EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 337, 21. december 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 337

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
21. decembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

ROZHODNUTIA PRIJATÉ SPOLOČNE EURÓPSKYM PARLAMENTOM A RADOU

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1530/2007/ES z 24. októbra 2007 o mobilizácii fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 26 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1531/2007 z 10. decembra 2007 o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi Európskym spoločenstvom a Kazašskou republikou

2

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1532/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3491/90, pokiaľ ide o dovoz ryže s pôvodom v Bangladéši

19

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1533/2007 zo 17. decembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 2015/2006 a (ES) č. 41/2007, pokiaľ ide o rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb

21

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1534/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

33

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby

35

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1536/2007 z 20. decembra 2007 o začatí preskúmania „nového vývozcu“ v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 1659/2005, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých magnéziových tehál s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a o zavedení registrácie tohto dovozu

42

 

*

Nariadenie komisie (ES) č. 1537/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje poskytovanie vyrovnávacieho príspevku organizáciám výrobcov za tuniaky dodané spracovateľskému priemyslu od 1. januára do 31. marca 2007

46

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1538/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 327/98 otvárajúce a stanovujúce správu určitých colných kvót na dovoz ryže a zlomkovej ryže

49

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1539/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú indexy uplatniteľné na obilie vyvážané vo forme škótskej whisky na obdobie 2007/2008

50

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1540/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú koeficienty uplatniteľné na obilniny vyvážané vo forme írskej whisky na obdobie 2007/2008

52

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1541/2007 z 20. decembra 2007 o preukazovaní splnenia colných formalít na dovoz cukru v tretích štátoch ustanovenom v článku 16 nariadenia (ES) č. 800/1999

54

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1542/2007 z 20. decembra 2007 o postupoch vykládky a váženia sleďov, makrel a stavríd

56

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1543/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 581/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za určité druhy masla, a nariadenie (ES) č. 582/2004, ktorým sa vyhlasuje stála verejná súťaž na vývozné náhrady za sušené odstredené mlieko

62

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1544/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2707/2000, ktoré stanovuje pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o pomoci Spoločenstva pri poskytovaní mlieka a mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách

64

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1545/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovuje dodatočné množstvo trstinového cukru s pôvodom zo štátov AKT a Indie na dodávky do rafinérií v lehote od 1. októbra 2007 do 30. septembra 2008

67

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1546/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1898/2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999, pokiaľ ide o opatrenia na predaj smotany, masla a koncentrovaného masla na trhu Spoločenstva

68

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1547/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa ustanovuje prechodné obdobie na vyňatie Kapverdskej republiky zo zoznamu krajín prijímajúcich výhody pre najmenej rozvinuté krajiny podľa nariadenia Rady (ES) č. 980/2005, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií

70

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1548/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1973/2004 ustanovujúce podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 o schémach podpory stanovených v hlavách IV a IVa tohto nariadenia a využití pozemkov vyňatých z produkcie na výrobu surovín

71

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1549/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 616/2007, ktorým sa otvárajú colné kvóty Spoločenstva v odvetví hydinového mäsa s pôvodom v Brazílii, Thajsku a iných tretích krajinách a stanovuje sa správa týchto colných kvót

75

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1550/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

79

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1551/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady za biely cukor a surový cukor vyvážaný bez ďalšieho spracovania

85

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1552/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určujú vývozné náhrady na sirupy a niektoré iné výrobky z cukru vyvezené bez ďalšieho spracovania

87

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1553/2007 zo 20. decembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 900/2007

89

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1554/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa určuje maximálna výška vývoznej náhrady za biely cukor v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

90

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1555/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za vývoz produktov vyrobených spracovaním obilnín a ryže

91

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1556/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na niektoré výrobky z obilnín a ryže vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

94

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2007 z 20. decembra 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na určité výrobky zo sektoru cukru vyvážané vo forme tovarov, na ktoré sa nevzťahuje príloha I k zmluve

98

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/76/ES z 20. decembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fludioxonil, klomazón a prosulfokarb medzi účinné látky (1)

100

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/858/ES

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. decembra 2007, ktorým sa vymenúva predseda odvolacieho výboru Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a jeho náhradník

105

 

 

2007/859/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 22. októbra 2007 o uzavretí Protokolu, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom týkajúcej sa produkcie manioku, jeho uvádzania na trh a obchodovania s ním

106

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Thajským kráľovstvom týkajúcej sa produkcie manioku, jeho uvádzania na trh a obchodovania s ním

108

 

 

2007/860/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2007 o poskytnutí makrofinančnej pomoci Spoločenstva Libanonu

111

 

 

2007/861/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 10. decembra 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

113

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bieloruskou republikou o obchode s textilnými výrobkami

114

 

 

Komisia

 

 

2007/862/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/805/ES o opatreniach na kontrolu zdravia zvierat v súvislosti s klasickým morom ošípaných v Maďarsku a na Slovensku [oznámené pod číslom K(2007) 6158]  (1)

119

 

 

2007/863/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 14. decembra 2007, ktorým sa udeľuje výnimka pre Severné Írsko, o ktorú požiadalo Spojené kráľovstvo na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov [oznámené pod číslom K(2007) 6281]

122

 

 

2007/864/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 6490]  (1)

127

 

 

2007/865/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. decembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa dodatok B k prílohe XII k Aktu o pristúpení z roku 2003, pokiaľ ide o určité prevádzkarne v sektore mäsa v Poľsku [oznámené pod číslom K(2007) 6494]  (1)

129

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top