Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:205:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 205, 01. august 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 205

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
1. augusta 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 752/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 753/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1299/2007 o uznávaní organizácií výrobcov chmeľu

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 754/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 318/2007, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Spoločenstva a podmienky karantény (1)

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (1)

10

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa stanovujú dovozné clá v sektore obilnín uplatniteľné od 1. augusta 2008

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 757/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 758/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 711/2008, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady na biely cukor a surový cukor bez ďalšieho spracovania

18

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 759/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 712/2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

20

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 760/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o povolenie na používanie kazeínu a kazeinátov pri výrobe syra

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 761/2008 z 31. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa sadzba náhrad platná pre určité výrobky v sektore cukru vyvážané vo forme tovarov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I k zmluve

26

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (kodifikované znenie) (1)

28

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/628/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 25. februára 2008 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

40

Protokol k Dohode o partnerstve a spolupráci zakladajúcej partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

42

 

 

Komisia

 

 

2008/629/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. júna 2008 ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/56/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003

47

 

 

2008/630/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 24. júla 2008 o mimoriadnych opatreniach týkajúcich sa kôrovcov dovážaných z Bangladéša a určených na ľudskú spotrebu [oznámené pod číslom K(2008) 3698]  (1)

49

 

 

2008/631/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES, pokiaľ ide o určité regióny členských štátov stanovené v prílohe a rozšírenie obdobia uplatňovania uvedeného rozhodnutia [oznámené pod číslom K(2008) 3964]  (1)

51

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Spoločná pozícia Rady 2008/632/SZBP z 31. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa spoločná pozícia 2004/161/SZBP o obnovení reštriktívnych opatrení voči Zimbabwe

53

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top