Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:143:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 143, 17. jún 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 143

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
17. júna 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2006/C 143/1

Zloženie sľubu novým členom Súdneho dvora

1

2006/C 143/2

Prevzatie funkcie novým sudcom Súdneho dvora

1

2006/C 143/3

Rozhodnutia prijaté Súdnym dvorom na všeobecnej schôdzi 16. mája 2006

1

2006/C 143/4

Zoznamy slúžiace na určenie rozhodovacích zložení Súdneho dvora

1

2006/C 143/5

Vec C-441/02: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. apríla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spolková republika Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 8 A a 48 Zmluvy ES (zmenené, teraz články 18 ES a 39 ES) — Smernice 64/221/EHS, 73/148/EHS a 90/364/EHS — Nariadenie (EHS) č. 1612/68 — Voľný pohyb štátnych príslušníkov členských štátov — Verejný poriadok — Právo na rešpektovanie rodinného života — Vnútroštátna právna úprava zákazu pobytu a odsunutia — Správna prax — Odsúdenie v trestnom konaní — Vyhostenie)

2

2006/C 143/6

Spojené veci C-87/03 a C-100/03: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. marca 2006 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie (Rybolov — Nariadenie o rozdelení kvót na rybolov medzi členské štáty — Akt o pristúpení Španielska — Skončenie prechodného obdobia — Požiadavka relatívnej stability — Zásada zákazu diskriminácie — Nové príležitosti na rybolov)

3

2006/C 143/7

Vec C-408/03: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 23. marca 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Porušenie právnych predpisov Spoločenstva v oblasti práva pobytu občanov Únie — Vnútroštátna právna úprava a správna prax týkajúca sa podmienky dostatočných osobných finančných prostriedkov a vydania príkazov na opustenie územia príslušného členského štátu)

3

2006/C 143/8

Vec C-436/03: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2006 – Európsky parlament/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Nariadenie (ES) č. 1435/2003 — Európske družstvo (SCE) — Voľba právneho základu — Článok 95 ES — Článok 308 ES)

4

2006/C 143/9

Vec C-451/03: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d'appello di Milano) – Servizi Ausiliari Dottori Commercialisti Srl/Giuseppe Calafiori (Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Pravidlá hospodárskej súťaže vzťahujúce sa na podniky — Štátna pomoc — Centrá pomoci v daňových veciach — Výkon určitých činností poradenstva a pomoci v daňových veciach — Výlučné právo — Odmena za tieto činnosti)

4

2006/C 143/10

Vec C-551/03 P: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. apríla 2006 – General Motors BV (pôvodne General Motors Nederland BV a Opel Nederland BV)/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Dohody — Článok 81 ES — Nariadenia (EHS) č. 123/85 a (ES) č. 1475/95 — Distribúcia osobných automobilov značky Opel — Rozdelenie trhu — Obmedzenia vývozu — Systém obmedzujúci prémie — Pokuta — Usmernenia na výpočet pokút)

5

2006/C 143/11

Vec C-36/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 30. marca 2006 – Španielske kráľovstvo/Rada Európskej únie (Nariadenie (ES) č. 1954/2003 — Články 3, 4 a 6 — Riadenie rybolovného výkonu — Rybolovné oblasti a zdroje Spoločenstva — Akt o podmienkach pristúpenia Španielskeho kráľovstva a Portugalskej republiky a o úpravách zmlúv — Neoddeliteľnosť — Neprípustnosť)

5

2006/C 143/12

Vec C-46/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 30. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione) – Aro Tubi Trafilerie SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze (Smernica 69/335 — Nepriame dane z tvorby a zvyšovania základného imania — Vnútroštátny daňový právny režim stanovujúci pri príležitosti tzv. „inverznej“ fúzie vyrubenie registračného poplatku úmerného 1 % z hodnoty takejto transakcie — Kvalifikovanie kapitálovej dane — Zvýšenie základného imania spoločnosti — Zvýšenie majetku spoločnosti — Zvýšenie hodnoty spoločenských podielov — Plnenie vykonané spoločníkom — Rozhodnutie o fúzii prijaté spoločníkmi spoločníka)

6

2006/C 143/13

Vec C-96/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Niebüll) – Standesamt Stadt Niebüll/Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Určenie priezviska dieťaťa — Konanie smerujúce k prevodu práva na určenie na jedného z rodičov — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

6

2006/C 143/14

Spojené veci C-131/04 a C-257/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal, Employment Tribunal) – C.D. Robinson-Steele/R.D. Retail Services Ltd (C-131/04) – Michael Jason Clarke/Frank Staddon Ltd (C-257/04) a J. C. Caulfield, C. F. Caulfield, K. V. Barnes/Hanson Clay Products Ltd, pôvodne Marshalls Clay Products Ltd (C-257/04) (Sociálna politika — Ochrana bezpečnosť a zdravia pracovníkov — Smernica 93/104/ES — Právo na platenú ročnú dovolenku — Zahrnutie platby ročnej dovolenky do hodinovej alebo dennej mzdy („rolled-up holiday pay“)

7

2006/C 143/15

Vec C-184/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 30. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus) – Uudenkaupungin kaupunki (DPH — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Investičný majetok — Nehnuteľný majetok — Oprava odpočítateľných čiastok)

8

2006/C 143/16

Vec C-217/04: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2006 – Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska/Európsky parlament, Rada Európskej únie (Nariadenie (ES) č. 460/2004 — Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií — Voľba právneho základu)

8

2006/C 143/17

Vec C-245/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof) – EMAG Handel Eder OHG/Finanzlandesdirektion für Kärnten (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Šiesta smernica o DPH — Článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 28a ods. 1 písm. a) prvý pododsek, článok 28b A ods. 1 a článok 28c A písm. a) prvý pododsek — Zaslanie alebo doprava tovaru v rámci Spoločenstva — Dodávky — Nadobúdanie tovarov v rámci Spoločenstva — Reťazové plnenia — Miesto plnenia)

9

2006/C 143/18

Vec C-259/04: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales)) – Elizabeth Florence Emanuel/Continental Shelf 128 Ltd (Ochranné známky, ktoré môžu klamať alebo zavádzať verejnosť, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru — Ochranná známka prevedená majiteľom spolu s podnikom vyrábajúcim tovary, s ktorými je ochranná známka spájaná — Smernica 89/104/EHS)

10

2006/C 143/19

Vec C-274/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg) – ED & F Man Sugar Ltd/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Poľnohospodárstvo — Nariadenie (EHS) č. 3665/87 — Vývozné náhrady — Uplatnenie sankcie potom, ako rozhodnutie o vrátení náhrady nadobudlo právoplatnosť — Možnosť preskúmania rozhodnutia o uložení sankcie)

10

2006/C 143/20

Vec C-341/04: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court) vo veci Eurofood IFCS Ltd – Enrico Bondi/Bank of America N.A., Pearse Farrell, Official Liquidator, Director of Corporate Enforcement, Certificate/Note holders (Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konanie — Rozhodnutie o začatí konania — Centrum hlavných záujmov dlžníka — Uznávanie konkurzných konaní — Verejný poriadok)

11

2006/C 143/21

Vec C-410/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) – Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV)/Comune di Bari, A.M.T.A.B. Servizio SpA (Slobodné poskytovanie služieb — Služba miestnej verejnej dopravy — Uzavretie zmluvy bez vyhlásenia verejného obstarávania — Uzavretie zmluvy medzi verejnoprávnym subjektom a podnikom, v ktorom má tento subjekt obchodný podiel)

12

2006/C 143/22

Vec C-417/04 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2006 – Regione Siciliana/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Európsky fond pre regionálny rozvoj (EFRR) — Zastavenie finančnej pomoci — Žaloba o neplatnosť — Prípustnosť — Regionálna alebo miestna entita — Akty, ktoré sa priamo a osobne týkajú tejto entity — Priama dotknutosť)

12

2006/C 143/23

Vec C-423/04: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Social Security Commissioner) – Sarah Margaret Richards/Secretary of State for Work and Pensions (Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami v oblasti sociálneho zabezpečenia — Smernica 79/7/EHS — Odmietnutie priznania starobného dôchodku transsexuálke vo veku 60 rokov, ktorá sa podrobila chirurgickej operácii zmeny pohlavia z mužského na ženské)

13

2006/C 143/24

Vec C-428/04: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 6. apríla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Rakúska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 89/391/EHS — Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci — Neoznámenie preberacích opatrení — Nesprávne alebo nedostatočné prebratie — Článok 2 ods. 1, článok 7 ods. 3, článok 8 ods. 2, článok 11 ods. 2 písm. c) a d), článok 13 ods. 2 písm. b) a článok 18)

13

2006/C 143/25

Spojené veci C-443/04 a C-444/04: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden) – H. A. Solleveld (C-443/04) a J. E. van den Hout-van Eijnsbergen (C-444/04)/Staatssecretaris van Financiën (Šiesta smernica o DPH — Článok 13 A ods. 1 písm. c) — Oslobodenia — Poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám v rámci výkonu lekárskeho alebo paramedického povolania — Terapeutické liečenie vykonávané fyzioterapeutom a psychoterapeutom — Definícia paramedického povolania zo strany predmetného členského štátu — Právomoc voľnej úvahy — Hranice)

14

2006/C 143/26

Vec C-456/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 6. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia) – Agip Petroli SpA/Capitaneria di porto di Siracusa, Capitaneria di porto di Siracusa – Sezione staccata di Santa Panagia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Námorná kabotáž — Nariadenie (EHS) č. 3577/92 — Právo uplatniteľné na posádky plavidiel s tonážou nad 650 ton brutto, vykonávajúcich ostrovnú kabotáž — Pojem plavba, ktorá nasleduje po kabotážnej plavbe alebo jej predchádza)

15

2006/C 143/27

Vec C-493/04: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch) – L. H. Piatkowski/Inspecteur van de Belastingdienst – grote ondernemingen Eindhoven (Voľný pohyb pracovníkov — Sociálne zabezpečenie — Osoba, ktorá je zamestnaná súčasne na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činná na území druhého členského štátu — Uplatnenie právnych predpisov o sociálnom zabezpečení oboch členských štátov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 14c písm. b) a príloha VII — Odvody poistného vyberané z úrokových výnosov zaplatených spoločnosťou so sídlom v členskom štáte osobe s bydliskom v inom členskom štáte)

15

2006/C 143/28

Vec C-495/04: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 30. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden) – A.C. Smits-Koolhoven/Staatssecretaris van Financiën (Smernica 95/59 — Dane zo spotreby tabakových výrobkov — Bylinkové cigarety — Výlučne medicínske účely)

16

2006/C 143/29

Vec C-502/04: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. februára 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht) – Ergün Torun/Stadt Augsburg (Pridruženie EHS-Turecko — Voľný pohyb pracovníkov — Článok 7 druhý odsek rozhodnutia Asociačnej rady č. 1/80 — Plnoleté dieťa tureckého pracovníka, ktoré absolvovalo odborné vzdelávanie v hostiteľskom členskom štáte — Odsúdenie v trestnom konaní — Dosah na právo na pobyt)

16

2006/C 143/30

Vec C-10/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 30. marca 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative) – Cynthia Mattern, Hajrudin Cikotic/Ministre du travail et de l'emploi (Voľný pohyb osôb — Pracovníci — Rodinní príslušníci — Právo štátneho príslušníka tretieho štátu, manžela/manželky príslušníka Spoločenstva, na prístup k zamestnaniu — Podmienky)

17

2006/C 143/31

Vec C-15/05: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 27. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te Amsterdam) – Kawasaki Motors Europe NV/Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (Spoločný colný sadzobník — Položky sadzobníka — Zaradenie vozidiel, lietadiel, plavidiel a dopravných zariadení — Traktory a ťahače — Automobily a vozidlá konštruované hlavne na prepravu osôb — Nariadenie (ES) č. 2518/98 — Bod 5 tabuľky v prílohe — Neplatnosť)

17

2006/C 143/32

Vec C-27/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 27. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg) – Elfering Export GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Vývozné náhrady — Materiálna podmienka — Nariadenie (ES) č. 800/1999 — Hovädzie a teľacie mäso — Absencia dôkazu pôvodu výrobkov — Uplatnenie sankcií)

18

2006/C 143/33

Vec C-124/05: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof te 's-Gravenhage) – Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)/Holandské kráľovstvo (Sociálna politika — Ochrana bezpečnosti a zdravia pracovníkov — Smernica 93/104/ES — Právo na platenú dovolenku za rok — Peňažná náhrada za nevyčerpanú platenú minimálnu dovolenku za rok)

19

2006/C 143/34

Vec C-145/05: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. apríla 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation) – Levi Strauss & Co./Casucci SpA (Ochranné známky — Smernica 89/104/EHS — Článok 5 ods. 1 písm. b) — Rozhodujúci moment pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannou známkou a podobným označením — Strata rozlišovacej schopnosti z dôvodu konania majiteľa ochrannej známky po tom, ako sa označenie začalo používať)

19

2006/C 143/35

Vec C-180/05: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 27. apríla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 92/100/EHS — Práva súvisiace s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva — Právo na verejné vypožičiavanie — Neprebratie v stanovenej lehote)

20

2006/C 143/36

Vec C-482/04 P: Uznesenie Súdneho dvora z 21. novembra 2005 – SNF SAS/Komisia Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Smernica o kozmetických výrobkoch — Obmedzenia použitia polyacrylamidu v zložení kozmetických výrobkov)

20

2006/C 143/37

Vec C-200/05 P: Odvolanie podané 9. mája 2005: Carlos Correia de Matos proti rozsudku prvej komory Súdu prvého stupňa z 23. februára 2005 vo veci T-454/04, Carlos Correia de Matos/Komisia

21

2006/C 143/38

Vec C-16/06 P: Odvolanie podané 13. januára 2006: Éditions Albert René SARL proti rozsudku Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 27. októbra 2005 vo veci T-336/03, Éditions Albert René SARL/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

21

2006/C 143/39

Vec C-142/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Østre Landsret (Dánsko) 16. marca 2006 – Olicom A/S/Skatteministeriet

22

2006/C 143/40

Vec C-145/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria di secondo grado di Trento 17. marca 2006 – Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

22

2006/C 143/41

Vec C-146/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria di secondo grado di Trento 17. marca 2006 – Fendt Italiana Srl/Agenzia Dogane Ufficio Dogane di Trento

23

2006/C 143/42

Vec C-147/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato, Quinta Sezione 20. marca 2006 – SECAP SpA/Comune di Torino

23

2006/C 143/43

Vec C-162/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo 27. marca 2006 – International Mail Spain, S.L./Administración del Estado y Correos

24

2006/C 143/44

Vec C-168/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi 29. marca 2006 – Ceramika Paradyż sp. z oo/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

24

2006/C 143/45

Vec C-170/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Napoli 30. marca 2006 – Giuseppina Montoro, Michelangelo Liguori/Beth Israel Deaconess Medical Center

25

2006/C 143/46

Vec C-173/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Commissione tributaria regionale di Genova 3. apríla 2006 – Agrover srl/Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

25

2006/C 143/47

Vec C-177/06: Žaloba podaná 4. apríla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Španielske kráľovstvo

25

2006/C 143/48

Vec C-178/06: Žaloba podaná 5. apríla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Estónska republika

26

2006/C 143/49

Vec C-179/06: Žaloba podaná 5. apríla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

26

2006/C 143/50

Vec C-182/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour administrative 10. apríla 2006 – Luxemburské veľkovojvodstvo/Hans Ulrich Lakebrink, Katrin Peters-Lakebrink

27

2006/C 143/51

Vec C-183/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht München 13. apríla 2006 – Ruma GmbH/Oberfinanzdirektion Nürnberg

27

2006/C 143/52

Vec C-203/06: Žaloba podaná 4. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

28

2006/C 143/53

Vec C-204/06: Žaloba podaná 4. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Česká republika

28

2006/C 143/54

Vec C-294/03: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 1. decembra 2005 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko

28

2006/C 143/55

Vec C-526/03: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 14. novembra 2005 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika

29

2006/C 143/56

Vec C-279/04: Uznesenie predsedu štvrtej komory Súdneho dvora z 15. decembra 2005 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Retten i Hørsholm) – Anklagemyndighedden/Steffen Ryborg

29

2006/C 143/57

Vec C-352/04: Uznesenie predsedu prvej komory Súdneho dvora zo 14. decembra 2005 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Köln) – mdm Versandservice GmbH/Spolková republika Nemecko

29

2006/C 143/58

Vec C-87/05: Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 7. septembra 2005 – Komisia Európskych spoločenstiev/Talianska republika

29

2006/C 143/59

Vec C-126/05: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 5. decembra 2005 – Komisia Európskych spoločenstiev/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

29

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2006/C 143/60

Vec T-394/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. apríla 2006 – Angeletti/Komisia („Verejná služba — Sociálne zabezpečenie — Choroba z povolania — Vystavenie sa vplyvu azbestu — Zamietnutie uznania pôvodu choroby z povolania — Povinnosť rozhodnúť v primeranej lehote — Nemajetková ujma“)

30

2006/C 143/61

Vec T-74/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 3. apríla 2006 – The International Institute for the Urban Environment/Komisia („Program technologického výskumu a rozvoja s názvom ‚Podpora inovácií a stimulácia účasti MSP’ — Financovanie Spoločenstvom — Články 230 ES a 238 ES — Arbitrážna doložka — Návrh na zrušenie — Prípustnosť“)

30

2006/C 143/62

Vec T-420/05 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 4. apríla 2006 – Vischim/Komisia („Konanie o nariadení predbežných opatrení — Návrh na odklad výkonu aktu — Smernica 91/414/EHS — Naliehavosť — Neexistencia“)

31

2006/C 143/63

Vec T-106/06: Žaloba podaná 6. apríla 2006 – Demp Holding/ÚHVT – BAU HOW (BAUHOW)

31

2006/C 143/64

Vec T-111/06: Žaloba podaná 12. apríla 2006 – Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL & FIT)

32

2006/C 143/65

Vec T-115/06: Žaloba podaná 7. apríla 2006 – Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening a iní/Rada

32

2006/C 143/66

Vec T-117/06: Žaloba podaná 13. apríla 2006 – DeTeMedien/ÚHVT (suchen.de)

33

2006/C 143/67

Vec T-124/06: Žaloba podaná 27. apríla 2006 – MIP METRO/ÚHVT – MetroRED Telecom (MetroRED)

34

2006/C 143/68

Vec T-126/06: Žaloba podaná 24. apríla 2006 – Taliansko/Komisia

34

 

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

2006/C 143/69

Vec F-16/05: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (plenárne zasadnutie) z 26. apríla 2006 – Falcione/Komisia (Úradníci — Vymenovanie — Zaradenie do vyššej platovej triedy v služobnom postupe — Články 5 a 31 ods. 2 služobného poriadku — Trovy konania — Článok 7 ods. 5 prílohy I štatútu Súdneho dvora a 88 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa)

36

2006/C 143/70

Vec F-35/06: Žaloba podaná 30. marca 2006 – Grünheid/Komisia

36

2006/C 143/71

Vec F-38/06: Žaloba podaná 14. apríla 2006 – Irène Bianchi/Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

37

2006/C 143/72

Vec F-40/06: Žaloba podaná 8. apríla 2006 – Marcuccio/Komisia Európskych spoločenstiev

37

2006/C 143/73

Vec F-43/06: Žaloba podaná 21. apríla 2006 – Talvela/Komisia

38

2006/C 143/74

Vec F-45/06: Žaloba podaná 25. apríla 2006 – Martin Avendano a i./Komisia

39

2006/C 143/75

Vec F-46/06: Žaloba podaná 4. mája 2006 – Skareby/Komisia

39


 

III   Oznámenia

2006/C 143/76

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 131, 3.6.2006

41


SK

 

Top