Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:096:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 96, 22. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 96

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
22. apríla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2006/C 096/1

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 2. februára 2006 vo veci C-143/05: Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti štátom — Smernica 2002/84/ES — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

1

2006/C 096/2

Vec C-420/05 P: Odvolanie podané 28. novembra 2005: Ricosmos B.V. proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (prvá komora) z 13. septembra 2005 vo veci T-53/02, Ricosmos BV proti Komisii Európskych spoločenstiev

1

2006/C 096/3

Veci C-37/06 a C-58/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uzneseniami Finanzgericht Hamburg z 10. a 12. januára 2006, ktorý súvisí s konaniami: Viamex Agrar Handels GmbH (C-37/06) a ZVK Zuchtvieh-Kontor GmbH (C-58/06) proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

2

2006/C 096/4

Vec C-50/06

3

2006/C 096/5

Vec C-55/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Verwaltungsgericht Köln z 26. januára 2006, ktorý súvisí s konaním: Arcor AG & Co. KG proti Spolkovej republike Nemecko, vedľajší účastník konania: Deutsche Telekom AG

3

2006/C 096/6

Vec C-59/06 P: Odvolanie podané 3. februára 2006: Luigi Marcuccio proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (piata komora) z 24. novembra 2005 vo veci T-236/02: Luigi Marcuccio proti Komisii Európskych spoločenstiev

4

2006/C 096/7

Vec C-67/06: Žaloba podaná 6. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike

5

2006/C 096/8

Vec C-73/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Finanzgericht Köln z 19. januára 2006, ktorý súvisí s konaním: Planzer Luxembourg Sàrl proti Bundeszentralamt für Steuern

5

2006/C 096/9

Vec C-91/06: Žaloba podaná 14. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

6

2006/C 096/10

Vec C-96/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Finanzgericht Hamburg z 23. januára 2006, ktorý súvisí s konaním: Viamex Agrar Handels GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

6

2006/C 096/11

Vec C-99/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Stuttgart zo 7. februára 2006, ktorý súvisí s konaním: Raiffeisenbank Mutlangen e. G. proti Roland Schabel, vedľajší účastníci konania: 1. predseda Landgericht Unkel, 2. Bezirkrevisor Stiglmair

6

2006/C 096/12

Vec C-102/06: Žaloba podaná 21. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

7

2006/C 096/13

Vec C-104/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Švédskemu kráľovstvu

7

2006/C 096/14

Vec C-114/06: Žaloba podaná 27. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Slovenskej republike

8

2006/C 096/15

Vec C-123/06: Žaloba podaná 2. marca 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike

8

2006/C 096/16

Vec C-124/06: Žaloba podaná 2. marca 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike

9

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2006/C 096/17

Vec T-34/02: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. februára 2006 – Le Levant 001 a i./Komisia („Štátna pomoc — Pojem zainteresovanej strany — Výzva na predloženie pripomienok — Rozhodnutie o začatí konania podľa článku 88 ods. 2 ES — Opatrenie daňového odpočtu pri niektorých zámorských investíciách — Rozvojová pomoc spojená so stavbou lodí — Posúdenie podľa článku 87 ods. 1 ES — Povinnosť odôvodnenia“)

10

2006/C 096/18

Vec T-282/02: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. februára 2006 – Cementbouw Handel & Industrie/Komisia („Hospodárska súťaž — Kontrola koncentrácií podnikov — Články 2, 3 a 8 nariadenia (EHS) č. 4064/89 — Pojem koncentrácia — Vytvorenie dominantného postavenia — Povolenie viazané na dodržanie určitých podmienok — Zásada proporcionality“)

10

2006/C 096/19

Vec T-194/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. februára 2006 – Il Ponte Finanziaria/ÚHVT („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok ‚Bainbridge’ — Skoršie národné slovné, obrazové a trojrozmerné ochranné známky obsahujúce slovný prvok ‚Bridge’ — Dôkaz o používaní — Používanie v inej forme — ‚Obranné’ známky — Príbuzné ochranné známky“)

11

2006/C 096/20

Spojené veci T-200/03 a T-313/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. februára 2006 – V/Komisia („Úradníci — Prepustenie pre nespôsobilosť — Článok 51 Služobného poriadku — Zjavne nesprávne posúdenie — Zneužitie právomoci — Povinnosť starostlivosti — Právo na obhajobu — Proporcionalita — Rovnosť zaobchádzania — Odôvodnenie — Hodnotiaca správa — Prípustnosť — Záujem na konaní“)

11

2006/C 096/21

Vec T-74/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. februára 2006 – Nestlé/ÚHVT („Ochranná známka spoločenstva — Konanie o námietkach — Prihláška obrazovej známky Spoločenstva obsahujúca slovnú zložku ‚QUICKY’ — Skoršia obrazová národná, medzinárodná ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovnú zložku ‚Quick’ — Skoršia slovná národná ochranná známka QUICKIES — Nebezpečenstvo zámeny — Zamietnutie zápisu — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

11

2006/C 096/22

Vec T-342/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. februára 2006 – Adam/Komisia („Úradníci — Odmeňovanie — Príspevok na expatriáciu — Článok 4 ods.1 písm. a) prílohy VII Služobného poriadku — Pojem ‚služba uskutočnená pre iný štát’“)

12

2006/C 096/23

Spojené veci T-437/04 a T-441/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. februára 2006 – Standertskjöld-Nordenstam a Heyraud/Komisia („Úradníci — Povýšenie v rámci tzv. ‚druhej časti postupu’ — Hodnotiace obdobie 2003 — Nezaradenie do zoznamu úradníkov vybraných na účely povýšenia do platovej triedy A3 — Porušenie článku 45 Služobného poriadku a zásady rovnosti zaobchádzania“)

12

2006/C 096/24

Vec T-471/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. februára 2006 – Karatzoglou/AER („Dočasný zamestnanec — Zrušenie zmluvy — Článok 47 ods. 2 písm. a) PZOZ — Dodržiavanie ustanovení zmluvy — Legitímna dôvera“)

13

2006/C 096/25

Vec T-338/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 16. februára 2006 – Centro Europa 7/Komisia („Článok 86 ods. 3 ES — Zamietnutie sťažnosti — Žaloba o neplatnosť — Námietka neprípustnosti“)

13

2006/C 096/26

Vec T-171/05 RII: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 17. februára 2006 – Nijs/Dvor audítorov („Konanie o predbežnom opatrení — Úradníci — Nový návrh — Článok 109 rokovacieho poriadku — Nové skutkové okolnosti“)

13

2006/C 096/27

Vec T-438/05: Žaloba podaná 14. decembra 2005 – Daishowa Seiki/ÚHVT

14

2006/C 096/28

Vec T-26/06: Žaloba podaná 25. januára 2006 – Trioplast Wittenheim/Komisia

14

2006/C 096/29

Vec T-32/06: Žaloba podaná 27. januára 2006 – Justerini & Brooks Limited/ÚHVT

15

2006/C 096/30

Vec T-36/06: Žaloba podaná 26. januára 2006 – Bundesverband deutscher Banken/Komisia

15

2006/C 096/31

Vec T-37/06: Žaloba podaná 7. februára 2006 – MEGGLE/ÚHVT

16

2006/C 096/32

Vec T-40/06: Žaloba podaná 9. februára 2006 – Trioplast Industrier/Komisia

17

2006/C 096/33

Vec T-41/06: Žaloba podaná 6. februára 2006 – Poľská republika/Komisia Európskych spoločenstiev

17

2006/C 096/34

Vec T-51/06: Žaloba podaná 21. februára 2006 – Fardem Packaging/Komisia

18

2006/C 096/35

Vec T-52/06: Žaloba podaná 13. januára 2006 – Harry's Morato/ÚHVT

19

2006/C 096/36

Vec T-54/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 – Kendrion/Komisia

20

2006/C 096/37

Vec T-55/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 – RKW/Komisia

20

2006/C 096/38

Vec T-56/06: Žaloba podaná 17. februára 2006 – Francúzsko/Komisia

21

2006/C 096/39

Vec T-57/06: Žaloba podaná 17. februára 2006 – Marly/ÚHVT

22

2006/C 096/40

Vec T-58/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 – Halte/Komisia

23

2006/C 096/41

Vec T-60/06: Žaloba podaná 16. februára 2006 – Talianska republika/Komisia

24

2006/C 096/42

Vec T-64/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – FLS Plast/Komisia

24

2006/C 096/43

Vec T-65/06: Žaloba podaná 24. februára 2006 – FLSmidth/Komisia

25

2006/C 096/44

Vec T-66/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen/Komisia

26

2006/C 096/45

Vec T-67/06: Žaloba podaná 20. februára 2006 – Elini N.V./ÚHVT

27

2006/C 096/46

Vec T-68/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – Stempher a Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher/Komisia

28

2006/C 096/47

Vec T-69/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – Aughinish Alumina/Komisia

29

2006/C 096/48

Vec T-70/06: Žaloba podaná 28. februára 2006 – Audi/ÚHVT

30

2006/C 096/49

Vec T-72/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – Groupe Gascogne/Komisia

30

2006/C 096/50

Vec T-75/06: Žaloba podaná 27. februára 2006 – Bayer CropScience a i./Komisia

31

2006/C 096/51

Vec T-77/06: Žaloba podaná 13. februára 2006 – Talianska republika/Komisia

32

2006/C 096/52

Vec T-79/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – Sachsa Verpackung/Komisia

32

 

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

2006/C 096/53

Vec F-119/05: Žaloba podaná 13. decembra 2005 – Gesner/ÚHVT

34

2006/C 096/54

Vec F-6/06: Žaloba podaná 13. januára 2006 – Scafarto/Komisia

34

2006/C 096/55

Vec F-7/06: Žaloba podaná 23. januára 2006 – B/Komisia

35

2006/C 096/56

Vec F-10/06: Žaloba podaná 5. januára 2006 – André/Komisia

36

2006/C 096/57

Vec F-13/06: Žaloba podaná 9. februára 2006 – Zuleta de Reales Ansaldo/Súdny dvor

36

2006/C 096/58

Vec F-14/06: Žaloba podaná 15. februára 2006 – Chevalier Carmana a i./Súdny dvor Európskych spoločenstiev

37

2006/C 096/59

Vec F-15/06: Žaloba podaná 15. februára 2006 – Abba a i./Európsky parlament

37

2006/C 096/60

Vec F-16/06: Žaloba podaná 15. februára 2006 – Augenault a i./Rada

38

2006/C 096/61

Vec F-17/06: Žaloba podaná 21. februára 2006 – Vereecken/Komisia

38


 

III   Oznámenia

2006/C 096/62

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2006

40


SK

 

Top