EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 363, 18. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 363

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
18. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1340/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa

1

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1341/2014 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1342/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, pokiaľ ide o prílohy IV a V ( 1 )

67

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1343/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 951/2007, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania programov cezhraničnej spolupráce financovaných v rámci nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

75

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1344/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa k rybolovným kvótam na sardelu európsku v Biskajskom zálive na rybársky hospodársky rok 2014 – 2015 pripočítavajú množstvá zadržané Francúzskom a Španielskom v rybárskom hospodárskom roku 2013 – 2014 podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 847/96

78

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1345/2014 zo 17. decembra 2014 o stanovení nadbytočných množstiev cukru, izoglukózy a fruktózy v Chorvátsku

80

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1346/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zrušuje konečné antidumpingové clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009

82

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1347/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 597/2009 zrušuje konečné vyrovnávacie clo na dovoz kyseliny sulfanilovej s pôvodom v Indii

101

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1348/2014 zo 17. decembra 2014 o oznamovaní údajov, ktorým sa vykonáva článok 8 ods. 2 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou ( 1 )

121

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1349/2014 zo 17. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

143

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/919/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady z 9. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/463/EÚ, ktorým sa schvaľuje program makroekonomických úprav pre Cyprus

145

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/920/SZBP z 15. decembra 2014, ktorým sa vymenúva predseda Vojenského výboru Európskej únie

149

 

 

2014/921/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 16. decembra 2014, ktorým sa Chorvátsku povoľuje uplatňovať oslobodenie od dane z plynového oleja používaného na prevádzku strojov na humanitárne odmínovanie v súlade s článkom 19 smernice 2003/96/ES

150

 

*

Rozhodnutie Rady 2014/922/SZBP zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/279/SZBP o policajnej misii Európskej únie v Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) a ktorým sa predlžuje jeho účinnosť

152

 

 

2014/923/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2014 o zriadení Spoločného inštitútu pre interferometriu z veľmi dlhých základníc ako Konzorcia pre európsku výskumnú infraštruktúru (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2014, ktorým sa stanovuje výnimka z určitých ustanovení smernice Rady 2000/29/ES, pokiaľ ide o drevo a kôru jaseňa (Fraxinus L.) s pôvodom v Kanade a v Spojených štátoch amerických [oznámené pod číslom C(2014) 9469]

170

 

 

2014/925/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2014, ktorým sa schvaľujú určité zmenené programy eradikácie, kontroly a monitorovania chorôb zvierat a zoonóz na rok 2014 a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/722/EÚ, pokiaľ ide o finančný príspevok Únie na určité programy schválené uvedeným rozhodnutím [oznámené pod číslom C(2014) 9650]

173

 

 

2014/926/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 17. decembra 2014, ktorým sa určuje, že dočasné pozastavenie preferenčného cla stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej nie je vhodné pre dovoz banánov s pôvodom v Peru za rok 2014

181

 

 

2014/927/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie komisie zo 17. decembra 2014, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/770/EÚ s cieľom transformovať Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny na Výkonnú agentúru pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

183

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1078/2014 zo 7. augusta 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií ( Ú. v. EÚ L 297, 15.10.2014 )

185

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top