EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:294:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 294, 13. november 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 294

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
13. novembra 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/42/ES (1)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1322/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o európskom systéme integrovanej štatistiky sociálnej ochrany (ESSPROS), pokiaľ ide o vhodné formáty na zasielanie údajov, zasielané výsledky a kritériá merania kvality pre základný systém ESSPROS a modul o poberateľoch dôchodkov

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1323/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2377/90, ktorým sa stanovuje postup Spoločenstva na určenie maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv v potravinách živočíšneho pôvodu, pokiaľ ide o firocoxib (1)

11

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1324/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2535/2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót

14

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1325/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu sleďa atlantického vo vodách zón Vb a VIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) a vo vodách ES VIaN plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

17

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1326/2007 z 12. novembra 2007, ktorým sa ustanovuje zákaz výlovu tresky škvrnitej vo vodách zón I a IIb Medzinárodnej rady pre výskum morí (ICES) plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Francúzska

19

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Európsky parlament a Rada

 

 

2007/726/ES

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2007 o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

21

 

 

Rada

 

 

2007/727/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007, ktorým sa Slovinská republika oprávňuje v záujme Európskeho spoločenstva ratifikovať protokol z 12. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa Parížsky dohovor o zodpovednosti tretej strany v oblasti jadrovej energie z 29. júla 1960

23

 

 

2007/728/ES

 

*

Rozhodnutie Rady z 8. novembra 2007, ktorým sa vymenúva španielsky náhradník Výboru regiónov

25

 

 

Komisia

 

 

2007/729/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 7. novembra 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 64/432/EHS, 90/539/EHS, 92/35/EHS, 92/119/EHS, 93/53/EHS, 95/70/ES, 2000/75/ES, 2001/89/ES, 2002/60/ES a rozhodnutia 2001/618/ES a 2004/233/ES, pokiaľ ide o zoznamy národných referenčných laboratórií a štátnych ústavov [oznámené pod číslom K(2007) 5311]  (1)

26

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 1303/2007 z 5. novembra 2007, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickom zaznamenávaní a vykazovaní rybolovných činností a o prostriedkoch diaľkového snímania (Ú. v. EÚ L 290, 8.11.2007)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top