EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:159:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 159, 20. jún 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 159

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
20. júna 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 681/2007 z 13. júna 2007, ktorým sa menia a dopĺňajú zoznamy konkurzných konaní, likvidačných konaní a likvidátorov v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní

1

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 682/2007 z 18. júna 2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

14

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 683/2007 z 19. júna 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

26

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 684/2007 z 19. júna 2007, ktorým sa ustanovujú vývozné náhrady za bravčové mäso

28

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 685/2007 z 19. júna 2007, ktoré určuje reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 686/2007 z 19. júna 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 533/2007 pre hydinové mäso

32

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 687/2007 z 19. júna 2007 o vydávaní dovozných povolení pre žiadosti podané v priebehu prvých siedmich dní mesiaca júna 2007 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 539/2007 pre niektoré výrobky v odvetví vajec a vaječného albumínu

34

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 688/2007 z 19. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2771/1999, pokiaľ ide o skladovanie intervenčného masla určeného na predaj

36

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 689/2007 z 19. júna 2007, ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve

37

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 690/2007 z 19. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1412/2006 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libanonu

39

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/424/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 18. júna 2007, ktorým sa prijímajú záväzky ponúknuté v súvislosti s antidumpingovým konaním týkajúcim sa dovozu určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

42

 

 

ODPORÚČANIA

 

 

Komisia

 

 

2007/425/ES

 

*

Odporúčanie Komisie z 13. júna 2007, ktorým sa určuje súbor opatrení na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi [oznámené pod číslom K(2007) 2551]

45

 

 

USMERNENIA

 

 

Európska centrálna banka

 

 

2007/426/ES

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 31. mája 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2004/15 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platobnej bilancie a medzinárodnej investičnej pozície a výkazu medzinárodných rezerv (ECB/2007/3)

48

 

 

III   Akty prijaté podľa Zmluvy o EÚ

 

 

AKTY PRIJATÉ PODĽA HLAVY V ZMLUVY O EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady 2007/427/SZBP z 18. júna 2007, ktorým sa vymenúva osobitný zástupca Európskej únie v Bosne a Hercegovine

63

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top