EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:327:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 327, 9. december 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2011.327.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 327

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 54
9. decembra 2011


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2011/818/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011 o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore

1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore

2

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1276/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o ošetrenie zamerané na zahubenie životaschopných parazitov v produktoch rybolovu určených na ľudskú spotrebu (1)

39

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1277/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 669/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu (1)

42

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1278/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa schvaľuje účinná látka bitertanol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a ktorým sa mení a dopĺňa príloha k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 540/2011 a rozhodnutie Komisie 2008/934/ES (1)

49

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1279/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

56

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1280/2011 z 8. decembra 2011, ktorým sa menia a doĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru stanovené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 971/2011 na hospodársky rok 2011/2012

58

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1281/2011 z 8. decembra 2011 o stanovovaní minimálnej colnej sadzby pre prvú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1239/2011

60

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady 2011/819/SZBP z 8. decembra 2011, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie pre Africký roh

62

 

 

2011/820/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 2002/56/ES, pokiaľ ide o dátum stanovený v článku 21 ods. 3, do ktorého majú členské štáty povolenie predlžovať platnosť rozhodnutí týkajúcich sa rovnocennosti sadbových zemiakov [oznámené pod číslom K(2011) 8929]  (1)

66

 

 

2011/821/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2011 o uznaní Kapverd podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom K(2011) 8998]  (1)

67

 

 

2011/822/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2011 o uznaní Bangladéša podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES, pokiaľ ide o systémy prípravy a osvedčovania námorníkov [oznámené pod číslom K(2011) 8999]  (1)

68

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004; Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej únie, kapitola 05/zv. 05, s. 46)

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top