 2006 pred prvým čítaním v Rade (2005/2080(BUD))

383

P6_TA(2005)0287
Úloha žien v Turecku
Uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe žien v spoločenskom, hospodárskom a politickom živote v Turecku (2004/2215(INI))

385

P6_TA(2005)0288
Európska únia a Irak - Rámec pre angažovanosť
Uznesenie Európskeho parlamentu o Európskej únii a Iraku - Rámec pre angažovanosť (2004/2168(INI))

390

P6_TA(2005)0289
Celosvetová výzva: urobiť chudobu vecou minulosti
Uznesenie Európskeho parlamentu o celosvetovej výzve: urobiť chudobu vecou minulosti

397

 

Štvrtok 7. júla 2005

2006/C 157E/4

ZÁPISNICA

401

PRIEBEH ROKOVANIA

Otvorenie rokovania

Opravy výsledkov hlasovaní z predchádzajúcich schôdzí

Predložené dokumenty

Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE+) ***I (rozprava)

Textilný a odevný priemysel (po roku 2005) (rozprava)

Zloženie Parlamentu

Oznámenie spoločnej pozície Rady

Oznámenie predsedu

Hlasovanie

Základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu * (hlasovanie)

Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE+) ***I (hlasovanie)

Dohoda o pridružení EÚ - Švajčiarsko: 1. Určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl, 2. Schengenské acquis * (hlasovanie)

Dohoda medzi ES a Kanadou o spracovaní podrobných informácií o cestujúcich * (hlasovanie)

Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku (hlasovanie)

Budúcnosť Balkánu desať rokov po Srebrenici (hlasovanie)

Vzťahy medzi Európskou úniou, Čínou a Taiwanom, ako aj bezpečnosť na Ďalekom východe (hlasovanie)

Svet bez mín (hlasovanie)

Dôsledky poskytovania pôžičiek Európskeho spoločenstva v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Vykonávanie Akčného plánu Spoločenstva FLEGT (vymožiteľnosť lesného práva, správa a obchod) (hlasovanie)

Klíring a zúčtovanie v Európskej únii (hlasovanie)

Situácia v Bulharsku po voľbách - Pokrok dosiahnutý pred pristúpením Bulharska a Rumunska na účely nasledujúcej správy o pokroku (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Vývozné náhrady za vývoz živého hovädzieho dobytka do tretích krajín (písomné vyhlásenie)

Textilný a odevný priemysel (po roku 2005) (pokračovanie rozpravy)

Poľnohospodársvo v najvzdialenejších regiónoch Únie * (rozprava)

Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

Časový rozvrh prijímania rozpočtu

Hlasovanie

Zimbabwe (hlasovanie)

Zneužívanie detí v Guatemale (hlasovanie)

Ľudské práva v Etiópii (hlasovanie)

Poľnohospodársvo v najvzdialenejších regiónoch Únie * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Vysvetlenia hlasovania

Opravy výsledkov hlasovania

Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)

Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Termín nasledujúcej schôdze

Prerušenie zasadania

PREZENČNÁ LISTINA

417

PRÍLOHA 1

418

PRÍLOHA II

428

PRIJATÉ TEXTY

450

P6_TA(2005)0290
Základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o iniciatíve Luxemburského veľkovojvodstva na účely prijatia rozhodnutia Rady, ktorým sa upravujú základné platy a príspevky pre zamestnancov Europolu (5429/2005 — C6-0037/2005 — 2005/0803(CNS))

450

P6_TA(2005)0291
Finančný nástroj pre životné prostredie (LIFE+) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+) (KOM(2004)0621 — C6-0127/2004 — 2004/0218(COD))

451

P6_TC1-COD(2004)0218
Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 7. júla 2005 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../2005 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+)

451

PRÍLOHA I
INDIKATÍVNE TÉMY A ČINNOSTI VHODNÉ NA FINANCOVANIE

460

PRÍLOHA II
KRITÉRIÁ PRE DELEGOVANIE ÚLOH SÚVISIACICH S ČERPANÍM ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV

462

PRÍLOHA III
PODPORA MIMOVLÁDNYCH ORGANIZÁCIÍ AKTÍVNE PÔSOBIACICH PREDOVŠETKÝM V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

463

P6_TA(2005)0292
Dohoda ES - Švajčiarsko (žiadosti o azyl) *
Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku (13049/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0240/2004 — 2004/0200(CNS))

463

P6_TA(2005)0293
Dohoda EÚ a ES - Švajčiarsko (Schengen) *
Návrh rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody v mene Európskeho spoločenstva medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (13054/2004 — KOM(2004)0593 — C6-0241/2004 — 2004/0199(CNS))

464

P6_TA(2005)0294
Dohoda medzi ES a Kanadou o informáciách o cestujúcom *
Legislatívneho uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Kanady o spracovaní podrobných informácií o cestujúcom (API) a záznamu podľa mena cestujúceho (PNR) (KOM(2005)0200 — C6-0184/2005 — 2005/0095(CNS))

464

P6_TA(2005)0295
Politická situácia a nezávislosť médií v Bielorusku
Uznesenie Európskeho parlamentu o politickej situácii a nezávislosti médií v Bielorusku

465

P6_TA(2005)0296
Balkán: desať rokov po Srebrenici
Uznesenie Európskeho parlamentu o Srebrenici

468

P6_TA(2005)0297
Vzťahy medzi Európskou úniou, Čínou a Taiwanom a bezpečnosť na Ďalekom východe
Uznesenie Európskeho parlamentu o vzťahoch medzi EÚ, Čínou a Taiwanom a o bezpečnosti na Ďalekom východe

471

P6_TA(2005)0298
Svet bez mín
Uznesenie Európskeho parlamentu o svete bez mín

473

P6_TA(2005)0299
Vplyv poskytovania pôžičiek ES v rozvojových krajinách
Uznesenie Európskeho parlamentu o dôsledkoch poskytovania pôžičiek Európskeho spoločenstva v rozvojových krajinách (2004/2213(INI))

477

P6_TA(2005)0300
Vymáhateľnosť práva, správa a obchod v lesníctve
Uznesenie Európskeho parlamentu o rýchlejšom uskutočňovaní akčného plánu EÚ o vymáhateľnosti práva, správe a obchode v lesníctve (FLEGT)

482

P6_TA(2005)0301
Klíring a zúčtovanie v Európskej únii
Uznesenie Európskeho parlamentu o klíringu a zúčtovaní v Európskej únii (2004/2185(INI))

485

P6_TA(2005)0302
Prístupový proces Bulharska a Rumunska
Uznesenie Európskeho parlamentu o procese pristúpenia Bulharska a Rumunska

490

P6_TA(2005)0303
Zimbabwe
Uznesenie Európskeho parlamentu o Zimbabwe

491

P6_TA(2005)0304
Obchodovanie s deťmi v Guatemale
Uznesenie Európskeho parlamentu o Guatemale

494

P6_TA(2005)0305
Ľudské práva v Etiópii
Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Etiópii

495

P6_TA(2005)0306
Poľnohospodársvo v najvzdialenejších regiónoch Únie *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia Rady o konkrétnych opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie (KOM(2004)0687 — C6-0201/2004 — 2004/0247(CNS))

497

P6_TA(2005)0307
Vývozné náhrady za vývoz živého hovädzieho dobytka do tretích krajín
Vyhlásenie Európskeho parlamentu o vývozných náhradách za vývoz živého hovädzieho dobytka do tretích krajín

504


SK

 

Top