EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 183, 11. júl 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 183

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
11. júla 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 654/2008 z 29. apríla 2008, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz kumarínu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po jeho rozšírení na dovoz kumarínu dodávaného z Indie, Thajska, Indonézie a Malajzie, či je alebo nie je jeho pôvod deklarovaný v Indii, Thajsku, Indonézii a Malajzii po prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 384/96

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 655/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

13

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 656/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú určité názvy [Chamomilla Bohemica (CHOP), Vlaams-Brabantse tafeldruif (CHOP), Slovenská parenica (CHZO), Cipollotto Nocerino (CHOP)]

15

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o pomoc Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

17

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 658/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

27

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 659/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

29

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 660/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

30

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2008/569/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 27. júna 2008, ktorým sa vymenúvajú traja sudcovia Súdu pre verejnú službu Európskej únie

31

 

 

2008/570/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008, ktorým sa vymenúva jeden portugalský člen Hospodárskeho a sociálneho výboru

33

 

 

2008/571/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 98/481/ES, ktorým sa schvaľujú externí audítori Európskej centrálnej banky

34

 

 

2008/572/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008 ktorým sa vymenúva jeden portugalský člen Výboru regiónov

35

 

 

2008/573/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008, ktorým sa vymenúva jeden lotyšský člen a jeden lotyšský náhradník Výboru regiónov

36

 

 

2008/574/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. júla 2008, ktorým sa vymenúvajú dvaja poľskí členovia a jeden poľský náhradník Výboru regiónov

37

 

 

Komisia

 

 

2008/575/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 27. júna 2008, ktorým sa povoľuje uvedenie sušenej dužiny plodov baobabu na trh ako novej zložky potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2008) 3046]

38

 

 

2008/576/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha III k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o zoznam regiónov úradne uznaných za regióny bez výskytu enzootickej bovinnej leukózy v Poľsku [oznámené pod číslom K(2008) 3284]  (1)

40

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI ZMLUVAMI

 

*

Predpis Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov (EHK OSN) č. 54 – Jednotné ustanovenia o homologizácii pneumatík pre úžitkové vozidlá a ich prípojné vozidlá

41

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top