EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:323:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 323, 10. december 2009


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2009.323.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 323

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 52
10. decembra 2009


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2009/157/ES z 30. novembra 2009 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka (1)

1

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2009/914/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Výkonného výboru zriadeného na základe Schengenského dohovoru z roku 1990, ktorým sa mení a dopĺňa finančné nariadenie v súvislosti s nákladmi na zriadenie a prevádzku technickej podpornej jednotky pre Schengenský informačný systém (C.SIS)

6

 

 

2009/915/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. novembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/265/ES z 27. marca 2000, ktorým sa stanovuje finančné nariadenie upravujúce rozpočtové hľadiská správy vykonávanej námestníkom generálneho tajomníka Rady pre zmluvy, ktoré uzaviera v zastúpení niektorých členských štátov, a ktoré sa týkajú riadenia a fungovania komunikačnej infraštruktúry pre schengenské prostredie (Sisnet)

9

 

 

DOHODY

 

 

Rada

 

*

Informácie o dátume nadobudnutia platnosti dohôd o extradícii a o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými

11

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/916/SZBP z 23. októbra 2009 o podpise a o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

12

Dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou o štatúte ozbrojených síl pod vedením Európskej únie v Seychelskej republike v rámci vojenskej operácie Európskej únie Atalanta

14

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY VI ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely

20

 

 

IV   Iné akty

 

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY PRIESTOR

 

 

Dozorný úrad EZVO

 

*

Rozhodnutie Dozorného orgánu EZVO č. 28/08/COL z 23. januára 2008 o schéme pre drevo („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Nórsko

31

 

 

V   Akty prijaté od 1. decembra 2009 na základe Zmluvy o Európskej únii, Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Euratome

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE JE POVINNÉ

 

*

Vykonávacie Nariadenie Rady (EÚ) č. 1202/2009 zo 7. decembra 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz furfurylalkoholu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní ukončenia platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96

48

 

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1203/2009 z 9. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

62

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1204/2009 zo 4. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 968/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve

64

 

 

AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ

 

 

2009/918/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. decembra 2009 o predĺžení obdobia dostupnosti mimoriadnej finančnej pomoci Spoločenstva Kosovu

66

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top