EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:069:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 069, 8. marec 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.069.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 69

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
8. marca 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

1

 

 

2014/122/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. februára 2014 o podpise Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii v mene Európskej únie a jej členských štátov

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 214/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa menia prílohy II, IV, XI, XII a XVIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (1)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy

65

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 216/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2075/2005, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na úradné kontroly Trichinella v mäse (1)

85

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 217/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005, pokiaľ ide o salmonelu v jatočných telách ošípaných (1)

93

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 218/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa menia prílohy k nariadeniam Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a nariadenie (ES) č. 2074/2005 (1)

95

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 219/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokiaľ ide o osobitné požiadavky v prípade prehliadky post mortem domácich ošípaných (1)

99

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 220/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o odkazy na Európsky systém národných a regionálnych účtov v Európskej únii

101

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 221/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 288/2009, pokiaľ ide o stanovenie orientačného rozdelenia pomoci v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách

102

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 222/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

105

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/123/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 4. februára 2014, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (ECB/2014/3)

107

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

2014/124/EÚ

 

*

Odporúčanie Komisie zo 7. marca 2014 týkajúce sa posilnenia zásady rovnakej odmeny pre ženy a mužov prostredníctvom transparentnosti (1)

112

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top