EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:015:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 15, 18. január 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 15

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 51
18. januára 2008


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 31/2008 z 15. novembra 2007, o uzatvorení Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Madagaskarskou republikou

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 32/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 33/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie smernice Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o riadne a skrátené konanie pre hodnotenie účinných látok, ktoré boli súčasťou pracovného programu uvedeného v článku 8 ods. 2 uvedenej smernice, ale neboli zaradené do prílohy I k uvedenej smernici (1)

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 34/2008 zo 17. januára 2008, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

13

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 35/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa neposkytuje žiadna náhrada na maslo v rámci stáleho verejného výberového konania ustanoveného v nariadení (ES) č. 581/2004

15

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 36/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hovädzie a teľacie mäso

16

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 37/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú reprezentatívne ceny a výška dodatočných dovozných ciel na niektoré produkty v sektore cukru, stanovené nariadením (ES) č. 1109/2007 na hospodársky rok 2007/2008

20

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 38/2008 zo 17. januára 2008 o vydávaní dovozných povolení na ryžu v rámci colných kvót otvorených na čiastkové obdobie mesiaca januára 2008 nariadením (ES) č. 1529/2007

22

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 39/2008 zo 17. januára 2008, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité mliečne výrobky vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

25

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2008/58/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2007, ktorým sa pre vinársky rok 2007/2008 povoľuje okysľovanie hroznových muštov a vín vyprodukovaných vo vinohradníckej zóne B Rakúska [oznámené pod číslom K(2007) 5615]

28

 

 

2008/59/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2007, ktorým sa upravujú opravné koeficienty uplatniteľné od 1. augusta 2006, 1. septembra 2006, 1. októbra 2006, 1. novembra 2006, 1. decembra 2006 a 1. januára 2007 na odmeny úradníkov, dočasných zamestnancov a zmluvných zamestnancov Európskych spoločenstiev pracujúcich v tretích krajinách a časti úradníkov, ktorí vykonávajú funkciu v dvoch nových členských štátoch najviac po dobu devätnástich mesiacov od pristúpenia dvoch nových členských štátov

29

 

 

2008/60/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 21. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2003/548/ES v súvislosti s vypustením konkrétnych typov prenajatých okruhov z minimálneho súboru prenajatých okruhov [oznámené pod číslom K(2007) 6635]  (1)

32

 

 

2008/61/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 17. januára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k rozhodnutiu Rady 79/542/EHS, pokiaľ ide o dovoz čerstvého hovädzieho mäsa z Brazílie [oznámené pod číslom K(2008) 28]  (1)

33

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top