Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:106:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 106, 30. apríl 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 106

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
30. apríla 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2005/C 106/1

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 10. marca 2005 vo veci C-196/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Eirinodikeio Athinon): Vasiliki Nikoloudi proti Organismos Tilepikoinonion Ellados AE (Sociálna politika — Muži a ženy — Článok 119 Zmluvy ES (články 117 až 120 Zmluvy ES boli nahradené článkami 136 ES až 143 ES) — Smernica 75/117/EHS — Rovnaká odmena — Smernica 76/207/EHS — Rovnaké zaobchádzanie — Dočasné pracovné miesta na čiastočný úväzok — Zbavenie možnosti zaradenia do stálej služby — Výpočet odpracovaných služobných rokov — Dôkazné bremeno)

1

2005/C 106/2

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 1. marca 2005 vo veci C-281/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Court of Appeal (England and Wales) Civil Division): Andrew Owusu proti N. B. Jackson, konajúci pod obchodným menom „Villa Holidays Bal-Inn Villas a i.“ (Bruselský dohovor — Územný rozsah pôsobnosti Bruselského dohovoru — Článok 2 — Právomoc — Úraz utrpený v treťom štáte — Telesná ujma — Žaloba podaná v zmluvnom štáte proti osobe s bydliskom v tomto štáte a inými žalovanými s bydliskom v treťom štáte — Výnimka forum non conveniens — Nesúlad s Bruselským dohovorom)

2

2005/C 106/3

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. marca 2005 vo veci C-283/02: Talianska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev (Žaloba o neplatnosť — Vinárske produkty — Nariadenie (ES) č. 753/2002 — Popis, označovanie, prezentácia a ochrana výrobkov — Ochrana doplňujúcich tradičných pojmov — Jazyky, ktoré sa môžu používať na etiketách — Princíp rovnakého zaobchádzania)

2

2005/C 106/4

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 24. februára 2005 vo veci C-300/02: Helénska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev (EPUZF — Poľnohospodárske plodiny — Nariadenie (EHS) č. 729/70 — Článok 5 ods. 2 písm. c) — Rozdiely medzi ročným hlásením výdavkov a oprávnenými výdavkami — Doba 24 mesiacov — Zrážka zo sumy pomoci poskytnutej poľnohospodárom)

3

2005/C 106/5

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. februára 2005 vo veci C-318/02: Holandské kráľovstvo proti Komisii Európskych spoločenstiev (EPUZF — Rozhodnutie 2002/524/ES — Účtovné oprávky použité na holandské výdavky z dôvodu mimoriadnych opatrení na podporu trhu v odvetví bravčového mäsa v Holandsku — Nariadenie (ES) č. 413/97)

3

2005/C 106/6

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 1. marca 2005 vo veci C-377/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Raad van State): Léon Van Parys NV proti Belgisch Interventie-en Restitutiebureau (BIRB) (Spoločná organizácia trhu — Banány — GATT z roku 1994 — Články I a XIII — Rámcová dohoda z 23. apríla 1993 medzi EHS a Kartagenskou skupinou — Priamy účinok — Odporúčania a rozhodnutia orgánu na urovnávanie sporov WTO — Právne účinky)

4

2005/C 106/7

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. februára 2005 vo veci C-13/03 P: Komisia Európskych spoločenstiev proti Tetra Lavla BV (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Nariadenie (EHS) č. 4064/89 — Rozsudok, ktorý vyhlasuje neplatnosť rozhodnutia nariaďujúceho rozdelenie podnikov v dôsledku neplatnosti skoršieho rozhodnutia o nezlučiteľnosti koncentrácie so spoločným trhom)

4

2005/C 106/8

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. marca 2005 v spojených veciach C-21/03 a C-34/03 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania podané Conseil d'Etat): Fabricom SA proti Belgickému štátu (Verejné obstarávanie — Práce, dodanie tovaru a služby — Vodohospodársky, energetický, dopravný a telekomunikačný sektor — Zákaz zúčastniť sa na postupe verejného obstarávania alebo predložiť ponuku osobe, ktorá prispela k vývoju v súvislosti s predmetnými prácami, dodaním tovaru alebo službami)

5

2005/C 106/9

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 3. marca 2005 vo veci C-172/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Verwaltungsgerichtshof): Wolfgang Heiser proti Finanzamt Innsbruck (DPH — Oslobodenie poskytovania lekárskej starostlivosti od dane v rámci výkonu lekárskych povolaní — Vyrovnanie odpočítateľných čiastok)

5

2005/C 106/10

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 3. marca 2005 vo veci C-195/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën proti Merabi Papismedov a i. (Colný kódex Spoločenstva — Predloženie tovaru colným orgánom — Pojem — Cigarety uvedené v colnom vyhlásení pod označením „kuchynský riad“ — Vznik colného dlhu pri dovoze — Dlžník colného dlhu)

6

2005/C 106/11

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. februára 2005 vo veci C-279/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Implants (International) Ltd (Arbitrážna doložka — Vrátenie preddavkov — Úroky z omeškania — Rozsudok pre zmeškanie)

6

2005/C 106/12

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. marca 2005 vo veci C-414/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 8 smernice 92/50/EHS — Postup verejného obstarávania služieb — Odvoz odpadu v spolkovej krajine Dolné Sasko)

7

2005/C 106/13

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. januára 2005 vo veci C-416/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/18/ES — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

7

2005/C 106/14

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 3. marca 2005 vo veci C-499/03 P: Peter Biegi Nahrunsgmittel GmbH proti Komisii Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Spoločná colná tarifa — Dodatočné vyrubenie cla — Vzdanie sa práva na vyrubenie cla — Podmienky — Článok 220 ods. 2 písm. b) (EHS) nariadenia č. 2913/92 — Omyl colných orgánov — Zistiteľný omyl — Kombinovaná nomenklatúra — Poznámky — Charakter záväznosti)

8

2005/C 106/15

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 3. marca 2005 vo veci C-90/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Článok 7 odsek 1 smernice 1999/32/ES — Nepredloženie správy o obsahu síry v kvapalných palivách používaných na vnútroštátnom území)

8

2005/C 106/16

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. februára 2005 vo veci C-225/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Fínskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/106/ES — Námorná doprava — Neprebratie v stanovenej lehote)

9

2005/C 106/17

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 24. februára 2005 vo veci C-383/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu (Nesplnenie povinnosti členského štátu — Smernica 1999/105/ES — Uvádzanie množiteľského materiálu lesných kultúr na trh — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

9

2005/C 106/18

Uznesenie Súdneho dvora (prvá komora) z 19. januára 2005 vo veci C-206/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Anglicko & Wales) Chancery Division): Commissioners of Customs & Excise proti SmithKline Beecham plc (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Spoločný colný sadzobník — Sadzobné položky — Nikotínové náplaste — Právna záväznosť klasifikačného stanoviska Svetovej colnej organizácie)

10

2005/C 106/19

Uznesenie Súdneho dvora (druhá komora) z 28. októbra 2004 vo veci C-236/03 P: Komisia Európskych spoločenstiev proti CMA CGM a.i. (Odvolanie — Dohody — Námorná doprava medzi Severnou Európou a Ďalekým východom — Pokuty — Odvolanie z časti zjavne neprípustné a z časti nedôvodné)

10

2005/C 106/20

Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) z 18. januára 2005 vo veci C-325/03 P: José Luis Zuazaga Meabe proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Žaloba o neplatnosť — Neprípustnosť z dôvodu zmeškania lehoty — Zjavne nedôvodné odvolanie)

11

2005/C 106/21

Uznesenie Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. decembra 2004 vo veci C-521/03 P: Internationaler Hilfsfonds eV proti Komisii Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Prípustnosť žaloby — Premlčanie — Článok 230 piaty pododsek ES — Rozhodnutie čisto potvrdzujúcej povahy — Kvalifikácia)

11

2005/C 106/22

Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 21. januára 2005 vo veci C-75/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Beroep te Antwerpen): Ministerie van Financiën proti Hendrik Hanssens a iní (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Neprípustnosť)

12

2005/C 106/23

Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 26. januára 2005 vo veci C-153/04 P: Euroagri Srl proti Komisii Európskych spoločenstiev (Odvolanie — EPUZF — Finančná pomoc — Pilotný ukážkový projekt využitia novej techniky nazývanej „Endovena“ na ovocných stromoch)

12

2005/C 106/24

Uznesenie Súdneho dvora (piata komora) z 28. januára 2005 vo veci C-208/04 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État): Inter-Environnement Wallonie ASBL proti Région wallone. (Článok 104 ods. 3 rokovacieho poriadku — Smernica 75/442/EHS a 91/156/EHS — Pojem „odpad“ — Zoznam látok porovnateľných s výrobkami)

12

2005/C 106/25

Vec C-4/05 SA: Návrh na povolenie exekúcie prikázaním pohľadávky podaný 9. marca 2005 ALT Ylmy – Ömümciilk Paydarlar Jemgyyeti proti Komisii Európskych spoločenstiev

13

2005/C 106/26

Vec C-5/05 SA: Návrh na povolenie exekúcie prikázaním pohľadávky podaný 11. marca 2005 Maria Fernanda Gil do Nascimento a. i. proti Komisii Európskych spoločenstiev

13

2005/C 106/27

Vec C-39/05 P: Odvolanie podané dňa 2. februára 2005: Švédske kráľovstvo proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (piata komora) z 23. novembra 2004 vo veci T-84/03, Maurizio Turco, ktorého v konaní podporuje Fínska republika, Dánske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo, proti Rade Európskej únie, ktorú v konaní podporuje Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Íska a Komisia Európskych spoločenstiev

13

2005/C 106/28

Vec C-52/05 P: Odvolanie podané dňa 9. februára 2005: Maurizio Turco proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (piata komora) z 23. novembra 2004 vo veci T-84/03, Maurizio Turco, ktorého v konaní podporuje Fínska republika, Dánske kráľovstvo a Švédske kráľovstvo, proti Rade Európskej únie, ktorú v konaní podporuje Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Komisia Európskych spoločenstiev

14

2005/C 106/29

Vec C-69/05: Žaloba podaná dňa 11. februára 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu

15

2005/C 106/30

Vec C-75/05 P: Odvolanie podané dňa 16. februára 2005 (faxom/e-mailom z 11. februára 2005): Spolková republika Nemecko proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (štvrtá rozšírená komora) z 1. decembra 2004 vo veci T-27/02, Kronofrance S.A. proti Komisii Európskych spoločenstiev, ktorú v konaní podporuje Glunz AG a OSB Deutschland GmbH

15

2005/C 106/31

Vec C-80/05 P: Odvolanie podané dňa 18. februára 2005 (faxom/e-mailom zo 16. februára 2005): Glunz AG a OSB Deutschland GmbH proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (štvrtá rozšírená komora) z 1. decembra 2004 vo veci T-27/02, Kronofrance S.A. proti Komisii Európskych spoločenstiev, podporovanej Glunz AG a OSB Deutschland GmbH

16

2005/C 106/32

Vec C-89/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením House of Lords z 3. novembra 2004, ktorý súvisí s konaním: United Utilities plc proti Commissioners of Customs and Excise

17

2005/C 106/33

Vec C-97/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Verwaltungsgericht Darmstadt z 25. januára 2005, ktorý súvisí s konaním: Mohamed Gattoussi proti mestu Rüsselsheim

17

2005/C 106/34

Vec C-98/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Østre Landsret z 11. februára 2005, ktorý súvisí s konaním: De Danske Bilimportører proti Skatteministeriet

18

2005/C 106/35

Vec C-100/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozsudkom Gerechtshof te Amsterdam z 18. februára 2005, ktorý súvisí s konaním: ASM Lithography B.V. proti Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond

19

2005/C 106/36

Vec C-101/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Regeringsrätten z 15. októbra 2004, ktorý súvisí s konaním: Skatteverket proti A

19

2005/C 106/37

Vec C-102/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Regeringsrätten z 15. októbra 2004, ktorý súvisí s konaním: Skatteverket proti A a B

19

2005/C 106/38

Vec C-111/05: Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný uznesením Regeringsrätten z 24. februára 2005, ktorý súvisí s konaním: Aktiebolaget NN proti Skatteverket

19

2005/C 106/39

Vec C-115/05: Žaloba podaná dňa 8. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Luxemburskému veľkovojvodstvu

20

2005/C 106/40

Vec C-118/05: Žaloba podaná dňa 10. marca 2005 Komisiou Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

20

2005/C 106/41

Výmaz veci C-38/04

21

2005/C 106/42

Výmaz veci C-58/03

21

2005/C 106/43

Výmaz veci C-69/04

21

2005/C 106/44

Výmaz veci C-83/04

21

2005/C 106/45

Výmaz veci C-246/03

21

2005/C 106/46

Výmaz veci C-247/03

21

2005/C 106/47

Výmaz veci C-314/04

22

2005/C 106/48

Výmaz veci C-401/04

22

2005/C 106/49

Výmaz veci C-476/03

22

2005/C 106/50

Výmaz veci C-548/03

22

2005/C 106/51

Výmaz veci C-549/03

22

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2005/C 106/52

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005 vo veci T-143/03: Elisabeth Saskia Smit proti Európskemu policajnému úradu (Europol) (Dočasný zamestnanec — Zamestnanci Europolu — Nepredĺženie pracovnej zmluvy)

23

2005/C 106/53

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005 vo veci T-169/03, Sergio Rossi SpA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Národné a medzinárodné slovné ochranné známky MISS ROSSI — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva SISSI ROSSI — Podobnosť tovarov — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94)

23

2005/C 106/54

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005 vo veci T-185/03, Vincenzo Fusco proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ENZO FUSCO — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva ANTONIO FUSCO — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94)

24

2005/C 106/55

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005 vo veci T-258/03, Andreas Mausolf proti Európskemu policajnému úradu (Europol) (Dočasný zamestnanec — Zamestnanci Europolu — Nepredĺženie pracovnej zmluvy)

24

2005/C 106/56

Vec T-9/05: Žaloba podaná dňa 12. januára 2005: Hoya Corporation proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

24

2005/C 106/57

Vec T-30/05: Žaloba podaná dňa 28. januára 2005: William Prym GmbH & Co. KG a Prym Consumer GmbH & Co. KG proti Komisii Európskych spoločenstiev

25

2005/C 106/58

Vec T-43/05: Žaloba podaná dňa 31. januára 2005: Camper, S.L. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

26

2005/C 106/59

Vec T-49/05: Žaloba podaná dňa 31. januára 2005: Reckitt Benckiser N.V. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

27

2005/C 106/60

Vec T-50/05: Žaloba podaná dňa 28. januára 2005: European Dynamics SA proti Komisii Európskych spoločenstiev

27

2005/C 106/61

Vec T-56/05: Žaloba podaná dňa 8. februára 2005: Írsko proti Komisii Európskych spoločenstiev

28

2005/C 106/62

Vec T-57/05: Žaloba podaná dňa 8. februára 2005: Jeremy Henry Moore Newsum, Mark Anthony Loveday a Robin Shedden Broadhurst proti Komisii Európskych spoločenstiev

29

2005/C 106/63

Vec T-59/05: Žaloba podaná dňa 2. februára 2005: European Dynamics S.A. proti Komisii Európskych spoločenstiev

30

2005/C 106/64

Vec T-61/05: Žaloba podaná dňa 10. februára 2005: Cornelius Rozemeijer a iní proti Rade Európskej únie

30

2005/C 106/65

Vec T-62/05: Žaloba podaná dňa 15. februára 2005: Lotto Sport Italia S.p.A. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

31

2005/C 106/66

Vec T-65/05: Žaloba podaná dňa 7. februára 2005: Thomas Seldis proti Komisii Európskych spoločenstiev

31

2005/C 106/67

Vec T-66/05: Žaloba podaná dňa 17. februára 2005: Jörn Sack proti Komisii Európskych spoločenstiev

32

2005/C 106/68

Vec T-67/05: Žaloba podaná dňa 15. februára 2005: Aytan's Manufacturing Company (UK) Limited proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

32

2005/C 106/69

Vec T-68/05: Žaloba podaná dňa 16. februára 2005: Aker Warnow Werft GmbH a Kværner ASA proti Komisii Európskych spoločenstiev

33

2005/C 106/70

Vec T-69/05: Žaloba podaná dňa 11. februára 2005: European Dynamics S.A. proti European Food Safety Authority

34

2005/C 106/71

Vec T-70/05: Žaloba podaná dňa 14. februára 2005: European Dynamics S.A. proti Európskej agentúre pre námornú bezpečnosť

35

2005/C 106/72

Vec T-71/05: Žaloba podaná dňa 14. februára 2005: Jacques Wunenburger proti Komisii Európskych spoločenstiev

35

2005/C 106/73

Vec T-73/05: Žaloba podaná dňa 14. februára 2005: Alejandro Martín Magone proti Komisii Európskych spoločenstiev

36

2005/C 106/74

Vec T-74/05: Žaloba podaná dňa 16. februára 2005: The International Institute for the Urban Environment proti Komisii Európskych spoločenstiev

37

2005/C 106/75

Vec T-75/05: Žaloba podaná dňa 17. februára 2005: NetScout Systems, Inc. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

37

2005/C 106/76

Vec T-83/05: Žaloba podaná dňa 18. februára 2005: Talianska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev

38

2005/C 106/77

Vec T-84/05: Žaloba podaná 17. februára 2005: Nicole Schmit proti Komisii Európskych spoločenstiev

38

2005/C 106/78

Vec T-85/05: Žaloba podaná dňa 16. februára 2005 územnou samosprávou označenou ako „Dimos Ano Liosia“ a šiestimi ďalšími osobami proti Komisii Európskych spoločenstiev

39

2005/C 106/79

Vec T-89/05: Žaloba podaná dňa 21. februára 2005: GAEC SALAT proti Komisii Európskych spoločenstiev

40

2005/C 106/80

Vec T-94/05: Žaloba podaná dňa 18. februára 2005: Athinaïki Techniki SA proti Komisii Európskych spoločenstiev

40

2005/C 106/81

Vec T-95/05: Žaloba podaná dňa 14. februára 2005: Jean Dehon proti Európskemu parlamentu

40

2005/C 106/82

Vec T-100/05: Žaloba podaná dňa 21. februára 2005: Compagnie d'entreprises C.F.E. proti Komisii Európskych spoločenstiev

41

2005/C 106/83

Vec T-104/05: Žaloba podaná dňa 28. februára 2005: CEGELEC SA proti Európskemu parlamentu

42

2005/C 106/84

Vec T-109/05: Žaloba podaná dňa 8. marca 2005: S.p.a. Navigazione Libera del Golfo proti Komisii Európskych spoločenstiev

43

2005/C 106/85

Výmaz spojených vecí T-205/03, T-206/03, T-207/03, T-208/03, T-209/03, T-210/03

43


 

III   Oznámenia

2005/C 106/86

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 93, 16.4.2005

44


SK

 

Top