EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:330:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 330, 15. novembra 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 330

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
15. novembra 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií a informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami ( 1 )

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2014/793/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou o uplatňovaní právnych predpisov Únie o zdaňovaní príjmov z úspor a administratívnej spolupráci v oblasti zdaňovania na spoločenstvo Svätý Bartolomej

10

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Francúzskou republikou o uplatňovaní právnych predpisov Únie o zdaňovaní príjmov z úspor a administratívnej spolupráci v oblasti zdaňovania na spoločenstvo Svätý Bartolomej

12

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1221/2014 z 10. novembra 2014, ktorým sa na rok 2015 stanovujú rybolovné možnosti týkajúce sa určitých populácií rýb a skupín populácií rýb uplatniteľné v Baltskom mori a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 43/2014 a (EÚ) č. 1180/2013

16

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1222/2014 z 8. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na vymedzenie metodiky identifikácie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií a vymedzenia podkategórií globálnych systémovo dôležitých inštitúcií ( 1 )

27

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1223/2014 zo 14. novembra 2014, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 2454/93, pokiaľ ide o zjednodušené ukončenie colného režimu aktívny zušľachťovací styk ( 1 )

37

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1224/2014 zo 14. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

38

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/794/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014 o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre kultúrnu spoluprácu zriadenom Protokolom o kultúrnej spolupráci k Dohode o voľnom obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o zostavenie zoznamu 15 rozhodcov

40

 

 

2014/795/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014, ktorým sa predlžuje uplatňovanie vykonávacieho rozhodnutia 2011/335/EÚ, ktorým sa Litovskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

44

 

 

2014/796/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014, ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

46

 

 

2014/797/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Rady zo 7. novembra 2014, ktorým sa Estónskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a) a článkov 168 a 168a smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

48

 

 

2014/798/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2014, ktorým sa mení príloha F k smernici Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o formát vzorov zdravotných osvedčení pre obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými a dodatočné zdravotné požiadavky na obchod s domácimi ošípanými vo vnútri Únie v súvislosti s parazitmi rodu Trichinella [oznámené pod číslom C(2014) 8336]  ( 1 )

50

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2014/799/EÚ

 

*

Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 4/2014 z 23. októbra 2014 o mandáte, ktorý sa má udeliť výkonnej rade Centra pre rozvoj podnikania (CDE)

61

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top