EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:328:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 328, 15. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.328.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 328

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
15. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov

10

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskom spoločenstve

27

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/947/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Azerbajdžanskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

39

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Bulharskej republiky a Rumunska ako zmluvných strán na základe ich pristúpenia k Európskej únii

40

 

*

Oznámenie o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 11 k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

41

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rámcové rozhodnutie Rady 2009/948/SVV z 30. novembra 2009 o predchádzaní kolíziám pri výkone právomoci v trestných veciach a ich urovnávaní

42

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/949/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa upravujú základné platy a príplatky uplatniteľné pre zamestnancov Europolu

48

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1218/2009 zo 14. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1219/2009 zo 14. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dovozných colných kvót v roku 2010 na výrobky z mäsa z mladého hovädzieho dobytka („baby beef“) s pôvodom v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko, Srbsku, Kosove a Čiernej Hore

52

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1220/2009 zo 14. decembra 2009, ktorým sa stosedemnástykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Qaida a Talibanom

66

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/950/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej rady prijaté po dohode s predsedom Komisie zo 4. decembra 2009, ktorým sa vymenúva vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

69

 

 

2009/951/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k rozhodnutiu 2006/766/ES, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín a území, z ktorých je povolený dovoz lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov, morských ulitníkov a produktov rybolovu [oznámené pod číslom K(2009) 9870]  (1)

70

 

 

2009/952/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/855/ES o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v určitých členských štátoch [oznámené pod číslom K(2009) 9909]  (1)

76

 

 

2009/953/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/716/ES, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektoroch mäsa a mlieka v Bulharsku [oznámené pod číslom K(2009) 9906]  (1)

78

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1205/2008 z 3. decembra 2008, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o metaúdaje (Ú. v. EÚ L 326, 4.12.2008)

83

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top