EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:195:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 195, 20. júla 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 195

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
20. júla 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1177 z 12. júla 2016 o podpise a predbežnom vykonávaní pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES, v mene Európskej únie

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1178 z 10. júna 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa zúčtovacej povinnosti ( 1 )

3

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1179 z 19. júla 2016, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí ( 1 )

11

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1180 z 19. júla 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1181 z 19. júla 2016, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia a žiadosti o dovozné práva podané od 1. do 7. júla 2016 a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. januára do 31. marca 2017 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 616/2007 v odvetví hydinového mäsa

28

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/1182 z 18. júla 2016 o služobnom poriadku Inštitútu Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

31

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1183 zo 14. júla 2016, ktorým sa schvaľuje program núdzovej vakcinácie proti nodulárnej dermatitíde hovädzích zvierat v Bulharsku a ktorým sa mení príloha k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2016/645 [oznámené pod číslom C(2016) 4360]  ( 1 )

75

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny ( Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2007 )

82

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1019/2013 z 23. októbra 2013, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o histamín v produktoch rybolovu ( Ú. v. EÚ L 282, 24.10.2013 )

83

 

*

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 ( Ú. v. EÚ L 102, 11.4.2006 )

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top