Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:120:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 120, 20. máj 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 120

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
20. mája 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Úvodné akty

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

412. plenárne zasadanie v dňoch 27. a 28. októbra 2004

2005/C 120/1

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zaistení, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 73/239/EHS, 92/49/EHS a smernice 98/78/ES a 2002/83/ES“COM(2004) 273 final – 2004/0097 (COD)

1

2005/C 120/2

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, týkajúcej sa obmedzení marketingu a používania toluénu a trichlórbenzénu (dvadsiata ôsma zmena a doplnenie smernice Rady 76/769/EHS)“COM(2004) 320 final – 2004/0111 (COD)

6

2005/C 120/3

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Schopnosť MSP a ekonomicko – sociálnych inštitúcií prispôsobiť sa zmenám vyplývajúcim z hospodárskej dynamiky“ (Prieskumné stanovisko)

10

2005/C 120/4

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Celoeurópske dopravné koridory“

17

2005/C 120/5

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Spájanie Európy veľkou rýchlosťou: nedávny pokrok v sektore elektronických komunikácií“(COM(2004) 61 final)

22

2005/C 120/6

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Pozmenenému návrhu Smernice Európskeho parlamentu a Rady o zvýšení bezpečnosti prístavov“COM(2004) 393 final – 2004/0031 (COD)

28

2005/C 120/7

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorá súvisí s reštrikciami marketingu a používania polycyklických aromatických uhľovodíkov v zmäkčovadlách a pneumatikách (dvadsiate siedme upravené nové znenie smernice Rady 76/769/EHS)“COM(2004) 98 final – 2004/0036 (COD)

30

2005/C 120/8

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2702/1999 o opatreniach na poskytovanie informácií a na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov v tretích krajinách a nariadenie (ES) č. 2826/2000 o informačných a propagačných činnostiach na poľnohospodárske výrobky na vnútornom trhu“COM(2004) 233 final – 2004/0073 CNS

34

2005/C 120/9

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Priemyselné zmeny a štátna pomoc v oceliarskom sektore“

37

2005/C 120/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru odbornej sekcie „Práca, sociálne veci, občianstvo“ na tému „Ochrana zdravia: kolektívna povinnosť, nové právo“

47

2005/C 120/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie: Ďalšie sledovanie procesu úvah na vysokej úrovni o mobilite pacientov a pokroku v zdravotníckej starostlivosti v Európskej únii“COM(2004) 301 final

54

2005/C 120/12

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k:

„Návrhu smernice Rady o špecifickom postupe pri povoľovaní vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín za účelom vedeckého výskumu“

„Návrhu odporúčania Rady, aby sa umožnilo povolenie vstupu štátnym príslušníkom tretích krajín za účelom vykonávania vedeckého výskumu v Európskom spoločenstve“

„Návrhu odporúčania Rady umožniť členským štátom vydanie jednotných víz na krátkodobý pobyt pre výskumníkov z tretích krajín, cestujúcich v Európskom spoločenstve za účelom vykonávania vedeckého výskumu“(COM(2004) 178 final – 2004/0061 (CNS))

60

2005/C 120/13

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Odbornej príprave a produktivite“

64

2005/C 120/14

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2002/463/ES, ktorým sa prijíma akčný program pre administratívnu spoluprácu v oblasti vonkajších hraníc, víz, azylu a imigrácie (program ARGO)“(COM(2004) 384 final – 2004/0122 (CNS))

76

2005/C 120/15

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu nariadenia Rady o Európskom stredisku pre monitorovanie drog a drogovej závislosti“ (COM(2003) 808 final – 2003/0311 (CNS))

78

2005/C 120/16

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Zlepšovanie implementácie Lisabonskej stratégie“

79

2005/C 120/17

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Konkurencieschopnosť európskych podnikov“

89

2005/C 120/18

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Zelenej knihe o verejných/súkromných partnerstvách a legislatíve Spoločenstva týkajúcej sa verejného obstarávania a koncesií“(COM(2004) 327 final)

103

2005/C 120/19

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Rady pozmeňujúcej Smernicu 92/12/EEC o všeobecných ustanoveniach ohľadom výrobkov podliehajúcim spotrebnej dani a o skladovaní, preprave a monitorovaní takých výrobkov“(COM(2004) 227 final – (CNS)2004/0072)

111

2005/C 120/20

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS v dôsledku pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska“COM(2004) 295 final

114

2005/C 120/21

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej účinnosti pri konečnom používaní a energetických službách“COM(2003) 739 final – 2003/0300 (COD)

115

2005/C 120/22

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady týkajúcej sa opatrení na ochranu bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry“COM(2003) 740 final – 2003/0301 (COD)

119

2005/C 120/23

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu“

123

2005/C 120/24

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k téme „Životné prostredie ako hospodárska príležitosť“

128

2005/C 120/25

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k „Oznámeniu Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – modernizácia sociálnej ochrany pre rozvoj vysokokvalitnej, dostupnej a trvalo udržateľnej zdravotníckej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti: podpora národných stratégií pomocou ‚otvorenej metódy koordinácie’“(COM(2004) 304 final)

135


SK

 

Top