EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:365:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 365, 19. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 365

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
19. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/928/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. októbra 2014 o podpise v mene Únie a jej členských štátov a o predbežnom vykonávaní Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

1

 

 

Protokol, ktorým sa mení dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii

3

 

 

2014/929/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 15. decembra 2014 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom

6

 

 

Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou Európskym spoločenstvom

8

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1350/2014 z 15. decembra 2014 o pridelení rybolovných možností na základe protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Madagaskarskou republikou a Európskym spoločenstvom

44

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1351/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 692/2014 o obmedzeniach, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

46

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1352/2014 z 18. decembra 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Jemene

60

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1353/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1156/2012, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení smernice Rady 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní

70

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1354/2014 zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008 a (ES) č. 1964/2006, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadení (ES) č. 828/2009 a (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2015 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu, cukor a olivový olej, a ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 951/2006, pokiaľ ide o termíny vydávania vývozných povolení na rok 2015 v sektoroch cukru a izoglukózy mimo kvóty, a ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (EÚ) č. 1272/2009, pokiaľ ide o lehotu na preskúmanie ponúk na nákup pšenice obyčajnej, masla a sušeného odstredeného mlieka za pevne stanovenú cenu v rámci verejnej intervencie v rokoch 2014 a 2015

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1355/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 391/2009, pokiaľ ide o prijatie určitých kódexov a s tým súvisiacich zmien určitých dohovorov a protokolov Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) ( 1 )

82

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1356/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín

87

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc ( 1 )

89

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1358/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o pôvod živočíchov z ekologickej akvakultúry, chovné postupy v akvakultúre, krmivo pre živočíchy z ekologickej akvakultúry a produkty a látky povolené na používanie v ekologickej akvakultúre ( 1 )

97

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1359/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení príloha k nariadeniu (EÚ) č. 37/2010, pokiaľ ide o látku tulatromycín ( 1 )

103

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1360/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa vykonávajú odpočítania od rybolovných kvót dostupných pre určité populácie v roku 2014 z dôvodu prekročenia rybolovných kvót v prípade iných populácií v predchádzajúcich rokoch a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 871/2014, pokiaľ ide o objemy kvót, ktoré sa majú odpočítať v budúcich rokoch

106

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1361/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 3 a 13 a medzinárodný účtovný štandard 40 ( 1 )

120

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1362/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá zjednodušeného postupu schvaľovania určitých zmien operačných programov financovaných z Európskeho námorného a rybárskeho fondu a pravidlá týkajúce sa formátu a predkladania výročných správ o vykonávaní daných programov

124

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1363/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

137

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1364/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. do 7. decembra 2014, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2015, v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 v odvetví hydinového mäsa

139

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1365/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 1. do 7. decembra 2014, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. apríla do 30. júna 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 1385/2007 v odvetví hydinového mäsa

141

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/930/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2014, ktorým sa určuje zloženie Výboru regiónov

143

 

 

2014/931/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2014, ktorým sa predlžuje uplatňovanie vykonávacieho rozhodnutia 2012/181/EÚ, ktorým sa Rumunsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

145

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/932/SZBP z 18. decembra 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Jemene

147

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/933/SZBP z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/386/SZBP o reštriktívnych opatreniach v reakcii na nezákonné pripojenie Krymu a Sevastopola

152

 

 

2014/934/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2014 o vypustení odkazu na normu EN 13525:2005+A2:2009 o štiepkovačoch z Úradného vestníka Európskej únie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES [oznámené pod číslom C(2014) 9507]  ( 1 )

156

 

 

2014/935/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2014 o uznaní Japonska podľa smernice 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom C(2014) 9590]  ( 1 )

158

 

 

2014/936/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2014 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5N8 v Taliansku [oznámené pod číslom C(2014) 10143]  ( 1 )

160

 

 

2014/937/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 11. decembra 2014 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2014/53)

163

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top