Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:354:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 354, 11. decembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 354

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
11. decembra 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1310/2014 z 8. októbra 2014 o dočasnom systéme splátok príspevkov na pokrytie administratívnych výdavkov Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií počas prechodného obdobia ( 1 )

1

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1311/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 976/2009, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu INSPIRE prvok metaúdajov

6

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1312/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1089/2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

8

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1313/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa na základe preskúmanie pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých upravených alebo konzervovaných citrusových plodov (najmä mandarínok atď.) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

17

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1314/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1315/2014 z 10. decembra 2014, ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 20. novembra do 30. novembra 2014, a ktorým sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla do 31. decembra 2015 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001 v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov

41

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/892/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2014, ktorým sa mení príloha II k rozhodnutiu 93/52/EHS, pokiaľ ide o úradné uznanie určitých regiónov Francúzska za územia bez výskytu brucelózy (B. melitensis) [oznámené pod číslom C(2014) 9218]  ( 1 )

45

 

 

2014/893/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ zmývateľným kozmetickým výrobkom [oznámené pod číslom C(2014) 9302]  ( 1 )

47

 

 

III   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

*

Rozhodnutie Dozorného úradu EZVO č. 117/14/COL z 12. marca 2014, ktorým sa deväťdesiaty štvrtýkrát menia procesnoprávne a hmotnoprávne pravidlá v oblasti štátnej pomoci prijatím nových usmernení na podporu rizikových finančných investícií a predĺžením platnosti usmernení o štátnej pomoci a rizikovom kapitáli pre malé a stredné podniky

62

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/844/EÚ, Euratom z 26. novembra 2014, ktorým sa Malte povoľuje používať určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov založených na DPH ( Ú. v. EÚ L 343, 28.11.2014 )

89

 

*

Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie 2014/847/EÚ, Euratom z 26. novembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 90/176/Euratom, EHS, ktorým sa Francúzsku povoľuje nezohľadňovať niektoré kategórie transakcií a používať určité približné odhady na výpočet základu vlastných zdrojov založených na DPH ( Ú. v. EÚ L 343, 28.11.2014 )

89

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top