EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:057:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 057, 27. február 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2014.057.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 57

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
27. februára 2014


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 182/2014 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

1

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 183/2014 z 20. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na presné stanovenie výpočtu špecifických a všeobecných úprav kreditného rizika (1)

3

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 184/2014 z 25. februára 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá a podmienky uplatniteľné na systém elektronickej výmeny údajov medzi členskými štátmi a Komisiou podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa prijíma nomenklatúra kategórií intervencií na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Európska územná spolupráca podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

7

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 185/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa opravuje bulharská jazyková verzia nariadenia (EÚ) č. 142/2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (1)

21

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 186/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 823/2012, pokiaľ ide o dátumy ukončenia platnosti schválenia účinných látok etoxysulfurón, oxadiargyl a warfarín (1)

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 187/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky metiokarb (1)

24

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 188/2014 z 26. februára 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

27

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/106/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. decembra 2013 o akreditácii výrobcov ochraňovaných hodnôt eura a hodnôt eura, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2008/3 (ECB/2013/54)

29

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top