Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:143:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 143, 11. jún 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 143

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
11. júna 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2005/C 143/1

Informácie o podávaní návrhov na začatie prejudiciálnych konaní vnútroštátnymi súdmi

1

2005/C 143/2

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. apríla 2005 vo veci C-494/01: Komisia Európskych spoločenstiev proti Írsku (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Nakladanie s odpadmi — Smernica 75/442/EHS, zmenená a doplnená smernicou 91/156/ES — Články 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 a 14)

5

2005/C 143/3

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 17. marca 2005 vo veci C-294/02: Komisia Európskych spoločenstiev proti AMI Semiconductor Belgium BVBA a iní (Arbitrážna doložka — Určenie Súdu prvého stupňa — Právomoc Súdneho dvora — Osoby v likvidácii — Spôsobilosť byť účastníkom konania — Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 — Konkurzné konania — Vrátenie záloh — Vrátenie na základe zmluvného ustanovenia — Solidárna zodpovednosť — Vymáhanie plnenia poskytnutého bez právneho dôvodu)

5

2005/C 143/4

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-341/02: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 96/71/ES — Vysielanie pracovníkov v rámci poskytovania služieb — Podniky pôsobiace v odvetví stavebníctva — Minimálna mzda — Porovnanie minimálnej mzdovej tarify zakotvenej v ustanoveniach členského štátu, na území ktorého je pracovník vyslaný, a mzdy skutočne platenej zamestnávateľom so sídlom v inom členskom štáte — Nezohľadnenie mzdových zvýhodnení a príplatkov platených zamestnávateľom so sídlom v inom členskom štáte ako súčasť minimálnej mzdy)

6

2005/C 143/5

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. apríla 2005 vo veci C-376/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hoge Raad der Nederlanden): Stichting „Goed Wonen“ proti Staatssecretaris van Financiën (Dane z obratu — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Článok 17 Šiestej smernice 77/388/EHS — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Zmena vnútroštátnych právnych predpisov — Retroaktívny účinok — Zásada ochrany legitímnej dôvery a zásada právnej istoty)

6

2005/C 143/6

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. apríla 2005 vo veci C-25/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesfinanzhof): Finanzamt Bergisch Gladbach proti HE (Daň z pridanej hodnoty — Šiesta smernica DPH — Výstavba domu manželmi v majetkovom spoločenstve, ktoré samo nevykonáva podnikateľskú činnosť — Používanie miestnosti jedným zo spoluvlastníkov na účely podnikania — Postavenie osoby podliehajúcej dani — Právo na odpočet — Podmienky vykonania — Požiadavky týkajúce sa faktúry)

7

2005/C 143/7

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. apríla 2005 vo veci C-140/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Články 43 ES a 48 ES — Optici — Podmienky usadenia sa — Zriadenie a prevádzkovanie očných optík — Obmedzenia — Odôvodnenie — Zásada proporcionality)

8

2005/C 143/8

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-163/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 80/68/EHS — Ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami — Články 3, 4 a 5 — Smernica 91/689/EHS — Nebezpečný odpad — Článok 2 ods. 1 a článok 6 ods. 1)

8

2005/C 143/9

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. apríla 2005 v spojených veciach C-207/03 a C-252/03 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) a Cour administrative): Novartis AG a iní proti Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks for the United Kingdom a Ministre de l'Economie proti Millennium Pharmaceuticals Inc. (Patentové právo — Lieky — Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá)

9

2005/C 143/10

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 21. apríla 2005 vo veci C-267/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Högsta domstolen): Lars Erik Staffan Lindberg (Smernica 83/189/EHS — Postup pri informovaní v oblasti noriem a technických predpisov — Povinnosť oznámiť návrhy technických noriem — Vnútroštátna úprava hazardných hier a lotérií — Hry na hracích automatoch — Zákaz usporadúvania hier s hracími automatmi, ktoré nevydávajú výhry bezprostredne — Hrací automat typu „koleso šťastia“ — Pojem „technický predpis“)

9

2005/C 143/11

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-385/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Hamburg-Jonas proti Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG (Vývozné náhrady — Nepravdivé vyhlásenie — Pojem „žiadosť“ — Pokuta — Podmienky)

10

2005/C 143/12

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-441/03 Komisia Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 79/409/EHS a 92/43/EHS — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Ochrana prirodzených biotopov — Neprebranie v stanovených lehotách)

11

2005/C 143/13

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-519/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu (Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke — Nahradenie rodičovskej dovolenky materskou dovolenkou — Dátum, od ktorého je priznané individuálne právo na rodičovskú dovolenku)

11

2005/C 143/14

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-22/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Nariadenie (EHS) č. 2847/93 — Rybárske plavidlá — Inštalovanie systému kontroly polohy satelitom — Neprebratie v stanovených lehotách)

12

2005/C 143/15

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-146/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernice 2000/69/ES a 2001/81/ES — Látky znečisťujúce ovzdušie — Národné emisné stropy — Neprebratie)

12

2005/C 143/16

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-171/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/80/ES — Neprebratie)

13

2005/C 143/17

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. apríla 2005 vo veci C-299/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike (Nesplnenie povinnosti členského štátu — Smernica 2002/77/ES — Trhy elektronických komunikačných sietí a služieb — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

13

2005/C 143/18

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. apríla 2005 vo veci C-329/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2000/43/ES — Neprebratie v stanovenej lehote)

13

2005/C 143/19

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. apríla 2005 vo veci C-375/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/58/ES — Elektronické komunikácie — Spracovávanie osobných údajov — Ochrana súkromia — Ochrana fyzických osôb — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

14

2005/C 143/20

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. apríla 2005 vo veci C-376/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/58/ES — Elektronické komunikácie — Spracovávanie osobných údajov — Ochrana súkromia — Ochrana fyzických osôb — Neprebratie v stanovenej lehote)

14

2005/C 143/21

Vec C-93/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Korsholms tingsrätt z 18. februára 2005, ktorý súvisí s konaním: Teemu Hakala proti Oy L Simons Transport Ab

15

2005/C 143/22

Vec C-112/05: Žaloba podaná 4. marca 2005: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko

15

2005/C 143/23

Vec C-120/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Finanzgericht Hamburg z 2. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L, zastúpená likvidátorom Ravensberger Honig GmbH proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

16

2005/C 143/24

Vec C-121/05 P: Odvolanie podané dňa 15. marca 2005 (faxom z 11. marca 2005): Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (tretia komora) z 12. januára 2005 vo veci T-334/03, Deutsche Post Euro Express GmbH proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

16

2005/C 143/25

Vec C-125/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Østre Landsret z 15. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: VW-Audi Forhandlerforeningen, zastupujúci Vulcan Silkeborg A/S proti Skandinavisk Motor Co. A/S

17

2005/C 143/26

Vec C-127/05: Žaloba podaná dňa 21. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska

18

2005/C 143/27

Vec C-129/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozsudkom College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage zo 17. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: N. V. Raverco proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

19

2005/C 143/28

Vec C-130/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozsudkom College van Beroep voor het bedrijfsleven te 's-Gravenhage zo 17. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Coxon & Chatterton limited proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

20

2005/C 143/29

Vec C-133/05: Žaloba podaná 21. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

20

2005/C 143/30

Vec C-134/05: Žaloba podaná 22. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike

21

2005/C 143/31

Vec C-138/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením College van Beroep voor het bedrujfsleven z 22. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie proti Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit a ako vedľajší účastník konania: LTO Nederland

22

2005/C 143/32

Vec C-140/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Zoll-Senat 3(K) des Unabhängigen Finanzsenates zo 17. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Amalia Valesko proti Zollamt Klagenfurt

23

2005/C 143/33

Vec C-142/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Lulea Tingsrätt z 21. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Ministère public proti Percy Mickelsson a Joakim Roos

23

2005/C 143/34

Vec C-143/05: Žaloba podaná dňa 29. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu

24

2005/C 143/35

Vec C-144/05: Žaloba podaná 30. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Belgickému kráľovstvu

24

2005/C 143/36

Vec C-146/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Bundesfinanzhof z 10. februára 2005, ktorý súvisí s konaním: Albert Collée ako univerzálny právny nástupca Collée KG proti Finanzamt Limburg a.d. Lahn

25

2005/C 143/37

Vec C-147/05: Žaloba podaná dňa 1. apríla 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu

25

2005/C 143/38

Vec C-151/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Bundesfinanzhof z 13. januára 2005, ktorý súvisí s konaním: F. Weissheimer Malzfabrik proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas

25

2005/C 143/39

Vec C-153/05: Žaloba podaná 5. apríla 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

26

2005/C 143/40

Vec C-157/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 28. januára 2005, ktorý súvisí s konaním: Winfried L. Holböck proti Finanzamt Salzburg-Land

26

2005/C 143/41

Vec C-158/05: Žaloba podaná 6. apríla 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko

26

2005/C 143/42

Vec C-162/05 P: Odvolanie podané 8. apríla 2005: Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) z 18. januára 2005 vo veci T-141/01, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis proti Komisii Európskych spoločenstiev

27

2005/C 143/43

Vec C-166/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 31. marca 2005, ktorý súvisí s konaním: Heger Rudi GmbH proti Finanzamt Graz-Stadt

28

2005/C 143/44

Vec C-169/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozsudkom Cour de cassation de Belgique zo 4. apríla 2005, ktorý súvisí s konaním: URADEX SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution, skratka RTD, a Société Intercommunale pour la Diffusion de la Téléviosion, skratka BRUTELE

28

2005/C 143/45

Vec C-176/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Landesgerichts für ZRS Viedeň z 8. apríla 2005, ktorý súvisí s konaním: KVZ retec GmbH proti Rakúskej republike (Bundesminister für Land-und Fortwirtschaft, Umwelt und Wasserwirthschaft)

28

2005/C 143/46

Výmaz veci C-273/02

29

2005/C 143/47

Výmaz veci C-458/02

29

2005/C 143/48

Výmaz veci C-395/03

29

2005/C 143/49

Výmaz veci C-504/03

29

2005/C 143/50

Výmaz veci C-49/04

29

2005/C 143/51

Výmaz veci C-57/04

30

2005/C 143/52

Výmaz veci C-165/04

30

2005/C 143/53

Výmaz veci C-179/04

30

2005/C 143/54

Výmaz veci C-261/04

30

2005/C 143/55

Výmaz veci C-262/04

30

2005/C 143/56

Výmaz veci C-277/04

30

2005/C 143/57

Výmaz veci C-399/04

30

2005/C 143/58

Výmaz veci C-460/04

31

2005/C 143/59

Výmaz veci C-516/04

31

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2005/C 143/60

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2005 vo veci T-336/02: Susan Christensen proti Komisii Európskych spoločenstiev (Verejná služba — Výberové konanie na dočasných zamestnancov — Zloženie výberového výboru a priebeh konania)

32

2005/C 143/61

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2005 vo veci T-187/03, Isabella Scippacercola proti Komisii Európskych spoločenstiev (Prístup k dokumentom inštitúcií — Článok 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1049/2001)

32

2005/C 143/62

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2005 vo veci T-376/03: Michel Hendrickx proti Rade Európskej únie (Úradníci — Vnútorné výberové konanie — Nepripustenie k ústnym skúškam — Požiadavka špecifických jazykových znalostí — Zásada rovnakého zaobchádzania — Prístup k dokumentom Rady — Povinnosť odôvodnenia)

33

2005/C 143/63

Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. decembra 2004 vo veci T-55/02, Peter Finch proti Komisii Európskych spoločenstiev (Úradníci — Sťažnosť — Implicitné zamietnutie — Explicitné zamietnutie v lehote na podanie žaloby — Oneskorené oznámenie zamietnutia — Prípustnosť — Dôchodky — Prevod práv na dôchodok z vnútroštátneho práva — Výpočet rokov zamestnania zohľadnených v režime Spoločenstva — Príjem posúdený ako referenčný — Žaloba bez zjavného právneho základu)

33

2005/C 143/64

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005 vo veci T-206/02, Congrès national du Kurdistan (KNK) proti Rade Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Určité obmedzujúce opatrenia zamerané proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu — Aktívna legitimácia — Združenie — Prípustnosť)

34

2005/C 143/65

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005 vo veci T-229/02, Kurdistan Workers' Party (PKK) a Kurdistan National Congress (KNK) proti Rade Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Osobitné obmedzujúce opatrenia zamerané proti určitým osobám a subjektom za účelom boja proti terorizmu — Procesná legitimácia — Vecná legitimácia — Spolok — Prípustnosť)

34

2005/C 143/66

Uznesenie Súdu prvého stupňa zo 14. februára 2005 vo veci T-406/03, Nicolas Ravailhe proti Výboru regiónov Európskej únie (Úradníci — Predbežné správne konanie — Neprípustnosť)

35

2005/C 143/67

Uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. januára 2005 vo veci T-268/04, Spa Monopole, Compagnie fermière de Spa proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietky — Späťvzatie námietok — Zastavenie konania)

35

2005/C 143/68

Vec T-35/05: Žaloba podaná 21. januára 2005: Elisabeth Agne-Dapper a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev

35

2005/C 143/69

Vec T-80/05: Žaloba podaná 17. februára 2005: Hinrich Bavendam a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev

36

2005/C 143/70

Vec T-112/05: Žaloba podaná 2. marca 2005: Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals International BV, Akzo Nobel Chemicals BV a Akzo Nobel Functional Chemicals BV proti Komisii Európskych spoločenstiev

37

2005/C 143/71

Vec T-117/05: Žaloba podaná 9. marca 2005: Andreas Rodenbröker a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev

37

2005/C 143/72

Vec T-121/05: Žaloba podaná dňa 15. marca 2005: Borax Europe Ltd proti Komisii Európskych spoločenstiev

38

2005/C 143/73

Vec T-132/05: Žaloba podaná dňa 16. marca 2005: Nicola Falcione proti Komisii Európskych spoločenstiev

38

2005/C 143/74

Vec T-133/05: Žaloba podaná 17. marca 2005: Gérard Meric proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT)

39

2005/C 143/75

Vec T-141/05: Žaloba podaná 11. apríla 2005: Internationalen Hilfsfonds e. V. proti Komisii Európskych spoločenstiev

40

2005/C 143/76

Vec T-146/05: Žaloba podaná 14. apríla 2005: Flex Equipos de Descanso, S.A. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

40

2005/C 143/77

Vec T-148/05: Žaloba podaná 11. apríla 2005: Comunidad Autónoma de Madrid a Madrid, Infraestructuras del Transporte (MINTRA) proti Komisii Európskych spoločenstiev

41

2005/C 143/78

Vec T-150/05: Žaloba podaná dňa 18. apríla 2005: Marku Sahlstedtin, Juha Kankkusen, Mikko Tannerin, Tioni Tannerin, Liisa Tannerin, Eva Jokisen, Aili Oksasenm, Olli Tannerin, Leena Tannerin, Aila Puttosen, Risto Tannerin, Tom Järvisen, Runo K. Kurko, registrovaná právnická osoba Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK a nadácia MTK, proti Komisii Európskych spoločenstiev

42

2005/C 143/79

Vec T-152/05: Žaloba podaná dňa 18. apríla 2005: John Arthur Slater proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

43

2005/C 143/80

Výmaz veci T-176/00

43

2005/C 143/81

Výmaz veci T-225/01

44

2005/C 143/82

Výmaz veci T-142/04

44

2005/C 143/83

Výmaz veci T-228/04

44

2005/C 143/84

Výmaz veci T-470/04

44


 

III   Oznámenia

2005/C 143/85

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 132, 28.5.2005

45


SK

 

Top