EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 97, 12. apríl 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 97

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
12. apríla 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 387/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 388/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 389/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1622/2000 ustanovujúce niektoré podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom a ustanovujúce Zákonník Spoločenstva pre vinárske (enologické) postupy a procesy

5

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 390/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa ukladá dočasné antidumpingové clo na dovoz peroxysíranov (persíranov) s pôvodom v Spojených štátoch amerických, Čínskej ľudovej republike a na Taiwane

6

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 391/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 861/2006, pokiaľ ide o výdavky, ktoré vznikli členským štátom pri implementácii monitorovacích a kontrolných systémov, použiteľných pre spoločnú politiku rybného hospodárstva

30

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 392/2007 z 11. apríla 2007, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia na vydávanie dovozných povolení od 2. do 6. apríla 2007 na produkty cukru v rámci colných kvót a preferenčných dohôd

39

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Komisie 2007/21/ES z 10. apríla 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy vypršania platnosti zaradenia účinných látok azoxystrobín, imazalil, kresoxim-metyl, spiroxamín, azimsulfurón, prohexadión-kalcium a fluroxypyr do jej prílohy I (1)

42

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/226/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. apríla 2007 o predĺžení lehoty na uvádzanie biocídnych výrobkov obsahujúcich určité účinné látky nepreskúmané počas desaťročného pracovného programu uvedeného v článku 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES na trh [oznámené pod číslom K(2007) 1545]

47

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k smernici Komisie 2007/19/ES z 30. marca 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/72/ES, ktorá sa týka plastových materiálov a výrobkov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, a smernica Rady 85/572/EHS ustanovujúca zoznam simulantov, ktoré sa použijú pri testovaní migrácie komponentov plastických materiálov a predmetov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami (Ú. v. EÚ L 91, 31.3.2007)

50

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 372/2007 z 2. apríla 2007, ktorým sa ustanovujú prechodné migračné limity plastifikátorov v tesneniach vrchnákov určených na styk s potravinami (Ú. v. EÚ L 92, 3.4.2007)

70

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top