EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:049:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 49, 17. február 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 49

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 50
17. februára 2007


Obsah

 

I   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

NARIADENIA

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 153/2007 zo 16. februára 2007, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 154/2007 zo 16. februára 2007 o stanovení minimálnej predajnej ceny masla pre 25. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

3

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 155/2007 zo 16. februára 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na smotanu, maslo a koncentrované maslo pre 25. jednotlivú verejnú súťaž v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

5

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 156/2007 zo 16. februára 2007 o stanovení maximálnej výšky pomoci na koncentrované maslo pre 25. jednotlivú verejnú súťaž vyhlásenú v rámci stálej verejnej súťaže podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005

7

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 157/2007 zo 16. februára 2007 stanovujúce minimálnu predajnú cenu masla pri 57. individuálnej výzve na verejné obstarávanie, vyhlásené na základe obvyklej výzvy na verejné obstarávanie, ktorá sa odvoláva na nariadenie (ES) č. 2771/1999

8

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 158/2007 zo 16. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1358/2003, pokiaľ ide o zoznam letísk v Spoločenstve (1)

9

 

 

II   Akty prijaté podľa Zmluvy o ES/Zmluvy o Euratome, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

Komisia

 

 

2007/114/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 8. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2005/56/ES, ktorým sa zriaďuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru na riadenie činnosti Spoločenstva v oblasti vzdelávania, audiovizuálneho sektora a kultúry pri uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 58/2003 (1)

21

 

 

2007/115/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 12. februára 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2004/432/ES o schvaľovaní plánov sledovania rezíduí, ktoré tretie krajiny predkladajú v súlade so smernicou Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2007) 403]  (1)

25

 

 

2007/116/ES

 

*

Rozhodnutie Komisie z 15. februára 2007 o rezervovaní národného číselného rozsahu začínajúceho sa 116 pre harmonizované čísla pre harmonizované služby sociálneho významu [oznámené pod číslom K(2007) 249]  (1)

30

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (ES) č. 138/2007 zo 14. februára 2007, ktorým sa stanovuje, do akej miery možno vyhovieť žiadostiam o dovozné povolenia podaným v januári 2007 pre určité výrobky zo sektora hydinového mäsa v rámci nariadenia (ES) č. 1431/94 (Ú. v. EÚ L 43, 15.2.2007)

34

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1997/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 379, 28.12.2006)

34

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách európskeho družstva (SCE) (Ú.v. EÚ L 207 z 18.8.2003) (Mimoriadne vydanie Úradného vestníka Európskej Únie, kapitola 17, zväzok 01, s. 280)

35

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 1425/2006 z 25. septembra 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku a ukončuje sa konanie týkajúce sa dovozu určitých plastových vriec a vrecúšok s pôvodom v Malajzii (Ú.v. EÚ L 270, 29.9.2006)

36

 

*

Korigendum k nariadeniu Rady (ES) č. 603/2005 z 12. apríla 2005, ktorým sa menia a dopĺňajú zoznamy konkurzných konaní, likvidačných konaní a likvidátorov v prílohách A, B a C k nariadeniu (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní (Ú. v EÚ L 100, 20.4.2005)

36

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top