Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:086:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 86, 08. apríl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 86

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 49
8. apríla 2006


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2006/C 086/1

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. októbra 2005 v spojených veciach C-465/02 a C-466/02: Spolková republika Nemecko, Dánske kráľovstvo proti Komisii Európskych spoločenstiev (Poľnohospodárstvo — Zemepisné označenia a označenia pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín — Názov „feta“ — Nariadenie (ES) č. 1829/2002 — Platnosť)

1

2006/C 086/2

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 27. októbra 2005 vo veci C-234/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Audiencia Nacional): Contse SA, a i. proti Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), predtým Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 92/50/EHS — Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Zásada zákazu diskriminácie — Zdravotnícke služby domácich respiračných terapií — Podmienka účasti — Kritériá vyhodnotenia)

1

2006/C 086/3

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2006 vo veci C-305/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Šiesta smernica o DPH — Článok 2 bod 1, článok 5 ods. 4 písm. c), článok 12 ods. 3 a článok 16 ods. 1 — Plnenie v rámci územia štátu — Predaj umeleckých diel dovezených v režime dočasného použitia na dražbe — Provízia dražiteľov)

2

2006/C 086/4

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 25. októbra 2005 vo veci C-350/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Landgericht Bochum): Elisabeth Schulte, Wolfgang Schulte proti Deutsche Bausparkasse Badenia AG (Ochrana spotrebiteľov — Podomový predaj — Kúpa nehnuteľného majetku — Investičná transakcia financovaná hypotekárnou pôžičkou — Právo na odstúpenie od zmluvy — Následky odstúpenia)

2

2006/C 086/5

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 31. januára 2006 vo veci C-503/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu (Voľný pohyb osôb — Smernica 64/221/EHS — Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý je manželom štátneho príslušníka členského štátu — Povolenie na vstup a na pobyt — Obmedzenie z dôvodov verejného poriadku — Schengenský informačný systém — Záznam na účely zamietnutia vstupu)

3

2006/C 086/6

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. januára 2006 vo veci C-514/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 43 ES a 49 ES — Obmedzenia slobody usadiť sa a slobodného poskytovania služieb — Súkromné bezpečnostné služby — Podmienky — Právnická osoba — Minimálne základné imanie — Zábezpeka — Minimálny počet spolupracovníkov — Smernice 89/48/EHS a 92/51/EHS — Uznávanie odborných kvalifikácií)

4

2006/C 086/7

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. januára 2006 vo veci C-533/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie (Nariadenie (ES) č. 1798/2003 — Smernica 2003/93/ES — Voľba právneho základu)

4

2006/C 086/8

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. februára 2006 v spojených veciach C-23/04 až C-25/04 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Dioikitiko Protodikeio Athinon): Sfakainakis AEVE proti Elliniko Dimosio (Dohoda o pridružení EHS-Maďarsko — Povinnosť vzájomnej pomoci colných orgánov — Dodatočné vymáhanie dovozného cla po stiahnutí certifikátov o pohybe dovážaných výrobkov vo vyvážajúcom štáte)

5

2006/C 086/9

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. februára 2006 vo veci C-127/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division): Declan O'Byrne proti Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (Smernica 85/374/EHS — Zodpovednosť za chybné výrobky — Pojem „uvedenie do obehu“ pri výrobku — Dodávka výrobcu dcérskej spoločnosti v jeho úplnom vlastníctve)

5

2006/C 086/10

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. februára 2006 vo veci C-215/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Østre Landsret): Marius Pedersen A/S proti Miljøstyrelsen (Odpad — Preprava odpadu — Odpad určený na zhodnotenie — Pojem „oznamovateľ“ — Povinnosti oznamovateľa)

6

2006/C 086/11

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. februára 2006 v spojených veciach C-226/04 a C-228/04 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Tribunale amministrativo regionale del Lazio): La Cascina Soc. coop. arl. a i. proti Ministero della Difesa, a i. a Consorzio G. f. M. proti Ministero della Difesa, a i. (Verejné zmluvy na poskytnutie služieb — Smernica 92/50/EHS — Článok 29 prvý odsek písm. e) a f) — Povinnosti poskytovateľa služieb — Platenie príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní)

7

2006/C 086/12

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. októbra 2005 vo veci C-229/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen): Crailsheimer Volksbank eG proti Klaus Conrads, Frank Schulzke a Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke (Ochrana spotrebiteľov — Zmluvy uzatvárané mimo prevádzkových priestorov — Zmluva o pôžičke spojená s nadobudnutím nehnuteľnosti uzavretá za okolností podomového predaja — Právo odstúpenia)

7

2006/C 086/13

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. októbra 2005 vo veci C-247/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Beroep voor het bedrijfsleven): Transport Maatschappij Trafic BV proti Staatssecretaris van Economische Zaken (Colný kódex Spoločenstva — Vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla — Pojem „dlžný na základe právnych predpisov“)

8

2006/C 086/14

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2006 vo veci C-415/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hoge Raad der Nederlanden): Staatssecretaris van Financiën proti Stichting Kinderpvang Enschede (Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia — Poskytovanie služieb spojených so sociálnou pomocou a sociálnym zabezpečením, ako aj starostlivosťou a vzdelávaním detí alebo mládeže)

8

2006/C 086/15

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2006 vo veci C-473/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hof van Cassatie): Plumex proti Young Sports NV (Súdna spolupráca — Nariadenie (ES) č. 1348/2000 — Články 4 až 11 a 14 — Doručenia súdnych písomností — Doručenie prostredníctvom orgánov — Doručenie poštou — Vzťahy medzi spôsobmi odoslania a doručenia — Prednosť — Odvolacia lehota)

9

2006/C 086/16

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. januára 2006 vo veci C-2/05 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Arbeidshof te Brusel): Rijksdienst voor Sociale Zekerheid proti Herbosch Kiere NV (Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Určenie uplatniteľných právnych predpisov — Pracovníci vyslaní do iného členského štátu — Záväzný charakter potvrdenia E 101)

9

2006/C 086/17

Vec C-456/05: Žaloba podaná 23. decembra 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko

10

2006/C 086/18

Vec C-14/06: Žaloba podaná 11. januára 2006: Európsky parlament proti Komisii Európskych spoločenstiev

11

2006/C 086/19

Vec C-40/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Finanzgericht München z 8. decembra 2005, ktorý súvisí s konaním: Juers Pharma Import-Export GmbH proti Oberfinanzdirektion Nürnberg

11

2006/C 086/20

Vec C-43/06: Žaloba podaná 27. januára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

12

2006/C 086/21

Vec C-44/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Finanzgericht des Landes Brandenburg z 12. októbra 2005, ktorý súvisí s konaním: Gerlach & Co. mbH proti Hauptzollamt Frankfurt (Oder)

12

2006/C 086/22

Vec C-51/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Tribunale di Livorno z 13. januára 2006, ktorý súvisí s konaním: Alberto Bianchi proti De Robert Calzature Srl

13

2006/C 086/23

Vec C-56/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Finanzgericht Düsseldorf z 31. januára 2006, ktorý súvisí s konaním: Euro Tex Textilverwertung GmbH proti Hauptzollamt Duisburg

13

2006/C 086/24

Vec C-61/06: Žaloba podaná 3. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

13

2006/C 086/25

Vec C-62/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Supremo Tribunal Administrativo z 11. januára 2006, ktorý súvisí s konaním: Fazenda Pública – Director Geral das Alfândegas proti Z.F. ZEFESER – Importaçao e Exportaçao de Produtos Alimentares, Lda.

14

2006/C 086/26

Vec C-63/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas z 20. decembra 2005, ktorý súvisí s konaním: UAB Profisa proti Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

14

2006/C 086/27

Vec C-65/06: Žaloba podaná 6. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu

15

2006/C 086/28

Vec C-70/06: Žaloba podaná 7. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

15

2006/C 086/29

Vec C-75/06: Žaloba podaná 8. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

16

2006/C 086/30

Vec C-79/06: Žaloba podaná 10. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike

16

2006/C 086/31

Vec C-81/06: Žaloba podaná 8. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

17

2006/C 086/32

Vec C-82/06: Žaloba podaná 8. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

17

2006/C 086/33

Vec C-83/06: Žaloba podaná 9. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

18

2006/C 086/34

Vec C-89/06: Žaloba podaná 14. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

18

2006/C 086/35

Vec C-90/06: Žaloba podaná 14. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

19

2006/C 086/36

Vec C-93/06: Žaloba podaná 14. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

19

2006/C 086/37

Vec C-94/06: Žaloba podaná 14. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

19

2006/C 086/38

Vec C-98/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Högsta domstolen (Švédsko) z 8. februára 2006, ktorý súvisí s konaním: Freeport PLC proti Olle Arnoldsson

20

2006/C 086/39

Vec C-100/06: Žaloba podaná 21. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu

20

2006/C 086/40

Vec C-101/06: Žaloba podaná 21. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike

21

2006/C 086/41

Vec C-105/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu

21

2006/C 086/42

Vec C-106/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu

21

2006/C 086/43

Vec C-107/06: Žaloba podaná 22. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike

22

2006/C 086/44

Vec C-110/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu

22

2006/C 086/45

Vec C-113/06: Žaloba podaná 27. februára 2006 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu

23

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2006/C 086/46

Vec T-202/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2006 – Alecansan/ÚHVT („Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o námietke — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva COMP USA — Skoršia národná obrazová ochranná známka Spoločenstva COMP USA — Neexistencia podobnosti tovaru a služieb — Zamietnutie námietok — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

24

2006/C 086/47

Vec T-251/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2006 – Albrecht a i./Komisia („Politika hygieny — Veterinárne liečivá — Výrobky obsahujúce benzatín-benzylpenicilín — Rozhodnutie Komisie nariaďujúce pozastavenie platnosti povolenia uvádzania na trh — Právomoc“)

24

2006/C 086/48

Vec T-273/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2006 – Merck Sharp & Dohme a i./Komisia („Lieky na humánne použitie — Povolenie na uvedenie na trh liekov obsahujúcich látku enalapril — Rozhodnutie Komisie nariaďujúce zmenu súhrnnej charakteristiky výrobku — Právomoc“)

25

2006/C 086/49

Vec T-293/03: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2006 – Giulietti/Komisia („Úradníci — Verejné výberové konanie — Vylúčenie z výberového konania — Protiprávnosť oznámenia o výberovom konaní — Neprípustnosť — Odborná prax — Práca na plný úväzok“)

25

2006/C 086/50

Vec T-206/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. februára 2006 – Rodrigues Carvalhais/ÚHVT („Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok ‚PERFIX’ — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva obsahujúca slovný prvok ‚cerfix’ — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“)

26

2006/C 086/51

Spojené veci T-466/04 a T-467/04: Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. februára 2006 – Elisabetta Dami/ÚHVT („Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka GERONIMO STILTON — Námietka — Prerušenie konania — Obmedzenie zoznamu výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou — Späťvzatie námietky“)

26

2006/C 086/52

Spojené veci T-376/05 a T-383/05: Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. februára 2006 – TEA-CEGOS a i./Komisia („Verejné zmluvy — Verejné obstarávanie v Spoločenstve — Prijatie technickej pomoci pre odborníkov vykonávajúcich krátkodobé expertízy výhradne v prospech tretích krajín, ktorým sa poskytuje vonkajšia pomoc — Zamietnutie ponúk“)

27

2006/C 086/53

Vec T-249/02: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 13. októbra 2005 – Fintecna/Komisia („Európsky sociálny fond — Zníženie finančnej pomoci — Žaloba o neplatnosť — Akt, ktorý možno napadnúť žalobou — Prípravný akt — Neprípustnosť“)

27

2006/C 086/54

Vec T-48/03: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 31. januára 2006 – Schneider Electric/Komisia („Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Obnova konania o kontrole po tom, ako Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie zakazujúce koncentráciu — Začatie fázy dôkladného preskúmania — Vzdanie sa koncentrácie — Ukončenie kontrolného konania — Žaloba o neplatnosť — Akty s negatívnymi účinkami — Záujem na veci — Neprípustnosť“)

27

2006/C 086/55

Vec T-278/03: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. januára 2006 – Van Mannekus/Rada („Dumping — Dovozy oxidu horečnatého s pôvodom v Číne — Zmena skôr prijatých antidumpingových opatrení — Žaloba o neplatnosť — Námietka neprípustnosti“)

28

2006/C 086/56

Vec T-280/03: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 27. januára 2006 – Van Mannekus/Rada („Dumping — Dovozy spekaného (sintrovaného) horčíka s pôvodom v Číne — Zmena skôr prijatých antidumpingových opatrení — Žaloba o neplatnosť — Námietka neprípustnosti“)

28

2006/C 086/57

Vec T-42/04: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 13. januára 2006 – Komninou a i./Komisia („Žaloba o náhradu škody — Mimozmluvná zodpovednosť — Odloženie sťažnosti namietajúcej konanie členského štátu, ktoré môže viesť k začatiu konania o nesplnenie povinnosti — Riešenie sťažnosti Komisiou — Zásada správneho úradného postupu“)

29

2006/C 086/58

Vec T-396/05 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 10. januára 2006 – ArchiMEDES/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Arbitrážna doložka — Prípustnosť — Naliehavosť — Neexistencia“)

29

2006/C 086/59

Vec T-397/05 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 10. januára 2006 – ArchiMEDES/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Arbitrážna doložka — Naliehavosť — Neexistencia“)

29

2006/C 086/60

Vec T-417/05 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 1. februára 2006 – Endesa/Komisia („Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Kontrola koncentrácií — Naliehavosť“)

30

2006/C 086/61

Vec T-437/05 R: Uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2006 – Brink's Security Luxembourg/Komisia („Predbežné opatrenia — Naliehavosť — Absencia“)

30

2006/C 086/62

Vec T-8/06: Žaloba podaná 12. januára 2006 – FAB Fernsehen aus Berlin/Komisia

31

2006/C 086/63

Vec T-14/06: Žaloba podaná 16. januára 2006 – K-Swiss/ÚHVT

31

2006/C 086/64

Vec T-18/06: Žaloba podaná 23. januára 2006 – Deutsche Telekom/ÚHVT

32

2006/C 086/65

Vec T-21/06: Žaloba podaná 21. januára 2006 – Nemecko/Komisia

32

2006/C 086/66

Vec T-24/06: Žaloba podaná 24. januára 2006 – Medienanstalt Berlin-Brandenburg/Komisia

32

2006/C 086/67

Vec T-28/06: Žaloba podaná 24. januára 2006 – RheinfelsQuellen H. Hövelmann/ÚHVT

33

2006/C 086/68

Vec T-29/06: Žaloba podaná 24. januára 2006 – Procter & Gamble/ÚHVT

33

2006/C 086/69

Vec T-30/06: Žaloba podaná 24. januára 2006 – Procter & Gamble/ÚHVT

34

2006/C 086/70

Vec T-31/06: Žaloba podaná 24. januára 2006 – Procter & Gamble/ÚHVT

34

2006/C 086/71

Vec T-35/06: Žaloba podaná 30. januára 2006 – Honig-Verband e. V./Komisia Európskych spoločenstiev

35

2006/C 086/72

Vec T-39/06: Žaloba podaná 3. februára 2006 – Transcatab S.p.A, v likvidácii/Komisia

35

2006/C 086/73

Vec T-42/06: Žaloba podaná 13. februára 2006 – Gollnisch/Parlament

36

2006/C 086/74

Vec T-43/06: Žaloba podaná 9. februára 2006 – Cofira SAC/Komisia Európskych spoločenstiev

37

2006/C 086/75

Vec T-44/06: Žaloba podaná 14. februára 2006 – Komisia/Hellenic Ventures a päť ďalších žalovaných

37

2006/C 086/76

Vec T-45/06: Žaloba podaná 13. februára 2006 – Reliance Industries/Rada a Komisia

38

2006/C 086/77

Vec T-46/06: Žaloba podaná 13. februára 2006 – Galileo Lebensmittel/Komisia

39

2006/C 086/78

Vec T-48/06: Žaloba podaná 17. februára 2006 – Astex Therapeutics/ÚHVT

40

2006/C 086/79

Vec T-50/06: Žaloba podaná 17. februára 2006 – Írsko/Komisia

40

2006/C 086/80

Vec T-53/06: Žaloba podaná 21. februára 2006 – UPM-Kymmene/Komisia

41

2006/C 086/81

Vec T-59/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – Low & Bonar a Bonar Technical Fabrics/Komisia

42

2006/C 086/82

Vec T-61/06: Žaloba podaná 13. februára 2006 – Talianska republika/Komisia

43

2006/C 086/83

Vec T-62/06: Žaloba podaná 23. februára 2006 – Eurallumina/Komisia

44

2006/C 086/84

Vec T-63/06: Žaloba podaná 16. februára 2006 – Eyropaïki Dynamiki/ESMDDZ

45

2006/C 086/85

Vec T-330/05: Uznesenie Súdu prvého stupňa z 8. februára 2006 – Aqua-Terra Bioprodukt/ÚHVT

46

 

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE

2006/C 086/86

Vec F-124/05: Žaloba podaná 16. decembra 2005 – A/Komisia

47

2006/C 086/87

Vec F-2/06: Žaloba podaná 5. januára 2006 – Marcuccio/Komisia

48

2006/C 086/88

Vec F-12/06: Žaloba podaná 3. februára 2006 – Suleimanova/Výbor regiónov

48


 

III   Oznámenia

2006/C 086/89

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 74, 25.3.2006

49


SK

 

Top