Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:045:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 45, 19. február 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 45

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 48
19. februára 2005


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Informácie

 

Súdny dvor

 

SÚDNY DVOR

2005/C 045/1

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. decembra 2004 vo veci C-463/01: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko (Životné prostredie — Voľný pohyb tovarov — Obaly a odpady z obalov — Smernica 94/62/ES — Ťažba a uvádzanie prírodných minerálnych vôd na trh — Smernica 80/777/EHS — Povinnosť zálohovania a preberania jednorazových obalov v závislosti od celkového percentuálneho podielu opätovne použiteľných obalov)

1

2005/C 045/2

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-19/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof): Viktor Hlozek proti Roche Austria Gesellschaft mbH (Sociálna politika — Muži a ženy — Rovnaká odmena — Odmena — Pojem — Dočasný dôchodok („Überbrückungsgeld“) stanovený v podnikovej zmluve — Sociálny plán vypracovaný pri príležitosti reštrukturalizácie podniku — Dávka priznaná pracovníkom, ktorí dosiahli určitý vek v čase prepustenia — Priznanie dávky v rozdielnom veku podľa pohlavia prepustených pracovníkov — Vzatie do úvahy zákonného dôchodkového veku stanoveného vnútroštátnym právom, ktorý je rozdielny podľa pohlavia)

1

2005/C 045/3

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-271/02: Komisia Európskych spoločenstiev proti Švédskemu kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Rybolov — Zachovanie a správa zdrojov — Kontrolné opatrenia činností rybolovu)

2

2005/C 045/4

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-277/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht): EU-Wood-Trading GmbH proti Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (Životné prostredie — Odpad — Nariadenie (EHS) č. 259/93 týkajúce sa prepravy odpadov — Odpad na zhodnotenie — Námietky — Právomoc orgánu štátu odoslania — Zhodnotenie, ktoré nerešpektuje požiadavky článku 4 smernice 75/442/EHS alebo vnútroštátne predpisy — Právomoc orgánu štátu odoslania vzniesť námietky z toho dôvodu)

2

2005/C 045/5

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. decembra 2004 vo veci C-309/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Stuttgart): Radlberger Getränkegesellschaft mbH & Co. a S. Spitz KG proti Spolkovej krajine Bádensko-Württembersko (Životné prostredie — Voľný pohyb tovarov — Obaly a odpady z obalov — Smernica 94/62/ES — Povinnosť zálohovania a výkupu jednorazových obalov v závislosti od celkového podielu opätovne použiteľných obalov)

3

2005/C 045/6

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. decembra 2004 vo veci C-434/02 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden): Arnold André GmbH & Co. KG proti Landrat des Kreises Herford (Smernica č. 2001/37/ES — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Článok 8 — Zákaz uvádzania na trh tabakových výrobkov určených na vnútorné použitie — Platnosť)

4

2005/C 045/7

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-460/02: Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike (Letecká doprava — Pozemná obsluha — Smernica 96/67/ES)

4

2005/C 045/8

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-24/03: Talianska republika proti Komisii Európskych spoločenstiev (EZUPF — Čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie 2002/881/ES — Finančné opravy — Sektor ovocia a zeleniny a verejného uskladnenia obilnín)

5

2005/C 045/9

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-36/03 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: Kráľovna, na základe žiadosti: Approved Prescription Services Ltd proti Licensing Authority (Lieky — Povolenie na uvedenie na trh — Postupy týkajúce sa v zásade podobných prípravkov)

5

2005/C 045/10

Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-62/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska (Odpady — Smernice 75/442/EHS a 91/156/EHS — Prebratie)

5

2005/C 045/11

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-79/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Španielskemu kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 79/409/EHS — Ochrana voľne žijúcich vtákov — Lov na vetvičky s lepom)

6

2005/C 045/12

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-123/03 P: Komisia Európskych spoločenstiev proti Greencore Group plc (Návrh na zrušenie listu Komisie — Odmietnutie úhrady úrokov z vrátenej sumy — Pojem aktu, ktorým sa potvrdzuje predchádzajúci akt — Zaplatenie istiny bez úrokov — Chýbajúce náležitosti rozhodnutia pri predchádzajúcom rozhodnutí o odmietnutí)

6

2005/C 045/13

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-177/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 89/618/Euratom — Informovanie verejnosti v prípade rádiologickej havarijnej situácie — Neprebratie)

7

2005/C 045/14

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 14. decembra 2004 vo veci C-210/03 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]: Queen, na základe žiadosti: Swedish Match AB, Swedish Match UK Ltd proti Secretary of State for Health (Smernica 2001/37/ES — Výroba, prezentácia a predaj tabakových výrobkov — Článok 8 — Zákaz uvádzania tabakových výrobkov určených na vnútorné použitie na trh — Platnosť — Výklad článkov 28 ES až 30 ES — Súlad vnútroštátneho práva obsahujúceho rovnaký zákaz)

7

2005/C 045/15

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 15. decembra 2004 vo veci C-272/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof): Hauptzollamt Neubrandenburg proti Jens Christian Siig (Colný kódex Spoločenstva — Vznik colného dlhu — Režim dočasného použitia — Výmena ťahača návesov)

8

2005/C 045/16

Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-293/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du Travail de Bruxelles): Gregorio My proti Office national des pensions (ONP) (Úradníci — Prevod práv na dôchodok — Článok 11 prílohy VIII Služobného poriadku úradníkov — Predčasný starobný dôchodok — Vzatie do úvahy období profesionálnej aktivity v Európskych spoločenstvách — Článok 10 ES)

8

2005/C 045/17

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-516/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Životné prostredie — Spracovanie odpadov — Skládka Campolungo (Ascoli Piceno) — Smernica 75/442/EHS zmenená smernicou 91/156/EHS — Články 4 a 8)

9

2005/C 045/18

Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-520/03 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de la Comenidad Valenciana): José Vicente Olaso Valero proti Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (Sociálna politika — Ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa — Smernica 80/987/EHS — Oblasť pôsobnosti — Pojem „nároky“ — Pojem „odmena“ — Dlžná náhrada škody v prípade neplatnej výpovede danej zamestnávateľom)

9

2005/C 045/19

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-523/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Biotrast SA (Rozhodcovská doložka — Vrátenie vyplatených súm — Úroky — Konanie o rozsudku pre zmeškanie)

10

2005/C 045/20

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-528/03: Komisia Európskych spoločenstiev proti Holandskému kráľovstvu (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2002/35/ES — Lodná preprava — Bezpečnosť rybárskych plavidiel)

10

2005/C 045/21

Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 9. decembra 2004 vo veci C-88/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2001/29/ES — Zosúladenie niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti — Neprebratie smernice v stanovenej lehote)

11

2005/C 045/22

Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 16. decembra 2004 vo veci C-172/04: Komisia Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Neprebratie — Smernica 1999/31/ES — Odpadové hospodárstvo — Skládkovanie odpadov — Inertné odpady zo stavebných a verejných prác)

11

2005/C 045/23

Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. októbra 2004 vo veci C-238/03 P: Maja Srl proti Komisii Európskych spoločenstiev (Odvolanie — Finančná pomoc Spoločenstva — Zrušenie podpory poskytnutej na modernizáciu jednotky poľnohospodárskej výroby)

12

2005/C 045/24

Vec C-459/04: Žaloba podaná dňa 29. októbra 2004: Komisia Európskych spoločenstiev proti Švédskemu kráľovstvu

12

2005/C 045/25

Vec C-489/04: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Sigmaringen uznesením z 28. septembra 2004 v správnej veci Alexander Jehle, Weinhaus Kiderlen proti Land Baden-Württemberg

12

2005/C 045/26

Vec C-490/04: Žaloba podaná dňa 29. novembra 2004: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko

13

2005/C 045/27

Vec C-491/04: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal VAT and Duties Tribunals, Manchester Tribunal Centre rozhodnutím zo dňa 24. novembra 2004 vo vzťahu ku konaniu Dollond and Aitchison Ltd proti Commissioners of Customs and Excise

14

2005/C 045/28

Vec C-494/04: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden rozhodnutím zo dňa 26. novembra 2004 vo vzťahu ku konaniu Heintz van Landewyck S.A.R.L. proti Staatssecretaris van Financiën

15

2005/C 045/29

Vec C-503/04: Žaloba podaná dňa 7. decembra: Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko

15

2005/C 045/30

Vec C-507/04: Žaloba podaná dňa 8. decembra 2004: Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

16

2005/C 045/31

Vec C-508/04: Žaloba podaná dňa 8. decembra 2004: Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike

17

2005/C 045/32

Vec C-511/04: Žaloba podaná dňa 14. decembra 2004: Komisia Európskych spoločenstiev proti Portugalskej republike

17

2005/C 045/33

Vec C-512/04 P: Odvolanie podané dňa 15. decembra 2004 (faxom zo 14. 12. 2004): Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) zo 6. októbra 2004 vo veci T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co.KG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT); vedľajším účastníkom bol Krafft SA.

18

2005/C 045/34

Výmaz veci C-410/02

18

2005/C 045/35

Výmaz veci C-50/03

19

2005/C 045/36

Výmaz veci C-95/03

19

2005/C 045/37

Výmaz veci C-146/03 P

19

2005/C 045/38

Výmaz veci C-194/03

19

2005/C 045/39

Výmaz veci C-345/03

19

2005/C 045/40

Výmaz veci C-35/04

19

2005/C 045/41

Výmaz veci C-50/04

20

2005/C 045/42

Výmaz veci C-106/04

20

2005/C 045/43

Výmaz veci C-163/04

20

2005/C 045/44

Výmaz veci C-238/04

20

2005/C 045/45

Výmaz veci C-263/04

20

2005/C 045/46

Výmaz veci C-382/04

20

 

SÚD PRVÉHO STUPŇA

2005/C 045/47

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. decembra 2004 vo veci T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun UA proti Komisii Európskych spoločenstiev (Poľnohospodárstvo — Spoločné organizovanie trhov — Cukor — Suma za cukor C odpredaný na vnútornom trhu — Colné právo — Žiadosť o odpustenie — Ustanovenie o spravodlivom zaobchádzaní v článku 13 nariadenia (EHS) č. 1430/79 — Pojem dovozného a vývozného cla — Zásady rovnosti a právnej istoty — Spravodlivé zaobchádzanie)

21

2005/C 045/48

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2004 vo veci T-251/02: E proti Komisii Európskych spoločenstiev (Úradníci — Odmeňovanie — Príspevok na expatriáciu — Diéty — Príspevok na usídlenie — Náhrada cestovných výdavkov pri nástupe do funkcie a príspevok na presídlenie — Miesto nástupu do funkcie — Články 4, 5, 7, 9 a 10 prílohy VII Služobného poriadku — Žaloba o neplatnosť — Žaloba o náhradu škody)

21

2005/C 045/49

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2004 vo veci T-317/02, Fédération des industries condimentaires de France (FICF), Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, Comité économique agricole régional „fruits et légumes de la région Bretagne“ (Cerafel), Comité national interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (CIFOG) proti Komisii Európskych spoločenstiev (Spoločná obchodná politika — Svetová obchodná organizácia (WTO) — Nariadenie (ES) č. 3286/94 — Obchodné prekážky — Pripravená horčica — Skončenie prieskumného konania týkajúceho sa obchodných prekážok — Záujmy Spoločenstva)

22

2005/C 045/50

Rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2004 vo veci T-332/02, Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, Livio Danielis a Domenico D'Alessandro proti Komisii Európskych spoločenstiev (Colná únia — Operácia tranzitu Spoločenstva — Colný únik — Pašovanie cigariet — Odpustenie dovozného cla — Nariadenie (EHS) č. 1430/79 — Článok 13: ustanovenie o spravodlivom zaobchádzaní — Pojem „osobitný prípad“)

22

2005/C 045/51

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. novembra 2004 vo veci T-376/02: O proti Komisii Európskych spoločenstiev (Úradníci — Článok 78 Služobného poriadku — Invalidný dôchodok — Komisia pre invaliditu — Zloženie — Choroba z povolania)

23

2005/C 045/52

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2004 vo veci T-8/03, El Corte Inglés, SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) (Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka EMILIO PUCCI — Námietka majiteľa vnútroštátnych obrazových ochranných známok EMIDIO TUCCI — Čiastočné zamietnutie zápisu)

23

2005/C 045/53

Vec T-422/04: Žaloba podaná dňa 12. októbra 2004: Luciano Lavagnoli proti Komisii Európskych spoločenstiev

23

2005/C 045/54

Vec T-439/04: Žaloba podaná dňa 5. novembra 2004: Eurohypo AG proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

24

2005/C 045/55

Vec T-452/04: Žaloba podaná dňa 8. novembra 2004: Éditions Odile Jacob SAS proti Komisii Európskych spoločenstiev

24

2005/C 045/56

Vec T-458/04: Žaloba podaná dňa 22. novembra 2004: Au Lys de France proti Komisii Európskych spoločenstiev

25

2005/C 045/57

Vec T-459/04: Žaloba podaná dňa 22. novembra 2004: Jorge Manuel Pinheiro de Jesus Ferreira proti Komisii Európskych spoločenstiev

25

2005/C 045/58

Vec T-473/04: Žaloba podaná dňa 6. decembra 2004: Cristina Asturias Cuerno proti Komisii Európskych spoločenstiev

26

2005/C 045/59

Vec T-474/04: Žaloba podaná dňa 10. decembra 2004: Pergan GmbH proti Komisii Európskych spoločenstiev

27

2005/C 045/60

Vec T-501/04: Žaloba podaná dňa 23. decembra 2004: Bodegas Franco-Españolas, S.A. proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

27


 

III   Oznámenia

2005/C 045/61

Posledná publikácia Súdneho dvora v Úradnom vestníku Európskej únie Ú. v. EÚ C 31, 5.2.2005

28


SK

 

Top