EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:312:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 312, 30. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 312

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
30. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1404/2007 z 26. novembra 2007, ktorým sa na rok 2008 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a zoskupenia rybích populácií uplatniteľné v Baltskom mori

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1405/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

10

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1406/2007 z 29. novembra 2007 o začatí preskúmania „nového vývozcu“ v súvislosti s nariadením Rady (ES) č. 130/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo uložené na dovoz kyseliny vínnej s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, o zrušení cla, pokiaľ ide o dovoz od jedného vývozcu v tejto krajine, a o zavedení registrácie tohto dovozu

12

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1407/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Třeboňský kapr (CHZO)]

16

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1408/2007 z 28. novembra 2007, ktorým sa zakazuje výlov platesy veľkej v zóne IV a vo vodách ES zóny IIa Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviciami sa pod vlajkou Belgicka

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1409/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sebastov vo vodách Faerských ostrovov zóny Vb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

19

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1410/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za bravčové mäso

21

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/69/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť difetialón ako aktívnu látku do prílohy I k smernici ( 1 )

23

 

*

Smernica Komisie 2007/70/ES z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES s cieľom zaradiť oxid uhličitý ako aktívnu látku do prílohy IA k smernici ( 1 )

26

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Rada

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Rozhodnutie Rady z 26. novembra 2007 o jednoročnom predĺžení súčasného doplnkového výskumného programu, ktorý za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu implementuje Spoločné výskumné centrum

29

 

 

2007/774/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 30. októbra 2007 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na druhej strane s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

32

Protokol k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Egyptskou arabskou republikou na strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii

33

 

 

Komisia

 

 

2007/775/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2007, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 1999/572/ES o prijatí záväzkov ponúknutých v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu oceľových lán a káblov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, Maďarsku, Indii, Kórejskej republike, Mexiku, Poľsku, Južnej Afrike a Ukrajine

44

 

 

2007/776/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/34/EHS na účely rozšírenia výnimky, pokiaľ ide o dovozné podmienky na množiteľský materiál ovocných drevín a ovocné dreviny určené na výrobu ovocia z tretích krajín [oznámené pod číslom K(2007) 5693]

48

 

 

2007/777/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES [oznámené pod číslom K(2007) 5777]  ( 1 )

49

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Jednotná akcia Rady 2007/778/SZBP z 29. novembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa jednotná akcia 2006/304/SZBP o zriadení plánovacieho tímu EÚ (EUPT Kosovo) pre možnú operáciu krízového riadenia EÚ v oblasti právneho štátu a ďalších možných oblastiach v Kosove, a ktorou sa predlžuje jej platnosť

68

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top